Events

Предстои провеждане на ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ
Предстои провеждане на ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ Продължителност: 4 модула с обща продължителност 96 присъствени учебни часа и 64 неприсъствени учебни часа, общо 160 учебни часа. Всеки модул включва присъствено обучение онлайн в платформа ZOOM, с продължителност от 24 часа. Самостоятелната работа се изпълнява по предварително зададени материали и задачи във времето между всеки от присъствените модули. График, 2022 г 31 март   Срок за ранно записване 07 април   Краен срок за записване на участниците 12 април   Участниците получават материали и указания за включване в обучението 14 -16 април - онлайн   Модул I Въведение в супервизията. Подходи за личностна промяна. Април-май 16 часа Самостоятелна работа М. Май - онлайн (последна седмица по договаряне с групата)   Модул II Фази в супервизията-договаряне; работна фаза.   Май-юни 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Юни - онлайн (четвърта или пета седмица по договаряне с групата)   Модул III Супервизия и консултиране. Юни-юли 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Юли - онлайн (трета или четвърта седмица по договаряне с групата)   Модул IV Супервизия в група- наблюдение, анализ и водене на група. Креативни подходи.   29 юли   Краен срок за приключване на обучението и сертифициране Участници: Обучението на супервизори е подходящо за социални работници, педагози и психолози с практика в социалната работа и други помагащи професии. Цели развитие на комптетенции, включващи професионални ценности, нагласи, знания и умения, както и гарантиране на обща рамка за същността, целите, принципите и методите в помагането, така че предоставяната супервизия да допринесе за афективното и рационалното осмисляне на практиката през опорите на познанието. Удостоверяване: Успешното завършване на обучителната програма се оценява чрез изпитна форма - представяне на проведена супервизионна сесия от всеки участник. Участниците по време на обучението получават удостоверение за стажант-супервизор, което им дава право да осъществяват супервизия под супервизията на наставник. Завършилите придобиват сертификат, който удостоверява компетенциите за провеждане на супервизии на професионалисти в помагащите професии. Цена и заплащане: Такса за участие в един модул Таксата може да бъде заплатена на 4 равни вноски не по-късно от 7 дни преди започване на обучението по модула. 180 (сто и осемдесет) лв. без ДДС Заплащане на цялата сума за 4-те модула преди крайния срок за записване 650 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса за 1 модул преди срока за ранно записване 160 (сто шестдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса за 4-те модула преди срока за ранно записване 620 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация Отстъпка по договаряне Таксата се заплаща по банков път. Банкови данни: Банка ДСК ГР. СОФИЯ BG62STSA93001527329546 BIC: STSABGSF Сдружение ИСДП Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на този адрес   Записване: За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
Предстои обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ
Предстои обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ Продължителност: 40 учебни часа, от които: 32 ч. присъствени онлайн и 8 ч. самостоятелна работа. График, 2022 г. 25 март   Срок за ранно записване 04 април   Краен срок за записване на участниците 06 април   Получаване на материали и указания за самостоятелна работа   06-10 април 8 учебни часа Изпълнение на самостоятелната работа 11-14 април 16 сесии, 32 учебни часа Присъствено обучение онлайн със следните модули: 11.04. - МОДУЛ 1 Индивидуална оценка. Междуинституционално взаимодейстие. Законодателство.  12.04. - МОДУЛ 2 Детско развитие. 13.04. - МОДУЛ 3 Разпит и изслушване на дете. NICHD Protocol. 14.04. - МОДУЛ 4 Практическа работа – изготвяне на индивидуална оценка, подготовка на детето, провеждане на разпит/изслушване. Участници: Обучението е предназначено за специалисти, които работят по  случаи на деца, жертви или свидетели на престъпление или деца в родителски конфликти и се нуждаят от специфични компетенции как да подкрепят осъществяване на разпита и изслушването за целите на правосъдната система. Удостоверяване: Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява компетенциите му за осъществяване на специализирана подкрепа за изслушвания и разпити на деца в синя стая по утвърдена методика. Първите 3 изслушвания могат да се осъществят под супервизия на експерт от нашата организация с оглед гарантиране безопасността и спазване на изискванията (услугата се заплаща допълнително). Цена и заплащане Такса обучение за 1 участник 290 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС Заплащане на таксата преди срока за ранно записване 270 (двеста и седемдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация Отстъпка по договаряне Таксата се заплаща по банков път. Банкови данни: Банка ДСК ГР. СОФИЯ BG62STSA93001527329546 BIC: STSABGSF Сдружение ИСДП Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на този адрес   Записване: За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
FOCUS's materials
FOCUS's materials FOCUS[1], a European Union co-funded project (2020 – 2022), centred on promoting and supporting the implementation of EU legal obligations to carry out individual assessments of the needs and circumstances of children involved in criminal proceedings, whether as victims, suspects or accused.  These obligations are set out in three EU Directives concerning combating sexual abuse and exploitation of children[2], victims’ rights[3] and procedural safeguards[4] respectively, as transposed into, and sometimes complemented by, national law. The ultimate objective of the project is to support child-centred justice, and ensure that children in contact with the law, as victims and as offenders, receive individualised care, and have access to personalised support and responses, including through restorative justice processes.  FOCUS partners see the implementation of robust and multidisciplinary individual assessment process as a gateway into child centred justice. FOCUS sought in particular to: Make systematic individual assessment practices of more common application with children involved in criminal proceedings. Build the knowledge, capacities and skills of youth justice professionals, about standards, tools, procedures and process in the use of multidisciplinary individual assessment with children in criminal proceedings. Build the knowledge and capacities of children about their rights in the criminal justice system and empower children to be agents of change and advocates for child-centred justice.   The project facilitated learning through international mutual exchange of practices between the five target countries: Bulgaria, Greece, Serbia, Romania and The Netherlands. FOCUS partners identified gaps between theory and practice on the implementation of individual assessment practices, gaps which were addressed by providing professionals with new, practical tools and resources to apply and systematize individual assessment process and practice in their countries.    The main FOCUS tools and resources developed are: The FOCUS Standards: provide guiding principles for undertaking individual assessments for children involved in criminal proceedings, including respect for the Charter of Fundamental Rights and the UN Convention on the Rights of the Child (tool) The FOCUS Standards self-reflection tool: accompanies the FOCUS Standards and supports stakeholders and professionals in reflecting on how the Standards are fulfilled or can be better fulfilled in their practice or in their national systems (tool). The FOCUS Mapping Tool: helps stakeholders review the state of development of individual assessment processes (tool) The FOCUS reference table for progress helps stakeholders identify actions to achieve improvements (tool) The FOCUS pilot planning tool: helps stakeholders plan pilot activities to improve individual assessment processes (tool) The FOCUS research summary on individual assessment with children in Europe (resources) International human rights standards applicable on individual assessment practices (resources) Q&A Individual assessment – a gateway to a child centered justice: key concepts and frequently asked questions (resources).   [1] https://tdh-europe.org/our-work/focus-on-my-needs-working-together-for-children-in-criminal-proceedings-/7144 [2] EU Directive 2011/92 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography. [3] EU Directive 2012/29 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime. [4] EU Directive 2016/800 on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings.
FOCUS's final conference on the individual assessment in criminal proceedings
FOCUS's final conference on the individual assessment in criminal proceedings SAPI, together with Terre des hommes and its partners are glad to invite you to the Final International Conference of the project: FOCUS on my needs – Working together for children in Criminal Proceedings, 10 March 2022 (14:00 – 16:00 CET).   The FOCUS conference is a unique opportunity to learn more on individual assessment practices and processes of children’s needs and circumstances in criminal proceedings. We will share with the audience the finding from our national reviews in five European countries, new practical tools and resources with regard to individual assessments, such as the FOCUS Standards, practices and recommendations on how to improve the individual assessments processes at national level and how to assure sustainability. We will also launch our technical platform and e-learning course, precious learning tools for every professional working with children in contact with the law.   As we share what we have learned during these two years, we would also love to learn from you and your expertise. You will be invited to give your inputs to formulate recommendations, to interact with children, young people and professionals with regard to individual assessments of needs and circumstances of children in criminal proceedings practices with and for children.   Building on the outcomes of FOCUS project, we would like you to join the collective efforts in bridging the gap between child protection stakeholders and to jointly work on common standards for individual assessment for children in criminal proceedings across all EU Member States.   You will receive the final agenda and registration link closer to the event. The event will be held in English, with simultaneous translation provided in Greek, Romanian, Serbian, Dutch and Bulgarian.   This Final International Conference is organized by Terre des hommes Hungary, in partnership with Child Circle, in Belgium, Child Rights Center in Serbia, Defence for Children, The Netherlands, Institute of Social Activities and Practices, in Bulgaria, Terre des hommes Romania and Terre des hommes Hellas. FOCUS on my needs: working together for children in criminal proceedings is a co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)
Facilitators were trained within REVIS project
Facilitators were trained within REVIS project   As part of the REsponding to VIolence against children in Schools and adjacent settings (REVIS) project, a national training for facilitators  who will work with children to prevent and reduce peer violence in schools and other educational institutions has been conducted.  The overall aim of the REVIS project, coordinated by Terre des hommes Hungary, is to prevent, combat and respond to violence among children by transforming social and gender norms and behaviours, as well as to create opportunities for children to challenge social and gender norms that lead to peer violence. The National Event for Training Teachers on Changing Social and Gender Norms around Violence in Schools took place on 14–16 October 2021, in Borovets (Bulgaria). The event was organised by Social Activities and Practice Institutea, and was attended by 20 teachers, psychologists and pedagogical counselors representing 10 schools in Bulgaria. The training was facilitated by qualified trainers on the topic of violence prevention. After training under the established program, the facilitators will transfer their knowledge to a total of 10 schools in Bulgaria and will train students on the activities to develop their skills and capacity to identify and intervene in case of violence. The training of faciltators combines individual and group teaching methods in order to support group work, but also to enable participants to critically consider their own experiences and observations on violence between school-age children. The activities are also designed to inspire a change in school rules in order to prevent violence against children, which should be supported by school management. The specific objectives of the training were: • Professionals to improve and make sense of the knowledge of professionals in relation to peer violence in the school environment; • To get acquainted with the modules of the training manual; • To develop skills for leading training groups and to gain confidence in social and gender norms; The specialists deepened their knowledge on a series of training topics, including social and gender norms around violence against children in their school and community, and how to engage students in activities to build on positive norms to address harmful norms related to violence against children. In their feedback on the trainings, the participants from different cities shared a high degree of satisfaction, as well as confidence in the applicability of the acquired knowledge and skills. Participants shared that they liked the methods of presenting the topics, the well-structured program, the accessibility and comprehensiveness of the information and topics presented, the experience of trainers and professional training, practical focus of training. “Feedback data show that participants identify the violence and bullying at school as a serious problem that we need to address children's attention.” „The participants identified as key topic for building a positive environment at school. Such an approach can strengthen further interventions aimed at reducing violence against children.” The programe is based on findings from a research study on social norms around violence against children and young people in schools in South Eastern Europe.
Training of trainers on
Training of trainers on "Changing the norms related to violence against children at school" - REVIS project The REVIS project started in January 2021, after a study conducted in the countries participating in the project. Based on the research, a guide for trainers and facilitators “Changing the norms related to violence against children at school” was created, it was developed by the International Institute for the Rights and Development of Children (IICRD) as part of the curriculum. The Training of Trainers (ToT) was held on it, which took place from June 14 on ICRD -25 -2021, and aimed to train participants to use the curriculum and manual. The training was planned as in-person, but is being transformed into an online format in view of the epidemic measures. Prior to the training, a working group of trainers from the 4 countries of the project was established (Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia), the working group included two trainers from each project partner, as well as other professionals involved in the topic. Participants can boast of extensive professional experience and knowledge, skills in various fields related to the project topic, such as social sphere, child protection and protection of vulnerable children and young people, pedagogy, psychology, training, counseling, supervision, facilitation of activities, coordination of projects for prevention of violence and protection of children from all forms of violence, conducting research related to peer violence, etc. The expertise of the participants, as well as their motivation and openness made possible the intensive exchange of experience and knowledge and formed a working community. After training under the established program, the trainers will transfer their knowledge to a total of 80 facilitators in the four countries of the project and will train them on the activities that facilitators will lead with children to develop their skills and capacity to identify and intervene in case of violence. from peers. The training of trainers combines individual and group teaching methods in order to support group work, but also to enable participants to critically consider their own experiences and observations on violence between school-age children. The activities are also designed to inspire a change in school rules in order to prevent violence against children, which should be supported by school management. The specific objectives of the training were: • Professionals to improve and make sense of the knowledge of professionals in relation to peer violence in the school environment; • To get acquainted with the modules of the training manual; • To develop skills for leading training groups and to gain confidence in them; • To build a community so that they can support each other in the learning process. During the training, many discussions were held on the topic. A summary of "Changing Norms of Violence at School" by IICRD was presented, and the leadership modules were discussed with a view to the various activities. The training program was then finalized by IICRD in terms of feedback and observations. The curriculum and tools will not be contextualized for the training of facilitators in each country (according to the age of the children, the size of the group, the gender of the children, etc.). The guide will be available in Bulgarian, Croatian, Romanian and Serbian. The project is co-financed by the Program for Rights, Equality and Citizenship of the European Union (2014-2020)