Сексуално насилие и експлоатация на деца

Представяне

Филм

Филмът „Инициали" е обучителен филм, който има за цел да повиши чувствителността на професионалистите, както и на непрофесионалистите по отношение на феномена сексуално насилие над деца, лишени от родителска грижа и отглеждани в домове за деца.

Филмът има продължителност от 60 минути и се състои от две самостоятелно обособени части приблизително 30 минути всяка. Първата част представя уязвимостта на децата, отглеждали в институции и лишени от родителска грижа, както и различни видове сексуално насилие, което се върши над деца от институции. Втората част от филма е насочена към това да представи на кратко различни услуги, дейности и политики за превенция на сексуалното насилие над деца като се използва опита на партньорските организации в петте страни: България, Гърция, Латвия, Литва и Полша.

Филмът се разпространява в страните по проекта и е субтитриран на 7 езика: английски, френски, български, гръцки, латвийски, литовски и полски.

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички
Кампании