Резилианс

Представяне

Световна практика

Програми за превенция в контекста на резилианса

  • Програмата на ВIСЕ - Международно католическо детско бюро

БИСЕ развива в Латинска Америка /Бразилия, Колумбия, Чили, Гватемала и Перу/ програма за грижа и подкрепа на децата и подрастващите, които преживяват трудни ситуации и за които има риск да развият поведенчески и психически разстройства.

Проектът интегрира изследване върху концепцията на резилианса с цел да се конструира интервенционен модел, основан на нея. Определени фактори са посочени като подсилващи резилианса и неговото приложение в социалните програми:

- преглед на властта, упражнявана от възрастните върху децата и младежите, за да се промотира ролята на децата и младежите в общността;
- фундаменталната роля на педагозите в създаването на връзка с децата, в която емпатията е приоритетна;
- екипната работа, в която стратегия е насочена към идентифициране на наличните способности и развитието на позитивни подходи, в които резилианса се очертава като централен ресурс;
- интегриране на концепцията на резилианс в специфичните реалности на всяка страна, с цел да се решат проблемите в комуникацията между различните поколения;

  • Програма - Децата правят здравословни избори

Тази програма се развива в САЩ в периода 1993 - 1997г. в детскитe градини, дневни детски центрове и първите класове на началните училища, като допълнителна учебна дисциплина. Тя е насочена към децата, живеещи в неблагоприятни социо- икономически условия и изложени всекидневно на насилие. Програмата е фокусирана на няколко пункта:

- обучение на учителите, които са отговорни за тези деца;

- конструиране на специална училищна програма, която осигурява на учителите ясна информация как да ръководят тези курсове ;

- набор от инструкции, давани на родителите така, че те да могат да продължат в къщи, това, което децата учат в училище;

Изследване, което оценява ефективността на тази програма показва, че способностите на децата, свързани с резилианса, са се подобрили /позитивно справяне, просоциално поведение и сътрудничество/ и агресивността, и антисоциалното поведение е изчезнало.

Приемната грижа и резилиансът – практиката във Франция

Филм, представящ резултатите от работата в контекста на резилианс

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички
Кампании