Детето свидетел

Представяне

Родителстване без насилие

! Давай на децата пример с доброто си поведение. Децата се учат като подражават на околните. Със сигурност ще подражават и на теб.

! Променяй средата, а не детето. Добре е ценните, опасни или чупливи предмети да се държат извън обсега на детето, а не да се наказва детето за неговата естествена любознателност.

! Изразявай желанията си с положителни фрази! Казвай на децата какво очакваш от тях, а не само oнова, което искаш да не правят.

! Поставяй реалистични изисквания. Запитай се сам дали изискванията ти отговарят на възрастта на детето и на ситуацията, в която се намира то.
Трябва да проявяваш търпение, ако детето ти е още много малко, ако е болно или уморено.

! Не разчитай прекалено много на поощренията и наказанията. С израстването на децата поощренията и наказанията стават все по-малко ефективни за тях.
Изяснявай причините за решението си. Води преговори с по-големите деца и прилагай тактики за отвличане на вниманието, когато децата са по-малки.

! Избери техники за възпитание без бой и повишен тон. В началото може да ти се струва, че леките шамари вършат работа, но с течение на времето всички родители, биещи децата си, установяват, че за постигане същия ефект, постепенно им се налага да използват повече сила. И повишеният тон срещу децата или непрекъснатото им критикуване също могат да бъдат неефективни и да предизвикат трайни емоционални смущения у детето.
Такива наказания не помагат на детето да развие чувство за самоконтрол и уважение към другите хора.

Конференция за добро родителство

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички