Деца в конфликт със закона

Представяне

Модели и практики за работа с деца в конфликт със закона, прилагани от ИСДП

Примерите нямат претенции за изчерпателност по отношение на подходите и практиките, прилагани в този период от различни неправителствени организации в България, които работят в сферата на детското правосъдие. Те илюстрират само част от приноса на Институт по социални дейности и практики за изграждане и развитие на политики, подкрепящи деца участници в правни процедури и деца правонарушители, насочени към реформа на системата

2002 г.: За първи път в България се въвежда Система за оценка на правонарушители (ОЕйСис). Прилага се и досега в местата за лишаване от свобода и пробационните служби, включително при непълнолетни правонарушители.

Проект „Въвеждане на алтернативни мерки за третиране на лишени от свобода”, Tempus, Phare, ИСДП в партньорство с АПРЛС

 

2003 – 2004 г.: Създадени са Младежки пробационни центрове в Габрово, Видин, Благоевград и Бургас. В центровете са сформирани мултидисциплинарни и мултиинституционални екипи от специалисти, работещи с деца в конфликт със закона. Въвежда се нова методология на работа – индивидуализиране на третирането, на основа на оценка на нуждите, ресурсите и възможностите при всеки отделен случай.

Проект „Деца в конфликт със закона”, „Център за младежка пробация”, фондация „Партньори-България”, ИСДП, фондация „Отворено общество”, в сътрудничество с МП

 

2013 г: По заявка на УНИЦЕФ е разработен цялостен подход за индивидуализирана оценка на потребностите на децата в конфликт със закона и в риск, обхванати от системата за закрила и от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), както и децата, настанени в двете специализирани институции (СПИ) в областта на Сливен и Ямбол. Ситуационният анализ идентифицира децата в конфликт със закона като силно уязвима група със специфични нужди от подкрепа за преодоляване на причините за извършване на правонарушения, превенция от повторно извършване и подкрепа за ресоциализация и реинтеграция; образователна, социална и здравна подкрепа; специализирана правна помощ. Изведени са препоръки за промяна на съдебната практика и подобряване на услугите или въвеждане на нови такива, които да са съобразени с потребностите на децата. Изведен е и модел за превенция на детското поведение в конфликт със закона. Той определя концепцията за интегрирани услуги, на която стъпва откритият от Уницеф на територията на област Сливен Комплекс от услуги за деца в конфликт със закона, Детска и младежка зона, септември 2015 г.

Проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в системата за закрила на детето”, изпълняван от ИСДП в партньорство със сдружение „Дете и пространство” и финансиран от УНИЦЕФ

Капацитет на системата за работа с деца в конфликт със закона в областите Сливен и Ямбол, изследване по поръчка на УНИЦЕФ, изпълнител ИСДП.

 

2014 г.: Въведен е европейски междусекторен модел за интезивни програми за приемна грижа за деца в конфликт със закона, който съблюдава основния принцип в младежкото правосъдие – задържане под стража се прилага само в краен случай и за минимално време. Рамката за интезивна програма за приемна грижа и услуги в общността за непълнотелни правонарушители в България е изведена на базата на съществуващи европейски програми за непълнолетни извършители и обмен на опит. Тя включва протокол за интервенция и междуинституционално взаимодействие, както и насоки за национална политика, гарантираща въвеждането на практиката.

Проект „Алтернативи на задържане под стража на непълнолетни правонарушители – чрез интензивни програми за приемна грижа и услуги в общността”,  януари 2013 – декември 2014 , No. JUST/2011-2012/DAP/AG/3054, с финансовата подкрепа на Програма “ДАФНЕ” на ЕК.

 

2013 - 2015 г.: Апробиран Модел за социално включване на деца в конфликт със закона и деца във висок риск - целта му е да пилотира пакет от интегрирани услуги, базирани на принципите на уважение на правата на детето и на неговия най-добър интерес, които да допринесат за превенция, придружаване на деца в конфликт със закона и успешното им социално включване.

От декември 2013 г. тези услуги се предоставят в рамките на Интензивна подкрепа, въз основа на предварително изготвена оценка на нуждите и индивидуален проект на детето. В най-общ план, Интензивната подкрепа се състои от три компонента:

  • индивидуално социално-възпитателно придружаване и менторство;
  • психо-социална подкрепа чрез развиване на терапевтични лаборатории и предоставяне на индивидуална терапевтична подкрепа; 
  • социално включване – услуги за подкрепа на справяне с училище, намиране на работа и активно използване на ресурсите в общността.

В периода 2013г. – 2015 г Интензивната подкрепа за деца в конфликт със закона се предоставя на деца и семейства в София и Шумен в рамките на пакета социални услуги, които ИСДП като доставчик предоставя.

От септември 2015 г. моделът се реализира в работата на Комплекс от услуги за деца в конфликт със закона - Детска и младежка зона, област Сливен

Проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики” – юни 2013 – май 2015 г, ИСДП в партньорство с европейски организации

Проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства“, реализиран в област Сливен. Комплекс от услуги за деца в конфликт със закона, УНИЦЕФ, Община Сливен, ИСДП в партньорство със сдружение „Дете и пространство” и  Международна социална служба – България.

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички
Кампании
  • Детство без решетки
    Детство без решетки

    Незабавна реформа в детското правосъдие за пълното зачитане на правата на децата в България поискаха неправителствени организации на специална преско ...