Деца в конфликт със закона

Представяне

Процесуални гаранции за деца, заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo | ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/800

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/800 на ЕП и Съвета относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo

Приета през май 2016 г., Директивата предвижда редица процесуални гаранции за децата, които са заподозрени или са обвиняеми за извършването на престъпление. Държавите членки на ЕС разполагат с три години за транспониране ѝ в националните законодателства, като крайният срок за въвеждане в сила на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, е юни 2019 г.

Директивата въвежда прилагането на интегриран, мултидисциплинарен и мултиинституционален подход спрямо децата, заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, който гарантира:

 • Правото на детето на информация за правата му, предоставена на достъпен език, без неоправдано забавяне
 • Право на детето носителят на родителска отговорност или друго подходящо пълнолетно лице, посочено от детето и прието за такова от компетентния орган, да бъде информиран/-о за правата на детето
 • Право на адвокатска защита при зачитане на поверителността на комуникацията между детето и неговия адвокат
 • Право на личностна характеристика, която да отчете специалните потребности на детето от гледна точка на закрила, образование, обучение и социална интеграция.
 • Право на медицински преглед без неоправдано забавяне, за да бъде оценено общото психическо и физическо състояние на детето.
 • Право на аудио-визуален запис по време на разпита на детето от полицията или други правоохранителни органи в рамките на наказателното производство 
 • Ограничаване на задържането до най-краткия подходящ срок, предвид възрастта и индивидуалната ситуация на детето, както и конкретните обстоятелства по делото.
 • Право на Алтернативни на задържането под стража  мерки
 • Специално отношение при задържане – отделно от възрастните, гарантирайки:

 

> опазване на здравето и физическо и психическо развитие на детето;

> правото му на образование и обучение, включително когато детето има физически и сетивни увреждания или затруднения в ученето;

> ефективното и редовно упражняване на правото му на семеен живот;

> достъп до програми за насърчаване на развитието му и реинтеграция му в обществото;

> зачитането на свободата на религията и убежденията. 

 

Пълният текст на Директивата е прикачен към публикацията, на български и английски език. 

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички
Кампании
 • Детство без решетки
  Детство без решетки

  Незабавна реформа в детското правосъдие за пълното зачитане на правата на децата в България поискаха неправителствени организации на специална преско ...