Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики

Представяне

Според действащото българско законодателство основният инструмент за работа с деца в конфликт със закона са възпитателните мерки по ЗБППМН. Тяхната ефективност е предмет на много дискусии. Една от често прилаганите, например е настаняването на деца в социално-педагогически интернати (СПИ) и възпитателни училища-интернати (ВУИ) се определя като „възпитателна мярка”, но по своята същност носи характеристиките на наказателна процедура. По данни на ДАЗД за 2009 година, само от досиетата на от децата настанени в СПИ и ВУИ, е видно че 8,4% от тях са били жертви на някакъв вид престъпление и насилие. „В част от случаите децата се нуждаят от психологическа подкрепа или лечение, а не от настаняване в интернат. Практиката показва липса на проучване на индивидуалните случаи, липса на компетентност за такова проучване и „диагностициране” на истинските проблеми, които стоят зад девиантното поведение на децата”. По оценка на ДАЗД липсва и методика за корекционна и възпитателна работа, както и различни видове дейности, които да подпомогнат социалното включване на детето и да защитят неговия най-добър интерес. Най-често продължителността на престоя на децата в СПИ/ВУИ е от 2 до 3 години (съответно 39.7% и 38.24% за 2011 и 2012 година). 

Именно в тази връзка, проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики” си поставя за цел да допринесе за социалната интеграция на деца и младежи в конфликт със закона, чрез разработване и пилотиране на нови специализирани услуги и цялостен иновативен модел за подкрепа на деца и юноши и техните семейства. Изпълнява се в периода 2013 – 2015 г. 

В рамките на този проект Институт по социални дейности и практики, в  партньорство с Associazione di promozione sociale „Il Fiore del deserto” от Италия и  “Include Youth” от Северна Ирландия разработи модел на иновативна услуга, насочена към децата  в конфликт със закона. 

Моделът интегрира най-добрите страни от практиката на международните партньори, допълнени и адаптирани съобразно потребностите на децата в конфликт със със закона в България, както и с потребностите на професионалистите, които ги подкрепят и работят с тях. Апробира се като новата услуга в КСУДС – Шумен и ЦОП - София, чиято цел е да допринесе за подкрепа на социалната интеграция на деца и младежи в конфликт със закона, за тяхното успешно социално включване, чрез повишаване на капацитета на системата за младежко правосъдие, социална закрила и социална работа. Особен акцент на проекта е участието на децата в правни процедури да се извършва чрез специални, приятелски и щадящи психиката на детето, процедури. След пилотната фаза, услугата се предоставя и в останалите социални услуги, управлявани от ИСДП в градовете Сливен – Детска и младежка зона, Видин и Стара Загора.  

 

Насочване към услугата
Децата и младежите в конфликт със закона и техните семейства могат да ползват услугата по следните начини:

  • С направление за социална услуга, издадено от съответия „Отдел за закрила на детето”
  • След насочване от Местната комисия за борба с противообществени те прояви нва малолетните и непълнолетните
  • След насочване от съда
  • След насочване от прокурор 
  • След насочване от Детска педагогическа стая
  • По молба родител или друг законен представител на детето

 

Моделът
От декември 2013 г. тези услугата се предоставя в рамките на Интензивна подкрепа, въз основа на предварително изготвена оценка на нуждите и индивидуален проект на детето

В най-общ план, Интензивната подкрепа се състои от три компонента: 

  • индивидуално социално-възпитателно придружаване и менторство; 
  • психо-социална подкрепа чрез развиване на терапевтични лаборатории и предоставяне на индивидуална терапевтична подкрепа;  
  • социално включване – услуги за подкрепа на справяне с училище, намиране на работа и активно използване на ресурсите в общността. 

 

В момента моделът се прилага за деца в конфликт със закона в услугите в София, Видин, Шумен; предстои въвеждането му в Стара Загора, където ИСДП поема управлението на ЦОП от октомври 2015; моделът ще бъде доразвит и надграден в Детска и младежка зона – комплекс за услуги за деца в конфликт със закона, открит през август 2015 г. в Сливен, в партньорство с УНИЦЕФ, сдружение Дете и пространство и Международна социална служба – България. 
 

Библиотека

Събития
Виж всички