Проект

Представяне

Дейностите се осъществяват във връзка с проект „Семейство за всяко дете", реализиран от УНИЦЕФ. Услугите ще бъдат предоставени от Община Шумен чрез Комплекс за социални услуги за деца и семейства, в рамките на Център за обществена подкрепа и звено „Майка и бебе"- Шумен и в партньорство с Институт по социални дейности и практики.

Основна цел е: изготвяне на задълбочен анализ за ситуацията на децата и техните семейства, с цел подготовка за реинтеграция, приемна грижа и /или други социални услуги, насочени към осигуряване на семейна грижа на децата, настанени в ДМСГД Шумен.

Проектът се състои от 2 компонента

- Изготвяне на оценки на родителския капацитет на семействата на децата настанени в ДМСГД Шумен, включително разширеното им семейство

- Ранна превенция на изоставянето на бебета и работа с общности.

В рамките на проекта ще бъде разкрита услуга за ранна превенция на изоставянето на бебета и работа в общности. Услугата ще включва: превенция в рискови общности, превенция на изоставянето на ниво Родилен дом, семейно-консултиране и подкрепа на семейства, които са изоставили детето си, семейно планиране и консултиране на бременни и майки в риск да изоставят децата си.

Продължителността на проекта е 3 месеца.

Специализирани оценки на децата ще изготви екип на Сдружение „Дете и пространство".

Информация за проект „Семейство за всяко дете" можете да намерите на сайта на УНИЦЕФ

http://www.unicef.bg/