Сексуално насилие над деца в специализирани институции

Представяне

„Сексуално насилие на деца в специализирани институции" е финансиран по Програма ДАФНЕ на ЕК за превенция на насилието на деца, младежи и жени и защита на рискови групи. Той се осъществява в рамките на две години, с начало януари 2009 г. За да постигне ефект не само на национално, но и на европейско ниво, в проекта  се реализират координирани действия и партньорство между организации от Полша, Латвия, Литва, Гърция и България с водеща организация по проекта - ИСДП, България.

Основната цел на проекта е да допринесе за създаването на политики на национално и европейско ниво за превенция на сексуалното насилие над деца в институции. Тази цел ще бъде постигната чрез задълбочено изследване и анализ на същността на феномена „сексуално насилие над деца в институции". Като подготвителна дейност към същинското изследване ще се извърши анализ на ситуацията въз основа на наличните статистически данни и изследвания за разпространението на насилието над деца в институции, както и на релевантната законодателната рамка във всяка от държавите партньори. Обект на същинското изследване са аспектите, природата и същността на феномена сексуално насилие над деца в институции. За целта ще бъдат използвани качествени и количествени методи, като въпросници, интервюта, фокус групи и изследване на случаи.

Последващ етап от проекта е идентифицирането на добри практики за превенция и подкрепа на деца от институции, жертви на насилие. На базата на резултатите от тези проучвания, проектът ще формулира и адресира препоръки, касаещи националните и европейски политики срещу насилието на деца в институции.

Координацията на проекта на национално ниво ще се осъществи чрез Съвети за подкрепа, а на европейско - чрез провеждането на няколко координационни срещи във всяка от петте държави. За разпространение на информацията по проблема насилие на деца в институции ще бъде създадена и поддържана интернет страница, която ще представя резултатите и продуктите от проекта. Предвижда се и заснемането и разпространението на кратък обучителен филм по темата със субтитри на 7 езика.

Резултати

Сексуално насилие над деца в специализирани институции

Библиотека

Събития
Виж всички