Резилианс без граници

Представяне

Задачи на проекта:

1.  Създаване на необходимата структура - Ресурсен център - за набиране и разпространение на знание по подхода Резилианс.

2.   Повишаване  на професионалната компетентност на мултидисциплинарни екипи работещи с подхода Резилианс.

3.   Разработване и пилотиране на специализирани програми основани на подхода  Резилианс в училища, специализирани институции и комплекси за социални услуги.

4.   Анализиране и проследяване на практическата приложимост на подхода. 

Обосновка на проекта:

Промените, извършващи се в последните години в социалната сфера свързани с преструктурирането на институции и развитието на алтернативни услуги базирани в общността, доведе до значително нарастване на броя на доставчиците на социални услуги. Реформите се реализират в посока индивидуализиране на работата с клиенти и центриране към нуждите на клиенти, де-институционализация на грижите за хора в риск и развитие на грижи в обичайна среда, работа в мултидсиплинарен екип и работа в мрежа. На този етап методическата подкрепа за специалистите в помагащата сфера е все още недостатъчна и несистематизирана, което носи рискове от понижаване качеството на директната работа с клиенти. Опитът на ИСДП в реализирането на обучителни проекти показва, че оказването на подкрепа на професионалисти в социалната сфера има влияние, както върху качеството на предоставяните услуги, така и върху по-успешната подкрепа за клиентите, които ги ползват.

В рамките на проект "Иновационни практики в Централна и Северна България" ИСДП проведе обучения по резилианс за обучители. Тези обучители в последствие осъществиха обучения на педагози и социални работници в 10 града в страната. Дейностите се осъществиха с подкрепата и участието на представители на ДАЗД, Нов Български Университет и Софийски университет, както и на доставчици с национално и регионално поле на действие. Проведените обучения показват, че има интерес от страна на професионалистите от социалната и образователната сфера към Резилианса като подход, който може да гарантира промяна в работата в тези две сфери. Изводите от проектните дейности са,  че има нужда от устойчиво разпространение на резилианса свързано с: провеждане на въвеждащи и подържащи обучения по резилианс; обособяване на структура, която да  координира работата по резилианс свързана с обучение; практическо приложение, изследователска дейност и насочване към приоритетната област на приложение на резилианса- насилието над деца.

Работата с жертви на насилие в България на този етап акцентира върху спешна интервенция. Липсват достатъчно дейности, които да са насочени към превенция на насилието, както и на услуги, които да подкрепят жертвите на насилие в справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма. Резилиансът позволява да се включи работата по кризисна интервенция и да се осигури продължителна подкрепа за клиентите. Съдържанието на подхода осигурява и координация между различните специалисти, която в много случаи се явява предпоставка за успешна подкрепа.

Опитът на ИСДП в разпостранението на Резилианса досега показва, че определени професионални групи / лекари, полицаи, съдии, журналисти / и родители не се включват в  обучения и програми, въпреки че имат влияние върху израстването на децата като възрастни и развитието на техния потенциал. Тази ситуация налага необходимостта от планиране на дейности свързани с привличането и включването на гореспоментатите групи в дейности и пилотиращи практики основани на Резилианса в България.

Финансиране на проекта:

 Проектът е финансиран от Фондация ОУК.

Библиотека