Проект „Разширяване на модела на приемна грижа в България

Представяне

Заложените дейности имат за цел да подкрепят процеса на деинституционализация на грижите за деца чрез развитие на социалната услуга „приемна грижа" в осем области на страната.

В рамките на проекта ще бъдат изградени осем Регионални центрове за приемна грижа, които ще покриват следните области: Велико Търново, Габрово, Перник, Смолян, София-град, София област, Търговище и Шумен. Координирането на дейностите на ниво област ще даде тласък на усилията за въвеждането на социалната услуга „приемна грижа", която към момента се реализират под формата на изолирани практики.

Всеки регионален център ще разполага с експертен екип от обучители, супервизори и консултанти по социална работа.

На ниво област ще бъде сформиран Съвет по управление на проекта, който ще включва всички заинтересовани страни при предоставянето на услугата „приемна грижа".

 

Основни цели на проекта са:

1. Създаване на обща практика на предоставяне на социалната услуга "приемна грижа" между партньорите в осемте области в страната – доставчици на социални услуги (НПО, Общини), Дирекции „Социално подпомагане" (Отдели за закрила на детето), Комисии за детето;

2. Създаване на единна обучителна програма за кандидати за приемни родители и за обучители – социални работници;

3. Провеждане на национална информационна кампания за приемна грижа;

4. Развиване на капацитета на партньорите в процеса на предоставяне на услугата "приемна грижа";

5. Създаване на устойчивост – въвеждане на финансов стандарт за социалната услуга "приемна грижа" като държавно-делегирана дейност.

 

Проектът цели дългосрочно развитие на приемната грижа чрез надграждане на местните ресурси.

 

ІІ. Дейности на територията на град София

В София дейностите ще се изпълняват от Института по социални дейности и практики.

В бюджета на проекта са заложени средства за следните дейности:

o Оборудване на помещения, в които ще работи Регионалния център за приемна грижа – София.

o Закупуване на автомобил за нуждите на Регионалния център за приемна грижа;

o Режийни разходина Регионалната агенция;

o Създаване на екип по приемна грижа от 7 или 8 човека, като се спазва принципа 1 социален работник да работи с около 10 приемни семейства;

o Обучение на професионалисти, ангажирани в процеса на приемна грижа по специализирана програма, обща за осемте регионални центрове.

 

Текуща координация и контрол върху изпълнението на проекта ще бъдат осъществявани от Съвет за управление на проекта в състав:

- представители на общината;

- представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане", София;

- представители на Дирекциите „Социално подпомаган"/ Отдел „Закрила на детето" на територията на града;

- представител на Институт по социални дейности и практики;

- представители на неправителствени организации, доставчици на услуги.

Екипът по приемна грижа ще организира информационни кампании за набиране на приемни семейства и ще извършва оценка и обучение на кандидатите за приемни родители, след направления на Отделите „Закрила на детето". Обучението на приемни родители ще се осъществява по единна обучителна програма, създадена по проекта.

Екипът ще предоставя подкрепа на социалните работници от Отделите „Закрила на детето" за идентифициране на деца за приемна грижа с оглед ускоряване избора на деца, които да бъдат настанени в приемни семейства.

Приемните семейства ще бъдат подкрепяни и след настаняване на детето чрез индивидуално консултиране, провеждане на групи за самопомощ, поддържащо обучение.

Информационна кампания, която е адаптирана към нуждите и специфичните дейности в града, ще популяризира социалната услуга „приемна грижа" сред обществеността.

Регионалният център за приемна грижа – София периодично ще обменя своя опит с останалите седем агенции на територията на страната. Целта е в края на двегодишния период на изпълнение на проекта моделът на регионален център за приемна грижа да бъде апробиран и утвърден като успешна практика по предотвратяване изоставянето на деца и отглеждането им в специализирани институции.