Право на децата жертви на психологическа помощ и щадящи правни процедури

Представяне

 

Проектът е насочен към основните ключови компоненти:

  • Сформиране на мрежа от про­фесионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, както и създаване на устойчиво партньорство  със самите участници в обучението и с организациите, които те представляват. Предвижда се 200 часово специализирано обучение за социални работници и психолози от центрове и организации, които предоставят услуги за деца, жертви на насилие. В рамките на обучението ще бъде предоставена и групова супервизия за участниците.  
  • Разработване и внедряване на интернет страницата на ИСДП на специална платформа за комуникация между участниците в обучението, която да дава достъп до материали от обучението и да позволява обмен на информация, мнения и новини между участниците.
  • Провеждане на национална кампания „Престъпни ласки”, която цели  повишаване на обществената чувствителност към проблема за сексуално насилие над деца. Целевата група на кампанията са родители, професионалисти, работещи с деца(учители, педагози, психолози, и др.), както и самите деца. Кампанията ще се реализира чрез ТВ и Радио клип, листовка и публикации за родители и професионалисти.
  • Подготовка и издаване на публикации за деца. Едната от тях ще е насочена към деца между 7 и 11 години и има за цел превенция на насилието спрямо деца, както и информира как да реагират и на кого да се обадят децата, когато се сблъскат с феномена на насилието. Другата публикация ще информира децата какви за неговите права, тогава когато се налага да участва в наказателен/граждански процес.
  • Национална конференция, посветена на темата за подкрепа на деца, жертви на насилие. Предвидено е да се включат близо 200 професионалисти и работещи в държавни институции, отговорни за реализиране и прилагане на специфични програми и планове, фокусирани върху подкрепа на деца, жертви на домашно и сексуално насилие.
  • Сформиране на Национален експертен съвет за защита на деца жертви на престъпления. Членовете на съвета ще бъдат професионалисти, занимаващи се с оказване на помощ на деца жертви на престъпления и други: представители на неправителствени организации, представители на местни и обществени власти, представители на правната система и на научните среди. В рамките на проекта ще бъдат проведени 8 срещи на Съвета.

Проектът е финансиран от програма „Основни права и гражданство” на Европейската Комисия.