Проект,,Правото на децата да имат семейство

Представяне

Проектът включва теренни изследвания в Италия, Румъния, България и Полша, разработени в рамките на Покана 2008 «Основни права и гражданство» за представяне на предложения за конкретни транснационални проекти. Изпълнява се от сдружение „Amici Dei Bambini” в партньорство с различни неправителствени организации и институции в Италия, Румъния, България, Белгия и Полша в периода януари 2010 - юни 2011. За България дейностите се изпълняват от Институт по социални дейности и практики.

Общата цел на проекта е насърчаване на подходящи и ефективни форми на приемна грижа в съответствие с духа на КРС от 1989 г., Европейската конвенция за правата на човека и резолюцията на Европейския парламент от 16 януари 2008 г. към стратегия на ЕС за правата на детето. Всички тези правни източници подчертават необходимостта детето да расте в семейна среда.

Специфичните цели на проекта са насочени към  подпомогане развитието на гражданското общество, респективно НПО работещи в италианските региони Венето и Пулия, в румънските градове Букурещ и Яш, България-гр. София и полските градове Варшава и Вроцлав, в полза на децата, нуждаещи се от приемни семейства, без нарушаване на семейните връзки. По-конкретно, проектът преследва следните специфични цели:

1. Определяне на ефективната роля на организациите на гражданското общество за насърчаване на приемната грижа в рамките на програмите, услугите и пилотни проекти, с цел  разширяване достъпът на нуждаещите се деца до приемна грижа, без дискриминация;

2. Създаване на набор от индикатори, специфични за приемна грижа, които да позволят да се идентифицират потенциалната ефективност на услугите и социални програми;

3. Идентифициране на добрите практики и разпространението на поуките на гражданските организации и държавните органи.

 

Дейностите отразяват три основни области:

1. Изследователска: установяване на ролята на организациите на гражданското общество за насърчаване на приемната грижа програми за по-добър достъп на деца в нужда за приемна грижа, без дискриминация, идентифициране на силните страни, недостатъци и добри практики в приемни семейства в четирите целеви страни (България, Италия, Полша и Румъния );

2. Обмен: Осигуряване на пространство за обсъждане на конкретни въпроси на приемната грижа от партньори и организации на гражданското общество и съответните заинтересовани лица от четирите целеви страни;

3. Разпространение: информиране на целевите групи за възможностите, предлагани от приемни семейства, което дава възможност организациите на гражданското общество да постигнат по-дълбоко разбиране на приемната грижа като инструмент, обмен на добри практики между организациите.

 

Общи очаквани резултати:

- идентифициране на силните и  слабите страни в приемната грижа, най-добрите практики, препоръки и междинни доклади за да се даде възможност организациите на гражданското общество да активират силна подкрепа и действия за лобиране на местно, национално и европейско ниво;

- Изработване на препоръки за подкрепа на доставчиците на социални и  здравни услуги от организации на гражданското общество и държавните власти в техния подход към биологичните си семейства и деца в приемни семейства;

 - По-голямо участие на крайните бенефициенти в процеса на реинтеграция 

 

Конкретни резултати:

- По време на процеса: 4 аналитични доклада от 40 страници за приемна грижа; качествен транснационален доклад от 50 страници; колекция на добри практики; протоколи от заседанията на организации на гражданското общество; интервюта.

- Разпространение: 3 електронни бюлетини на английски език изпратени до 200 европейски НПО, 60 плаката, 3000 дипляни за заключителна конференция и 4000 брошури за работни групи, 1500 копия на една публикация от 120 страници за приемната грижа на английски език за разпространение в Обединеното кралство, Белгия , Латвия, Франция, Италия и Румъния.

 

 Партньори:

 Италия

- Synergia Srl

- Регион Пулия

- Община Бари - Ripartizione Solidarietà

- Регион Венето  

 

Румъния

- RAHP-румънската асоциация Психология и здраве

- Aproapele 

- Генерална дирекция "Социално подпомагане и защита на детето",  област Букурещ - GDSACP сектор 1

 

Полша

- Асоциация Наш дом

 

   България

- ИСДП, Институт по социални дейности и практики 

  

 Белгия

- Eurochild AISBL

Библиотека