Национален Ресурсен център по приемна грижа

Представяне

В дългосрочен план проектът има за цел високо качество на приемната грижа и по-добро качество на живот на децата, настанени в приемна грижа; гарантирана методическа помощ за лицата, предоставящи услугата приемна грижа и съпътстващите услуги.

Очакваното увеличаване на броя на приемните семейства в страната сериозно поставя въпроса как се гарантира качеството на услугата приемна грижа. Разработването на Ресурсен център по приемна грижа отговаря на необходимостта от качествено обучение на бъдещите обучители и специалисти, подкрепящи кандидатите за приемни семейства. Методологията за предоставяне на услугата приемна грижа е добра основа за стандартизация на практиката в цялата страна по отношение на различните стъпки и отговорности на различните участници, от една страна, и за гарантирането на цялостност и завършеност на процеса, от друга. Сериозен, обаче, все още остава проблемът, отнасящ се до подготовката на специалисти, които да отговарят за подбора, оценката и обучението на кандидатите за приемни родители и последващата помощ за тези кандидати.

Ресурсният център ще провежда обучение на бъдещите обучители на кандидати за приемни семейства. Качеството на това обучение гарантира и качеството на предоставяната услуга.

Ресурсният център в рамките на проекта ще предлага и други форми на професионална помощ за лицата, предоставящи приемна грижа – супервизия, консултиране по казуси, осигуряване на методически материали.

Ресурсният център ще бъде звено, обединяващо всички, които са свързани с предоставянето на услугата приемна грижа, а също така ще насърчи създаването на мрежа от специалисти и обмяна на опит за различните етапи от предоставянето на приемната грижа.

Ресурсният център ще осъществява периодичен анализ на проблемите и трудностите в предоставянето на приемна грижа, на положителния и отрицателния опит, както и на изследвания с цел подпомагане на процеса на развитие на тази услуга на местно и национално ниво.