Представяне

Проектът съдържа следните основни компоненти - създаване на младежки пробационни центрове в четири града - Бургас, Благоевград, Видин и Габрово; обучение на мултидисциплинарните екипи на центровете в нова методология на работа; обучение на магистратите от четирите града. Младежкият пробационен център е орган за изпълнение на мерки и наказания в общността, както и за предоставяне на услуги на деца с поведенчески проблеми и техните семейства. Експертен и обучителен екип на този макро-проект е екип на ИСДП с ръководител, доц.Нели Петрова. ИСДП реализира проект Център за младежка пробация и социално-възпитателна дейност в гр. Габрово.

В пет модулното обучение за мултидисциплинарния екип се включиха доброволни представители от всички служби (секретар на МКБППМН, инспектор ДПС, експерти от отдела за Закрила на децата, педагогически съветници на гимназии).

Проектът беше с продължителност 12 месеца - от януари 2003 до декември 2003 г. Проектът е финансиран от норвежкото правителство и Фондация "Отворено общество" - България.