Проект „Чуй детето

Представяне

Основната цел е да се гарантира най-добрия интерес на детето жертва или свидетел на престъпление чрез подобряване на правораздаването в случаите на сексуално насилие и експлоатация над деца в България.

Специфичните подцели на проекта са:

- Да продължи изграждането на професионален капацитет на специалистите, които извършват разпит/изслушване на деца и да се сформира специализиран екип за изслушване на деца под 14 годишна възраст, които са жертви или свидетели на сексуално насилие.

- Да се намалят негативните психологически последствия за децата – жертви или свидетели на насилие чрез създаване на подходящи условия за тяхното изслушване/разпит.

 

С реализирането на „Чуй детето" II искаме да постигнем:

- По-добре гарантирани права на децата,които участват в правни процедури

- Намален риск от бъдеща травматизация на детето жертва/свидетел на насилие при участието му в правни процедури

- Повишена сензитивност и компетентност на полицаи, съдии и прокурори по отношение на правата на децата в наказателни дела;

- Промяна в правната практика в най-добрия интерес на детето

- Достъпност и устойчивост на щадяща детето услуга, предоставяна в „стая за щадящо изслушване на деца"

- Повече информация за правата на децата и участието на деца в правни процедури – достъпни за родители и широка общественост;