Становище на ИСДП, НМД, ФНД и Сдружение "Деца и юноши"

Становище на ИСДП, НМД, ФНД и Сдружение

Четирите организации изразихме становището си относно Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 и Отчет за нейното изпълнение за 2015-16 г.

Институт по социални дейностии практики от 2001г. работи за професионализиране на психо- социалната практика с деца и семейства, насочена към социално включване на уязвими групи хора в обществения живот. Институтът целенасочено и последователно развива иновативни модели на социални услуги, разпространява нови знания и умения, подкрепя професионалното развитие чрез споделяне и осмисляне, провежда научни и научно-приложни изследвания, участва активно в изграждането на социалната политика.

I. Общи коментари

Към момента нашето становище е, че Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 за 2017-18 г. не съдържа достатъчно амбициозни мерки за преодоляване на детската бедност в България, която продължава да е далеч над средните нива за Европейския съюз. 43.7% от децата в България живеят в риск от бедност или социално изключване и в Плана за действие липсват целенасочени мерки за преодоляването на този проблем. На лице са все повече научни доказателства, които свидетелстват, че ситуацията на бедност в семейството е пряко свързана с недобрите грижи, стимули и отношение на родителите към детето в ранна детска възраст, което в този етап води до недоразвитост на определени дялове от мозъка на детето, а по-късно и до дефицити в различните аспекти на емоционалното му, когнитивно и социално развитие. В този смисъл, програмите за преодоляване на бедността, насочени към увеличаване на доходите на родителите и подкрепа на семействата оказват съществено влияние върху развитието на децата и тяхното пълноценно включване като активни граждани.

 

II. Конкретни коментари относно План за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Бихме искали да изразим притеснение по отношение на приемането на Плана за действие за 2017- 18 г. след като е изтекла повече от една четвърт от времето за неговото изпълнение. Фактът, че през юли-август 2017 г. планът все още е на етап „обществено обсъждане“, не говори добре за стратегическото планиране на подобни политики.

В тази връзка ние изразяваме и позицията, че така предложеният и гласуван План за действие за периода 2017-2018 по време на заседанието на Националния съвет по въпросите на социалното включване на 13.07.2017г., продължава да съдържа в себе си мерки и дейности, които са заложени в други краткосрочни и дългосрочни документи и програми, т.е. има дублиране и припокриване на одобрени дейности, като например „Осигуряване дейността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве“ или „Актуализиране на нормативната уредба“, заложени в Националната програма за майчино и детско здравеопазване и Националната програма за закрила на детето за 2017 г. В същото време той съдържа и дейности, които се изпълняват по закон от ресорните министерства и агенции, например „Предоставяне на семейни помощи за деца“ и „Оказване на финансова подкрепа за отглеждане на децата в семейна среда“. Допълнително, в предложения план са включени само количествени индикатори, които за съжаление не показват какъв ще бъде очакваният ефект от прилагането на конкретната мярка и дейност. Отправяме предложението индикаторите да бъдат насочени и разширени с отчитане на качеството и реалният ефект от постигнатото и промяната спрямо стандарта на живот на децата и хората като цяло.

Изключително сме притеснени от затворения на практика достъп до професионално обучение на големи групи деца и младежи в риск. На практика децата, които са отпаднали преди завършване на 8 клас имат само теоретична възможност за достъп до професионално обучение. Без този достъп да е гарантиран със специални образователни, социални и здравни мерки и програми, тази група деца е обречена на мизерия, престъпления, проституция, скитничество. По данни на Националния статистически институт, общият брой деца, напуснали общообразователните и специалните училища за учебната 2015-2016 г. е 14 483. Данните показват негативна тенденция за намаляване на записаните деца в училище във всяка от категориите, за които Националния статистически институт измерва групови нетни коефициенти по степени на образованието: в начален етап на образованието нетният коефициент на записване от 95,8 % през 2011-2012 понижава нивото си до 92,1 % през 2016- 2017 учебна година; в прогимназиалното образование от 81,8 % през 2011-2012, нетният коефициент се понижава до 78,2 % през 2016-2017 учебна година.

В подкрепа на казаното по-горе като процес на разработване на Плана, отново отбелязваме, че само две от повече от 30 предложения за включване на нови мерки и дейности, които отправихме към проекта на Плана за действие в рамките на работата на работната група по документа, бяха приети, а останалата част не намериха място в документа, който беше предложен на вниманието на Националния съвет по въпросите на социалното включванеМерките за изпълнение, включени в настоящия План, трябва да бъдат много по-изчерпателни и решителни, за да се постигне реален резултат. Предложенията ни отново са свързани с включване на нови мерки и дейности към следните приоритети на Националната стратегия:

Предложения за мерки и дейности към Приоритет № 1: Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда

Предложения за мерки и дейности към Приоритет № 2: Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование

Предложения за мерки и дейности към Приоритет № 3: Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване

Предложения за мерки и дейности към Приоритет № 4: Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване

Предложения за мерки и дейности към Приоритет № 5: Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания

Предложения за мерки и дейности към Приоритет № 6: Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване

Предложения за мерки и дейности към Приоритет № 8: Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните

 

Институт по социални дейности и практики Сдружение „Деца и юноши“

25 юли 2017 г.