Събития

Национална конференция “Резилианс – измерения и перспективи”
Национална конференция “Резилианс – измерения и перспективи” На 15 юни в София се проведе заключителната конференция на проекта на ИСДП, финансиран от Фондация Оук – “Резилианс без граници”. На срещата местните координатори и ръководителят на проекта – Диана Русева - имаха възможност да споделят своите вдъхновения и решения за реализирането на дейности при представянето на резилианс пред общността. Опита си представиха и екипите на училищата, където беше пилотиран модел за работа по превенция на насилието чрез създаване на дружелюбна за детето среда. Стефан Ванистендал, Жан Майер и доц. Нели Петрова, консултанти и обучители по резилианс, въведоха участниците в новите европейски  практики, улесняващи резилианса на членовете на приемните семейства и при майки с трудности в отглеждането на деца си. А участието на новите ни приятели - размишляващите върху размишляването колеги от ОнтоИдея и изиграващите преживяваното артисти от театър Камбана направиха така, че да си повторим – резилианс е без граници Радостна е равносметката, че ангажираността на екипа ни с представяне и налагане на този нов подход дава резултат във вдъхновени от резилианс практики, демонстриращи новото отношение към помагането на децата и семействата.   Поздравяваме и благодарим на екип резилианс – на обучителите, на координаторите, на въвлечените, на вдъхновените!
Надграждащо обучение
Надграждащо обучение Обучението се реализира в рамките на проект „Резилианс без граници", реализиран от Сдружение „Институт за социални дейности и практики „ с подкрепата на Фондация „ОАК". В него взеха участие 14 представители на педагогическата общност и специалисти социални дейности на СУПЦ „Д. Грънчаров " гр. Горна Оряховица.   Обучението имаше за цел да се разбере „Как ползвах наученото за „резилианс" в личния  и професионалния опит между двете обучения.  (прозрения, примери, събития). Припомниха се основни понятия свързани с резилианс. Къщичката - Практическия синтез в контекста на децата и лицата с дефицити. Използваха се базисни знания за подхода резилианс и се съотнесоха към работата с потребители на социална услуга в СУПЦ. Допълнителна заявка бе да се разгледа случай от практиката през подхода резилианс. Беше направен такъв анализ. Беше разгледана и превенцията в контекста на резилианс, как да насърчаваме резилианс - практически упражнения, Резилианс и юношество. Групата влезе в обучението много по-добре от първия път. Тази група много рядко е участвала в обучения и има съпротиви, защото са презалети от случаи, които надхвърлят капацитета им. Постепенно групата се ангажира в учебния процес. Участниците в края на обучението споделиха, че обучението им е било много полезно в личен план да осмислят нови възможности за развитие и че в професионален план са разбрали какво биха променили в подхода към потребителите на услуги. Основните методи в обучението бяха: презентация, дискусия, ролеви игри. Допълнителни въпроси и теми бяха свързани с преживяването на травма и възстановяване, относно психичната болест и нейните проявление и относно липсата на капацитет на потребителите на услуги да ползват образователните услуги, които им се предлагат. Основното предложение е за нови срещи и надграждащи обучения на следващ етап. Представяне на конкретен чужд опит. 
Въвеждащо обучение по Резилианс, 24 – 25 февруари
Въвеждащо обучение по Резилианс, 24 – 25 февруари Участниците високо оцениха новия за тях подход като добър инструмент за превенция на  насилието и интервенция при по-тежки случаи от работата ни. Част от споделените мнения са, че работата с подход Резилианс и изобщо запознаването с него ни прави по-възприемчиви към  идеята да имаме доверие в устойчивостта на преживелите криза, а също така и към това да посрещнеш човек като цялостна личност, а не само през проблема, който го е довел до теб. Обучението ни даде възможност, мислейки през призмата на резилианса, да подложим един на друг  конкретни решения за конкретни, текущи казуси от практиката на всеки. Затвърди се убеждението ни, че подход Резилианс позволява място на среща и взаимна работа на всички "актьори" за мобилизиране ресурсите на средата. Срещата с колегите завърши в дух на споделена удовлетвореност от възможностите за бъдещи общи проекти и съвместни дейности. Благодарим им!
Работни семинари с международните консултанти – Stefan Vanistendael и Jeanne Meyer
Работни семинари с международните консултанти – Stefan Vanistendael и Jeanne Meyer От 30 ноември до 2 декември се проведоха 3  работни семинара  с международните консултанти - Stefan Vanistendael и Jeanne Meyer по проекта и различните екипи на проекта. Темата на семинара с обучителния екип беше посветена на превенция на насилието над деца и работа с деца преживели травма. Специално внимание беше отделено на подготовката на обучителната програма за училищните екипи. Работната група на местните координатори по проекта имаше възможност да обсъжда успехите и предизвикателствата на резилианса в общността. Представителите на три училища, които работят от октомври по превенция на насилието в контекста на резилианса  споделиха ентусиазма си, както от бързото включване на децата, така и от "отварянето" на училището към родителите. Консултантите дадоха насоки за дейности по превенция и споделиха детайли от работата с подхода от три училища в Холандия.   От Януари 2011 стартира работата на още две училища СОУ "Сава Доброплодни"- Шумен и ОУ "Проф. Батаклиев"- Пазарджик да приложат на практика подхода резилианс при осъществяване на училищни проекти, насочени към превенция на насилието над деца.
Международно Обучение
Международно Обучение "Въведение в резилианс" - Латвия, 25-28 май 2010г. През месец май в Латвия се проведоха две базови обучения на тема "Въведение в резилианс"с обучители д-р Надя Стойкова и Деяна Кюрчиева /ИСДП/. Първото обучение се проведе на 25-26 май на територията на дома за деца в гр. Желгава.  В него се включиха 15 участника - психолози, социални работници, педагози, медицински сестри, работещи в специализирани институции и центрове за деца. Второто обучение се проведе на 28 май в Центъра за работа с деца "Дардедзе", Рига. Участваха общо 19 души - представители на Държавния инспекторат за защита правата на децата в Латвия, социални работници, психолози и учители. По време на обучението бяха разгледани теми, свързани с подхода резилианс, факторите на резилианс и възможни начини за практическа работа с деца. Бяха използвани интерактивни методи, като работа в малки групи и работа по казуси от практиката на обучаемите в контекста на подхода резилианс. И двете обучения преминаха при висока активност от страна на участниците, които изразиха желание за участие в бъдещи обучения по резилианс.
Обучение в Стара Загора
Обучение в Стара Загора Началната училищна възраст е ключова в развитието на детето. Началният учител се разпознава като особено значима личност и това е предпоставка за мотовацията на детето, желанието му да ходи на уилище и да учи уроците си. Началният учител е в майчина роля спрямо детето и както сподели колега начален учител: "Децата често ме наричат мамо или госпожо." Решението, целева група на обучението в Стара Загора да бъдат именно началните учители, се свързва с гореизложената хипотеза. При самото обучение се доказа, че учителите имат особено силна емоциаонална връзка с учениците и се вълнуват от тяхното развитие и симптоми.   Обучението по резилианс в Стара Загора имаше главна задача да популяризира подхода резилианс с цел това да даде пространство за дискусия и професионална взаимопомощ между специалистите работещи с деца от начална училищна възраст. За периода до следващия - надграждащ модул от обучението, ще се събира група от специалистисти, която ще работи по метода на професионалната интевизия. Срещите ще се провеждат в Центъра за обществена подкрепа на бул. "Христо Ботев" 205, всеки втро вторник от месеца, от 18:00 до 19:30 часа.