Събития

КАМПАНИЯ НА КСУДС – ШУМЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ
КАМПАНИЯ НА КСУДС – ШУМЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ КАМПАНИЯ НА КСУДС – ШУМЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ Кампания за превенция на агресията сред ученици от начален етап на обучение стартира Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен. През месец декември, съвместно със ІІ ОУ „Д-р Петър Берон" специалисти от Комплекса провеждаха тренинги с децата от различни класове. Чрез интерактивни методи и форми - социално – образователна анимация, решаване на казуси и други, учениците споделяха своите преживявания и чувства, свързани с различен тип взаимоотношения и формираха начални умения за асертивно поведение. Стимулираше се сплотяването на децата и подобряването на взаимоотношенията помежду им. До момента са проведени 7 тренинга, като в част от класовете предстои втори модул на тренинга. По наблюдения на специалистите от КСУДС и класните ръководители децата приемат с интерес предложената форма на работа, участват активно и преживяват емоционално проведените занятия.
Кръгла маса на тема „Последствия от институционалната грижа върху малките деца и грижата за тях след извеждане от институциите
Кръгла маса на тема „Последствия от институционалната грижа върху малките деца и грижата за тях след извеждане от институциите"  На 14 февруари 2012 г., посолство на Република Франция се проведе кръгла маса на тема „Последствия от институционалната грижа върху малките деца и грижата за тях след извеждане от институциите", организира от УНИЦЕФ, България с подкрепата на Регионалния офис на УНИЦЕФ във Женева.  На кръглата маса участваха представители на държавни структури, на неправителствни организации, както и експерти в областта на ранното детско развитие. Специален гост на форума беше проф. Борис Сирулник, невропсихиатър, преподавател в университета в гр.Тулон, Франция, един от създателите на подхода реилианс, учен и писател с международна известност. Той говори за огромното значение на връзката, която бебето създава с възрастен човек, обичайно майката за способността му да изгражда връзки с други и да се справя с трудностите в своя живот.  Доц. Нели Петрова, председател на УС на ИСДП представи подкрепата, която децата от 0-3г. получават в приемната грижа, напредъкът, който е забележителен в тяхното двигателно, емоционално, когнитивно развитие, както и необходимостта от придружаване на приемното семейство в трудния път на добрата грижа за едно дете, срещнало страданието. Представянето се опираше на опита на ИСДП в партньорството му с УНИЦЕФ, община Шумен и другите участници в проект „Семейство за всяко дете", в рамките на който близо 50 деца от ДМСГД в гр.Шумен са настанени в приемно семейство.
 Съвет на потребителите към КСУДС
Съвет на потребителите към КСУДС СЪВЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ КСУДС ШУМЕН НАПРАВИ ПЪРВА СБИРКА ЗА 2012 ГОДИНА     Координатор на работата на Съвета е социалният работник от КСУДС Даниела Илиева. И през тази година потребители на социални услуги ще се събират периодично да дават обратна връзка за качеството на предоставяните социални услуги, да обсъждат идеи да подобряване на работата, както и за развитието на социалните услуги, съобразено с потребностите на преките потребители. „Най-добрата обратна връзка за нашата работа са клиентите, тези които реално получават подкрепата на специалистите от КСУДС, ето затова е необходимо социални работници, деца и родители да обединим усилията си и непрекъснато да търсим повишаване на качеството на работа и взаимодействието помежду ни", сподели Директорът на КСУДС Венета Господинова. На първата сбирка присъстваха и ръководителите на сектор „Подкрепа на детето", ръководител сектор „Подкрепа на семейството" и ръководителя на екипа по Приемна грижа.
Национална конференция “Резилианс – измерения и перспективи”
Национална конференция “Резилианс – измерения и перспективи” На 15 юни в София се проведе заключителната конференция на проекта на ИСДП, финансиран от Фондация Оук – “Резилианс без граници”. На срещата местните координатори и ръководителят на проекта – Диана Русева - имаха възможност да споделят своите вдъхновения и решения за реализирането на дейности при представянето на резилианс пред общността. Опита си представиха и екипите на училищата, където беше пилотиран модел за работа по превенция на насилието чрез създаване на дружелюбна за детето среда. Стефан Ванистендал, Жан Майер и доц. Нели Петрова, консултанти и обучители по резилианс, въведоха участниците в новите европейски  практики, улесняващи резилианса на членовете на приемните семейства и при майки с трудности в отглеждането на деца си. А участието на новите ни приятели - размишляващите върху размишляването колеги от ОнтоИдея и изиграващите преживяваното артисти от театър Камбана направиха така, че да си повторим – резилианс е без граници Радостна е равносметката, че ангажираността на екипа ни с представяне и налагане на този нов подход дава резултат във вдъхновени от резилианс практики, демонстриращи новото отношение към помагането на децата и семействата.   Поздравяваме и благодарим на екип резилианс – на обучителите, на координаторите, на въвлечените, на вдъхновените!
Надграждащо обучение
Надграждащо обучение Обучението се реализира в рамките на проект „Резилианс без граници", реализиран от Сдружение „Институт за социални дейности и практики „ с подкрепата на Фондация „ОАК". В него взеха участие 14 представители на педагогическата общност и специалисти социални дейности на СУПЦ „Д. Грънчаров " гр. Горна Оряховица.   Обучението имаше за цел да се разбере „Как ползвах наученото за „резилианс" в личния  и професионалния опит между двете обучения.  (прозрения, примери, събития). Припомниха се основни понятия свързани с резилианс. Къщичката - Практическия синтез в контекста на децата и лицата с дефицити. Използваха се базисни знания за подхода резилианс и се съотнесоха към работата с потребители на социална услуга в СУПЦ. Допълнителна заявка бе да се разгледа случай от практиката през подхода резилианс. Беше направен такъв анализ. Беше разгледана и превенцията в контекста на резилианс, как да насърчаваме резилианс - практически упражнения, Резилианс и юношество. Групата влезе в обучението много по-добре от първия път. Тази група много рядко е участвала в обучения и има съпротиви, защото са презалети от случаи, които надхвърлят капацитета им. Постепенно групата се ангажира в учебния процес. Участниците в края на обучението споделиха, че обучението им е било много полезно в личен план да осмислят нови възможности за развитие и че в професионален план са разбрали какво биха променили в подхода към потребителите на услуги. Основните методи в обучението бяха: презентация, дискусия, ролеви игри. Допълнителни въпроси и теми бяха свързани с преживяването на травма и възстановяване, относно психичната болест и нейните проявление и относно липсата на капацитет на потребителите на услуги да ползват образователните услуги, които им се предлагат. Основното предложение е за нови срещи и надграждащи обучения на следващ етап. Представяне на конкретен чужд опит.