Събития

Втора международна конференция
Втора международна конференция Институт по социални дейности и практики в партньорство с Министерство на правосъдието организира Втора Международна конференция ”Виктимизация на деца. Измерения и превенция”. Специални участници на Конференцията бяха Заместник-министърът на Правосъдието Велина Тодорова, която представи стъпките за реформа, залегнали в Националния План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2012 – 2020); заместник-председателят на Държавна агенция за закрила на детето Даринка Янкова; д-р Ану Аромаки-Стратос - психолог от университетска болница в Турку (Финландия) и професор Жан-Пиер Портоа (Белгия).  По време на конференцията бяха представени национални и европейски политики и практики по отношение на превенция на насилието над деца в институции, и дружелюбно към детето правосъдие.Конференцията беше организира под патронажа на Министерство на правосъдието с финансовата подкрепа на фондация ОУК, Програма „Дафне” на Европейската Комисия, и програма „Основни права и гражданство” на ЕК.Достатъчно ли е да имаме „сини стаи” за да сме доволни? Кой и как може да разпитва децата, жертви или свидетели на престъпления? Участието на деца в правни процедури и дружелюбното към децата правосъдие бяха основните акценти на първия ден на конференцията. Д-р Ану Аромаки-Стратос, която има дългогодишна практика като психолог на деца, участващи в правни процедури във Финландия, представи спецификата на разпита на малки деца, жертви на сексуално насилие, както и практиките на изслушване на деца във Финландия. Постиженията и трудностите в тази сфера у нас бяха представени от д-р Надя Стойкова, експерт на ИСДП, ръководител на  Националния специализиран екип за разпит на деца у нас.„Maltraitance или Bientraitance?”- смисълът на възпитанието, отношението към детето, какво и как правим като родители, като професионалисти, бяха важните теми на втория ден на конференцията. Проф. Жан Пиер-Портоа, който е преподавател в Университета в Монц (Белгия), президент на Международната асоциация за обучение и научни изследвания в семейното възпитание (AIFREF), директор на Център за изследване и иновации в семейната и училищна социална педагогика (CERIS) и международно признат специалист по резилианс подхода говори за това «ново» понятие Bientraitance (добро третиране, обратното на малтретиране). Доброто родителство, което е най-добрата превенция на насилието при децата, беше темата, която представи доц.д-р Нели Петрова, преподавател в СУ «Св.Кл.Охридски» и експерт на ИСДП. Водещите теми бяха коментирани, представени през практики от български и европейски специалисти в различни ателиета. Програма за превенция на насилието при любовните отношения между юношите пристави д-р Жан Майер, лекар педиатър от гр. Нанси, Франция, дългогодишен партньор на ИСДП в областта на разпространение на Резилианс подхода в България, както и подхода за споделено възпитание при работа с млади майки, с трудности в грижата за децата си. Свои добри практики в реализирането на този подход у нас представиха управляваните от ИСДП - КСУДС в гр.Шумен, КСУДС в гр. Видин, ЦОП в гр. София, училища, НПО, работещи в сферата на благосъстоянието на децата в България. Някои от презентациите, представени на конференцията, може да видите по-долу:
Втора международна конференция
Втора международна конференция На 29.11. се проведе първият ден от  Втора Международна конференция ”Виктимизация на деца. Измерения и превенция” организирана от Институт по социални дейности и практики в партньорство с Министерство на правосъдието Специални участници на Конференцията бяха Заместник-министър на Правосъдието Велина Тодорова, която представи стъпките за реформа, залегнали в Националния План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2012 – 2020), заместник-председателят на Държавна агенция за закрила на детето Даринка Янкова и д-р Ану Аромаки-Стратос, психолог от Университетска болница в Турку (Финландия).   По време на конференцията бяха представени национални и европейски политики и практики по отношение на превенция на насилието над деца в институции, и дружелюбно към детето правосъдие. Конференцията се организира под патронажа на Министерство на правосъдието с финансовата подкрепа на фондация ОУК, Програма „Дафне” на Европейската Комисия, и програма „Основни права и гражданство” на ЕК. Достатъчно ли е да имаме „сини стаи” за да сме доволни? Кой и как може да разпитва децата, жертви или свидетели на престъпления? Участието на деца в правни процедури и дружелюбното към децата правосъдие са основните акценти на първия ден на конференцията. Д-р Ану Аромаки-Стратос, която има дългогодишна практика като психолог на деца, участващи в правни процедури във Финландия, ще представи спецификата на разпита на малки деца, жертви на сексуално насилие, както и практиките на изслушване на деца във Финландия. Постиженията и трудностите в тази сфера у нас ще бъдат представени от д-р Надя Стойкова, експерт на ИСДП, ръководител на  Националния специализиран екип за разпит на деца у нас. Водещите теми бяха коментирани, представени през практики от български и европейски специалисти в различни ателиета. Програма за превенция на насилието при любовните отношения между юношите пристави д-р Жан Майер, лекар педиатър от гр. Нанси, Франция, дългогодишен партньор на ИСДП в областта на разпространение на Резилианс подхода в България, както и подходът за споделено възпитание при работа със млади майки, с трудности в грижата за децата си. Свои добри практики в реализирането на този подход у нас представиха управляваните от ИСДП - КСУДС в гр.Шумен, КСУДС в гр. Видин, ЦОП в гр. София, училища, НПО, работещи в сферата на благосъстоянието на децата в България.  
Kонституиращо общо събрание на APFEL
Kонституиращо общо събрание на APFEL На 22 и 23 в Брюксел се състоя конституиращо общо събрание на APFEL – Acting and promoting fostering in the European level. Това е мрежа от специалисти, приемни родители, организации от Англия, Белгия, България, Италия, Испания, Люксембург, Норвегия, Швейцария, Холандия, Франция, които си поставят като водеща цел постигане на високо европейско качество на приемната грижа чрез споделяне на добри практики, концептуализиране на тези практики, взаимно учене. Мрежата на този етап е двуезична, което тя категорично ще запази, за да избегне „англизацията” на повечето останали формирования на европейско и международно ниво, за които „билет” е английският език и неговото незнаене затваря всички врати. На този етап работните езици са френски и английски, като за в бъдеще няма ограничения те да се разширят. От България участва Нели Петрова, председател на УС на ИСДП, която беше избрана за член на Административния съвет на   APFEL, а ИСДП-за активен член.
Ще стартира обучението
Ще стартира обучението "Интервюиране на деца" Уважаеми колеги, На 11 и 12 декември ще се проведе обучението "Интервюиране на деца”. Обучението е насочено към социални работници и психолози, директно работещи с деца. Заявки се не се приемат, тъй като групата е запълнена. Обучението има за цел да повиши познанията на професионалистите за спецификата на интервюирането на деца, видовете, фазите и характеристиките на интервюирането и неговите цели. Обучението включва 14 часа /един ден 8 часа и един ден 6 часа/ Моля, потвърдилите участници да заплатят таксата за обучението в размер на 80 лв, най-късно до 3-ти декември 2012 година. Таксата се заплаща по банков път на сметката на „Институт по социални дейности и практики” ЕООД, ЕИК 200197724: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКАBG71UBBS80021055894420 BIC:UBBS BGSFОББ Клон Руски паметник, София. ИСДП е лицензиран в НАПОО доставчик на професионално обучение. Завършилите успешно обучението ще получат сертификат.
Международна конференция „Престъпност или социално изключване -справедливост за децата в един разделен свят”
Международна конференция „Престъпност или социално изключване -справедливост за децата в един разделен свят”      На 6 и 7 ноември, 2012 г. в Лондон се състоя Международна конференция „Престъпност или социално изключване -справедливост за децата в един разделен свят”, в която взеха участие представители на правителства, университети, гражданско общество от целия свят. Конференцията беше организирана от Международната обсерватория за младежко правосъдие и имаше за цел да подкрепи обмена на добри практики, изследвания и дискусионни въпроси в областта на младежкото правосъдие.       Бяха дискутирани теми като: „Предотвратяване и отклоняване на децата и младите хора от извършване на закононарушения”, „Социално включване и редуциране на престъпността: отговорът на общността на възпитателното интегриране”, „Реформа на политиката и подобряване на младежката правосъдна система”, „Влиянието на престъпленията и насилието върху младежите от града”, „Бандите в Европа: някои европейски примери и опит”, „Изводи за промяна”.         На 8 ноември се състоя Третата среща на Европейския съвет по младежко правосъдие. В пленарни и групови срещи бяха дискутирани проблемите на прилагане на международните стандарти за дружелюбно към децата правосъдие, разработени от Съвета на Европа, както и други нормативни и методически документи на ЕК. Представителите на Съвета на Европа и на ФРА информираха участниците за приоритетите на работа на тези институции в областта на разработване на индикатори за младежко правосъдие, както и на различни подходи за оценка на прилагането на международните стандарти.   
Експерти на ИСДП участваха в обсъждането на национален план за реализиране на нова концепция за реформа в младежкото правосъдие
Експерти на ИСДП участваха в обсъждането на национален план за реализиране на нова концепция за реформа в младежкото правосъдие Вчера в залата на Националния институт по правосъдието се състоя обсъждане на Национален план за реализиране на новата концепция за реформа в областта на младежкото правосъдие, или по-точно в сферата „Деца и правосъдие”, представен от зам.министър на МП, Велина Тодорова. На обсъждането присъстваха министърът на правосъдието, г-жа Диана Ковачева, председателят на ДАЗД, г-н Калин Каменов, зам.министър на МТСП Валентина Симеонова, представители на НПО – НМД, ФИЦЕ, ИГА и др. Както каза омбудсманът, г-н Панчев, става въпрос за промяна в подхода, промяна, която да доведе до функциониране на правосъдието и като правда, и като справедливост, каквото е първото му значение, както подчерта Таня Радочай, официален представител на УНИЦЕФ в България. Важно е да отбележим, че този път българските политици наричаха нещата с истинските им имена. ИСДП изрази своята подкрепа на плана и изрази готовност да окаже всякакво съдействие за неговото подобряване и прилагане на практика. Това, което ние подкрепяме, е идеята за въвеждане на индивидуализиран подход към всяко дете, който изразява уважение и зачитане на правата на детето и приема, че детето е дете и когато е жертва или свидетел на престъпление, и когато е извършител на противозаконно деяние.  Подкрепяме също предложеното в плана за създаване на интегрирани услуги, които се надяваме да се прилагат както за превенция, така и в рамките на присъдите или мерките, и както към децата, така и към техните семейства. Надяваме се този план да преодолее изцяло наказващия подход, господстващ в нашата страна, и нормативно, и като възпитателен подход в семействата, в училище и пр. Ние смятаме, че интегрираните услуги ще интегрират усилията на специалисти по психично здраве, социални работници, социални педагози, психолози, образователни специалисти  и пр., така че най-успешно да се посрещнат нуждите на детето, влязло в досег с правосъдието. Очакваме при прилагането на плана държавните институции този път наистина да се възползват от експертизата на НПО, което ще бъде един от гарантите за успех на реформата. Очакваме също подобрената практика на участие на деца в правни процедури като свидетели или жертви на престъпления, която все още се случва на пилотно ниво, да стане официална национална политика чрез въвеждане на стандарти за изслушването на деца и за взаимодействие на всички институции в този процес. ИСДП, в партньорство със съдии, прокурори, полицаи, представители на системата за закрила на детето, разработи такива стандарти и ги предложи на държавните институции. Сега е техен ред.     http://tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=13814