Събития

Информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”
Информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”                                  Практиката в работата на държавните и неправителствените структури, свързани с гарантиране на правата на детето, през последните години категорично сочи, че едни от най-често срещаните рискови ситуации за децата, са свързани с насилие в семейството. Според данните, предоставени от МКБППМН към община Видин и някои от дирекциите „Социално подпомагане” в област Видин,  през 2011 г. 105 деца в гр. Видин са регистрирани като извършители на противообществени прояви. Подадените сигнали за насилие над дете в дирекциите „Социално подпомагане”  Видин, Белоградчик и Димово са общо 25 през 2011 г, а през първата половина на 2012 г. -  общо 20. През 2012 година специалистите в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Видин са работили по 23 случая на насилие над деца. Тези цифри по-скоро говорят за наличие на сериозен проблем в сигнализирането, регистрирането и работата по случаи на насилие в града, което очертава необходимост от повишване на чувствителността на населението, но и на институциите, работещи с деца и тяхното взаимодействие с полиция, съд, прокуратура.   Едновременно с това ние от Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ вече повече от пет години категорично поставяме необходимостта от сериозно подобряване на практиката на участие на деца в правни процедури и системно, и последователно развиваме дейности в тази посока. До момента ИСДП с подкрепата на Фондация ОУК изгради пет специализирани помещения за изслушване на деца, четири от които функционират, а едно от тях предстои да бъде открито в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Видин. Предстои да бъдат изградени още 3 помещения в Русе, Благоевград и Стара Загора. Организацията подкрепи и Общините Пловдив и Дупница при създаване на условия за щадящи детската психика правни процедури и разкриване на специализирани помещения. Освен със специализирани помещения ИСДП разполага и с мобилен екип от специалисти - социални работници и психолози, които са преминали редица обучения и са подготвени за провеждане на подготовка за явяване на деца в съда и за разпит на деца, жертви и/или свидетели на престъпления.   Три години участваме и в специализирано обучение на Националния институт на правосъдието за магистрати от цялата страна, а от началото на миналата година обучаваме разследващи полицаи в  Академията на МВР по специализирана програма, която разработихме съвместно с Академията на МВР и Института по психология към него.   В контекста на дългогодишните ни целенасочени усилия за закрила на децата, жертви на насилие Институт по социални дейности и практики, с подкрепата на Община Видин, стартира информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”. Целта на кампанията е да повиши чувствителността на широката общественост по проблема домашно насилие и да  даде информация как и къде може да се получи помощ в случаи на насилие. Тя се реализира в рамките на проект „Интегрирана социална услуга в полза на правосъдието”, финансиран от Министерство на правосъдието. Кампанията ще започне с официално откриване на специализирано помещение за изслушване на деца – „синя стая”, което беше изградено в Комплекса за социални услуги от Институт по социални дейности и практики с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”. Откриването ще се състои на 26 февруари 2013 г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Видин, кв. Калето, ул. Княз Борис І, №25А. Пресконференция по повода ще започне в 10.45 часа. Официалното откриване ще бъде последвано от работна среща – кръгла маса „Услуги за деца и семейства при случаи на насилие - взаимодействие на местно ниво”. Темите на работната среща ще бъдат: Домашно насилие и насилие над деца – проблеми. Модел на интегрирана социална услуга в полза на правосъдието. Предизвикателства към взаимодействието между институциите на местно ниво. Представяне на кампания срещу домашното насилие.   Участниците в кръглата маса са представители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Министерство на вътрешните работи, Община Видин, Съд, Прокуратура, структурите по закрила на детето и нестопански организации.   За повече  информация: 0894 412 376 – доц. Нели Петрова, 0894 412 362 Гергана Георгиева; 0894 412 361 – Мадлен Таниелян   Програмата на събитието можете да видите прикачена по-долу.
В ЦОП СОФИЯ УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ПЪРВАТА ГРУПА ПО ПРОГРАМА „БЕЗ ШАМАР: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ”
„Биентретанс – Мрежа на резилианс”
„Биентретанс – Мрежа на резилианс”   В края на месец септември 2012г. ИСДП, с подкрепата на фондация ОАК, стартира тригодишния си проект „Биентретанс – Мрежа на резилианс”. Проектът е част от общата дейност на ИСДП от последните няколко години по въвеждане на подхода резилианс в България. Дейностите през първата година от реализирането ще са фокусирани в училищата, с цел да се подчертае ролята на училищната институция като основен протективен фактор в живота на подрастващите. Конкретната цел, за чието постигане ще работим съвместно с колеги от училищата, е превръщането на училището в по-добро и сигурно място, място, в което се чува гласът на децата. През втората година дейностите ни ще са съсредоточени в детските градини и основната ни цел ще бъде работата за промяна на традиционните възпитателни нагласи и развитие на капацитета на родителите, учители и други професионалисти.През третата година ИСДП има амбицията да разшири работата на Резилианс ресурсен център в България и да развитие Резилианс ресурсен център в Латвия и Молдова с цел подкрепа за деинституционализацията в двете страни. В работата до момента беше довогорено участието на четири училища от страната - СОУ „П. Волов” и СОУ „Сава Доброплодни” в гр. Шумен, ОУ „Проф. Иван Батаклиев” в гр. Пазарджик и 17 СОУ „Дамян Груев” в гр. София. Първите три от изброените училища са участници в проекта „Резилианс без граници”, завършил през 2011г. Тези  партньорства бяха предпочетени като важни и необходими за изграждането на приемственост, трайни резултати и промяна. За нас беше важно и интересно да включим и нови участници и изборът ни се спря на софийското 17 СОУ „Дамян Груев”.   С четирите училища бяха проведени първите сензитивиращи срещи, на които бяха представени основните планирани дейности, които ще да бъдат осъществени съвместно с ученици, родители и учители. Конкретно, това ще бъдат три обучения (разделени на модули според възрастта на децата, които ще участват в тях) на тема превенция на насилието (за деца, учители и родители), обучение на тема как да подготвим собствено проектопредложение (отново за деца, учители и родители) и обучение въведение в резилианса (само за учители и родители). Децата ще бъдат насърчени да подготвят  собствени проекти, чрез чието реализиране училището ще стане по-уютно и сигурно за тях място. Реализирането на проектите ще бъде изцяло финансирано от фондация ОАК
Кандидати за приемни родители започнаха обучение от 25 януари
Кандидати за приемни родители започнаха обучение от 25 януари               Обучението на кандидатите за приемни родители провеждат съвместно екипите по Приемна грижа към КСУДС и към Община Шумен, която реализира дейностите по Проекта „И аз имам семейство”. Нови 8 семейства избраха мисията да станат приемни родители, а обучението е част от професионалната им подготовка.       Чрез дискусии на реални житейски ситуации, ролеви игри кандидатите за приемни родители повишават разбирането, сензитивността и уменията си да подкрепят деца в риск, такива, които са жертва на насилие в собствените си семейства или пък са изоставени от родители си в специализирана институция.       “Мисията на приемните родители е да бъдат част от живота на детето и семейството му в един от най-тежките за тях периоди, а по време на обучението бъдещите приемни родители се учат как по най - добрия начин да направят това”, споделят обучителите.       Обучението е единият от етапите, който преминават кандидатите за приемни родители. До окончателното им утвърждаване от Комисията по приемна грижа към РД СП предстои оценка на семействата, която социалните работници извършат за период от 3 месеца.       Обучението ще продължи до 05 февруари 2013 година.      Към края на месец декември в Област Шумен работят 152 приемни семейства, на които са поверени грижите за 160 деца.