Събития

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕТО В КСУДС - 14.03.2013
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕТО В КСУДС - 14.03.2013   На 14.03.2013 г. в КСУДС – Шумен се проведе първата за годината Лаборатория за изследване на детето. В лабораторията участваха специалисти - педагогически съветници, социални работници и психолози от различни организации – партньори на КСУДС. Целите на лабораторията бяха свързани със споделяне на информация и професионален опит между специалистите, търсене на различни професионални подходи и възможности възможности за подкрепа. Като казус пред групата бе представен случай от практиката на дете с поведенчески проблеми, изведени като следствие на разминаване в позициите на детето и възрастните, полагащи грижи за него. Гост - лектор бе Севджихан Еюбова, клиничен психолог към МБАЛ – Шумен, която говори по темата „Модерни подходи във възпитанието”. След като представи метода за сензитивно родителство всеки от групата имаше възможност да изкаже мнение и/ или предложение за представените казус и метод, както и да сподели опит от своята практика.
ПРИЕТА Е ПЪТНА КАРТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ДЕТЕТО
ПРИЕТА Е ПЪТНА КАРТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ДЕТЕТО Правителството  в оставка прие Пътна карта с мерки за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето. Концепцията беше приета през 2011 г. (повече за нея на http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2669&g=) с основна цел да реформира системата за правосъдие на деца и да създаде гаранции за съответствие на българското законодателство с международните стандарти в тази област.   В Пътната карта са предложени мерки в областта на наказателното правосъдие и на политиката за превенция и противодействие на поведението на децата, които са в конфликт със закона. Включени са и дейности, насочени към подобряване капацитета на съществуващите и въвеждането на нови услуги за превенция, ранна интервенция и подкрепа на детето и семейството. Първата стратегическа цел в Пътната карта е укрепването на правното положение на детето като система от изчерпателно и ефективно предоставени права, предвидени в международните актове и споразумения, по които България е страна. В това отношение се предвиждат промени в законодателството (НК, НПК, Закона за МВР, Закона за правната помощ и др.), вкл. изготвянето на закон, който да създаде нова рамка за предотвратяване и противодействие на поведението на деца в конфликт със закона и да отмени действащия Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Втората стратегическа цел е намаляване броя и тежестта на престъпленията, извършвани от деца, включително рецидивните престъпления, и на престъпленията с пострадал дете. За изпълнението й правителството се води от разбирането, че новата политика в областта на правосъдието за деца в конфликт със закона изисква прилагането на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество за превенция на реалните рискове на средата, която създава условия за въвличане на децата в извършването на престъпления. Предлага се закриване на Централната и на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и въвеждане на механизъм за координирано взаимодействие и реакция при всеки случай по подобие на Координационния механизъм за взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие. Третата цел е повишаване на ефективността на неказателните мерки за въздействие. Пътната карта препоръчва развиването на мрежа от услуги на местно ниво, към които да бъдат насочвани децата и техните семейства за превенция, консултиране и подкрепа. Услугите следва да бъдат планирани и допълнително развити въз основа на анализ на потребностите във всяка община и в областта като цяло. В Закона за социално подпомагане трябва да се предвидят нови услуги, насочени към децата в контакт със системата на наказателно правосъдие (вкл. за подкрепящо участие в наказателните производства, за рехабилитация и реинтеграция). За реализирането на дейностите в Пътната карта, които са разписани с конкретни срокове и отговорни институции, се осигуряват средства от държавния бюджет и други източници като УНИЦЕФ, Българо-швейцарската програма за сътрудничество и оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Регионално развитие”. Проектът на Пътна карта е разработен от междуведомствена група, консултиран е с НПО с дългогодишен опит и ангажираност към темата за защита и застъпничество за правата на децата и е публикувана за обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg. Източник: http://www.government.bg
КАК ДА ПОГОВОРИМ? – ВТОРА ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” В ШУМЕН
КАК ДА ПОГОВОРИМ? – ВТОРА ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” В ШУМЕН На 09.03. и 17.03.2013 г. специалисти от КСУДС – Шумен проведоха втора част на обучението „Как да поговорим” по проект „Биентретанс – мрежа на резилианс” за двете групи деца от начална и средна училищна степен от СОУ „Сава Доброплодни” и СОУ „Панайот Волов”. Същевременно протече и втора част на обучението „Резилианс” за педагози и учители. Децата участваха активно в дискусиите и казусите. Една от основните им задачи беше да определят дейности, които биха могли да заложат в проекта за по-сигурна и безопасна училищна среда, който предстои да изготвят. В тази връзка на 13.03.2013 г. над 100 деца от средна училищна степен от всяко от двете училища взеха участие в организиран Форум – театър, където имаха възможност да разпознаят различни видове насилие и да бъдат участници на сцената. На 14.03.2013 г. две групи от предучилищна възраст се включиха във „Философия за деца”, където бяха провокирани да споделят своите възгледи за доброто и лошото отношение. Предстои обучение на тема ”Как да подготвим наш проект” и за двете училища в двете възрастови категории, което има за цел децата да бъдат насърчени да разработят проект, който да подобри взаимоотношенията в класовете, взаимоотношенията между ученици, учители и родители.
МАГИСТРАТИ , РАЗЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗАЕДНО СПОДЕЛЯТ ПРАКТИКИ ПО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА
МАГИСТРАТИ , РАЗЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗАЕДНО СПОДЕЛЯТ ПРАКТИКИ ПО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА        На 13 март 2013г. в гр. Шумен се проведе работна среща във връзка с функционирането на специализираното помещение за изслушване на деца в КСУДС  - Шумен. На срещата се отзоваха всички поканени  институции от област Шумен, които имат отношение към участието на деца в правни процедури – съд, прокуратура, полиция, както и отдел „Закрила на детето”.   Статистика по видове, брой и особености на случаите, в които се е използвала стаята от 2009 година  до сега представи г-жа Венета Господинова – директор на КСУДС . Заедно, участниците обсъдиха предимства, както и трудности в конкретната работа, както и се обмениха идеи за продължаване  и подобряване на практиката на местно ниво. Доц. Нели  Петрова - Димитрова представи и планираните инициативи на ИСДП на национално ниво.
ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕНЕЦ, ХИТРИНО И СМЯДОВО СЕ СЪБИРАТ ВСЕКИ МЕСЕЦ В ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И СПОДЕЛЯНЕ
ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕНЕЦ, ХИТРИНО И СМЯДОВО СЕ СЪБИРАТ ВСЕКИ МЕСЕЦ В ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И СПОДЕЛЯНЕ   През месец февруари екипът по приемна грижа организира 5 групи за споделяне и взаимопомощ на приемни семейства. Три от групите се проведоха в Шумен, една в Хитрино и една в град Велики Преслав.   Няколко са целите, които водещите на групите си поставят: Предоставяне на възможност на всички приемни родители да се включат в груповата програма; Отваряне на пространство за споделяне на чувства, на радости и трудности в грижата за децата; Все по-задълбочено професионализиране на приемните семейства. Надграждане на професионалното умение за партньорство при споделянето на грижата за приемните деца, заедно с останалите институции, ангажирани с процеса на приемна грижа. Групите за приемни родители се провеждат всеки месец. В работата се включват около 60 приемни семейства. Датите за месец март, 2013 година са: - Шумен, сградата на Звено „Майка и бебе” - 11 март от 13 часа; - Хитрино, сградата на Дирекция „Социално подпомагане” - 12 март от 13 часа; - Шумен, сградата на Центъра за обществена подкрепа – 21 март от 9.45 часа; - Шумен, сградата на Центъра за обществена подкрепа – 26 март от 10.00 часа; - Велики Преслав, залата на Семейно - консултативен център – 27 март от 10.30 часа  
ПЕДАГОЗИ ОТ ШУМЕН АКТИВНИ ПАРНЬОРИ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА НА ИСДП „БЕЗ ШАМАР! КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ”
ПЕДАГОЗИ ОТ ШУМЕН АКТИВНИ ПАРНЬОРИ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА НА ИСДП „БЕЗ ШАМАР! КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ”   Продължава активната работа на специалистите от КСУДС по реализирането на груповата програма за родители „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници”. През месец февруари обучителните екипи от Комплекса приключиха обучението на две групи педагози от ЦДГ „Космонавт”, което започна на  от 22 януари.   През месец февруари обучение по програмата започнаха педагозите от ЦДГ „Конче Вихрогонче”. На 4 и на 7 март груповата програма стартира и в ЦДГ „Брезичка” и ЦДГ „Братя Грим”. Груповата програма за родители се реализира от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен по сценария „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници”, разработен от фондация „Ничии деца”, Полша. Преводът на български и адаптацията на програмата са възможни с реализирането на проект „Дом без насилие за всяко дете”, който се реализира съвместно от ИСДП – България, фондация „Ничии деца”, Полша, център „Дардедзе”, Латвия, с финансовата подкрепа на ЕК.   Реализирането на груповата Програма е един от приоритетите на КСУДС за настоящата 2013 година. Предоставяме възможност на всички желаещи родители да се включат в следващите организирани групи. Заявления се приемат на адрес: Шумен, улица „Димитър Благоев” № 10, телефон за повече информация 054/ 850 777                                                      
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” СТAРТИРА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” СТAРТИРА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН            На 02.03.2013 г. стартираха първа част от обученията по проект „Биентретанс – мрежа на резилианс”. Участие взеха паралелно три групи от СОУ „Сава Доброплодни” - Шумен. Две групи деца от начална и средна училищна степен, подкрепени от техни родители и учители, които се включиха в обучение на тема „Как да поговорим”, и една група от педагози и родители, които бяха въведени в темата „Резилианс”.  По темата „Как да поговорим” децата дискутираха доброто и лошото отношение. Бяха запознати с различните видове насилие и как да ги разпознават. Чрез интерактивни методи беше акцентирано на емоциите и чувствата в ситуации с насилие и бяха обсъдени варианти за справяне с тях. В обучението „Резилианс” участниците бяха запознати със спецификата на подхода резилианс и възможността да го практикуват. Родители и педагози се включиха активно в дискусии по различни случаи от практиката, разгледани през призмата на подхода. На 09.03.2012 г. предстои втора част на обученията в СОУ „Сава Доброплодни”, а на 10.03.2013 г. ще стартират групите от СОУ „Панайот Волов”.