Събития

Национална Конференция „Чуй детето”  27-28 юни 2013г. София
Национална Конференция „Чуй детето” 27-28 юни 2013г. София       На 27 юни от 13:00 часа в Резиденция Бояна се проведе национална конференция „Чуй детето” на Институт по социални дейности и практики. Приветствие към участниците в конференцията отправиха представители на ДАЗД, АСП и Омбудсмана на Републиката. Гости на конференцията  бяха съдии, прокурори, представители на Националното Училище за Правна Закрила на младежта към Министерство на Правосъдието на Франция, на общини и областни дирекции на МВР, на регионалните дирекции за социално подпомагане и отделите за закрила на детето, както и на неправителствени организации.    Целта на конференцията бе да се направи анализ на промяната в практиките на участие на деца в правни процедури, когато те са жертви или свидетели на престъпления. Доц. Нели Петрова-Димитрова представи пилотираната в няколко района на страната практика на приятелско към детето правосъдие. Изложени бяха резултати от изследване „Участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, в правни процедури. Анализ на промяната”, относно тенденциите и развитието на политиката за дружелюбното към децата правосъдие за последните шест години. Данните от пилотните градове показват, че има сериозно намаляване на времето от сигнала до първия разпит. В 66% от случаите на насилие над деца са достигнали до прокурор в рамките на една седмица. Разбира се, не бива да се подминават и данните, които показват, че все още не малка част от случаите са в период на полицейска проверка твърде дълго, което вероятно означава немалък брой изслушвания на детето през този период, които нямат процесуална стойност. На фона на общото намаляване на времето на предварителната проверка и стартиране на досъдебно производство, прави впечатление фактът на изключване на системата за закрила от тези процеси, което e тревожно. На този етап специализираните помещения – „синя стая” най-често се ползват при случаи на сексуално насилие над деца, но те са подходящи и за изслушвания по граждански дела, медиирани срещи.   След излъчването на филм „Приятелско към детето правосъдие” илюстриращ добрaта практика в пилотните градове бе проведен Форум-дебат с участието на представители на различни институции и различни позиции.   Сърцевината на дебата беше дали новите практики, макар и в съответствие с международните стандарти, са „законни” за нашето правосъдие.   Г-н Димитър Бозаджиев, съдия от окръжен съд Пазарджик, изрази мнение, че българското законодателство дава достатъчно възможности за едно „легално” прилагане на новите практики. Той заяви, че дружелюбни към детето процедури при изслушването/разпита могат да се прилагат и в действащотозаконодателство, но зависят от субективната воля и желание на институциите. Г-жа Даниела Машева от ВКП потвърди ангажимента на създадената работна група от държавни институции в най-скоро време да се разпишат координационен механизъм и методически указания за въвеждане на новата практика на изслушване на деца, участници в правни процедури. Представители на МВР изтъкнаха, че в структурите на полицията има подготвени кадри за работа с деца и изказаха одобрение за новите специализирани помещения за разпити. Беше изразено съмнение, че изслушванията на деца-жертви могат да се сведат до едно, тъй като от момента на подаване на сигнала в полицията до уведомяването на прокуратурата трябва да се проведе поне един уточняващ разговор/беседа с детето. МВР служителите се съгласиха, черазпитът на детето с помощта на специално подготвен експерт, който не води разпита, а го улеснява, установявайки контакт на доверие и сигурност, като съобразява въпросите с възрастовото развитие, е добра практика. Въпреки това бе изтъкнато, че специалистите, обучени за работа с деца, нямат умения да разследват, за да се стигне до извършителя и в този смисъл е необходима помощта на полицейския служител.   Представяне на практиката за разпит на деца във Франция, по-конкретно практиката на т.нар. Медико-правните Отделения, направи г-жа Орели Пети от Националното Училище за Правна Закрила. Тези специализирани  помещения за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления във Франция са  резултат от сътрудничество между френските системи на Здравеопазване и Правосъдие на местно ниво /ниво Департамент/ чрез изработването на Протоколи за сътрудничество, които определят условията за предоставяне на медицинска и правна помощ. Част от дискусията се оформи върху наблюдението, че изборът на място за разполагане на Отделенията, а именно болниците, се основава на същите предпоставки, на базата на които ИСДП ориентира своя избор за изграждане на „синя стая”, а именно: дружелюбна и нестигматизираща обстановка, присъствие на мултидисциплинарни екипи от специалисти, достъп до допълнителни услуги в зависимост от нуждите на детето.   Във вторият ден на конференцията Г-н Жан-Батист Сера от Националното Училище за Правна Закрила запозна присъстващите със системата за закрила на детето във Франция– законова рамка, институции и практики за работа с деца в риск и деца извършители на престъпления. По-късно през деня организаторите представиха филм „Доброто отношение в училище”, както и част от работата на ИСДП за добри практики на интегриран подход към детето, жертва на насилие и превенция на агресията чрез насърчаване на детското участие. Интегрираният подход за подкрепа на жертвата и цялото семейство, в което е извършено насилие се основава на оценка, фокусирана върху нуждата на детето от подкрепа, както и върху специфичните му характеристики като участник в правни процедури. Освен с детето, ИСДП работи и с групови програми за родители, извършили насилие. В този контекст бяха представени 3 пакета от услуги: услуги за подкрепа на детето; услуги за приятелско към детето правосъдие и услуги за подкрепа на семейството. Предстои издаването на наръчник с подробно описание на 3-те пакета услуги. Беше поставен въпроса относно нуждата от механизъм за смесено финансиране на дружелюбното за детето правосъдие и съпътстващите услуги, тъй като до този момент то е чрез отделни проекти.   Всички участници в конференцията се обединиха около разбирането, че изграждането и използването наспециализираните помещения - "синя стая", въвеждането на мултидисциплинарен и мултиинституционален подход, както и подготовката на специалистите, ангажирани в разследването, досъдебното и съдебно производство, закрилата на правата на детето, са ключови условия за развитието на приятелско към детето правосъдие.      Изследване: „Участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, в правни процедури. Анализ на промяната”    
Семинар „Сътрудничество в работа по случаи на домашно насилие”
Семинар „Сътрудничество в работа по случаи на домашно насилие” На 19ти и 20ти юни 2013 година в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Видин, ул. Княз Борис І, 25 А ИСДП проведе сензитивиращ семинар по проблемите на домашното насилие. В семинара участваха представители на Областна дирекция на МВР – Видин, разследващи полицаи и инспектори от РУП в областта – Видин, Белоградчик, Кула, Димово, Районна и Окръжна прокуратура, РДСП, отделите „Закрила на детето” в областта.   Целта на семинара, от една страна, e да сензитивира и мотивира основните групи професионалисти за работа по случаи на домашно насилие, а от друга – да се установи взаимодействие и координация на местно ниво за работа по подобни случаи. Беше представена практиката на ИСДП за разпит на деца, жертви на насилие, последиците, които насилието оставя върху поведението на децата, преживели насилие. По време на семинара бяха представени пакет от интегрирани услуги, които КСУДС предоставя в подкрепа на цялото семейство, в което има извършено насилие: психо-социално придружаване на жертвата на насилие и на семейството; правно-социални услуги за дружелюбно към децата правосъдие; медирани срещи при насилие в семейството;  кризисно настаняване при случаи на насилие; групови програми за превенция на насилие в семейството, групови програми за работа с родители, които са извършили насилие.   Обучители в двата дни бяха д-р Надя Стойкова и Елена Манасиева от ИСДП.   Семинарът се провежда по проект «Интегрирана социална услуга в полза на правосъдието», финансиран със средства от бюджета на Република България по договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на правосъдието, рег. № 93-00-268/3.12.2013 г.    
Откриване на
Откриване на "синя стая" и провеждане на кръгла маса в Русе   На 20.06.2013 в 11:00 часа зам.-кметът по хуманитарни дейности на Община Русе Иван Григоров и изпълнителният директор на ИСДП Надя Стойкова откриха специализирано помещение за изслушване на деца, участващи в правни процедури. Така наречената "синя стая" е изградена в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе в рамките на проект "Чуй детето", чиято цел е промяна на практиката за изслушване на деца жертви на насилие или свидетели на престъпления, така че да се осигури защита на правата на детето и гарантиране на неговия най-добър интерес.   На откриването присъстваха представители на: Община Русе, Държавната агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Министерството на правосъдието, Областна администрация – Русе, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, Русенски районен съд, Русенски окръжен съд, Русенска окръжна прокуратура, Русенска районна прокуратура, Районен съд - гр. Бяла, Районна прокуратура - гр. Бяла, РДСП - Русе, ДСП - Русе, ДСП - Бяла. След откриването на специализираното помещение, в КСУДС се проведе Кръгла маса на тема „Иновативен подход при изслушване на деца – жертва/свидетели на насилие”. Във връзка с практическия опит в специализираното изслушване, във форума се включиха съдия Марияна Шотева (Районен съд – Пазарджик), която представи проект за стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни лица и Надя Стойкова от ИСДП с презентация за участие на деца в правни процедури.
ЛЯТНА АРТ-АКАДЕМИЯ НА КСУДС ГРАД ШУМЕН
ЛЯТНА АРТ-АКАДЕМИЯ НА КСУДС ГРАД ШУМЕН   Деца от Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Шумен се включиха в лятната арт – академия. Кафе клуб „Делфина” гр. Шумен покани деца от Комплекса да се присъединят към  атрактивните летни дейности,  за деца от града. Това спомага за обогатяването на социалните им контакти и развиване на различни умения. Всеки делничен ден в рамките на четири часа, децата се „гмуркат” в море от забавления в кафе клуб „Делфина”. Забавленията са тематични за всяка седмица и включват: грънчарство, приказно фото с различни костюми, уроци по български народни танци, рисуване върху тениски и работа с различни рисувателни техники. След забавните дейности и ролеви игри децата хапват вкусно приготвен обяд. Съвместното партньорство на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Шумен и кафе клуб „Делфина” стартира на 17 юни и ще продължи до края на месец август 2013год. На 01 юли 2013год. в Комплекса за социални услуги гр. Шумен предстои да стартира Ваканционна програма 2013год.  
КЛУБ УСПЕШЕН РОДИТЕЛ В КСУДС - ШУМЕН
ПЪСТЪР ДЕТСКИ 1 ЮНИ В ШУМЕН
ПЪСТЪР ДЕТСКИ 1 ЮНИ В ШУМЕН С много усмивки и забавления премина Международния ден на детето 1 юни. Децата на Шумен се забавляваха на празник, които им подари екипът на Тойота – Венци Шумен, Комплекса за социални услуги за деца и семейства и младите доброволци от БМЧК – Шумен.   Децата са цветята на земята – това и още много послания отправиха чрез песни малките изпълнители от вокална група „Изворче” към ЦДГ № 35 „Изворче”. Специален подарък беше детският куклен спектакъл Пиф – паф, изпълнен от актьорите на Драматично куклен театър „Васил Друмев” в Шумен. В ателиетата по интереси децата рисуваха и заедно със своите родители си посадиха цвете, за което ще се грижат у дома. Екипът на Тойота Венци – Шумен, Комплекса за социални услуги и младите доброволци на БМЧК отправят от сърце своите пожелания за щастливо детство към всички деца на България.  
УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС – ШУМЕН СЕ ВКЛЮЧИ С ИНИЦИАТИВИ В СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ЗА УВАЖЕНИЕ КЪМ РАЖДАНЕТО
УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС – ШУМЕН СЕ ВКЛЮЧИ С ИНИЦИАТИВИ В СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ЗА УВАЖЕНИЕ КЪМ РАЖДАНЕТО Във връзка със Световна седмица за уважение към раждането – 20 – 27 май 2013 г., „Училище за бременни” към КСУДС – Шумен, се включи към инициативата „Не ме безпокойте – раждам!” на НПО „Родилница”.   Проведени бяха две тематични срещи. На 22.05.2013 г. – „В очакване на раждането и новия живот”  - посещение в обновеното Родилно отделение  на МБАЛ – Шумен и среща на бъдещите майки с акушер – гинеколози. Майките имаха възможност да се запознаят с обстановката в Родилно отделение, както и да зададат конкретни въпроси за процеса на раждане. На 27.05.2013 г. се проведе среща на майки, преминали през „Училище за бременни” с бъдещи майки под надслов „Да поговорим – за майчинството и доброто родителство”. На тази среща бъдещите майки от настоящата 32 група на „Училище за бременни” обмениха информация за чувствата на майката по време на родовия процес  и първата й среща с новороденото. Отворено беше пространство за дискусия, свързана с адаптацията на майката в следродилния период и встъпването й в нова социална роля – на майка. Световната седмица за уважение към раждането се организира от 2004 година по инициатива на Френския алианс за уважение към раждането, а от 2011 година е част от инициативите на Европейската мрежа на асоциации за раждане. Това е една възможност за повдигане на гласове от целия свят в подкрепа на спокойното раждане.