Събития

Иновативни идеи за въвеждане на доброто отношение в детските градини
Иновативни идеи за въвеждане на доброто отношение в детските градини     През месеците март и април 2014 г. в двете детски градини „ОДЗ „Светулка” и ОДЗ „Щурче” – Шумен, които преминаха обучения по проекта „Биентретанс – мрежа на резилианс” се проведоха ателиета в три групи с учители и родители. Целта беше обмисляне и обсъждане на идеи за изготвяне на етичен кодекс за всяка градина. Участниците бяха насърчени да заложат на по-атрактивен начин на крайно представяне.   В края на месец април се проведоха финалните срещи, на които бяха представени идеите на всяка група. В етичните кодекси на всяка от градините са засегнати темите за доверието, доброто отношение, безрезервната обич и подкрепа към децата, сътрудничеството между родители и учители и други ценности. Обсъдена беше възможността за включване на деца от детската градина при представянето на етичния кодекс пред по-голяма аудитория от родители.
Продължава работата в училище по проект „Биентретанс - мрежа на резилианс”
Продължава работата в училище по проект „Биентретанс - мрежа на резилианс”   През месеците март и април 2014 г. се проведе групова работа „По-добре да поговорим” в две училища в град Шумен – СОУ „С. Доброплодни” и СОУ „П. Волов”. Училищата участват в проект „Биентретанс  - мрежа на резилианс”. В груповата работа взеха участие ученици от пети и шести клас, насочени от педагогическите съветници на двете училища. Целта на груповата работа беше да повиши уменията на децата да разпознават физическо, сексуално и емоционално насилие и тормоз между връстници и между дете – възрастен; да се повиши тяхната компетентност в междуличностните отношения в посока умения за разпознаване на разликата между доверие, обида, обич, гняв, агресия. Децата се включиха активно в предложените дейности – дискусии, изготвяне на колажи и работа в малки групи.
ДВОРЪТ НА ЦОП ”СЛАВЕЙКОВ” – ЦВЕТНА ГРАДИНА
ДВОРЪТ НА ЦОП ”СЛАВЕЙКОВ” – ЦВЕТНА ГРАДИНА   След двудневна творческа акция, обединила архитекти, социални работници, деца и доброволци,  дворът на ЦОП „Славейков”, споделян и от Първо помощно училище, вече е по-красиво и свежо  място. Идеята е на ИСДП с безценното партньорство на младите архитекти от сдружение „Трансформатори”. Резултатът – пребоядисани  катерушки, разчертани игрища, монтиран баскетболен кош и футболна мрежа, цветна градина. И черешката на тортата –  оградата е превърната в арт инсталация. Специалистите наричат този тип улично изкуство yarn burning, всъщност са атрактивни фигури, умело изработени от прежда, увита около металния парапет. Така с малко материали и много въображение, както само  „трансформаторите” умеят, не особено приветливи пространства от градската среда грейват и се преобразяват. Зад тях не седи банка, но винаги могат да бръкнат в банката си с безценни идеи и да запретнат ръкави. А с помощта на доброволците  Ива Белокапова, Светослава Кръстева, Краси, Мая … плетенето на ограда изглежда като детска игра. Тук е мястото да благодарим и на МОЛ”Сердика”, който предостави над 500 бегонии, вече  засадени в двора във формата на ракета.”За нас е важно, че пространството стана не само  по-красиво и приветливо, но също работещо и полезно за социалните услуги, които предлагаме  - казва Биляна Койчева – директор на ЦОП”Славейков”. Включиха се повече от 10 деца от клиентите на нашия център, от настанените в дома и от помощното училище. Те, заедно с психолозите и  социалните работници, архитектите и доброволците засаждаха, боядисваха, общуваха и се почувстваха полезни. Имаме още работа по проекта – да изградим беседка и кът за сядане, където ще провеждаме част от нашите бъдещи занимания – уточни г-жа Койчева.  
CALL FOR PROPOSALS for the establishment of Resilience Resource Centers in Moldova and Latvia
CALL FOR PROPOSALS for the establishment of Resilience Resource Centers in Moldova and Latvia Social Activities and Practices Institute launches a Call for Proposals for a small project for the establishment of Resilience Resource Center in Moldova and Latvia, in order to support deinstitutionalisation.   In 2008, SAPI launched a Resilience Resource Center, with the financial support of the OAK Foundation. The RRC chiefly focuses on training trainers on integrating the resilience approach in the helping professions – social and psychological services, teaching, educating. With that, the Center issues Resilience-based manuals and information materials for parents and professionals, as well as provides supervisions for professionals by Bulgarian and international consultants; translation and dissemination of literature relating to resilience; description of good practices in social work, caseworks in which the resilience approach has been applied, etc. Thanks to the work of the RRC, in Bulgaria there is now an established network of experts from NGOs and governmental structures that successfully apply the resilience approach, both in the direct work and in professional training. Since September 2012, SAPI is implementing project “Bientraitance – network of Resilience”, an important step toward the sustainable application of the resilience in the helping and pedagogic professions. Within the project, SAPI will provide a small funding for projects aimed at creating Resilience Resource Centers in Moldova and Latvia, as well as technical and methodological support, translation and adaption of resilience related materials. Applicants are required to prepare a concept note and submit it not later than 31 May 2014. You can download the Call for Proposals, Guidelines, and Application and Budget forms here: 
Стартира
Стартира "Интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона" От 2014г. ИСДП  стартира в двата си ЦОП в гр.София и в Дом за деца „Асен Златаров” предоставянето на иновативен за страната тип услуги – интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона. Програмата е насочена към деца във висок риск: деца в неравностойно социално положение; с ниска образователна подготовка; в или излизащи от системата на грижа; извършители или в риск от извършване на престъпление; злоупотребяващи с наркотици и алкохол; заведени на отчет в ДПС, с наложени възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН, с мярка неотклонение, деца участници в досъдебни производства, на които предстои явяване в съда, с наложена присъда „Пробация”. Услугата се предоставя и като превантивна мярка при деца във висок  риск от въвличане в просия, криминални деяния, бягства, отпадащи от училище.   с рисково сексуално поведение; друго рисково поведение към себе си или към другите.  Услугите са базирани на интензивна ежедневна подкрепа, индивидуалното социално възпитателно придружаване. Акцентът на услугата е върху практически интервенции, които да водят до видимо подобрение на живота на децата в кратко и средносрочен план. Целта е укрепване, осигуряване на социално включване на децата, повишаване информираността, разбирането и ангажираността сред лицата, вземащи решения за тях, както и подобряване на заетостта и увеличаване на самоуважението и увереността им чрез активното им включване и участие във вземането на решенията за живота им, чрез подходяща подкрепа от ключови хора.      По услугата има обучен и действащ екип от професионалисти от различни специалности : социални работници, психолози, логопед, юрист. Към момента екипът е ангажиран с 21 действащи случая, по които  се работи в индивидуален и в групов формат.  В дейностите се включва и екип от обучени доброволци. Моделът на услугата е ценен с това,че ежеседмично се провеждат вътреекипни срещи по случая, с участието на всички ангажирани специалисти и детето. Това допринася за системен обмен на информация за развитието на случая, вземане на споделени решения и поддържане в активна позиция на  подкрепящата мрежа. Самото дете е активен участник и се въвлича във вземането на решенията за ежедневието и живота му. В хода на прилагане на услугите бе подписано   споразумение за сътрудничество с Агенцията по заетостта по отношение на предпрофесионална подготовка, професионално ориентиране и намиране на работа. Активно се търси и взаимодействие с училищата, с ОЗД и РПУ.     Груповата работа по услугата в ЦОП се реализира в ателиета за:    „Училищна подкрепа”, които се провеждат всеки ден за две групи деца „Готварство” -  целта е усвояване на знания и умения за приготвяне на кулинарни изделия с достъпна технология в условията на културно хранене. Изграждат се нагласи за трудова дейност и съпричастност „Социална анимация” – основната  цел на груповата работа е децата да  развиват  техните социални,  комуникативни и познавателни умения.
Новини относно изпълнението на обществена поръчка по ОП
Новини относно изпълнението на обществена поръчка по ОП "Развитие на човешките ресурси" в Благоевград                       На следния линк ще намерите подробна информация относно проведените от нас обучения в Благоевград по проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище".   http://sandanskinews.com/index.php/snews/new/sandanskinews/item/673-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4   „Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!
Новини относно изпълнението на обществена поръчка по ОП
Новини относно изпълнението на обществена поръчка по ОП "Развитие на човешките ресурси" в Пловдив                     На следните линкове ще намерите подробна информация относно проведените от нас обучения в Пловдив по проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище".   http://plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/16558-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 http://novini.dir.bg/news.php?id=16348016 http://news.plovdiv24.bg/484857.html „Проект BG 051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ЗАЕДНО В ГРУПА ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ПОДКРЕПА
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ЗАЕДНО В ГРУПА ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ПОДКРЕПА   На 10 март приемни родители от Шумен, Венец и Хитрино направиха пърава среща за тази година в групата за взаимопомощ и подкрепа. През месец март екипът по приемна грижа организира 4 групи за споделяне и взаимопомощ, в които ще се включат повече от 60 приемни семейства.   Няколко са целите, които водещите на групите си поставят, са: Предоставяне на възможност на всички приемни родители да се включат в груповата програма; Отваряне на пространство за споделяне на чувства, на радости и трудности в грижата за децата; Все по-задълбочено професионализиране на приемните семейства; Надграждане на професионалното умение за партньорство при споделянето на грижата за приемните деца, заедно с останалите институции, ангажирани в процеса на приемна грижа. Групите за приемни родители ще се провеждат всеки месец.
РОДИТЕЛИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗАЕДНО В НОВА ИНИЦИАТИВА НА КСУДС - ШУМЕН