Събития

Открита е Детска и младежка зона в Сливен
Открита е Детска и младежка зона в Сливен С официалното откриване на Детска и младежка зона започна работа Комплексът от услуги за деца в конфликт със закона в Сливен. Той обединява Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа, Преходно жилище и Наблюдавано жилище в мрежа от услуги, насочени към подкрепа, придружаване и помощ за ресоциализация и реинтеграция на деца в конфликт със закона. Институт по социални дейности и практики се ангажира с цялостното му управление, в партньорство с община Сливен и УНИЦЕФ. Дейността му ще бъде насочена основно към деца в конфликт със закона, уязвими деца, както и деца във висок риск. Услугите, които Комплексът предлага: Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа – предоставя услуги по превенция на отпадане от училище и поведение в конфликт със закона, както и придружаване и подкрепа за ресоциализация в рамките на съществуващия Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ) в Сливен. Центърът ще се специализира като услуга за деца в конфликт със закона и техните семейства с нова методика на работа, включваща ежедневна интензивна работа с детето от специалисти в подкрепата му за позитивно социално включване. Част от услугите са изнесени на място в Детска и младежка зона в кв. „Надежда“ в Сливен, за улеснят общността в достъпа й до услугите. Наблюдавано жилище, което предоставя временно настаняване на младежи, навършили 18 години, напуснали поправително-възпитателни институции. Преходно жилище, осигуряващо временно настаняване на деца под 18-годишна възраст, напуснали поправително-възпитателни институции.    
Сензитивиращ семинар за професионалисти, работещи с младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода
Сензитивиращ семинар за професионалисти, работещи с младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода   На 17 и 18 септември 2015 г. в гр. София Институт по социални дейности и практики проведе Сензитивиращ семинар, насочен към повишаване на чувствителността на професионалистите от различни сфери по проблемите на последващата подкрепа на младите хора, изтърпели наказание лишаване от свобода.   Събитието бе пилотно по проект „Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода”, осъществяван от ИСДП в партньорство с  фондация С.Е.Г.А. по Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“, Малка грантова схема, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2009-2014.   Конкретните ангажименти към младежите на всяка една от структурите бяха представени пред 50 служители от социалните услуги, местата за лишаване от свобода, структурите на Агенция по заетостта и полицията, работещи с младежи,  изтърпели наказание лишаване от свобода, включително и младежи от ромския етнос. Акцент беше поставен върху новата „Интегрирана услуга” за младежи, изтърпели наказанието си в затвора, която Институт по социални дейности и практики ще предоставя от края на месец септември 2015 г. Услугата ще включва както дейности по посредничество и придружаване за осигуряване на техните базовите потребности при първите им стъпки на свобода, така и социална, психологическа и правна подкрепа за период от шест месеца след излизане от затвора. Една от целите на семинара бе да се обсъди нуждата от информация за съществуващите услуги и изграждането на работеща партньорска мрежа за ефективна последваща подкрепа за младежите. Бяха набелязани и насоки за взаимодействие при бъдещото предоставяне на „Интегрираната услуга” за тази целева група младежи. В рамките на събитието бяха проучени потребностите от подкрепа и обучение на институциите, които работят с младежите в София, Шумен и Видин, както и на служителите от затворите.
Уроци от и за деинституционализацията
Уроци от и за деинституционализацията   Институт по социални дейности и практики затвори вратите на Дом за деца «Асен Златаров» в София.    Като финално събитие на 16 септември  Институтът организира кръгла маса, под надслов „Уроци от и за деинституционализацията” и представи анализ на двугодишния си модел на социална практика в Дома. На събитието присъстваха председателят на Държавната агенция за закрила на детето г- жа Ева Жечева, партньори от държавните институции и неправителствения сектор.  Фокус на срещата беше осмисления опит, практики и равносметка на процеса  на закриване на една институция. Водещи акценти, които бяха поставени на дискусия: Нуждите на децата в алтернативна грижа Децата в алтернативна грижа са от семейства във висока степен на уязвимост, неглижирани, преживяват  психично страдание. Те са дългосрочно институционализирани, което се характеризира с раздяла със семейството, отглеждане в институция с правила и режим и прилагане на модела „някой друг да се грижи за теб”. При преобладаващата част от тях не  се отчита стабилност на грижата, а по-скоро промяна, която има три  възможни сценария: най- благоприятният – „семейство – институция”; „семейство – институция и отново институция”; „институция, друга институция и дом Асен Златаров”.  При по- голяма част от децата последиците се проявяват като множество трудности  и проблеми, които стават най- видими в пубертета.   Финансови и човешки ресурси в услугите Наличието на ресурси, човешки и финансови, е предпоставка за успеха при реализирането на многообразието от дейности. Практиката в Дом „Асен Златаров” очертава категорично необходимостта да се работи за издигане на професията социален възпитател, различна от тези на възпитателя в училище и социалния работник. Това поставя и изискването за  нови форми на обучение, насочени към доброто отношение към децата, придружаването им във всички дейности в резидентните услуги и структуриране на повече идеи, които обясняват какво стои зад поведението на децата и какво ни казват децата с тези поведения. Добрата грижа за децата предполага висок професионализъм, привличане на професионалисти с много добра подготовка и квалификация – проблем, валиден за всички резидентни услуги у нас. Една от проявите на този проблем е голямототекучество. Причините са различни, но най- често се свеждат до стрес и професионална безпомощност, съчетани с ниско заплащане. Финансово обезпечаване на качеството на услугата: близо 60% от средствата са разпределяни за заплати и осигуровки на служителите, при обичайното ниско средно заплащане в сектора. 36% от средствата са покривали общата издръжка на услугата. От тях, през двете години на управление, най-високи са дяловете на разходите за храна, за издръжка на сградата и за външни услуги. Сравнително нисък остава делът за издръжка на децата. Това отново показва по недвусмислен начин необходимостта от увеличаване на държавния единен стандарт, за да се гарантира добра грижа за децата.   Инструменти и мерки за междуинституционално взаимодействие Обикновено, междуинституционалното взаимодействие има различна интензивност и зависи от редица обективни фактори. В практиката при „Асен Златаров” гледната точка на партньорите варира от приемане на модела до пълно отхвърляне, дори упрекване. Изисква се дълго съвместно работене, за да се стигне до споделено разбиране и съвместни решения.   Кои са уроците от опита в „Асен Златаров”? Здравите деца в резидентните услуги не са „лесни деца” и в противоречие с широко разпространеното вярване, те са уязвими и се нуждаят от специални грижи. Това са  деца с комплексни нужди, множество проблеми, някои от тях са във висока степен на риск и формата на грижа и придружаването в  резидентната услуга не са достатъчни. Работата с децата в алтернативна грижа предполага нови идеи, нови форми на интегрирани услуги като интензивна социална- падагогическа подкрепа, психо- социална подкрепа и др. Работата с децата поставя изискването за експертиза на екипа, т. е. да знае всеки специалист какво прави, за друга подготвеност и компетентност, за въвеждане на нова професионална фигура на социален възпитател в резидентните услуги. От ключово значение е и въвличането на много актьори, включване на представители на различни институции, като ОЗД, Училище, МВР, МКБППМН, Община, социални услуги, доброволци. Изисква се много съвместна и продължителна междуинституционална работа за децата. Когато се работи дългосрочно отношенията между партньорите се смекчават и се стига до споделено професионално разбиране за проблемите и споделени съвместни действия. Големият урок от и за децата е: Промяната  е трудна. Дори и да се положат много усилия, може да не се постигне видима промяна. Но малките моменти на успех и малките стъпки са тези, които радват и променят децата, носят удовлетвореността на професионалистите, а от там и ефикасност на грижата.   Споделени „Истории на живота” Когато попълва пъзелите от своята история на живота, Пепи споделя мечтата си – да види своя брат близнак, с който са разделени от дълги години и живеят в различни институции и градове. Проследяването на пътя на другото дете през институциите  и организирането на среща между тях изглежда почти невъзможно и отнема дълго време. Днес, Пепи определя този ден като най-щастливия в живота си. Живо и с много емоция трите екипа – на ИСДП, на ЦОП и на Дома споделиха опита си в работата с децата и трудния път към добрите практики в груповата работа:  ежеседмичните срещи на групите, участие на децата в живота на дома и вземането на решения, малките групови проекти, провеждане на ритуали по време на хранене. Социалните работници и психолозите от ЦОП представиха новата услуга „Интензивна социално – педагогическа подкрепа” за деца с висока степен  на риск, чрез която успяват да постигнат структурирана и терапевтична среда за децата.   В рамките й са отворени различни групови програми - „По – добре да поговорим” за деца с агресивно поведение, Програма за социална анимация, насочена към общуване и социално представяне, различни ателиета - Училищна подкрепа, Готварство. Като особено успешни, и децата и специалистите, определиха сесиите на арт-ателието, което се води от художника Цветомир Асенов. Пространство, в което децата изразяват вътрешните си преживявания по различен начин и чрез творчеството придобиват  увереност в своите възможности. Промяна и значимо събитие в техния живот е  организираната през юли 2015 г. благотворителна изложба „Деца рисуват картини на известни художници” в галерията на СБХ. Със събраните средства от продадените картини е направено дарение от децата в „Асен Златаров” за деца от Център от резидентен тип за серопозитивни деца в Кения, който се управлява от партньори на ИСДП. 
Зона ЗаКрила отвори врати в Монтана
Зона ЗаКрила отвори врати в Монтана Първият Детски център за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила отвори врати в Монтана. Центърът ще предоставя цялостна подкрепа на деца, пострадали от насилие или свидетели на престъпление и техните семейства - от медицински преглед, през психологическа подкрепа, до представителство при участие на децата в съдебни и административни процедури. Институт по социални дейности и практики, в партньорство с Уницеф и Асоциация Анимус, разработва и ще прилага модела интегрирани услуги, опирайки се на дългогодишната си практика за въвеждане в страната на дружелюбно към децата правосъдие, интегриран подход към нуждите на децата, жертви на престъпления и на насилие. Целта на бъдещата работа на Зоната е да осигури непрекъсната подкрепа на децата и техните семейства по време на целия процес на работа по случая.  Снимка: Монт-прес  
Покана за сензитивиращ семинар
Покана за сензитивиращ семинар Сдружение „Институт по социални дейности и практики” организира сензитивиращ семинар за професионалисти, работещи с младежи,  изтърпели наказание лишаване от свобода, включително и младежи от ромския етнос.Събитието ще се проведе на 17-18.09.2015 г. (четвъртък-петък) от 13:00 часа, в залата на хотел „Жасмин” (гр. София, кв. Симеоново, бул. "Симеоновско шосе" 252).Основната му цел е да се обсъди нуждата от нови услуги и работеща партньорска мрежа за ефективна последваща  подкрепа за младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода, в това число младежите от ромския етнос. Семинарът има задачата да проучи потребностите от подкрепа и обучение на институциите, които работят с тази целева група младежи от София, Шумен и Видин, както и на служителите от затворите, в които има такива младежи.Събитието е пилотно от проект „Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода”, осъществяван в партньорство с  фондация С.Е.Г.А. по Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“, Малка грантова схема, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2009-2014.Проектът ще се реализира в продължение на 11 месеца в София, Видин и Шумен. Насочен е към две основни целеви групи - инспекторите пробация затвор и лишените от свобода и наскоро освободени от затворите и от Поправителния дом в Бойчиновци младежи на възраст от 14 до 29 години, отчитайки техните етнокултурни характеристики. Проектът ще развие и реализира модел за последваща интегрирана подкрепа на младежите, който да повиши възможностите за тяхната успешна ресоциализация след освобождаване.   
Обява за нови работни позиции на длъжност Ръководител на екипа на Центъра за застъпничество и подкрепа - Зона Закрила в гр.Монтана
Обява за нови работни позиции на длъжност Ръководител на екипа на Центъра за застъпничество и подкрепа - Зона Закрила в гр.Монтана Изисквания: Висше образование в областта на социалната работа - социални дейности, социална педагогика, социален мениджмънт, психология - степен МАГИСТЪР. Кандидатите да притежават опит в областта на социалната сфера минимум 3 години, компетенции по социална работа с деца и семейства в риск, компетенции в управление на екип, както и задълбочени познания в областта за насилие над деца. Длъжността предполага кандидата да умее да прилага иновативни и творчески подходи в работата си, да се стреми към професионализииране на услугата, която ще управлява. Предимство за заемане на длъжността ще бъде доброто владеене на западен език и притежаването на шофьорска книжка. Автобиографии да се изпращат до 07.09.2015г. Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 10 и 11.09.2015г. в гр.Монтана
Творчество, забавления и много детски усмивки в КСУДС в Шумен през Ваканция 2015
Творчество, забавления и много детски усмивки в КСУДС в Шумен през Ваканция 2015   Първи стъпки в готвенето направиха децата, които избраха да прекарат ваканцията в Комплекса за социални услуги в Шумен. Вкусна пица и италианска паста бяха малка част от вкусотиите, приготвени от тях. Кулинарната надпревара завърши с дегустация от ценители. Почетни грамоти за участие получи всеки отбор, а 10-годишният Васил Диков бе награден с грамота - послание, защото отговори на въпроса "Коя е най-важната подправка за всяко ястие" - "Щипка любов". Краят на забавната ваканционна седмица завърши с интерпретация на приказни сюжети. Децата се превъплътиха в героите от любимите приказки "Червената шапчица", "Вълкът и седемте козлета". Много бяха аплодисментите, които заслужиха малките актьори. Театралният следобед завърши с вкусна торта, която децата сами бяха приготвили, а декорацията за сладкото изкушение ни пренесе в чудния свят на "Снежанка и седемте джуджета".