Събития

Конференция:
Конференция: "Живот с присъда и след нея" Институт по социални дейности и практики в партньорство с фондация С.Е.Г.А. организират конференция на тема: „Живот с присъда и след нея”.  Целта на събитието е да се очертаят предизвикателствата пред подготовката на младежите, изтърпели наказание „Лишаване от свобода”, за живот на свобода, възможностите и трудностите във взаимодействието между различните отговорни за подкрепата им структури, потребностите от допълнителна подготовка на специалистите от различните организации, които работят с тази целева група.   Ще бъдат представени продукти, разработени от организаторите - наръчници и мултимедия, насочени както към професионалистите, работещи с младежи, лишени от свобода, така и към самите младежи. Професионалните компетенции на пробационните служители и професионализирането на тяхната работа ще бъдат фокус на втория панел на събитието. Доклад „Подбор, кариерно развитие и оценка на обучение на пробационните служители и ръководителите на пробационни служби в България” ще представи анализ на резултатите от направеното от Институт по социални дейности и практики проучване на компетенциите на действащите пробационни служители през 2015 г. Анализът стъпва на интервюта със служители от системата на ГДИН, включено изследване в действие на фокус група, както и  интервюта с осъдени на пробация и техни семейства, изследващи тяхното разбиране за ефективността на изпълнение на наказанието и отношенията с пробационните служители.   На конференцията са потвърдили участие представители на МП, МВР, Агенция за социално подпомагане, ДАЗД, НПО и водещи национални експерти, които работят  по темата.   Къде и кога: 12 февруари 2016 г.  София, хотел Будапеща   Аудитория: 50+ представители на институции и социален сектор, работещи с осъдени на лишаване от свобода и пробационни мерки   Вход: Свободен. За предварителна регистрация и информация - Институт по социални дейности и практики, 02-852 47 13    
Зона ЗаКрила отвори врати в КСУДС- Шумен
Зона ЗаКрила отвори врати в КСУДС- Шумен Третият за страната Детски център за закрила и застъпничество Зона ЗаКрила се създава с подкрепата на УНИЦЕФ – България и bTV и в партньорство с община Шумен. На официалната церемония, която се състоя в Комплекса в Шумен, присъстваха г-жа Мария Хесус Конде, представителят на УНИЦЕФ за България, заместник-областният управител г-жа Селиме Кърджалиева, заместник-кметът по социална политика и здравеопазване в община Шумен д-р Светлана Маркова, началникът на ОД на МВР г-н Ялчън Расим и г-жа Даринка Янкова, изпълнителен директор на Институт по социални дейности и практики. Зона ЗаКрила ще предоставя цялостна подкрепа на децата, жертви или свидетели на насилие и техните семейства  – от медицински преглед, през психологическа подкрепа, щадящо за децата изслушване, придружаване при участие в съдебни и административни процедури. Тук децата и семействата ще намерят защитена среда и подкрепа от всички специалисти, от които се нуждаят, през етапите на работа по техните случаи – от получаване на сигнала за преживяно насилие до възстановяване от травмата.  Откриването на Зона ЗаКрила в Шумен е естествено продължение на 10 годишната практика на Института в развитието на услуги, ориентирани към специфичните нужди на децата жертви на насилие.  „С особено внимание и загриженост сме обърнати към едни от най-уязвимите групи – децата, пострадали от насилие. Този център е възможност да доразвием практиките тук, стъпвайки на добрата основа, която Комплексът е създал” – заяви Даринка Янкова, изпълнителен директор на сдружението – „Ще се обърнем към всички деца, ще работим системно със всички семейства. Предизвикателството, пред което сме изправени сега, е да съберем междуинституционален екип около всяко дете и да работим с него от самото начало – сигнализирането - до приключване на съдебния процес и осигуряване на психотерапевтична подкрепа”.   Институт по социални дейности и практики благодари на УНИЦЕФ-България,  както и на bTV и ИКЕА, че ще допринесат нашата почти десетгодишна практика за подкрепа на децата жертви на насилие, за дружелюбно към децата правосъдие, отговарящи на техните права и най-добър интерес, да се развие на още по-високо ниво. Институт по социални дейности и практики благодари на Община Шумен, ДСП Шумен, РДСП Шумен, ОДВР Шумен, Окръжен съд и Окръжна прокуратура Шумен за дългогодишното сътрудничество, без което нямаше да има развита практика на разпити и изслушване в "сини стаи", "сини стаи" може би нямаше да има... Институт по социални дейности и практики благодари на екипа на КСУДС в гр. Шумен, който успешно разви и прилага интегриран подход към децата жертви на насилие, като им предоставя прием и информиране, индивидуална оценка, подслон, емоционална и социална подкрепа, подготовка и придружаване при участие в правни процедури, щадящи и професионални разпити/изслушвания. Разчитаме, че както и до сега, Комплексът  в Шумен, заедно с екипите на КСУДС - Видин и ЦОП „П.Славейков” София ще подкрепят новите Зона ЗаКрила в страната.  
Годишна среща на екипа на Институт по социални дейности и практики
Годишна среща на екипа на Институт по социални дейности и практики Поредната годишна среща на екипа, организирана от Институт по социални дейности и практики, традиционно събра експерти, социални работници, психолози и административни служители от седемте социални услуги, управлявани от Института. Равносметка на дейностите през изминалата година и споделяне на приоритетите, които ще са водещи за организацията през идващата 2016. Това бяха основните цели на срещата, които провокираха интерактивна работна атмосфера, креативност и обективност сред участниците.   Креативността като начин за професионално себеизразяване Събитието протече под формата на обучителни сесии по теми, предварително изведени от колегите като значими и с нужда от дискусия: Подкрепа на деца с акцент върху интензивна социално - педагогическа подкрепа на деца с поведенчески проблеми с водещ д-р Надя Стойкова; Интегрирана оценка на деца, жертви или свидетели на насилие и престъпления с водещ проф. Нели Петрова - Димитрова; Работа със семейства - системно консултиране, водещ Даринка Янкова; Професионални граници, професионална етика, водещ Биляна Койчева.   Задача във всяка сесия беше да се представи добра практика и да се изведат трудности по темата. Креативността на участниците обедини различните теории с  арт техники  и ролеви игри и постави на дискусия предизвикателствата, с които социалните работници се сблъскват в ежедневната си работа.   Като основни акценти за изминалата година бяха изведени Правосъдието, ориентирано към правата на децата и Професионализирането на социалната практика както в организацията, така и извън нея.  „Деца и правосъдие“ е програма, която Института развива от самото си създаване. През 2015 година в подкрепа на реформата в детското правосъдие у нас, фокус на проектите бяха правата на децата, участници в правни процедури – свидетели, жертви и правонарушители. Бяха вложени изключително много енергия, усилия и време в налагането на концепцията за интегрирана система за закрила на детето, споделяйки разбирането за закрила като обединяване на системите за правосъдие, здравеопазване, образование и социална грижа, взаимодействието и центрирането им около детето.   Професионализирането на социалните услуги е една от стратегическите цели, която организацията прокарва чрез обучения и методическа подкрепа на своите екипи и все повече обучения през изминалите години на различни специалисти извън структурата на Института. През 2015 бяха проведени първите обучения по Резилианс от експерти на Института в Молдова и Латвия, които подкрепят екипите извън България в изграждането на професионална мрежа от специалисти в Резилианс подхода на национални нива.   През цялата година организацията чертае определена посока на развитие - разглежда проектите като възможност за проучване на международни практики и разработване на модели, които, след това, услугите пилотират в страната - Модел за индивидуална оценка на деца жертви или свидетели на престъпления, Пакет от интегративни услуги за деца, участници в правни процедури, Модел за интензивна подкрепа на деца във висок риск, в конфликт със закона и на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода, развитие на Приемната грижа като алтернатива на задържането при деца в конфликт със закона.   Трудно в една среща биха могли да се покажат всички моменти,  които придаваха емоционален смисъл на социалната работа – малките стъпки към доверието, връщането в училище… промените в човешките съдби, заради оказана подкрепа от приемна грижа, звено Майка и бебе, арт ателиета, благотворителна изложба, групови програми, индивидуална работа... Безспорно, едно от най-знаменателните за организацията събития, с което се отбеляза и 10 годишнината от създаването на Комплекса в Шумен беше Петата международна конференция “Деца и правосъдие – нови модели и практики”.      Добре дошли в семейството През 2015 година Институтът „прие“ екипите на няколко услуги с различни професионални визии – Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора и двете услуги, разкрити в партньорство с УНИЦЕФ - Зона заКрила в Монтана, осигуряваща застъпничество и цялостна подкрепа на деца, пострадали от насилие или свидетели на престъпление и техните семейства и Детска и младежка зона в Сливен, работеща с деца и младежи в конфликт със закона..   Поглед към 2016 Превръщането на услугите в своеобразни лаборатории за иновации в социалната сфера чрез апробирането на нови практики и надграждане на иновативни за страната услуги е линия, която Институтът ще следва и през 2016. Други водещи приоритети ще бъдат осигуряване на Качеството на социалните услуги чрез анализ на интервенциите и супервизия в действие и Застъпничество за правата на деца, участници в правни процедури – чрез информираност към деца, родители, учители, общественост и лобиране. Годината ще мине под знака на две значими чествания  – 15 години от създаването на Институт по социални дейности и практики и 5 години от първия работен ден на Комплекса за социални услуги за деца и семейства във Видин.   
Réunion des partenaires et visite d’études à Rome
Réunion des partenaires et visite d’études à Rome Du 15 au 19 décembre 2015, à Rome (Italie), ont eu lieu la Deuxième réunion de travail des partenaires et un séminaire consacré à « L’évaluation des besoins des enfants victimes ou témoins de la criminalité en Italie ». L’équipe a eu l’occasion de visiter une salle aménagée pour l’audition d’enfants au Parquet de Rome, disposant d’une équipe de procureurs spécialisés dans le travail avec des enfants victimes de la criminalité, disponible 24 heures sur 24. Le séminaire d’une demie journée sur le thème « L’évaluation des enfants victimes ou témoins de la criminalité » a été organisé avec le concours de l’Université de Rome « La Sapienza », animé par Daniela Lorenzetti, professeur de « Services sociaux dans la communauté » à l’Université de Rome « La Sapienza ». Y ont pris part des experts du système: Fulvio Fucalmo, représentant du Parquet des mineurs à Rome, Cristina Malgerini du Service de protection de l’enfance de la Municipalité de Rome, Luigina Vaccaro des Services sociaux de la Commune 4, Maddalena Cicale psychologue et psychothérapeute, Daniela Vigano, psychologue, psychothérapeute et consultant sur les questions de l’audition et de l’évaluation des enfants impliqués dans des procédures judiciaires, au Tribunal de Rome. Et enfin, il y a lieu de noter la rencontre avec Prof. Ugo Sabatello, chercheur et chef de programme de maîtrise au Département de Pédiatrie et de Neuropsychiatrie infantile à l’Université de Rome « La Sapienza ». À cette réunion ont été présentés et discutés les rapports « L’évaluation des enfants victimes ou témoins de la criminalité en Bulgarie ». 
Обучение за новоназначени пробационни служители
Обучение за новоназначени пробационни служители Новоназначени пробационни служители и стажант – обучители преминаха 14 дневно въвеждащо обучение по профила на компетенциите, насочено към подобряване на тяхната първоначална подготовка. Обучението се проведе в учебния център на ГД "ИН" и обхвана 29 професионалисти. По-успешната адаптация в системата на всеки служител бе допълнително подкрепена от практическите занятия и стажа, следващ обучението. Обучението е част от проект “Повишаване на компетенциите на пробационните служители” , който Институтът изпълнява в партньорство с фондация С.Е.Г.А. и в тясно сътрудничество с Министерство на Правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” и областните служби „Изпълнение на наказанието”. Програмата бе разработена така, че да осигури подготовка на новите служители, ориентирана към компетенции за работа и управление на случай, умения за интервюиране, включително провеждане на мотивационно интервю с осъден, изработване на оценка и планиране на изпълнение на присъдата. Затвърждаване на познанията им в националната нормативна рамка и фокус върху международните стандарти за правосъдие бяха другите основни теми в обучителните модули.
Съвместно обучение на инспектори „Пробация – затвор”, социални работници и психолози от социални услуги
Съвместно обучение на инспектори „Пробация – затвор”, социални работници и психолози от социални услуги Обучението се проведе на 19 и 20 ноември 2015 г. в София и беше насочено към повишаване на знанията и професионалните умения на 30 специалисти, работещи в затвори и в социални услуги в София, Шумен и Видин по отношение на оценката на нуждите на лишените от свобода и оценката на резултатите от работата по конкретен случай. Целта на съвместното обучение бе да допринесе за формиране на общо професионално разбиране и професионален език сред двата екипа -  инспекторите от затворите и екипите от социалните услуги, които апробират  интегрираната услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода. Смесеният и интерактивен формат насърчи взаимодействието между екипите и създаде предпоставки за бъдещо партньорство в работата с младежи, на които предстои да напуснат затворите.   Задачите, които си постави обучението: участниците да научат повече за съдържанието на оценката и методите, по които работи „другия екип” за оценка на риска, при планиране на работата с осъдените и ползващите услуги; да изведат индикатори, по които да се отчита промяната у клиента; да изработят заедно механизъм за взаимодействие и „предаване” на случаите.   Отделен модул беше центриран върху различни подходи при работа с представители на ромския етнос – включване на неформалните лидери при работа с извършителите на престъпление и включване на семейството при превантивна работа с извършителите. Обучението се проведе в рамките на проект "Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода", изпълняван от Институт по социални дейности и практики, в партньорство с фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“
Обучение за обучители и наставници на пробационни служители
Обучение за обучители и наставници на пробационни служители Обучението на обучители и наставници на пробационни служители подкрепя професионализирането на тяхната работа като специалисти, които в работното си ежедневие предават знания и опит на възрастни. Програмата представи различни форми за повишаване на професионалната саморефлексия и целеше да развие уменията за подготовка и провеждане за супервизия и интервизия сред обучаемите, както и нагласи за саморефлексия сред тях и споделяне на тяхната практика. Друг фокус на обучението бе поставен върху уменията на участниците да наставляват екипи в различните етапи от тяхното развитие и използването на екипната супервизия в този процес.   Обучението се проведе в периода 9 – 11.12.2015 г. във Велико Търново, в рамките на проект "Повишаване на компетенциите на пробационните служители" и обхвана 25 професионалисти от системата на дирекциите за „Изпълнение на наказанието”.
Как да говорим с децата си, за да ги предпазим от насилие?
Как да говорим с децата си, за да ги предпазим от насилие? По повод първия Европейски ден за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие – 18 ноември и Световния ден за борба с насилието над деца – 19 ноември Институт по социални дейности и практики припомня колко важен е проблемът! Темата за сексуалното насилие и сексуалната експлоатация продължава да бъде табу за българските родители – това сочат данни от изследване на родителските нагласи и поведения, проведено от Институт по социални дейности и практики през 2015. 61,7 % от родителите не са провеждали такъв разговор с детето си. Останалите не отчитат разговора като труден и повечето от тях са го провели, когато детето е било на 10 години. Основната част от тях поставят акцента върху това децата да не контактуват с непознати и че има хора, които могат да извършат сексуално насилие. Темата за доброто и лошото докосване е засегната едва от 7,7 % от родителите, 20% от провелите разговора родители са се опитали да обяснят границите - не всеки има право да докосва детето.Родителите разглеждат отговорността като споделена с училището – според тях темата, свързана с предпазването от сексуално посегателство трябва да бъде включена в образователната програма, когато децата са на възраст между 4 и 9 години. Доколко обществото ни признава сексуалната експлоатация на деца и младежи като проблем и каква е чувствителността към децата, въвлечени в сексуални отношения срещу облаги? Значителен процент от българите категорично осъждат сексуалните контакти между непълнолетни и възрастни и определят сексуалната експлоатация като значим проблем в обществото ни. 60,9 % са убедени, че децата и младежите под 18 години решават да влязат в сексуални отношения срещу заплащане или облаги, подтикнати от трудни ситуации или заради липса на внимание и комуникация от страна на родителите им. Като най-застрашени се определят децата от семейства с проблеми, лошо финансово положение, както и семейства, в които родителите нямат достатъчно време за децата си и не разговарят с тях за сексуалността. Близо 97% считат, че използването на сексуални услуги, предоставени от непълнолетни, в замяна на заплащане или други облаги, когато контактът е по инициатива на възрастен, трябва да бъде наказуемо. 89% от анкетираните са убедени, че когато подтикването към сексуален контакт с цел облага е по инициатива на дете, то също трябва да бъде наказуемо. Всъщност, проблемът е много по-голям, отколкото може да предположим и има своите както обществени, така и правни измерения. Изисванията, които Директива 2012/29/ЕС поставя по отношение на правоприлагането на децата жертви или свидетели на престъпления трудно срещат практиката. От 12 случая на деца жертви на сексуални посегателства и злоупотреба изискванията на Директивата по отношение на индивидуалната оценка и стандартите за разпит на дете са приложени само при 1– това показва опитът на Институт по социални дейности и практики при пилотирането на модела за индивидуална оценка и взаимодействие в район Видин. Взаимодействието все още зависи в голяма степен от субективния човешки фактор в системата, макар че има разписани нормативни документи. Случаите на пострадали деца, за съжаление, не се разглеждат с приоритет, дори при тежките случаи като сексуална злоупотреба, експлоатация (ранни съжителства и продажби на деца), проституция, трафик не се взимат специални мерки за защита, бързо производство и т.н. Отговорността за децата не е само институционална, тя е и грижа на възрастните – да бъдат подготвени и информирани, за да могат да предпазят децата от секуално насилие или злоупотреба. В рамките на кампанията „Едно от пет” Институт по социални дейности и практики стартира инициатива, с която да подкрепи родители и учители. В продължение на месец социалните услуги, които Институтът управлява в София, Видин, Шумен, Стара Загора и Монтана, ще отворят вратите си за приемни родители, родители, училища и детски градини. Каним семействата и образователни институции да се включат в различните срещи, уъркшопове и занимания с деца, насочени към превенция на сексуалното насилие и експлоатация. Освен напътствия за първия разговор с детето, близките на децата ще могат да се информират и за правата на детето, ако е станало жертва или свидетел на престъпление и участва в правни процедури. Несигурността на родителите не е залог за безопасността на децата  – те могат да се информират, разглеждайки материалите на кампанията или да се включат в инициативите по градове. Книжката за деца „Кико и ръката” и ръководството за възрастни са достъпни в интернет; информацията за събитията по градове ще бъде публикува периодично, в сайта на Института и Фейсбук.
Добри практики на Института при изслушването на деца, участници в правни процедури с признание от Агенцията по основни права на Европейската комисия
Добри практики на Института при изслушването на деца, участници в правни процедури с признание от Агенцията по основни права на Европейската комисия На 13 ноември 2015 г., по покана на зам. Министъра на правосъдието – г-ж Вергиния Мичева, пред представители на институциите на национално ниво – МП, МВР, МТСП и др. и граждански организации, г-жа Моника Гутиерес, представител на Агенцията по основни права на Европейската комисия /FRA/, представи резултатите от извършеното в 10 европейски страни – България, Хърватия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Полша, Румъния, Испания, и Великобритания, изследване „Правосъдие, съобразено с интересите на детето – перспективи и опитът на работещите с деца”. За целите на изследването FRA обобщава опита, впечатленията и гледните точки на професионалисти от 10 – те страни /полицаи, съдии, прокурори, социални работници, психолози/, участващи в наказателното и гражданското съдебно производство, както и преживяванията на децата, жертви или свидетели на престъпления, участвали в тези процедури. Изследването показва по категоричен начин, че когато децата се изслушват от обучени специалисти, когато има ясни процедури по изслушването, присъства само един обучен специалист, който ги изслушва и това става в подходящи специализирани помещения, децата се ползват по-добре от правата си, травмите от изслушването им са по-малко и те правят по-достоверни изявления. За целите на изследването са интервюирани и деца, които имат опит от участие в правни процедури, в ролята им на жертви или свидетели на престъпление. Децата споделят негативните си преживявания от многократните разпити, чувството, че възрастните не вярват на показанията им, тяхното объркване и тревожност от липсата на информация за това какво точно се случва с тях в процеса.  Въпреки, че изследването показва, че все още държавите – членки не изпълняват напълно задължението си да гарантират на децата правосъдие, съобразено с техните интереси, изследването представя и добри практики в някои от страните. За наша гордост, една от описаните добри практики представя усилията на ИСДП да въведе дружелюбно към детето, жертва или свидетел на престъпление, изслушване  при участието му в правни процедури – създаване на стандарти за разпит на дете, изграждане на специализирани стаи за изслушване на деца в 14 областни града в страната и изграждане на капацитет на мобилни екипи от психолози и социални работници за изслушване. Госпожа Гутиерес прояви искрен професионален интерес към опита на ИСДП и помоли представителят на Института да предостави по-детайлно практиката на форума в Министерство на правосъдието. Въпреки признанието на добрата практика от Европейската комисия и необходимостта България да транспонира във вътрешното си законодателство Директива 2012, не можем да отминем факта, че отговорните институции в България продължават да не разбират добре смисъла и значението на въвеждането на правосъдие, съобразено с интересите на детето и не използват наличните ресурси за щадящо изслушване.
Междуинституционално взаимодействие за подкрепа на деца жертви във Видин – резултати и предизвикателства
Междуинституционално взаимодействие за подкрепа на деца жертви във Видин – резултати и предизвикателства Анализ на прилагането на модела за интегриран подход при случаи на деца жертви на насилие или престъпление беше представен от д- р Надя Стойкова, Директор Програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието“ на кръгла маса във Видин.  На събитието присъстваха представители на районните прокуратури и съдилища, Областна Дирекция на МВР, Дирекция Социално подпомагане и специалисти от КСУДС - Видин. Моделът прилага изискванията на Директива2012/29/ЕС  по отношение на правата на децата жертви. Пилотира се в съдебен район Видин от април 2015 г. и целта му е да посрещне специфичните нужди от защита, породени от изключителната уязвимост на тези деца към натиск, сплашване или отмъщение от страна на извършителя.  Интегрираният подход при случай на дете жертва предполага мултидисциплинарен екип и междуинституционално партньорство между социален работник и инспектор Детска Педагогическа Стая, дежурен разследващ полицай или полицай от охранителна полиция. Според спецификата на случая към тях се привличат медицинско лице и дежурен прокурор.  Координацията на действията на екипа за района се осъществява от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Видин. Работата по случая започва с първоначална оценка на риска за детето, която трябва да се направи възможно най-рано след подаване на сигнала. Тя определя и мерките, които предстоят, за да се осигури закрила, възстановяване и подкрепа на детето и неговото семейство. Практиката показва, че партньорството с полицията и прокуратурата е изключително важно, за да се намали до минимум рискът от повторно травмиране на детето.  Най – големите предпоставки за нарушаване на правата на пострадалите деца и рискът от тяхното виктимизиране остават в етапа на полицейска проверка и досъдебно производство. В съдебен район Видин бихме искали да разширим Координационния механизъм за взаимодействие при случай на насилие, включвайки в него като задължителен участник прокурор, който по сега действащия механизъм е алтернативен участник.   Въпреки общото разбиране за съобразяване с потребностите на децата и защитата на техните интереси, има трудности при взаимодействието на местно ниво, породени основно от липсата на единна процедура за междуинституционално взаимодействие при работата по случай на дете жертва, както и от различните срокове на действие при различните институции. Възможност за преодоляване на тези трудности може да бъде Протоколът за междуинституционално взаимодействие, чийто работен модел бе представен и обсъден на кръглата маса. Протоколът осигурява бърза и ясна координация между отделните институции за закрила и правораздаване, защита на правата на детето и ясно разпределение на професионалните роли и отговорности при всеки отделен случай.