Събития

Научете повече в онлайн конференцията “Резилианс: превенция на насилието в училищната общност
Научете повече в онлайн конференцията “Резилианс: превенция на насилието в училищната общност" Събитието е подходящо за учители и училищни екипи и представители на РУО, НПО които искат да: разберат защо е важно да се учим да развиваме силните страни на децата; научат какво помага на един учител да работи за развиване на силните страни в учениците; чуят съвети за развиване на силните страни в различен контекст; си представят как още може да изглежда партньорството между учители, родители и деца.   Повече за проекта "Укрепване на силните страни на децата за превенция на насилието" Проектът " Укрепване на силните страни на децата за превенция на насилието" се реализира в партньорство с Association for Child and Family Empowerment "Ave Copiii" (Молдова), Social Services Agency (Латвия), First Children's Embassy in the World – Megjashi, (Македония), Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, (Румъния), Network of Organizations for Children of Serbia – MODS, (Сърбия),  The Association for a better world, (Словения) и Tirana Legal aid society (TLAS) (Албания) и Институт по социални дейности и практики. Проектът се реализира с финансирането на Фондация Оук за периода 2016 - 2021 г. Разработена и приложена в 8 държави общо споделена концептуална рамка за превенция на насилие над деца, основана на техните силни страни и опори, на общо разбиране и прилагане Детско участие в процеса по превенция на всички видове насилие в училище Въвличане на родителите – преки и непреки участници за промяна на нагласите и отношенията към децата и младите хора, основани на разбиране и диалог. Информирана широката общественост за достатъчно добро родителстване, добро третиране на децата в семейството и училището,. Според валидните дании, които имаме до момента: Обхванати над 350 професионалисти и създадени професионални общности за разпространение на информацията за Резилианс подхода и как тази концепция се прилага в практиката Над 150 ученици, които са подготвени като водещи и участници в обучения, уъркшопове, дискусионни срещи, групова работа Над 60 ученици участвали в разработване и изпълнение на свои проекти за превенция на насилието и позитивна среда в училище
Бяха обучени фасилитатори по проект РЕВИС
Бяха обучени фасилитатори по проект РЕВИС В рамките на проект REVIS в „Превенция и отговор на насилието сред деца в училищата и се проведе национално обучение за фасилитатори, които ще работят с децата в 10 училища за предотвратяване и намаляване на насилието от връстници в училища и други образователни институции. Целта на проекта REVIS, координиран от Terre des hommes Hungary, е да предотврати, да се бори и да реагира на насилието сред децата чрез промяна на социалните норми и поведение, както и да създаде възможности за децата да променят нормите, които водят до насилие като създадат позитивни правила и норми в училище. На 14–16 октомври 2021 г. в Боровец (България) се проведе Национално събитие за обучение на учители за промяна на социалните и полови норми около насилието в училищата. Събитието беше организирано от Института за социални дейности и практики и в него взеха участие 20 учители, психолози и педагогически съветници, представляващи 10 училища в България. Обучението беше подпомогнато от квалифицирани обучители по темата за превенция на насилието. След обучение по разработена програма, фасилитаторите ще предадат знанията си в общо 10 училища в България и ще фасилитират уършопи с учениците за развитие на уменията и капацитета им за идентифициране и намеса в случай на насилие. Обучението на фасилитатори съчетава индивидуални и групови методи на преподаване, за да подпомогне груповата работа, но и да даде възможност на участниците да обмислят критично собствения си опит и наблюдения върху насилието между деца в училищна възраст. Дейностите също така са предназначени да вдъхновят промяна в училищните правила с цел предотвратяване на насилието над деца, което трябва да бъде подкрепено от ръководството на училището. Конкретните цели на обучението бяха: • Професионалисти да подобрят и осмислят знанията си относно фацторите, водещи до насилието сред децата в училищната среда; • Да се запознаят с модулите на програмата; • Да развие умения им за водене на обучителни групи и да придобият увереност в темата за социалните норми и изграждане на позитивна и сигурна среда в училище. Участниците споделиха висока степен на задоволство, както и увереност в приложимостта на придобитите знания и умения. Споделиха, че програмата за работата с децата е много добре структурираната, достъпна и изчерпателна, практическата насоченост и приложението й в училищната среда. Данните от обратна връзка от обучителите показват, че участниците идентифицират насилието и тормоза в училище като сериозен проблем, към който трябва да се обърне вниманието на децата.  „Участниците определиха като ключова тема промяната на социалните норми за изграждане на позитивна среда в училище. Такъв подход може да засили по-нататъшните интервенции, насочени към намаляване на насилието сред деца.”
Обучение на обучители на тема „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище ”  по проект REVIS
Обучение на обучители на тема „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище ” по проект REVIS Проектът REVIS стартира през януари 2021 г., след проучване проведено в страните участници в проекта. Въз основа на проучванията беше създадено ръководство за обучители и фасилитатори „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище ”, то бе разработено от Международен институт за правата и развитието на децата (IICRD) като част от учебната програма. По него бе проведено  Обучение на обучители (ToT), което се проведе от 14 юни на ICRD -25 -ти 2021 г., и имаше за цел да обучи участниците да използват учебната програма и наръчника. Обучението бе планирано като присъствено, но се трансформира в онлайн формат предвид епидемичните мерки. Преди обучението беше създадена работна група от обучители от 4 -те страни по проекта (България, Хърватия, Румъния, Сърбия), в работната група участваха по двама обучители  от всеки партньор по проекта, както и други ангажирани с темата професионалисти. Участниците могат да се похвалят с богат професионален опит и познания, умения в различни области, свързани с темата на проекта, например в социалната сфера, закрила на детето и защита на уязвими деца и млади хора, педагогика, психология, водене на обучения, консултации, супервизия, фасилитиране на на дейности, координиране на проекти за превенция на насилието и защита на децата от всички форми на насилие, провеждане на изследвания свързани с насилие между  връстници и др. Експертизата на участниците, както и тяхната мотивация и откритост направиха възможен интензивния обмен на опит и знания и формираха работеща общност. След обучение по създадената програма обучителите на обучители ще предадат знанията си на общо 80 фасилитатори в четирите страни по проекта и ще ги обучат за дейностите, които фасилитаторите ще водят с деца, за да развият техните умения и капацитет за идентифициране и намеса в случай на насилие от връстници. Обучението на обучителите комбинира индивидуални и групови методи на обучение, с цел да подпомогне груповата работа, но и да даде възможност на участниците да обмислят критично собствения си опит и наблюдения върху насилието между деца в училищна възраст. Дейностите  са изградени и с цел да се вдъхнови промяна в училищните правила с цел превенция на насилието срещу деца, която да бъде подкрепена от училищните ръководства. Конкретните цели на обучението бяха: Професионалистите да ​​подобрят и осмислят знанията на специалистите във връзка с насилието между връстици в училищна среда; Да се ​​запознаят с модулите от наръчника за обучиние; Да се ​​развият умения за водене на обучителни групи и да придобият увереност в тях; Да изградят общност, за да могат да се подкрепят взаимно в процеса на обучение. По време на обучението се проведоха множество дискусии посветени на темата. Беше представено резюме на „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище “ от IICRD, а модулите на ръководството бяха обсъдени с оглед на различните дейности. След това обучителната програма беше финализирана от IICRD с оглед на обратната връзка и наблюденията. Учебната програма и инструментите ще т бъдат контекстуализирани за обучението на фасилитаторите във всяка страна (според възрастта на децата, размера на групата, пола на децата и др.). Ръководството ще бъде достъпно на български, хърватски, румънски, сръбски. Проектът е съфинансиран от Програмата за правата, равенството и гражданството на Европейския съюз (2014-2020 г.)
ПУБЛИЧЕН ИЗБОР ЗА  ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ  ЗАДАНИЕ
ПУБЛИЧЕН ИЗБОР ЗА ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ ЗАДАНИЕ Публичен избор за логистични услуги Задание Местоположение: България Обект на процедурата: Извършване на логистични услуги в рамките на проект „БОДРОЗИ“ – организиране на транспорт, настаняване, изхранване, кафе-паузи и зали на участници в обучения в периода 01.09.2021 – 30.10.2021 Продължителност:  2 месеца Очакван обхват на услугата: организиране на логистиката за провеждане на 7 тридневни обучения за 25 обучаеми и двама обучители, включително покриване на транспортни разходи, осигуряване на нощувки, конферентни зали и оборудване, храна и кафе-паузи Основание за заданието: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ” ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛУЧЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, чл. 6, ал. 1, т. 3 „публичен избор” Дата на публикуване: 09.08.2021 г. Подробности може да видите в прикачение файлове.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА „ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА 14-18 Г. В УМЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВИДЕО И АУДИО СЪДЪРЖАНИЕ”
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА „ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА 14-18 Г. В УМЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВИДЕО И АУДИО СЪДЪРЖАНИЕ” Задание за  предоставяне на услуга „Обучение на деца 14-18 г. в умения за изготвяне на видео и аудио съдържание” Проект Фокус “FOCUS – working together for children in criminal proceedings” (номер на проекта 878556) по програма “Права, равенство, гражданство” на ЕК Местоположение: България Обект на процедурата: предоставяне на услуга „Обучение на деца 14-18 г. в умения за изготвяне на видео и аудио съдържание” Продължителност:  септември 2021-декември 2021 г. Очакван обхват: Провеждане на уъркшопи четири пъти месечно с група от 10 деца на възраст 14-18 г в сградата на Център за обществена подкрепа «Славейков», ул. Пиротска 175 или в централния офис на ИСДП, в периода 01,09-30.11.2021 г, общо 12 уъркшопа и подпомагане на децата да изработят поне 2 кратки видеоматериала по темата за децата и наказателните съдебни процедури Основание за заданието: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ” ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛУЧЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, чл. 6, ал. 1, т. 3 „публичен избор” Дата на публикуване: 09.08.2021 г. Пълния текст на заданието може да прочетете в прикачените файлове.
Институт по социални дейности и практики бе цитиран в сайта на ПРООН в Туркменистан
Институт по социални дейности и практики бе цитиран в сайта на ПРООН в Туркменистан В съобщението се казва: ”Червения полумесец на Туркменистан (NRCST) и обществената организация «Yenme» преминаха петдневно специализирано онлайн обучение за предоставянето на три нови социални услуги, които ще започнат да пилотират в началото на август 2021 г. в Ашхабад с подкрепата на малки безвъзмездни средства от ПРООН в рамките на Съвместната програма на ООН и правителството на Туркменистан за прилагане на нов модел на социални услуги на общностно ниво. Нови социални услуги ще се предлагат на възрастни с хронични заболявания, възрастни с увреждания и самотни възрастни хора с цел подпомагане на техния независим живот в общността и предотвратяване на настаняването им в специализирани резидентни институции. В онлайн обучението участваха координаторите на нови социални услуги от Националното дружество на Червения полумесец на Туркменистан (NRCST). Обучението беше организирано от ПРООН в Туркменистан в партньорство с Българския Институт по социални дейности и практики, чиито специалисти през последните девет месеца осъществиха онлайн обучение на персонала за социални услуги в Туркменистан по съвместната програма. Обучението се фокусира върху управление на случаи в социалната работа, стандарти за качество, управление на човешките ресурси и методология за планиране и предоставяне на социални услуги. „Проучихме интегриран подход за планиране, предоставяне и мониторинг на социални услуги, основан на международната практика и опит“, каза Гуляхан Таналова, координатор на нова социална услуга за хора с увреждания, която ще бъде пилотна от «Yenme». Това обучение беше предшествано от обучение на персонала на социалните служби от Червения полумесец и «Yenme», за да ги подготви за пилотирането нови социални услуги. По време на това обучение около 15 служители на доставчици на социални услуги засилиха капацитета си да предоставят социални услуги на целеви групи и повишиха своите умения и знания в социалната работа въз основа на индивидуалните нужди на получателите на услуги и правата на човека. Обучението беше една от предпоставките за получаване на безвъзмездни средства от ПРООН. В допълнение към финансовата подкрепа, средствата от ПРООН са насочени към проверка на механизма на предоставяне на социални услуги в Туркменистан. Тази процедура включва подбор на недържавни доставчици на социални услуги от държавни институции на конкурентна основа за предоставяне на социални услуги на уязвими групи от населението с държавно финансиране. И двете гореспоменати организации успешно преминаха конкурсния процес за пилотни нови социални услуги на местно ниво и завършиха подготвителния процес за стартиране на горепосочените услуги. Програмата „Подобряване на системата за социална закрила чрез въвеждане на приобщаващи качествени социални услуги на местно ниво“, финансирана от Съвместния фонд за устойчиво развитие, се изпълнява от правителството на Туркменистан и няколко агенции на ООН, а именно УНИЦЕФ, ПРООН, ЮНФПА и UNODC, с цел въвеждане на нов модел на социални услуги на местно ниво. Преглед на правната и регулаторна рамка за предоставяне на социални услуги и професионално развитие на националните социални работници. Водещият национален партньор е Министерството на труда и социалната защита на населението на Туркменистан, водещата агенция на ООН е УНИЦЕФ. Други ключови национални партньори са Министерството на образованието на Туркменистан, Министерството на здравеопазването и медицинската индустрия на Туркменистан, Министерството на вътрешните работи на Туркменистан и Министерството на финансите и икономиката на Туркменистан. Срокът за изпълнение на съвместната програма: 2020-2022.” Източник: Служба на ПРООН в Туркменистан https://turkmenportal.com/blog/38610/v-turkmenistane-budut-zapushcheny-pilotnye-proekty-po-predostavleniyu-novyh-socialnyh-uslug
В Шумен бе представена на независимата оценка на модела „Зона ЗаКрила“
В Шумен бе представена на независимата оценка на модела „Зона ЗаКрила“ По инициатива на Уницеф България и със съдействието на община Шумен, на специално събитие в града бе представена независимата оценка на модела и услугите, предоставяни от Детски центрове за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“. На срещата присъстваха представители на община Шумен,ОДМВР - Шумен, съдебвна власт, РДСП и ДСП – Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав, представители на училища и да други социални услуги в общината.  Детски Център за Застъпничество и Подкрепа „Зона ЗаКрила“ Шумен бе представен от директора на Институт по социални дейности и практики г-жа Даринка Янкова и от директорът на центъра в Шумен г-жа Златка Йорданова.   На срещата бе представена оценката на модела и услугите, предоставяни от Детските Центрове за Застъпничество и Подкрепа „Зона ЗаКрила“, новият филм за „Зона ЗаКрила“  и се проведе дискусия относно осигуряването на тяхната устойчивост и прилагането на модела на регионално и национални ниво.   Оценката на модела и услугите, предоставяни от Детските Центрове за Застъпничество и Подкрепа „Зона ЗаКрила“ бе инициирана в края на 2019 г. от УНИЦЕФ. Целта бе да се оцени тяхната релевантност, ефективност, ефикасност и въздействие, както и да допринесе за институционализирането на модела и разкриването на подобни услуги и в други области на страната.   Оценката бе извършена в периода ноември 2019 г. – май 2020 г. от независим външен оценител, проф. Робин Хар, с подкрепата на националните консултанти Кристина Славова и Люба Деветакова.   Докладът от оценката категорично потвъди положителните резултати от услугите за децата и родителите и тяхното въздействие, като също така извежда следните констатации и изводи по отношение на устойчивостта на модела: „Пилотните услуги отговарят напълно на националните приоритети и нуждите на правителството от развитие на услуги за превенция и реакция към насилието над деца и подкрепа на техните родители; интегрираният подход на предоставяне на качественa подкрепа носи най-големи ползи за децата и семействата, а същите са допринесли за подобряването на достъпа до правосъдие за децата, преживели насилие и престъпления; „Зона ЗаКрила“ е допринесла и за подобряване на сътрудничеството и координацията между секторите и различни специалисти за осигуряване на най-добрите интереси на децата — жертви на насилие.”   Иновативният модел „Зона ЗаКрила“ стартира през 2016 година благодарение на  партньорството на УНИЦЕФ, правителството, БТВ/BTV, общините София, Шумен и Монтана, Институт за социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус“.   Центрове „Зона ЗаКрила“ в момента има в три града в страната – Щумен, Монтана и София, те осигуряват защитено пространство, в което децата и родителите могат да получат цялостна и безплатна подкрепа от компетентни и добре обучени психолози, социални работници и юристи „под един покрив”. Екипите работят в сътрудничество с отделите за закрила на детето, образователната система, полиция, прокуратура и съдилища, улеснявайки усилията на всички институции около детето да бъдат в негов най-добър интерес.  
 Стартира обучение за обучители по проект REVIS
Стартира обучение за обучители по проект REVIS През периода 14-25 юни 2021 г. стартира обучение на обучители - Промяна на социалните норми свързани с насилието над деца в училищата за участници от България, Румъния, Сърбия и Хърватска, партньори по проект REVIS. Обучението ще се води и координира от Международен институт за правата на детето и развитието и REVIS Фасилитатори и координатори на IICRD са Лора Райт, Ванеса Къри, Катлийн Манион, Марта Питре Целта на обучението е да подготви обучителите за обучение по темата на фасилитатори, работещи в училище с деца. Ще имат възможност да рефлексия върху практиката, да подобрят знанията за социалните норми свързани с превенция на насилието в училищатал Разработен е наръчник за работа по тема за превенция на насилието в училище, който е разеделен на модули и подпомагащ практиктата по тази тема с децата. Проектът REVIS обединява пет организации от Югоизточна Европа с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето, превенция на на насилието над деца, изграждане на капацитет и знания у специалистите и овластяване на децата да участват в борбата с вредните практики и насилие. Целта на проекта е да предотврати, да се бори и да реагира на насилието между връстници, създаване на пространство, в което децата да споделят и обсъждат причините, водещи до насилие сред връстници, да могат влияят и участват в решения на проблема. REVIS ще има мултиплициращ ефект: резултатите от проекта ще бъдат подобрени с помощта на платформата ChildHub за разпространение и взаимодействие между професионалисти, мрежи на партньори и други регионални и тематични събития. Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство, гражданство 2014-2020 на Европейския съюз (80%)