Събития

"Проблеми и предизвикателства пред организациите с не стопанска цел при предоставяне на социални услуги за деца и семейства" ТЕМА "Проблеми и предизвикателства пред организациите с не стопанска цел при предоставяне на социални услуги за деца и семейства"   П Р О Г Р А М А     Младежка територия – ИМКА Габрово 10.30 – 11.00 Регистрация на участниците 11.00 – 11.15 Откриване на кръглата маса – представител на МТСП 11.15 – 11.30 Въведение–Нели Петрова - Димитрова, председател на УС на ИСДП: Цел на срещата и приемане на дневния ред; представяне на участниците 11.30 – 12.00 Представяне на реализирания на територията на Община Габрово проект на ИСДП , „Услуги в общността за деца и семейства” 12.00 – 13.00 Представяне на опита на НПО по предоставяне на социални услуги в общността и в институции 13.00 – 14.00 Обяд 14.00 – 15.30 Дискусия по проблемите: Разкриване на алтернативни социални услуги – възможности за осигуряване на финансова устойчивост след приключване на проектното финансиране; Гаранции за устойчивост на методологията на услугите при осигурена устойчивост на финансирането; Управление и финансиране на услугите - делегирана държавна дейност; възможности за възлагане; съвместна дейност. Проблеми във връзка с присъединяването на България към ЕС – използване на възможности по структурните фондове.   15.30 – 15.45 Кафе пауза 15.45 – 16.30 Изготвяне на становище за обща политика на НПО доставчици на социални услуги 16.30 – 17.00 Закриване на кръглата маса
КОНКУРС за неправителствени организации, работещи в областта на социалните услуги в Ловеч, Плевен и Разград
КОНКУРС за неправителствени организации, работещи в областта на социалните услуги в Ловеч, Плевен и Разград Проект "Иновационни социални практики за деца и семейства в Централна и Северна България"   Основната цел на проекта е изграждане на професионален капацитет в седем областни градове в Централна Северна България за предоставяне на социални услуги за деца и семейства от местни доставчици, като работят за промяна на нагласите на техните общности по отношение на насилието, както и за ефективно въздействие върху либерализирането социалната политика на национално ниво. (за повече информация по проекта виж в Проекти на интернет страницата на ИСДП www.sapibg.org) Общи условия на конкурса Кой може да кандидатства? В конкурса могат да участват неправителствени организации или неформални групи, които имат ясна визия за превръщането им в професионални организации в социалната сфера. Организациите трябва да имат амбицията и организационен профил в социалната работа с деца и семейства. Важно е организациите да имат желание и споделена обща представа за развитието си като доставчици на социални услуги в тяхната общност. Как да кандидатстваме? Организациите от градовете Разград, Плевен и Ловеч е необходимо до 6 март 2006 да заявят своето желание за участие в конкурса, чрез писмо до ИСДП. Необходимо е организацията освен писмото за участие да представи и следните документи: Писмо за заявяване на интерес за участие в конкурса;Съдебна регистрация ако има такава. В случай, че кандидатстват нерегистрирани групи е необходимо да има Учредителен протокол на гражданската група с основните цели и дейности, които си поставя инициативната група. Учредителният протокол и подписите на учредителите е необходимо да бъдат заверен пред нотариус.Описание на извършените проекти на организацията. Снимков материал, брошури и препоръчителни писмаКакво ще следва след това? По двама представители от одобрените организации ще бъдат поканени в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен. На тази работна среща ще се представи цялостния проект, както и формуляра за изготвяне на концепцията с която организацията ще кандидатства. Срещата ще се проведе на 9 март 2006 в Шумен. Целта на срещата е да се видят социалните услуги които се извършват в Комплекса и най-вече да се подготвят кандидатите за успешно кандидатстване с концепциите си пред ИСДП. Кога да представим концепцията за развитието на социалните услуги в нашата община? Концепцията е необходимо да се разработи да бъде представена до 17.00 часа на 3 април 2006 година в офиса на ИСДП по куриер или на ръка. Концепциите ще бъдат оценявани от комисия съставена от ИСДП с участието на представители от общинските власти, Отделите за закрила на детето и независими експерти от Ловеч, Плевен и Разград. Концепцията трябва да съдържа: Анализ на състоянието на целевите групи в Общината и фокусиране към определена целева група, за която ще работи в бъдеще по проектаОписание на дейностите и услугитеНеобходим човешки ресурс за организиране на дейностите и услугитеПредставяне на едногодишен бюджет за услугитеВизия за материалната база, където ще се осигурява услугите. Специфични условия Всички срокове е необходимо да се спазват от кандидатите. Тези кандидати, които не спазят необходимите срокове ще отпаднат при съответните кръгове на конкурса. Организациите кандидати е необходимо да поемат сериозен ангажимент, като работят за развитието на услугите и техния собствен професионален капацитет. С приемането на този факт организациите навлизат в партньорски взаимоотношения с ИСДП, като очакването е те да работят съвместно в следващите три години. Организациите приемат да работят в дълбочина и постигането ефективни услуги за общността, както и в инвестирането на професионален екип, работещ по случаи. Организацията трябва да работи в дух на сътрудничество с Община в своя град, Дирекция социално подпомагане (ДСП), Отделите за закрила на детето (ОЗД) в общината и другите отдели в областта, други НПО, Районния съд, Прокуратурата, Личните лекари, Полиция, Спешна медицинска помощ и др.Очаква се организациите да търсят възможности за допълнително финансиране на услуги от частни лица и фирми на територията на която се намират.Необходимо е да имат готовност за приемственост, участие в търгове и други проекти обявявани от Общината или други финансиращи организации. Необходимо е кандидатите да работят за изграждането и присъединяването към развиваща се мрежа от професионалисти в Централна Северна България, които работят в областта на социалната работа в регионален или национален мащаб.През целия период на съвместно сътрудничество кандидатите е необходимо да показват задълбоченост, старание и целенасоченост, която да осигурява най-добрата социална услуга на територията на общината.