Събития

Техническо задание за избор на Консултант в проект REVIS
Техническо задание за избор на Консултант в проект REVIS Техническо задание за избор на Консултант в проект REVIS Настоящото техническо задание е изготвено в съответствие с Вътрешни правила на Сдружение „Институт по социални дейности и практики” за условията и реда за изразходване на финансови средства и определяне на изпълнител за получена безвъзмездна финансова помощ. Позиция: Консултант ( за юридически и физически лица ) Период на изпълнение на услугата: април-декември 2022г Продължителност на предоставяне на услугата: приблизително 12-15 работни дни Краен срок за кандидатстване за позицията: 05 май, 2022 г. Институт по социални дейности и практики Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е неправителствена организация, работеща повече от 20 години, за гарантиране зачитането на правата на децата в България, като участва в разработването на политики за деца и семейства, предоставя социални услуги за деца и семейства, разработва и прилага програми и дейности за професионална подкрепа  на специалисти работещи с деца от социалната сфера и образованието. През 2020 г. нашите програми и дейности подкрепиха 1 465 деца и семейства чрез информиране, психосоциално консултиране, посредничество, терапевтична работа, обучения. Нашите ключови дейности включват: Разработване и реализиране на социални услуги, разработване и внедряване на нови програми, методи, техники и средства за социална работа. Проектни дейности в областта на закрила правата на детето и практиките на социалните дейности. Провеждане на изследвания и експертни оценки на политики, стратегии и практики в социалната  сфера. Организиране и провеждане на тематични конференции и семинари, разработване и разпространяване на информационни и методически материали, партниране и сътрудничество в разработването и реализирането на проекти и програми с други институции и организации в страната и чужбина, международен обмен на опит със сродни организации. Относно Проект REVIS ИСДП, в партньорство с организации от Унгария, Румъния, Хърватия и Сърбия стартираха двугодишен проект, финансиран от ЕС, озаглавен „ REVIS: Отговор на насилието от връстници сред деца в училища и съседни места “. Стартирал през януари 2021 г., проектът се изпълнява в партньорските държави с цел:  предотвратяване, борба и реагиране на насилието от връстници сред децата в училищата чрез трансформиране на социалните и полови норми и поведение.  създават пространство за децата да се противопоставят на социалните и полови норми, които водят до насилие от връстници, и да станат създатели на промяна, способни да разработят устойчиви решения, които се справят с насилието.  Дизайнът на проекта се основава на регионално изследване, проведено през 2020 г. от фондация Terre des hommes и нейни партньори относно това доколко дълбоко вкоренени социални и полови норми водят до различни видове насилие срещу деца в училищата и как се проявява това насилие. Въз основа на констатациите и препоръките от това регионално изследване, проектът REVIS разработи специална учебна програма, фокусирана върху насърчаването на положителни норми и оспорване на вредното поведение. Проектът ангажира десет училища във всяка от четирите държави и обучи обучители и фасилитатори от целевите училища въз основа на специално адаптираната учебна програма. Училищните фасилитатори провеждат дейности с деца и млади хора (около 400 във всяка страна) за предотвратяване, борба и реагиране на насилието от връстници в и около училищата и образователната среда  както и децата имат възможност да се справят с проблема чрез собствени решения.    Цели на консултанската услуга В рамките на Работен пакет 3 – Дейности с участието на деца + разработване на проект – с участие и ръководство на децата, ще бъдат изследвани и определени възможности за намеса в случаи на насилие от връстници и как да се противопоставят на бездействието от страна на другите. В проекта това се нарича участващо изследване в действие. Процесът на участващо изследване в действие и разработване на прототип (проект) за противопоставяне и реакция на насилието ще се осъществи с децата и това ще доведе до разработването на идеи за намеса и реакция на насилие, които да бъдат реализирани от децата и младите хора. Във всяка от партньорските държави ще се подберат най-успешните прототипи, които ще бъдат финансирани безвъзмездно, за да се реализират от децата в съответните училища.  ИСДП търси външен консултант, който да подпомогне децата и младите хора да изследват насилието в училищата и да разработят прототипи (проекти) за противопоставяне на насилието, както и да ги реализират. Обхват на консултанската услуга Основните задължения на консултанта са: Адаптиране и разработване на Модел на участващо изследване в действие и разработване на прототип (проект) – подход, базиран на решения с участие на децата, за да им помогне да разработят своите иновативни идеи и да пилотират/реализират своите проекти; Проектиране и предоставяне на подходящи за децата творчески дейности и упражнения за всяка фаза от процеса на мислене на проекта; Проектиране и провеждане на 2 дневен обучителен семинар с участието на 20 деца и 10 фасилитатори  за идентифициране на възможности за намеса в случаи на насилие от връстници и преодоляване на бариерите от бездействието на другите. Семинарът включва две основни теми: методология на изследване  (стъпки, които трябва да се предприемат, изследователски инструменти) и идентифициране на насилието; разработване на идеи и проекти  и решения за реализирането им. Предоставяне на методологически и технически насоки на фасилитаторите за провеждане на участващото изследване в действие в техните училища с участието на децата-изследователски работилници.  Участие в поне една изследователска работилница с деца в целево училище. Предоставяне на методологически и технически насоки на фасилитаторите за провеждане на работилници в училищата за разработване на прототипи (проекти). Така консултантът ще: разбере възгледите на младежите и ще подкрепи процеса на задълбочаване на знанията, свързани с насилието от връстници сред децата и нормите, основани на пола; насочва младежите да дефинират нуждите и проблемите, идентифицирани от тях; подкрепи идеите и предложените иновации на децата и младите хора и ще подпомогне избора на най-добрите. предостави техническа подкрепа за това как да се представят/развият  прототипите/ проектите, следвайки предложените стъпки и структура. помогне на децата и младите хора да реализират своите прототипи/проекти и да внедрят своите решения. Профил на консултанта:  Познания за закрила на детето, насилие над деца с акцент върху насилието и тормоза между връстници, в училищна среда, най-добри практики за осигуряване на детско участие и техники за детско участие; Познания и опит в адаптирането и разработването на методологии за изследване в действие и модели на мислене за проектиране, които ще отговарят на специфичните цели на проекта REVIS ( Доказателства за съответната подобна извършена работа) Познаване на инструментариуми и методологии за участие на децата (напр. https://childhub.org/en/child-protection-multimedia-resources/participative-methodologies-children-and-youth ) Добро познаване на изследователски методологии За да кандидатствате:  Заинтересованите лица се приканват да представят следните документи на български език в срок до 17.00 ч. на 05 май, 2022 г:  Автобиография на лицето, ако кандидатът е физическо лице или автобиографии на лицата, които ще осъществят консултанската услуга, ако кандидатът е юридическо лице с препратки към подобен опит Мотивационно писмо Техническа оферта, която съдържа: работен план, график на дейностите (макс 5 страници) Ценова оферта, която съдържа: обща цена на услугата, брой работни дни, цена за един работен ден в лева и евро с посочено ДДС, ако е приложимо. В цената на услугата се включват всички разходи за изпълнението й, включително пътувания, настаняване и др. Документите за кандидатстване се представят в електронен формат на адрес: b.gitsova@sapibg.org и са придружени със следното наименование на електронното писмо:  „REVIS, кандидатстване за консултант, вашето име и фамилия“ Моля, имайте предвид, че само с избраните кандидати ще се свържем. Всяка молба, получена след крайния срок, няма да бъде разглеждана. За допълнителна информация: Борислава Гицова, b.gitsova@sapibg.org, тел:0895525868
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА „ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА 14-18 Г. В УМЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВИДЕО И АУДИО СЪДЪРЖАНИЕ”
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА „ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА 14-18 Г. В УМЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВИДЕО И АУДИО СЪДЪРЖАНИЕ” Задание за  предоставяне на услуга „Обучение на деца 14-18 г. в умения за изготвяне на видео и аудио съдържание” Проект Фокус “FOCUS – working together for children in criminal proceedings” (номер на проекта 878556) по програма “Права, равенство, гражданство” на ЕК Местоположение: България Обект на процедурата: предоставяне на услуга „Обучение на деца 14-18 г. в умения за изготвяне на видео и аудио съдържание” Продължителност:  септември 2021-декември 2021 г. Очакван обхват: Провеждане на уъркшопи четири пъти месечно с група от 10 деца на възраст 14-18 г в сградата на Център за обществена подкрепа «Славейков», ул. Пиротска 175 или в централния офис на ИСДП, в периода 01,09-30.11.2021 г, общо 12 уъркшопа и подпомагане на децата да изработят поне 2 кратки видеоматериала по темата за децата и наказателните съдебни процедури Основание за заданието: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ” ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛУЧЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, чл. 6, ал. 1, т. 3 „публичен избор” Дата на публикуване: 09.08.2021 г. Пълния текст на заданието може да прочетете в прикачените файлове.
Публичен избор за  преводачески услуги
Публична покана от 22.07.2015 година
Публична покана от 22.07.2015 година Сдружение „Институт по социални дейности и практики” , гр. София обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 /2014 г. за предоставяне на услуга с предмет: “Осигуряване на логистика (транспорт, настаняване, храна, наем зала) за провеждане на обучения, семинари и др.  по проект: „Повишаване компетенциите на пробационните служители”, договор № 93-00-237/ 27.04.2015г. и проект „Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода”,  договор №93-00-238/ 27.04.2015г., Малка грантова схема BG 15 на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.”Максимална прогнозна стойност в лева: 59 996.00 лв.Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.Срокът за получаване на офертите е 31 юли 2015 г.Всички кандидати , подали оферти могат да участват при отварянето им. Офертите ще бъдат отворени на 03.08.2015г. от 14.00 часа в залата на Сдружение „ИСДП” гр. София, ул. „Виктор Григорович” №1, ет.1, ап.1.Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите приложения и образци можете да изтеглите от прикачените по-долу файлове