Събития

Новини от КСУДС Пазарджик 14.12.2009
Новини от КСУДС Пазарджик 14.12.2009 На 07.12.2009г. в КСУДС взе учасние в кампания, организирана от Община Пазарджик, която е насочена за работа с жени жертва на насилие.   На 10.12.2009г. в Евроцентъра на Община Пазарджик се откри Информационен център за деца и жени жертва на трафик. Присъстваха Кметът на Община Пазарджик – г-н Тодор Попов, членове на Комисията за борба с трафика и други представители на институции в града. На откриването присъства и екип от КСУДК – гр. Пазарджик. На 9.12.2009г. фондация „За нашите деца" проведе в КСУДС интервюта с приемни родители, осиновители и биологични родители на деца в риск по проект „Защитени деца в сигурна среда". На 16.12.2009г. в зала „Устрем" на Младежки дом – гр. Пазарджик ще се проведе тържество с деца, участващи в ателиетата по проект на МОН „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище".
Обучение по проект „Развитие на модела на приемна грижа в България
Обучение по проект „Развитие на модела на приемна грижа в България" (2009-2011) На 16 и 17 декември 2009 г. в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен ще бъде проведено обучение на екипите по приемна грижа от Шумен, Перник и София. Обучението на тема: „Изграждане на умения за разработване на тематични кампании по приемна грижа; провеждане на информационна среща с кандидати за приемни родители", ще бъде водено от Диана Нинчева, ръководител екип „Приемна грижа" в КСУ – Шумен. Обучението е част от двугодишен проект „Развитие на модела на приемна грижа в България" (2009-2011), изпълняван от Институт за социални дейности и практики, съвместно с Международна социална служба – България. Една от целите на проекта е създаването на екипи от специалисти, които да предоставят пълния спектър от услуги по приемна грижа: провеждане на информационни кампании, оценка и обучение на кандидати за приемни родители, напасване и подкрепа на приемни семейства.
На 9 и 10 декември в с.чифлика, Троян се състоя общо събрание на Националната мрежа за децата
На 9 и 10 декември в с.чифлика, Троян се състоя общо събрание на Националната мрежа за децата На 9 и 10 декември в с.чифлика, Троян се състоя Общо събрание на Националната мрежа за децата (НМД). На събранието бяха приети промени в устава, приети бяха също стратегическа програма до 2013 г. и план за нейното изпълнение. Като основни приоритети се приеха гарантиране на правата на децата в риск, чрез подкрепа на техните семейства и деинституционализация на грижите за тях, осигуряване на достъп до качествено образование на всички деца, гарантиране на най-добрия интерес на децата при срещите им с правосъдието. На събранието присъстваха 34 от общо 38 организации, членки. Център на дискусията беше организационното развитие на НМД като условие за нейното пълноценно участие като представител на НПО в политическия живот на страната. Освен избора на УС, важна задача беше сформирането на работни комисии, което да осигури компетентното лобиране и застъпничество, както и изразяване на становища по важни въпроси от страна на мрежата. За изпълнителен директор на НМД беше избран Георги Богданов. Духът на пратньорство и взаимна подкрепа, който беше постигнат дава основание за успешна работа на мрежата. ИСДП беше представен от председателя на УС Нели Петрова. ИСДП беше избран да ръководи комисията „Деца и правосъдие”.
Международна среща на тема „Ключови послания на НПО от европейски страни за младежкото правосъдие
Международна среща на тема „Ключови послания на НПО от европейски страни за младежкото правосъдие" На 3 и 4 декември 2009 г. в Париж, Франция се сътоя международна среща на тема „Ключови послания на НПО от европейски страни за младежкото правосъдие". Срещата се организира от Международна обсерватория за младежко правосъдие (МОМП), www.oijj.org в Брюксел, която има за своя мисия да създаде европейска мрежа в тази област, която да обединява усилията на гражданското общество, на университетите и специалистите за успешно прилагане на стандартите на ООН и преди всичко на Конвенцията за защита правата на детето минималните стандарти на ООН, в различните правосъдни системи. Международната обсерватория за младежко правосъдие работи както в Европа, така и в Африка и Америка. Основните дейности на обсерваторията са провеждане и координаране на сравнителни наблюдения и изследвания, организиране на конференции, събития и тематични работни срещи, както и лобиране и застъпничество на политическо ниво.   На срещата в Париж присъстваха представители на НПО от 21 европейски страни, членки на ЕС. Срещата имаше за цел запознаване на НПО, работещи в областта на младежкото правосъдие и стратиране на общ диалог помежду тях. Профилът на организациите беше много пъстър – правозащитни организации, доставчици на социални услуги за деца и млади хора в конфликт със закона, изследователски ориентирани организации. От името на ИСДП на срещата присъства Нели Петрова, която представи дейността на организацията в полето на младежко правосъдие, както и актуалната ситуация в тази област в нашата страна. Проведоха се дискусии за смисълът на правосъдието при деца, за различните модели, прилагани в европейските страни. Наложи се мнението за необходимост от противопоставяне на засилващата се в Европа тенденция към наказателен подход, за популяризиране и въвеждане на ресторативното правосъдие. Споделени бяха различни успешни практики. ИСДП ще изпрати на МОМП докладите за анализ и оценка на младежкото правосъдие в нашата страна за да бъдат достъпни за всички заинтесовани страни.
Новини от КСУДС Пазарджик 27.11.2009
Новини от КСУДС Пазарджик 27.11.2009 На 26.11.09 г. /четвъртък/. се проведе поредната лаборатория в КСУДС Пазарджик. Представен бе случай на Кризисен център – Пазарджик. Участие взеха представители от различни институции от града.   На 27.11.09 г. в КСУДС ще се проведе тържество по повод приключването на проекта по МОТ „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България". Деца включени в проекта ще вземат участие в тържеството. На 26 и 27 се проведе обучение на тема „Работа с деца с отклоняващо се поведение". Участие взеха четири представители от Комплекса в Пазарджик, като двама от тях бяха водещи през първият ден на обучението. В обучението бяха поканени още представители от три дома за деца от гр.София, педагогически съветници от различни училища от територията на гр. София, а също така и представители от ЦОП-София към ИСДП.
Международен семинар в Нант
Международен семинар в Нант От 18 до 23 ноември 2009 в Нант, Франция се проведе Международен семинар посветен на 20-та годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето.   Организатори на семинара са Les Francas, France. В семинара взеха участие представители на 9 държави, между които и България, която беше представена от ИСДП София – Венета Господинова (директор на КСУДС Шумен), Яна Станева (директор на КСУДС Пазарджик) и Георги Нешков (координатор по програма към ИСДП). Участваха представители както от Франция, така и от Австрия, Италия, Испания, Румъния, Белгия, Шотландия и Перу. Семинара протече в представянето и обмена на практики между участниците, работа в ателиета, като продуктите от ателиета трябаше да промотират правата на децата и младите хора. Семинара включваше още и участия в местни радиопредавания, дискусии, както и организирани прояви по повод 20 годишния юбилей на КПД.
На 19.11. в Гранд Хотел София се проведе Кръгла маса по проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдени
На 19.11. в Гранд Хотел София се проведе Кръгла маса по проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдени На срещата взеха участие над 20 представители на държавни институции и неправителствени организации, като сред тях – Зам. Министър на образованието, младежта и науката – г-жа Светлана Ломева, главни експерти от ДАЗД, МТСП, АСП, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към МП, ГД „Криминална полиция” към МВР, както и представители на комисията по права на човека и комисията по децата, образованието, младежта и спорта към НС.От страна на неправителствения сектор се включиха колеги от Български хелзинкски комитет, UNODC, SOS Детски селища България, Асоциация Анимус, Асоциация СПЕКТРА. В рамките на кръглата маса накраткобяха представени основните цели и резултати от реализирането на проекта в рамките на периода на изпълнение – декември 2008г. – октомври 2009г. в пилотните общини Шумен и Пазарджик. Доц. Нели Петрова – Димитрова представи взаимодействието между институциите при изпълнение на пробацията при непълнолетни правонарушители. Представянето бе извършено на база на проведено проучване - въпросник сред пробационни служители от 17 Областни пробациоонислужби в страната. Д-р. Ива Пушкарова от Съюза на съдиите в България представи основните изводи и препоръки от проведеното в рамките на проекта изследване на тема „Държавната реакция срещу общественоопасно поведение на дете. Законови режими за предотвратяване и противодействие след 2002г”. В последвалата дискусия отново на преден план беше изведена необходимостта от незабавна реформа на законодателството, определящо наказателната политика по отношение на децата и хармонизирането му с това – за закрилата на детето. Кръглата маса завърши с излъчването на филм „Пътят към престъплението”/продуцентска къща БГ Визия, илюстриращ пътя на едно дете къмизвършване на престъпление и ролята на институциите, а и на общността в извървяването на този път. Проектът се реализира с финансовата и техническа подкрепа на Международната организация по труда /МОТ/