Събития

Сдружение ИСДП изпрати становището си относно практиката на системата за закрила на детето
Сдружение ИСДП изпрати становището си относно практиката на системата за закрила на детето СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ   Относно: практиката на системата за закрила на детето във връзка с промените в Семейния кодекс от 2009 г., касаещи Глава осма „Осиновяване", която поставя в риск правата на детето.Екипът на сдружение Институт по социални дейности и практики изразява своето безпокойство за начина, по който се прилагат измененията в Семейния кодекс, насочени към по-добра защита на правата на децата и преди всичко на правото им на живот в семейна среда. По наши наблюдения основата дейност на ОЗД се изразява в писмено информиране на родителите на децата, настанени в институция за промените в Семейния кодекс /чл. 93, ал.1 и ал.2/[1] относно възможното им осиновяване. Смятаме, че по този начин не се постига тяхното мотивиране за промяна в ситуацията на децата и за възможност за реинтегриране, какъвто е смисълът на измененията. От друга страна вписването на децата в Регистъра за осиновяване не решава житейската ситуация на по-голямата част от тях. В действителност голяма част от децата, и след вписването им в Регистъра до навършване на пълнолетие ще останат в институция. Становището на сдружение ИСДП е, че в най-добър интерес на детето е то да бъде отглеждано в семейство. Считаме, че едновременно с информирането на семействата за последиците е необходимо да стартира и интензивна работа за подкрепа на родното семейството чрез мобилизиране на всички социални ресурси като социално подпомагане, социални услуги, мерки за заетост и други. Само по този начин ще има сигурност, че е в най-добър интерес на детето да бъде предоставено за осиновяване, независимо от съгласието на родителите му. С оглед гарантиране на правата на детето и защита на най-добрия интерес на детето бихме искали да дадем следните предложения.: Социалната работа със семействата да стартира в момента на настаняване на детето в институция, като в рамките на плана за действие се разработва интензивен план за подкрепа на семейството през периода от шест месеца. За реализиране на този интензивен план да бъдат привлечени доставчиците на социални услуги, НПО и другите партньори от централната и местна власт.По отношение на настанените в алтерантивна грижа (специализирани институции, ЦНСТ, приемна грижа, близки и роднини,) социалната работа със семейството да стартира едновременно с информирането му за последиците от измененията в семейния кодекс.Да се окаже подкрепа на семействата чрез насочване към подходящи мерки и услуги, съобразно нуждите към: Социално подпомагане, Социална закрила, Доставчици на социални услуги.[1] Чл. 93. (1) Осиновяване без съгласие на родителя се допуска, когато той трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка или го отглежда и възпитава по вреден за развитието му начин.(2) Осиновяване без съгласие на родителя се допуска и когато детето е настанено в специализирана институция и родителят в срок до 6 месеца от датата на настаняването по административен ред съгласно Закона за закрила на детето без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката и връщане на детето или настаняването му в семейство на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето. Искането може да бъде направено и в производството за настаняване по съдебен ред, образувано съгласно Закона за закрила на детето.(3) В случаите по ал. 1 родителят се призовава, за да бъде изслушан от съда. pismo_asp1.doc  
Среща с педагогическите съветници на територията на гр. Пазарджик
Среща с педагогическите съветници на територията на гр. Пазарджик На 24.03.2010 се проведе първата работна среща за 2010г. с педагогическите съветници на територията на град Пазарджик. Срещата стартира с представяне на участниците. След това водещите представиха целта на тази среща – изграждане на работна мрежа с педагогическите съветници с цел сътрудничество при работа с деца в риск, както и поставяне на актуални проблеми при образованието и възпитанието на децата. На срещата беше обсъдено съвместните дейности, които биха могли да се реализират с цел превенция на отпадане от училище на децата. Бяха представени две от организираните дейности на КСУДС – лаборатория и информационни срещи, както и механизма на тяхното организиране и провеждане. Някой от педагогическите съветници споделиха, че лабораторията би била полезна, ако те имат затруднения при работата по случай. На срещата беше обсъдено също и необходимостта от присъствие на представители на О"ЗД" Пазарджик, с цел да се подобрява координацията при работата по случай. Също така се представиха и услугите, които предоставяме за родители, както и груповите програми.
ИНФОРМАЦИОННA СРЕЩА С КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ - 12 МАРТ 2010г.
ИНФОРМАЦИОННA СРЕЩА С КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ - 12 МАРТ 2010г. Областният център по приемна грижа – Шумен започна поредица от информационни срещи с кандидати за приемни родители. Първата среща се проведе на 12 март в залата на Центъра.   На срещата присъстваха нашите партньори - социалните работници от Отдела за закрила на детето и журналисти, които са неизменно до екипът при отразяването на развитието на социалната услуга. Майка и дъщеря от Шумен бяха първите гости на социалните работници от Областния център по приемна грижа. В свободен разговор те споделиха своите очаквания и получиха информация за това как и къде могат да кандидатстват за приемни родители и какви документи е необходимо да подготвят. На срещата специални гости бяха и приемни родители, които вече имат опита и увереността в грижите за децата настанени в техните семейства. С много емоции и вълнение те разказаха за смелостта на решението и удовлетворението, което изпитват, когато наблюдават промяната и напредъка у децата. За финал на срещата бе избран Филма „Доброволна любов", реализиран от Института по социални дейности и практики, в рамките на проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България . Филмът пресъздава истинската история на първите приемните родители от Шумен и пътя, който са извървели за да станат приемно семейство. Така емоционално и нетрадиционно завърши първата информационна среща за кандидати за приемни родители. ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ ПРОДЪЛЖАВАТ - всеки петък от 16.30 часа в сградата на Областния център по приемна грижа в Шумен на улица „Беласица" №11, за месец март, както следва: 19 март, 2010 г.; 26 март, 2010 г. Нашите телефони са отворени за Вас: Областен център по приемна грижа – Шумен /ОЦПГ/ 054 800 430 ; 0895 / 52 24 49 ocpg_shumen@abv.bg www.priemime.bg
Актуални новини от КСУДС-Пазарджик
Актуални новини от КСУДС-Пазарджик На 05.03.2010 г. се проведе изслушване на дете в Синята стая с цел по -обективна работа по случая .   На 09.03.2010 г. социални работници от КСУДС взеха участие в родителски срещи в различни училища с цел популяризиране груповата работа на Комплекса и услугите, които се предоставят за деца и семейства. На 10.03.2010 в ЦОП - София се проведе среща между директорите на КСУДС - Пазарджик, КСУДС - Шумен и ЦОП – София, на която се разгледаха предоставяните социални услуги. На 12.03.2010 г. стартира едно от ателиетата по програма, която включва различни групи за ангажиране свободното време на настанените клиенти в Звено „Майка и бебе" и център „Спешен прием". В програмата са предвидени провеждане на „Група по готварство и здравословно хранене", „Бюджетиране и разпределяне на наличните средства", ателие „Гимнастика" и ателие „Танци".
Обучение на тема: „Оценка на кандидати за приемни родители
Обучение на тема: „Оценка на кандидати за приемни родители" На 08.03.2010год. в Центъра за обществена подкрепа, се проведе обучение на тема: „Оценка на кандидати за приемни родители". Обучението беше организирано от Институт за социални дейности и практики – гр. София с водещи:доц Нели Петрова и д-р. Надя Стойкова.   Целта на обучението беше: да се повишат знанията и уменията на специалистите за прилагане на новата методология в социалната работа с деца и семейства като се задълбочават познанията им и уменията им по отношение на оценка на нуждите формиране на нагласи и умения за изработване на професионална оценка на кандидати за приемни родители. В обучението взеха участие представители от ОЗД, София град и София област, както и екипа работещ по проект „Разширяване на модела на по приемна грижа в България", Бяха дискутирани следните теми: Приемна грижа/ осиновяване – какво представляват. Представяне на рамка за оценка на кандидат приемни родители, наблюдение на филм разказващ историята на кандидат приемен родител, Работата в малки групи, даде възможност на участниците да дискутират различните етапи от оценката на кандидатите за приемни родители.
ЗАПОЧВА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ
ЗАПОЧВА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ Областния център по приемна грижа – Шумен започва поредица от информационни срещи с кандидати за приемни родители.   Социалните работници ще представят приемната грижа като социална услуга, насочена към подкрепата на деца и семейства в риск. На срещите желаещите да станат приемни родители ще получат информация за това как и къде могат да кандидатстват и какви документи е необходимо да подготвят. Ще бъде предоставена информация и за условията при които, приемните родители могат да бъдат наети на работа. На срещата ще бъде представен и филма „Доброволна любов", реализиран от Института по социални дейности и практики, в рамките на проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България. Филмът пресъздава истинската история на първите приемните родители от Шумен и пътя, който са извървели за да станат приемно семейство. Информационните срещи с кандидатите за приемни родители ще се провеждат в сградата на Областния център по приемна грижа на улица „Беласица" № 11 / бившата сграда на митницата/, всеки последен петък от седмицата от 16.30 часа, за месец март, както следва: 12 март, 2010 г.; 19 март, 2010 г.; 26 март, 2010 г. Нашите телефони са отворени за повече информация: Комплекс за социални услуги за деца и семейства Областен център по приемна грижа – Шумен /ОЦПГ/ 850 777; 0895 / 52 24 49 ocpg_shumen@abv.bg www.priemime.bg
Представяне на проекти на ИСДП, свързани с развитието на приемна грижа в България
Представяне на проекти на ИСДП, свързани с развитието на приемна грижа в България Социален работник от Центъра за обществена подкрепа, на ул."Пиротска„ №175 участва в работна среща, проведена на 1.03.2010 г., в Държавната агенция за закрила на детето.   Срещата бе организирана за представяне на 3 проекта на ИСДП, свързани с развитието на приемната грижа в България. Проектите включват създаването на областен център по приемна грижа, който разполага с екип от специалисти, готови да поемат целия процес по реализиране на услугата – информационни кампании, оценка, обучение, подкрепа и продължаващо обучение на доброволни и професионални приемни родители; трансфер на френския опит относно квалифицирането на професионалните приемни семейстава; проучване на нагласите към приемната грижа в България и идентифициране и разпространение на утвърдени добри практики по прилагането и.