Събития

Обучение за обучители на приемни семейства в КСУДС в гр. Пазарджик
Обучение за обучители на приемни семейства в КСУДС в гр. Пазарджик На 17 февруари 2011г. в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик се проведе обучение за обучители на приемни родители. Беше разгледан модула „ Приемна грижа за деца с увреждане". Обучението е в рамките на програмата за обучение на Национален ресурсен център по приемна грижа. Обучител беше Соня Владимирова, участие в обучението взеха представители от различни институции, работещи в сферата на социалните услуги: Отдел ,,Закрила на детето"/ОЗД/ – гр. Пазарджик, Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – Лесичево, ЦОП – Панагюрище, ЦОП и Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ – Велинград, КСУДС – Пловдив и КСУДС – Пазарджик. Обучението на обучители на кандидат - приемни семейства продължи на 22 февруари 2011 г. в модул „Пубертет и юношество" с обучител д-р Людмил Жупунов. Предвид нуждите на обучителите, работещи с приемни семейства, беше разгледана темата за „Развитие на детето от 0 до 3 год." с обучител Весела Банова – клиничен психолог, психоаналитик, преподавател в Нов Български Университет, председател на Групата на Фройдистко поле в България, член –кореспондент на Лаканянската Школа.
 Новини от КСУДС - Пазарджик 20.02.2011
Новини от КСУДС - Пазарджик 20.02.2011 На 18 февруари 2011г. социалният работник Пенка Узунова и психологът Наталия Спасова от Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик проведоха мобилна социална работа в кв. „Изток" гр. Пазарджик. Посетени бяха Второ Районно полицейско управление и лични кабинети на общо практикуващи лекари. Проведени бяха срещи и разговори с инсп. Красимир Будинов и инсп. Пламен Божилов, на които бяха представени социалните услуги, предоставени от КСУДС гр. Пазарджик, както и необходимостта от сигнали при съмнение за извършване на насилие спрямо малолетно и непълнолетно дете. Представени бяха и услугите Звено „Майка и бебе" и Спешен прием към КСУДС гр. Пазарджик. По време на проведената среща инспекторите от полицейското управление споделиха пред социалните работници за необходимостта от провеждане на лекции и публични дискусии сред ромското население във връзка със сключването на ранни бракове /особено сред малолетни момичета/, както и своевременното сигнализиране на Районна прокуратура гр. Пазарджик. Посетен бе и кабинета на доктор Тричкова, където отново бяха представени социалните услуги на КСУДС, както и бяха оставени координати за връзка с Комплекса. Проведената среща с нея бе акцентирано върху необходимостта от подаване на сигнали във връзка със съмнения за извършено насилие спрямо дете. По време на проведената мобилна социална работа бяха оставени и брошури с видовете социални услуги, които предоставя Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик.
Национална среща за обсъждане на напредъка по приемна грижа
Национална среща за обсъждане на напредъка по приемна грижа На 10 и 11 февруаи 2011, в хотел ,,Родина", в гр. София се проведе Национална работна среща за обсъждане на напредъка по проект „Развитие на модела на приемна грижа в България".   Проектът се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ съвместно със Сдружение,, Институт по социални дейности и практики", Фондация ,,Международна социална служба – България" и Сдружение ,,Самаряни". В рамките на проекта са изградени девет Областни центъра по приемна грижа, които покриват следните области: Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Перник, Смолян, София-град, София област, Търговище и Шумен. Националната среща бе открита от г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България, която акцентира върху важността от развитие на приемната грижа в България и пожела успех на всички участници в този процес. На срещата присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Отделите за закрила на децата от градовете, в които съществуват Областни центрове по приемна грижа, както и екипите от деветте Областни центрове. Обсъдени бяха темите : Развитие на децата в приемна грижа и начини за подкрепа, Работа и връзка с биологичните семейства на децата в приемна грижа, Начини за подкрепа на приемните родители, Връзките и разликите между Приемна грижа и осиновяване. Участниците имаха възможност да споделят опит и зараждащи се добри практики, както и да синхронизират работата на деветте Областни центрове по приемна грижа.
Кръгла маса за обсъждане на резултатите от изследването на БХК
Кръгла маса за обсъждане на резултатите от изследването на БХК На 09.01.2011 год. директорът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства и ръководителят на сектор „Услуги и подкрепа на детето" взеха участие в на кръгла маса в гр.Пловдив за обсъждане на резултатите от изследването на Български хелзинкски комитет (БХК) за причините за институционализиране на ромските деца в България. Изследването съдържаше анализ на законодателството и политиките по настаняване на ромски деца в институции, както и теренно проучване на практиката, проведено в детски институции, дирекции „Социално подпомагане", отдели „Закрила на детето", социални услуги в общността и неправителствени организации, които работят за закрила на ромски деца. То се провело през периода май-септември 2010 г. в пет области - София, Пловдив, Пазарджик, Варна и Сливен.  
Група за взаимопомощ на кандидат – осиновители и родители – осиновители
Група за взаимопомощ на кандидат – осиновители и родители – осиновители Два пъти месечно (петък) от 18.00ч. в залата на Център за обществена подкрепа в град София, ул. ,,Пиротска"№175. Продължителност на сесията – 90 минути.   Да се пристъпи към осиновяване е крачка, която ангажира живота на семейството във всички аспекти, както и този на детето. Необходимо е да бъдат осмислени добре последиците от това решение за детето, за осиновяващия, за близките на семейството хора и за биологичното семейство на детето. Групата за взаимопомощ на кандидат – осиновители и родители – осиновители ще предостави възможност на всеки участник на чаша кафе, да поговори за осиновяването и да се запознае с хора минали или минаващи по същия път. Ще се дискутират въпроси свързани с последиците от осиновяването, възрастовите особености на детето, тайната на осиновяване, биологичния произход, процедурата по осиновяване, преживявания свързани с момента на срещата с детето и посрещането му у дома и всичко онова, което Ви вълнува. Заедно ще формираме общонст от родители – осиновители, които взаимно да се подкрепят и подпомагат. Така можем да изградим безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на децата си, както и да споделим най – добрия начин за съобщаване истината за осиновяването. Присъединете се към нас на 18.02.2011г в 18.00ч. За повече информация, може да се обърнете на тел. 02/920 42 38 Очакваме Ви!
Поне 100 оценки на родителския капацитет на децата, настанени в ДМСГД – Шумен, ще бъдат изготвени в следващите 3 месеца.
Поне 100 оценки на родителския капацитет на децата, настанени в ДМСГД – Шумен, ще бъдат изготвени в следващите 3 месеца. Започна работата по изготвяне на оценка на родителския капацитет на семействата на децата, настанени в ДМСГД – Шумен, включително на разширеното семейство във връзка с проект „Семейство за всяко дете" на УНИЦЕФ. Основната цел е да се изготви задълбочен анализ за ситуацията на децата и техните семейства с цел подготовка за реинтеграция, приемна грижа и/или други социални услуги, насочени към осигуряване на семейна грижа на децата, настанени в ДМСГД – Шумен. В рамките на проекта ще бъде разкрита услуга за ранна превенция на изоставянето на бебета и работа в общности. Услугата ще включва: превенция в рискови общности, превенция на изоставянето на ниво Родилен дом, семейно-консултиране и подкрепа на семейства, които са изоставили детето си, семейно планиране и консултиране на бременни и майки в риск да изоставят децата си. Услугите се предоставят от Община Шумен чрез Комплекс за социални услуги за деца и семейства и в партньорство с Институт по социални дейности и практики. Продължителността на проекта е 3 месеца. Специализирани оценки на децата ще изготви екип на Сдружение „Дете и пространство". Информация за проект „Семейство за всяко дете" можете да намерите на сайта на УНИЦЕФ http://www.unicef.bg/bg