Събития

Нови настанени бебета в приемни семейства
Нови настанени бебета в приемни семейства СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС и ОЦПГ - ШУМЕН И ОЗД – ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ И НОВИ ПАЗАР ПРЕДОТВРАТИХА ИЗОСТАВЯНЕТО В ИНСТИТУЦИЯ ЗА СЕДЕМ НОВОРОДЕНИ БЕБЕТА   ДРУГИ ШЕСТНАДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ДОМА ЗА БЕБЕТА В ШУМЕН СА ПОВЕРЕНИ НА ГРИЖИТЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА През второто тримесечие на 2011 година усилията на екипа на Областния център по приемна грижа заедно с партньорите от Отделите за закрила на детето и МБАЛ – Шумен бяха насочени към: Поверяване на грижите за деца от Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ на приемни семейства в изпълнение на мисията на Проект „Семейство за всяко дете".Усилена работа по превенция на изоставянето на ниво родител-дом и настаняване на новородени бебета в приемни семейства;Развиване и утвърждаването на практиките на изградената мрежа от партньори.Партньорският екип / териториалните Дирекции „Социално подпомагане", координатора на УНИЦЕФ по проект „Семейство за всяко дете, доставчиците на социалните услуги – Областен център по приемна грижа и Център за обществена подкрепа – Нови пазар/ и социалния работник на МБАЛ – Шумен проведе поредица от работни срещи. От месец април до края на месец юни 16 деца от ДМСГД са настанени в приемни семейства. Новородени бебета, настанени в приемни семейства на ниво родилен дом – 7. Три от децата са в приемни семейства от Шумен. Две бебета са настанени в приемно семейство от Община Велики Преслав. Две новородени бебета са настанени в приемни семейства от Нови Пазар.
Магистрати и социални работници заедно споделят практики по изслушване на деца
Магистрати и социални работници заедно споделят практики по изслушване на деца Екипът от специалисти по изслушване на деца – жертви и свидетели на насилие от КСУДС Шумен участва в работна среща на 6 и 7 юли 2011г. в град Казанлък. Срещата се организира от Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики" – София по Проект „Чуй детето" 2. Магистрати и социални работници, като партньори в целия процес на подготовка и изслушване на децата от градовете Шумен, Пазарджик и София споделиха практики по щадящо изслушване на деца – жертви на насилие в трите пилотни града, в които през 2008 и 2009 година Сдружение ИСДП, разкри специализираните – „Сини стаи". От град Шумен в срещата участваха – Председателя на Окръжен съд – Нели Батанова, Тодор Тодоров – съдия от Районен съд Шумен, Сребрин Станчев – Главен дознател към ОБП Шумен, Милена Петкова – инспектор Детска педагогическа стая към ОДП Шумен и директора на КСУДС Шумен. Заедно участниците разработиха единни подходи и предложения за подобряване и уеднаквяване на практиките за щадящо изслушване на децата. Доцент Нели Петрова и д-р Надя Стойкова от ИСДП представиха за обсъждане и предстоящите дейности по проекта на национално ниво. Предстои партньорите съвместно да изготвят местни програми за дейности до края на 2011 година, с които да повишат обществената чувствителност по защитата на децата жертви на насилие, да надграждат в институционалното взаимодействие и да специализират подготовката на прокурори, съдии, разследващи полицаи и социални работници.
Предстояща кампания на КСУДС-Видин
Предстояща кампания на КСУДС-Видин От 11 юли до 11 октомври 2011 г., Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ Видин открива кампания за популяризиране на услугата "Приемна грижа".   Цел на кампанията - Привличане на заинтересовани семейства в професията "Приемен родител" (мярка по чл.4, ал.1, т.4 от Закон за закрила на детето) като алтернатива на институционалното отглеждане и извеждане на децата от домовете на територията на област Видин. Предвижда се провеждането на следните инициативи: "Ден на отворените врати", три информационни дни за разясняване на приемната грижа, кръгла маса за обсъждане на състоянието на услугата в областта, както и организиране на група за мобилна работа за разпространение на рекламни материали на територията на Видин. Първа от инициативите е "Денят на отворените врати", който ще се проведе на 13.07.2011г от 10:30 – 13.00 ч. в КСУДС Видин. Началото на програмата за деня започва с провеждането на информационнен ден по услугата „Приемна грижа", който ще се състои в Залата за обучения на Комплекса. Каним всички заитересовани от темата в КСУДС Видин.
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" във Варшава На 17 юни 2011г. във Варшаваексперти от ИСДП и партньори от община Видин, Пазарджик, София и Шумен, и УНИЦЕФ България взеха участие в Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" организиранаот фондация "Ничии деца Полша" в рамките на проект "Детство без насилие за всяко дете". Конференцията е част от събитията посветени на обмена на опита в превенцията на насилието от организациите в проекта – сдружение ИСДП, България с фондация "Ничии деца" Полша, Център „Дардедзе" Латвия, и Център за подкрепа на деца. На конференцията бяха представени и обсъждани актуални концепти за психичното здраве на малки деца, стандарти и практики за ефективна подкрепа на деца от 0 до 3 години и техните семейства. Доц. Нели Петрова представи опита на ИСДП в партньорския проект на организацията с община Шумен и УНИЦЕФ България насочен към затварянето на ДМСГД и развитието на услуги за подкрепа на семействата.
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" във Варшава На 17 юни 2011г. във Варшаваексперти от ИСДП и партньори от община Видин, Пазарджик, София и Шумен, и УНИЦЕФ България взеха участие в Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години"организиранаот фондация "Ничии деца Полша" в рамките на проект "Детство без насилие за всяко дете". Конференцията е част от събитията посветени на обмена на опита в превенцията на насилието от организациите в проекта – сдружение ИСДП, България с фондация "Ничии деца" Полша, Център „Дардедзе" Латвия, и Център за подкрепа на деца. На конференцията бяха представени и обсъждани актуални концепти за психичното здраве на малки деца, стандарти и практики за ефективна подкрепа на деца от 0 до 3 години и техните семейства. Доц. Нели Петрова представи опита на ИСДП в партньорския проект на организацията с община Шумен и УНИЦЕФ България насочен към затварянето на ДМСГД и развитието на услуги за подкрепа на семействата.