Събития

Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи На 10.10.2011г. от 15.00ч. в сградата на Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, ул. „Пиротска" 175, ще се проведе среща на Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи.   В Лабораторията участват сътрудници на ИСДП, които имат пряка работа с деца и участва в обучителните програми на института, педагогически съветници от училища, социални работници, представители на пробационна служба, на полицията, на ОЗД, психолози, представители на неправителствени организации, представители на специализирани институции за деца, психотерапевти и други. Лабораторията функционира като група за професионална подкрепа, в която се разглеждат случаи, обсъждат се конкретни теми, анализират се теоретични материали. Това е един нов метод за професионална подкрепа на специалисти, работещи по проблеми на деца. Целта е да подпомогне конкретната работа на професионалистите по отделни случаи, да повиши уменията им да разбират какво казват децата със своето асоциално или проблемно поведение, да повиши капацитета им за работа. По този начин ще се стимулира и създаването на професионална среда в атмосфера на взаимопомощ и сътрудничество между всички заинтересовани страни, работещи с деца. Заповядайте! Колеги, моля заявете случай, който желаете да бъде обсъден, като предварително ни представите писмена информация за него. Също така Ви молим да потвърдите участието си на e - mail: sapi_slaveykov@abv.bg или на посочения телефон до 05.10.2011г. Телефон за контакти: 02/ 920 42 38. Лица за контакти: Офелия Георгиева и Биляна Койчева. Институт по социални дейности и практики Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска" 175 тел./факс: 02/ 9 20 42 38 e-mail: sapi_slaveykov@abv.bg
Приемното семейство от община Брезник прие едно 5-годишно момиченце
Приемното семейство от община Брезник прие едно 5-годишно момиченце ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ПЕРНИК Перник 2300, Общински младежки дом, ет2, ст. 4 и 5, тел.076/588612,   e-mail: sapi_pernik@abv.bg На 17. 09. 2011 г. - големият християнски празник Вяра, Надежда и Любов, едно 5-годишно момиченце, преживяло дълги мъчителни години без родителска грижа, прегърна силно приемната си майка и престъпи прага на новия си дом. Приемното семейство от община Брезник, придружени от подкрепящия ги социален работник от ОЦПГ – Перник и социалния работник от ОЗД - Радомир изведоха детето от досегашния му дом ДДЛРГ с твърдото си решение да му осигурят дом и топла грижа в семейството си, да му дадат обич и сигурност, да му помогнат сега, когато има нужда от подкрепата им. Докато малката госпожица с любопитство разглеждаше подаръците си, възрастните си пожелаха светлият празник да донесе в живота й вяра, надежда и любов.
СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСТАВЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ
СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСТАВЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ" СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСАТЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ"   На 15.09.2011г. в гр. София се състоя кръгла маса, на която бяха презентирани резултатите по проекти, осъществени с подкрепата на Институт „Отворено общество". Полина Йорданова и Нермин Бейти - социални работници от Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен презентираха постигнатите положителни резултати в рамките на проект „ Всички сме равни". Бяха представени основните целите на проекта, както и добри практики в работата с деца в неравностойно положение и техните семейства. Акцентът бе поставен върху влиянието на проекта в местната общност и в частност изградената мрежа от партньорски взаимоотношения с училищата и институциите. Координаторът на проекта Нермин Бейти представи и глобалната цел на КСУДС- Шумен в развитието на социалните дейности в общността в посока на: социално приобщаване на деца в риск от отпадане от образователната система, както и повишаване капацитета на родителите им за успешно родителстване и изграждане на умения за разпознаване потребностите на децата им.
Обучителен Семинар в Слънчев Бряг
Обучителен Семинар в Слънчев Бряг Обучителен семинар по приемна грижа На 7, 8 и 9 септември 2011 г. Институт по социални дейности и практики в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ, Международна социална служба – България и Сдружение „Самаряни" проведе в Слънчев бряг обучителен семинар по приемна грижа. Семинарът се провежда в изпълнение на проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", финансиран от УНИЦЕФ. Партньори на ИСДП в реализирането на проекта са МСС и Сдружение „Самаряни". Семинарът беше открит от председателя на УС на ИСДП – доц. Нели Петрова и от заместник - изпълнителния директор на АСП – г-жа Даринка Янкова. Участниците в семинара бяха приветствани и от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – г-н Ивайло Иванов. В семинара участваха повече от 40 представители на Агенцията за социално подпомагане, както и директорите на 28 – те регионални дирекции за социално подпомагане в страната. В рамките на обучителния семинар участниците се запознаха със същността и значението на услугата приемна грижа, както и с нейната роля в гарантиране на правото на децата да растат в семейна среда. Представени бяха резултатите от реализирането на проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", както и от проект „Развитие на модела на приемна грижа в България, който също се изпълнява от ИСДП, МСС и Сдружение „Самаряни". Специален акцент беше поставен на възможностите за устойчивост и надграждане на тези резултати чрез новия проект за развитие на приемна грижа, изпълняван от АСП – „И аз имам семейство".
Сензитивиращо обучение за професионалисти по проект
Сензитивиращо обучение за професионалисти по проект "Отново родители" Обучение по проект „Отново родители" Институт за социални дейности и практики проведе на 13 и 14 септември 2011г. в базата на БЧК в с. Долни Лозен сензитивиращо обучение за професионалисти по проблема насилие над деца. В обучението се включиха представители на Столична дирекция на вътрешните работи и на 9-те районни управления на полицията в гр. София, както и представители на отделите „Закрила на детето" в София. Обучението е част от проект „Отново родители", финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие, който ИСДП изпълнява от началото на месец август 2011г. Участниците в обучението се запознаха с целите на проекта, както и със симптомите и последиците от насилието над деца от страна на техните родители. В рамките на обучението беше обсъдено и разработването на механизъм за взаимодействие по случаите на деца, жертви на насилие между полицията, съда, отделите „Закрила на детето" и ИСДП, като доставчик на социални услуги за деца и семейства, както и на специализирана програма за родители, извършили насилие, която се разработва в рамките на проект „Отново родители".
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин На 31.08.2011г. Мариела Савкова - Директор на КСУДС - Видин и Юлия Йотова, социален работник в КСУДС - Видин проведоха информационна среща с институции и граждани на Белоградчик, по въпросите на услугата Приемна грижа. Мариела Савкова и Юлия Йотова представиха услугата Приемна грижа, условията за кандидатстване за приемни родители, както и за смисъла от това да бъдеш приемен родител. На срещата присъстваха представители на различни институции на местно ниво, сред които Дирекция „Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето", община Белоградчик, Преходно жилище и ДДЛРГ „Надежда", както и координатори към Български червен кръст – гр.Видин. Взеха участие и утвърдени приемни родители от гр. Белоградчик, които представиха своя опит в отглеждането на деца, настанени при тях. Информационната среща бе част от Областната кампания по приемна грижа на КСУДС – Видин, предвидена за реализиране за периода 11 юли – 11 октомври 2011г. Предвидени са още две срещи, част от кампанията по приемна грижа, за градовете Кула и Брегово.
Кампания на КСУДС Пазарджик -
Кампания на КСУДС Пазарджик - "Знанието е сила" Съобщение до медиите Екипът на КСУДС гр. Пазарджик стартира за втора поредна година кампания свързана с превенция на отпадане от училище под надслов „Знанието е сила". Дейностите заложени в кампанията ще се реализират през втората половина на месец август и месец септември 2011 година, като вече реализирани са редица срещи между социални работници от КСУДС и Община Пазарджик – сектор „Образование", както и училищата в с. Черногорово и Огняново. Проведе се мобилна социална работа в с. Огняново и с. Черногорово, където социални работници обходиха адреси на деца, за които съществува риск да не започнат учебната година. Списъците, по които се организира тази дейност бяха предоставени от Директорите на училищата в с.Огняново и с. Черногорово. В процес на договаряне и партньорство с училищата са и други дейности, в които планираме да привлечем и родителите на учениците. На 14.09.2011г. социални работници от Комплекса организираха и проведоха анонимна анкета на площад „Тортата" в гр. Пазарджик сред случайно минаващи ученици. Проведеното проучване беше във връзка с нагласите и очакванията на учениците относно първия учебен ден. Тази инициатива е част от кампанията и се проведе в рамките на три астрономически часа /от 10.00 до 13.00ч./. Попълнените анкети учениците пускаха в специална урна – „Веселата кутия". Като подарък всяко дете получи химикал, а за успешна и усмихната учебна година всеки ученик си изтегли от предварително изработените късметчета свързани с образованието. След обработване на данните от анкетните карти /на брой 45 анкетни карти/ отчетохме, че най-хубавото време в училище според анкетираните е междучасието и ваканцията; през ваканцията училището е липсвало на учениците, защото не са се срещали с приятелите си; най-разнообразните отговори учениците дават на въпроса какво искат да имат в тяхното училище / мол, басейн, добри хора и учители, цветя, кино и т.н./. Повечето от анкетираните ученици ще се радват да започнат училище и да се срещнат с приятелите си.