Събития

Конференция „Преосмисляне на системите за младежко правосъдие”
Конференция „Преосмисляне на системите за младежко правосъдие” Конференция „Преосмисляне на системите за младежко правосъдие” се състоя във Валенсия, Испания на 12,12,2019 г.  Събитието бе заключително мероприятие на проекта „Приятелски към децата правни инструменти”, в рамките на който бяха изработени брошури за деца и родителите им, които да обясняват правата на непълнолетните в наказателни производства при полицейско задържане, предварителен арест и по време на съдебното дело. Брошурите следват процесуалните гаранции съгласно Директива 2012/13/ЕС относно правото на информация в наказателното производство, Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и Директива 2016/800/ЕС относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство. Те са преведени на 24-те официални езика на ЕС, както и на руски, арабски и китайски езици. Всички брошури са налични на сайта на ИСДП: https://sapibg.org/bg/project/priyatelski-km-decata-pravni-instrumenti На конференцията присъстваха редица представители на академичната общност, на администрацията, на съдебната власт и професионалисти от Испания (ниво федерация и регионите Валенсия и Мурсия), България, Хърватска, Кипър, Холандия и Белгия. По време на Конференцията проф. Нели Петрова-Димитрова представи предизвикателствата в българската система за младежко правосъдие – не само старата нормативна рамка, но най-вече липсата на връзка межди наказателната и подкрепящата системи, както и недостатъчните възможности за отклоняване. Г-жа Петя Димитрова представи  резултатите от проект „Приятелски към децата правни инструменти”в България. По време на изследването на нуждите на непълнолятните в конфликт със закона се оказа, че като цяло младежите са запознати със правата си, но понякога са разбрали, че дадено процесуално действие е тяхно право едва след като въпросното действие е минало. Друг интересен момент касае „правото да запазиш мълчание” – за младежите задаването на въпрос от полицай означава и задължителен отговор. Непълнолетните не допускат, че могат да Не отговарят. Правото на индивидуална характеристика също остава неразпознато, необходими бяха допълнителни въпроси от типа „разговаря ли с психолог или друг професионалист за семейството си, за нуждите си”, за да могат непълнолетните да свържат този разговор с индивидуалната характеристика. Общото заключение бе, че макар младежите да познават правата си, те не виждат контекста – че правата гарантират честния съдебен процес и подпомагат по-добровто вземане на решения. Г-н Яник ван дер Бринк от Университета Лайден представи общото законодателство в ЕС, СЕ и ООН за правата на непълнолетните правонарушители, с особен акцент към новия Общ коментар 24 на Комитета по правата на детето на ООН. Той обърна особено внимание на минималната възраст за наказателна отговорност и как в някои страни, като Швейцария например, тя е 10 год., но децата на възраст до 15 години, макар и участници в съдебна наказателна процедура не могат да получат наказание „лишаване от свобода”. Новият Обш коментар препоръчва мининмалната възраст за наказателна отговорност да е 14 г., а не както до сега 12, и да има повече възможности за отклоняване и възстаноително правосъдие. Г-н дер Бринк акцентира и върху връзката наказание – закрила, т.е. младеж може да е извършил престъпление, но това не означава, че правото му на закрила автоматично се анулира.  
Получихме първа награда в категорията „НАЙ-ВЪВЛИЧАЩА И ВДЪХНОВЯВАЩА СОЦИАЛНА УСЛУГА“
Получихме първа награда в категорията „НАЙ-ВЪВЛИЧАЩА И ВДЪХНОВЯВАЩА СОЦИАЛНА УСЛУГА“ ИСДП и управляваните от сдружението ЦОП "Славейков" и ЦОП "Надежда" в София получиха първа награда в категорията „НАЙ-ВЪВЛИЧАЩА И ВДЪХНОВЯВАЩА СОЦИАЛНА УСЛУГА“ на ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ за ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за 2019 г. Наградата е признание за организирания от ИСДП "Съвет на потребителите", който се провежда няколко пъти в годината. В него участват деца и родители ползващи или ползвали услугите на ЦОП, както и различни специалисти предоставящи социални услуги, партньори на организацията. Целта на срещите е получаване на обратна връзка, която да доведе до подобряване на ефективността на предоставяните услуги. Срещите са адаптирани към нивото на развитие на децата. Те имат възможност да си спомнят как са чувствали идвайки в центровете, какъв път са извървели и да споделят какво още искат да им се случи. Формата допринася за открит диалог, споделяне на мнения и становища относно развитието и ефекта от социалните услуги. Изведените на срещите нужди и предложения се обсъждат от Методическия съвет към ИСДП и се вземат предвид при управлението на услугите. Благодарим за признанието!
ЕКСПЕРТНА ГРУПА ОБСЪЖДА
ЕКСПЕРТНА ГРУПА ОБСЪЖДА "МЕТОДИКА ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖИ, НАПУСКАЩИ АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА" На 9 декември в офиса на ИСДП в София се събра експертна група от представители на социални услуги, представители на свързаните институции и независими експерти. Това е поредната от цикъл срещи организирани по прокект „Заедно след алтернативна грижа” (OUTogether), който цели подобряване на грижата за деца, които напускат алтернативна грижа. Целта на дискусиите е да се изготви: 1) задълбочена оценка на съществуващите национални закони и политики, процедури и / или протоколи за подготовка за напускане на алтернативна грижа и последваща подкрепа; 2) обширна оценка на прилагането на подкрепящи услуги за напускане на грижи и за последваща грижа. След това следва да се работи в посока: 3) Разработване на методология за протоколи за подготовка за напускане на алтернативни грижи; 4) установяване на общи критерии и изискванията за функционалност и осигуряване на подкрепа от институциите, както и към професионалните практики и методи, за да се повишат уменията за независим живот на деца и младежи, живеещи в алтернативна грижа. Проектът се провежда едновременно в 3 страни членки на ЕС – България, Португалия и Хърватия.  Рзултатите от проекта ще бъдат представени пред професионалисти и институции на специален форум.
Пресконференции в Шумен и Монтана
Пресконференции в Шумен и Монтана В Шумен и Монтана се проведоха пресконференции за представянето на проект "БОДРОЗИ" (BODROZI) - Реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално ниво е е финансиран от Европейската комисия. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени като жертви или свидетели. В страната ни действа установена практика за работа при случаи на деца жертви на насилие – Координационен механизъм, който описва работата на различни институции. Случаите на домашно насилие срещу деца обаче остават извън обхвата на Координационния механизъм и затова не винаги се наблюдава междусекторен отговор при такива ситуации. В същото време в различни населени места съществуват практики на съвместна работа по такива случаи, които си остават локални. „БОДРОЗИ” обединява подкрепа на редица институции още на етап кандидатстване – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. Предвижда активна работа с институциите за консултиране и одобряване на редица обучителни материали по проекта и последващи обучения на над 1000 специалисти в цялата страна. Предвижда се и консолидиране на националния опит и добри практика за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – като центровете за застъпничество и закрила за деца жертви на насилие „Зона ЗаКрила”, което да бъде вложено в обучителните материали и съответно разпространено в страната. В резултат ще се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие.
Подкрепа на детство без насилие и с уважение към детето
Подкрепа на детство без насилие и с уважение към детето Представители на ИСДП взеха участие в две конференции, посветени на борбата с насилието на деца, които се проведоха на 26 и 27 ноември в Хелзинки, Финландия. Конференцията „Подкрепа на детство без насилие и с уважение към детето” бе част от финландското председателство на Съвета на ЕС. Целта на конференцията бе да подобри общото разбиране на европейско ниво за начините за насърчаване на детството без насилие с акцент върху това как участието на децата може да помогне за постигането на това. Една от основите  дискусии бе посветена на резултатите и научените уроци на финансирания от ЕС проект Промис 2, по който работи и ИСДП.  Конференцията ще предложи възможности за размисъл, диалог и взаимно учене около политики, законодателство, изследвания и нагласи по тези въпроси. Представители на правителства, научни среди и практици се събраха заедно, за да обсъдят как семействата могат да бъдат подкрепени в грижата си за децата. Втората конференция „Да спрем празния ход – край на домашното насилие” съдържаше специален панел, насочен към децата – жертви или свидетели на домашно насилие. Бе обсъден въпросът как домашното насилие влияе на развитието на детето и какви интервенции могат да бъдат предприети. Изследваният посочват, че ако детето преживее над 4 неблагоприятни преживявания в детството, рисковете за неговото развитие се покачват неимоверно. Tiina Astola, генерален директор на генерална дирекция „Правосъдие и потребители”  обяви и новите европейски развития по отношение на правата на детето – подготвя се нова стратегия за детето на ЕС, която включва и правата на децата жертви.
"БОДРОЗИ" (BODROZI) - Реакция при случаи на домашно насилие над деца на национално ниво Днес на пресконференция в БТА Институт по социални дейности и практики и Фондация "Асоциация Анимус" разказаха за целите и дейностите по проект, по който започват съвместна работа.Името на проекта е "БОДРОЗИ" (BODROZI) - Реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално ниво е е финансиран от Европейската комисия. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени като жертви или свидетели. В страната ни действа установена практика за работа при случаи на деца жертви на насилие – Координационен механизъм, който описва работата на различни институции. Случаите на домашно насилие срещу деца обаче остават извън обхвата на Координационния механизъм и затова не винаги се наблюдава междусекторен отговор при такива ситуации. В същото време в различни населени места съществуват практики на съвместна работа по такива случаи, които си остават локални. Ето защо проект „БОДРОЗИ” обединява подкрепа на редица институции още на етап кандидатстване – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. Предвижда активна работа с институциите за консултиране и одобряване на редица обучителни материали по проекта и последващи обучения на над 1000 специалисти в цялата страна. Предвижда се и консолидиране на националния опит и добри практика за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – като центровете за застъпничество и закрила за деца жертви на насилие „Зона ЗаКрила”, което да бъде вложено в обучителните материали и съответно разпространено в страната. В резултат ще се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие.
Седмица на превенцията под надслов „Не на насилието”
Седмица на превенцията под надслов „Не на насилието”  Седмица на превенцията под надслов „Не на насилието”стартира ДЦЗП „Зона заКрила” – Шумен на 18.11.2019 г. Седмицата е организирана във връзка със световния ден за борба срещу насилието над деца 19.ноември и 30 годишнината от Конвенцията за правата на детето – 20 ноември.             На 18.11. от 18 часа се проведе първата среща на групата за подкрепа на родители – жертва на домашно насилие. Дванадесет майки – бивши и настоящи потребители на услугата в Центъра сформираха групата за взаимопомощ с фокус трудностите на родителите при преминаване през тежък период белязан от насилие и предизвикателствата да се справят като личности и като родители, които могат да подкрепят децата си и да продължат напред.           На 19.11. в ДГ „Звънче” децата от две групи „ Щурче” и „Маргаритка”заедно с представители от „Зона заКрила” играха и се учиха как да се справят с агресията помежду си в интерактивни занятия „Нека бъдем по-добри”. Децата помагаха на куклите Кико, Томи и Ръчичката да разрешат трудни ситуации и да играят със своите приятели без да се обиждат или нараняват.          На 20.11. група деветокласници от СУ „Трайко Симеонов” посетиха и опознаха Центъра, в който разгледаха специализираното помещение за изслушване на деца и научиха от специалистите каква подкрепа могат да получат децата и техните семейства, а също как могат да се обърнат за помощ или как да сигнализират за дете, което се нуждае. В дискусия споделяха своето разбиране за насилието над деца и последиците от него, за правата на децата и ролята на възрастните. След посещението в Центъра се присъединиха към организираното събитие в регионална библиотека „Децата –посланици на доброто”, за отбелязване на годишнината от Конвенцията за правата на детето. По време на събитието бяха връчени наградите на отличените участници в конкурса „Какво е щастието през моите очи на дете”, в който деца от няколко шуменски училища рисуваха и разказваха за доброто.        На 21.11. в Центъра ще бъдат посрещнати дванадесетокласници от Природоматематическа гимназия, които след това ще бъдат приети от Председателя на Окръжен съд – Шумен и ще имат възможност да се запознаят с дейността на правораздавателната институция.
ВТОРА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕТОДИКА ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖИ, НАПУСКАЩИ АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА
ВТОРА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕТОДИКА ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖИ, НАПУСКАЩИ АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА Работна групата от професионалести се събра, за да дискутира актуалните проблеми на процесът на деинституционализация в Р. Българияпо. Срещата е по проект „Заедно след алтернативна грижа” (OUTogether).” Проектът „Заедно след алтернативна грижа”(OUTogether) цели подобряване на грижата за деца, които напускат алтернативна грижаи се провежда в България, Португалия и Хърватия. Насочен е към подобряване на уменията за независим живот на децата, които са настанени дългосрочно в алтернативна грижа, както и в подобряване на интегрираната подкрепа на местно ниво за работа с такива деца след като вече са напуснали алтернативна грижа. Една от най-важните дейности по проекта е свързана с експертните дискусии за предизвикателствата и възможните решения за подобряване на подготовката на младежи за напускане на институции.  На срещата присъстваха експерти от доставчици на социални услуги, независими експерти, представители на АСП, МТСП, АЗ, ДАЗД. Предстои да се проведат дискусии с младежи, на които предстои напускане напускащи или скоро напуснали алтернативна грижа, както и приемни родители. Рзултатите от дискусиите в експертната група ще бъдат представени пред националните институции на специален форум.