Събития

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” СТAРТИРА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” СТAРТИРА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН            На 02.03.2013 г. стартираха първа част от обученията по проект „Биентретанс – мрежа на резилианс”. Участие взеха паралелно три групи от СОУ „Сава Доброплодни” - Шумен. Две групи деца от начална и средна училищна степен, подкрепени от техни родители и учители, които се включиха в обучение на тема „Как да поговорим”, и една група от педагози и родители, които бяха въведени в темата „Резилианс”.  По темата „Как да поговорим” децата дискутираха доброто и лошото отношение. Бяха запознати с различните видове насилие и как да ги разпознават. Чрез интерактивни методи беше акцентирано на емоциите и чувствата в ситуации с насилие и бяха обсъдени варианти за справяне с тях. В обучението „Резилианс” участниците бяха запознати със спецификата на подхода резилианс и възможността да го практикуват. Родители и педагози се включиха активно в дискусии по различни случаи от практиката, разгледани през призмата на подхода. На 09.03.2012 г. предстои втора част на обученията в СОУ „Сава Доброплодни”, а на 10.03.2013 г. ще стартират групите от СОУ „Панайот Волов”.  
Информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”
Информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”                                  Практиката в работата на държавните и неправителствените структури, свързани с гарантиране на правата на детето, през последните години категорично сочи, че едни от най-често срещаните рискови ситуации за децата, са свързани с насилие в семейството. Според данните, предоставени от МКБППМН към община Видин и някои от дирекциите „Социално подпомагане” в област Видин,  през 2011 г. 105 деца в гр. Видин са регистрирани като извършители на противообществени прояви. Подадените сигнали за насилие над дете в дирекциите „Социално подпомагане”  Видин, Белоградчик и Димово са общо 25 през 2011 г, а през първата половина на 2012 г. -  общо 20. През 2012 година специалистите в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Видин са работили по 23 случая на насилие над деца. Тези цифри по-скоро говорят за наличие на сериозен проблем в сигнализирането, регистрирането и работата по случаи на насилие в града, което очертава необходимост от повишване на чувствителността на населението, но и на институциите, работещи с деца и тяхното взаимодействие с полиция, съд, прокуратура.   Едновременно с това ние от Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ вече повече от пет години категорично поставяме необходимостта от сериозно подобряване на практиката на участие на деца в правни процедури и системно, и последователно развиваме дейности в тази посока. До момента ИСДП с подкрепата на Фондация ОУК изгради пет специализирани помещения за изслушване на деца, четири от които функционират, а едно от тях предстои да бъде открито в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Видин. Предстои да бъдат изградени още 3 помещения в Русе, Благоевград и Стара Загора. Организацията подкрепи и Общините Пловдив и Дупница при създаване на условия за щадящи детската психика правни процедури и разкриване на специализирани помещения. Освен със специализирани помещения ИСДП разполага и с мобилен екип от специалисти - социални работници и психолози, които са преминали редица обучения и са подготвени за провеждане на подготовка за явяване на деца в съда и за разпит на деца, жертви и/или свидетели на престъпления.   Три години участваме и в специализирано обучение на Националния институт на правосъдието за магистрати от цялата страна, а от началото на миналата година обучаваме разследващи полицаи в  Академията на МВР по специализирана програма, която разработихме съвместно с Академията на МВР и Института по психология към него.   В контекста на дългогодишните ни целенасочени усилия за закрила на децата, жертви на насилие Институт по социални дейности и практики, с подкрепата на Община Видин, стартира информационна кампания „Насилието оставя следи за цял живот”. Целта на кампанията е да повиши чувствителността на широката общественост по проблема домашно насилие и да  даде информация как и къде може да се получи помощ в случаи на насилие. Тя се реализира в рамките на проект „Интегрирана социална услуга в полза на правосъдието”, финансиран от Министерство на правосъдието. Кампанията ще започне с официално откриване на специализирано помещение за изслушване на деца – „синя стая”, което беше изградено в Комплекса за социални услуги от Институт по социални дейности и практики с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”. Откриването ще се състои на 26 февруари 2013 г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Видин, кв. Калето, ул. Княз Борис І, №25А. Пресконференция по повода ще започне в 10.45 часа. Официалното откриване ще бъде последвано от работна среща – кръгла маса „Услуги за деца и семейства при случаи на насилие - взаимодействие на местно ниво”. Темите на работната среща ще бъдат: Домашно насилие и насилие над деца – проблеми. Модел на интегрирана социална услуга в полза на правосъдието. Предизвикателства към взаимодействието между институциите на местно ниво. Представяне на кампания срещу домашното насилие.   Участниците в кръглата маса са представители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Министерство на вътрешните работи, Община Видин, Съд, Прокуратура, структурите по закрила на детето и нестопански организации.   За повече  информация: 0894 412 376 – доц. Нели Петрова, 0894 412 362 Гергана Георгиева; 0894 412 361 – Мадлен Таниелян   Програмата на събитието можете да видите прикачена по-долу.
В ЦОП СОФИЯ УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ПЪРВАТА ГРУПА ПО ПРОГРАМА „БЕЗ ШАМАР: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ”
„Биентретанс – Мрежа на резилианс”
„Биентретанс – Мрежа на резилианс”   В края на месец септември 2012г. ИСДП, с подкрепата на фондация ОАК, стартира тригодишния си проект „Биентретанс – Мрежа на резилианс”. Проектът е част от общата дейност на ИСДП от последните няколко години по въвеждане на подхода резилианс в България. Дейностите през първата година от реализирането ще са фокусирани в училищата, с цел да се подчертае ролята на училищната институция като основен протективен фактор в живота на подрастващите. Конкретната цел, за чието постигане ще работим съвместно с колеги от училищата, е превръщането на училището в по-добро и сигурно място, място, в което се чува гласът на децата. През втората година дейностите ни ще са съсредоточени в детските градини и основната ни цел ще бъде работата за промяна на традиционните възпитателни нагласи и развитие на капацитета на родителите, учители и други професионалисти.През третата година ИСДП има амбицията да разшири работата на Резилианс ресурсен център в България и да развитие Резилианс ресурсен център в Латвия и Молдова с цел подкрепа за деинституционализацията в двете страни. В работата до момента беше довогорено участието на четири училища от страната - СОУ „П. Волов” и СОУ „Сава Доброплодни” в гр. Шумен, ОУ „Проф. Иван Батаклиев” в гр. Пазарджик и 17 СОУ „Дамян Груев” в гр. София. Първите три от изброените училища са участници в проекта „Резилианс без граници”, завършил през 2011г. Тези  партньорства бяха предпочетени като важни и необходими за изграждането на приемственост, трайни резултати и промяна. За нас беше важно и интересно да включим и нови участници и изборът ни се спря на софийското 17 СОУ „Дамян Груев”.   С четирите училища бяха проведени първите сензитивиращи срещи, на които бяха представени основните планирани дейности, които ще да бъдат осъществени съвместно с ученици, родители и учители. Конкретно, това ще бъдат три обучения (разделени на модули според възрастта на децата, които ще участват в тях) на тема превенция на насилието (за деца, учители и родители), обучение на тема как да подготвим собствено проектопредложение (отново за деца, учители и родители) и обучение въведение в резилианса (само за учители и родители). Децата ще бъдат насърчени да подготвят  собствени проекти, чрез чието реализиране училището ще стане по-уютно и сигурно за тях място. Реализирането на проектите ще бъде изцяло финансирано от фондация ОАК