Събития

ПРИЯТЕЛСКО КЪМ ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕ
ПРИЯТЕЛСКО КЪМ ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕ ЩАДЯЩО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕТЕ В „СИНЯТА СТАЯ” В КСУДС - ШУМЕН   През месец август в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен обучен експерт проведе изслушване пред съдия на 6-годишно дете в „Синя стая”. На база доброто сътрудничество между институциите, бяха проведени предварителни работни срещи за уточняване посоката на работа и фактологията, която трябваше да бъде изяснена. Подготовката и изслушването на детето се извършиха съгласно методиката на работа на мобилния екип. С детето бяха използвани материалите, които са издадени в подкрепа на децата, а именно, бе запознато с изобразените в книжки съдебна зала, кои са присъстващите в залата, а в случая- кой ще присъства зад венецианското стъкло и какво се изисква от него. Детето беше спокойно, следваше инструкциите. Съхранено бе емоционалното му състояние. Набрана бе достатъчно информация за нуждите на досъдебното производство. Разпитът допринесе за изясняване на обстоятелствата по случая, както и за предприемане на мерки в най-добрия интерес на детето.
Практическо обучение за разследващи полицаи - град Шумен
Практическо обучение за разследващи полицаи - град Шумен    На 12 юли 2013г., в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен, в рамките на съвместна инициатива между Областна дирекция на МВР Шумен и Институт по социални дейности и практики, се проведе практическо обучение на тема Изслушване на деца жертви и свидетели на престъпление, което беше насочено към полицаи от областта.   Обучението имаше за цел от една страна да запознае разследващите полицаи със специализираното помещение за изслушване на деца – „Синя стая”,  а от друга -   с механизма на взаимодействие между всички страни, които участват при случаи на сигнал за насилие над дете. Взаимодействието е разписано в Споразумение за сътрудничество на областно ниво, както и в проекта за стандарти за  изслушване на малолетни и непълнолетни лица, жертви на насилие, разработен от магистрати и експерти на ИСДП.  В Синята стая специализираният екип за изслушване на деца към КСУДС Шумен демонстрира работна фаза на подготовка и разпит на дете.  Втората част на обучението се проведе в залата на ОД на МВР - Шумен, където разследващите полицаи имаха възможност да видят филма Приятелско за детето правосъдие, както и да се включат  в дискусия с експертите от Мобилния екип за изслушване на деца, които споделиха досегашния си опит. Срещата приключи с обобщаване на съвместните дейности, които подпомагат досъдебния процес в най-добрия интерес на детето.       
Приятелско към детето правосъдие!
Приятелско към детето правосъдие! ПРИЯТЕЛСКО КЪМ ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕ   Само седмица след проведената Националната конференция “Чуй детето” на Институт по социални дейности и практики,  гр. София,  Мобилният екип за изслушване на деца – жертви или свидетели на престъпления получи  заявка от РУП – Несебър за изслушване на пет годишно дете пред съдия от Районен съд гр. Несебър по досъдебно производство.  В изпълнение на заявката, на 9 юли, екип от експерти в КСУДС – Шумен,  проведоха работни срещи за уточняване на обстоятелствата по преписката, подготовка на детето и изслушване пред съдия съгласно методиката на Мобилния екип към ИСДП. В хода на работата по случая от страна на РУП – Несебър и РС бе получена необходимата подкрепа и пълно съдействие за изпълнение на задачата. След договорено междуинституционално взаимодействие, разпитът на детето се проведе с активното участие на експерта от Мобилния екип в кабинета на съдията, пред ограничен брой присъстващи, като разпита беше първи и проведен по процедура, съобразена с психиката на детето. Всичко това показа, че няма процесуални пречки, за децата, въвлечени в съдебни процедури да се подготвят и изслушват по начин, който максимално запазва детската психика. Щадящото за детето правосъдие е възможно при добро взаимодействие на отделните институции в изпълнение на мисията за най-добрия интерес на детето.
Стартира кампанията
Стартира кампанията "Лоши традиции" Кампания „Лоши традиции”  Насилието не трябва да бъде традиция. Да предотвратим малтретирането на деца! Да спрем да нагрубяваме децата – думите нараняват! На 9 юли от 16,00 часа Институтът за социални дейности и практики даде начало на информационната кампания „Лоши традиции“. Събитието се откри в Център за обществена подкрепа /ЦОП/ София от професор Владимир Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация и доцент Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП.     На разположение и в помощ на родителите бяха следните ателиета  – „Без шамар“ – за бъдещи и млади родители; „Позитивно родителство“ – за родители на тийнейджъри; „Заедно като родители, макар и разделени като двойка – възможно ли е да го постигнем“.   Кампанията се реализира от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект “Детство без насилие”, финансиран от Фондация ОУК.   Кампанията е насочена към родители, деца и професионалисти, работещи в сферата /учители, педагози, психолози и др./. Целта е повишаване на обществената чувствителност към негативните последици от малтретирането на деца, а така също повишаване информираността на родителите и съдействие за справяне с трудностите на родителството без насилие и унижение към децата.   Официален партньор в кампанията е Българската педиатрична асоциация. В рамките на събитието беше представен стартиращ проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”.    
Представяне на проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”
Представяне на проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”   Децата в конфликт със закона – повече въпроси, отколкото отговори? На 09 юли, вторник, от 16:00 часа в Център за обществена подкрепа (ЦОП) – София беше представен проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики” на Институт по социални дейности и практики (ИСДП) в партньорство с Associazione di promozione sociale „Il Fiore del deserto” от Италия и  “Include Youth” от Северна Ирландия.   Според действащото българско законодателство оснвният инструмент за работа с деца в конфликт със закона са възпитателните мерки по ЗБППМН. Тяхната ефективност е предмет на много дискусии. Една от често прилаганите, например е настаняването на деца в социално-педагогически интернати (СПИ) и възпитателни училища-интернати (ВУИ) се определя като „възпитателна мярка”, но по своята същност носи характеристиките на наказателна процедура. По данни на ДАЗД за 2009 година, само от досиетата на от децата настанени в СПИ и ВУИ, е видно че 8,4% от тях са били жертви на някакъв вид престъпление и насилие. „В част от случаите децата се нуждаят от психологическа подкрепа или лечение, а не от настаняване в интернат. Практиката показва липса на проучване на индивидуалните случаи, липса на компетентност за такова проучване и „диагностициране” на истинските проблеми, които стоят зад девиантното поведение на децата”. По оценка на ДАЗД липсва и методика за корекционна и възпитателна работа, както и различни видове дейности, които да подпомогнат социалното включване на детето и да защитят неговия най-добър интерес. Най-често продължителността на престоя на децата в СПИ/ВУИ е от 2 до 3 години (съответно 39.7% и 38.24% за 2011 и 2012 година). Именно в тази връзка, проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики” цели да допринесе за социалната интеграция на деца и младежи в конфликт със закона, чрез разработване и пилотиране на нови специализирани услуги и цялостен иновативен модел за подкрепа на деца и юноши и техните семейства. Моделът за работа и новите услуги ще бъдат разработени на базата на споделен опит на партньорските организации Associazione di promozione sociale „Il Fiore del deserto” и “Include Youth”, както и след проучване на практики от други европейски държави. Надяваме се също така, проектът да съдейства за изпълнение на Пътна карта за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието на детето (2013 – 2014г). Сред основните цели на Пътната карта са  „въвеждането на алтернативни мерки, които да позволяват отговор на поведение в конфликт със закона без участие на системата за наказателно правосъдие, когато това е възможно”, както и разработването на „система от качествени и достъпни услуги в семейна среда и в общността, които са насочени към превенция, ранна интервенция и подкрепа на детето и семейството”. Проектът стартира на 01.06.2013г. и приключва на 30.05.2015г. Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ.