Събития

На 26-28 септември 2013 беше проведено обучение за психолози и социални работници
На 26-28 септември 2013 беше проведено обучение за психолози и социални работници   В дните 26 – 28 септември 2013 беше проведено обучение за психолози и социални работници в метода „Моята раничка”. Този метод е разработен от Беп ван Слотен и Ринске Мансенс, които бяха и обучители в рамките на семинара. Методът е помощен инструмент за социални работници, настойници и приемни родители при общуването им с деца в приемна грижа на трудни теми, сред които преместването в приемното семейство и причината това да се случва. Този метод не се фокусира върху престоя в семейството, а по-скоро върху въпросите „Защо?” и „Как се е стигнало до там?” На 28-ми септември в Център за обществена подкрепа към ИСДП се проведе демонстрация на метода с участието на деца, настанени в приемни семейства и приемните родители които се грижат за тях. Обучението беше реализирано със съдействието на ИСДП, МСС и БМЧК.
Съвет за подкрепа ДДЛРГ ''Асен Златаров
Съвет за подкрепа ДДЛРГ ''Асен Златаров"   Институт по социални дейности и практики, в партньорство с Международна социална служба – България, спечели конкурс на Столична община за възлагане на управлението на Дом за деца лишени от родителски грижи „Проф. Асен Златаров”. Целите, които си поставят двете организации са както следва:  Глобална цел – Подобряване  качеството на живот на настанените деца и осигуряване на грижи в семейна или близка до семейната среда чрез развитие  на алтернативни услуги за деца в ДДЛРГ “ Асен Златаров”. Конкретната цел е да подпомогнем закриването на ДДЛРГ и превръщането му комплекс от услуги за гарантиране на правата на деца, преживели насилие, чрез интегриран подход към техните (и на родителите им) потребности.  Планираните реформи не могат да бъдат осъществени без партньорство с институциите и организациите от системата за закрила на детето, поради това се инициира Съвет за подкрепа на реформата в ДДЛРГ „Асен Златаров”. Съвета за подкрепа е от изключително значение не само за разрешаване на проблемите в отглеждането и възпитанието на настанените в ДДЛРГ „Асен Златаров” деца, но и за подкрепата на всички деца в риск в гр. София, които ще ползват новите услуги. Първата среща на Съвета за подкрепа се състоя на 24 септември 2013 г., от 15 часа, в зала на ул. „Княз Борис I”, № 73, гр. София. На срещата беше представена концепцията на ИСДП и МСС за закриване на специализираната институция и разкриване на нейно място на иновативни услуги за деца в риск. В срещата взеха участие представители на МВР, АСП, ДАЗД, Столична община, МОН, БАБХ, столични училища, неправителствени организации и доброволци. Участниците в съвета за подкрепа обсъдиха предизвикателствата пред реформата в дома, споделиха своят опит от работата си с дома и изразиха своето твърдо намерение да партнират активно на ИСДП И МСС за постигане на заложените цели. Беше договорено Съвета да провежда срещите си всеки последен вторник на месеца. Благодарим на всички взели участие.
СИНЯ СТАЯ В ЦОП - БУРГАС
СИНЯ СТАЯ В ЦОП - БУРГАС   Дружелюбното изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление, ще бъде възможно чрез развитието на практики в „синята стая” в Центъра за обществена подкрепа в град Бургас. Специализираното помещение беше открито официално от кмета на Бургас-Димитър Николов и от управителя на Центъра за обществена подкрепа- Мария Атанасова.   Разкриването на "синя стая" се реализира съгласно сключено Споразумение за сътрудничество между Община Бургас и Институт по социални дейности и практики /ИСДП/, с финансовата подкрепа на Фондация ОУК, Швейцария, по проект "Чуй детето". Д-р Надя Стойкова – изпълнителен директор на ИСДП, поздрави кмета на Община Бургас с разкриването на новата услуга за деца. Тя изрази очакванията си с подкрепата на Съда и Прокуратурата и обучени мобилни екипи за изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление, в Бургас и в региона да бъдат развити практиките за дружелюбно към детето правосъдие. Така, България показва, че работи усилено за изпълнение на Европейските директиви за щадящо към детето правосъдие. „Синята стая” се намира Център за обществена подкрепа на ул. "Дрин" № 9. Тя е оборудвана със специализирана аудио и видео техника. Състои от две отделни помещения, като едната стая предоставя спокойна и приветлива атмосфера за детето, а в другата е разположено специализираното оборудване за провеждане на разпит и създаване на видео и аудио запис. Събраните данни при разпита се записват чрез камери в "синята стая" и записващ компютър в помещение зад, така нареченото, венецианско огледало и се използват в досъдебното и съдебното производство. Център за обществена подкрепа предоставя социални услуги за деца и семейства в риск. Изграждането на "синя стая" е в резултат на взаимните усилия за създаване на по-добри условия за участие на децата в правни процедури и необходимостта от развитието на услуги за деца - жертви на насилие, участващи в съдебни и досъдебни производства. Създаването на среда, в която детето да се чувства сигурно и защитено, цели да намали стреса и последващите психически травми.              
Стартира изпълнението на проект Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури
Стартира изпълнението на проект Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури   „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”     На 1 септември 2013 Институт по социални дейности и практики стартира изпълнението на проект Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури. Проектът се финансира от Българо-Швейцарска програма за сътрудничество и е на обща стойност 71 820. 50 лв. Целеви регион на проектните дейности е област Видин, като те ще се реализират в рамките на 18 месеца – от 1 септември 2013г. до 28 февруари 2013г. Съгласно международните стандарти е необходимо правосъдието за деца да въвежда принципa за гарантиране на най-добрия интерес на детето. Проектът цели засилване ролята на неправителствените организации в реформата на системата и прилагане на международните стандарти за дружелюбно към децата правосъдие, като се стреми: да съдейства за прилагане на дружелюбно правосъдие към децата; подкрепи изслушване/разпит на деца, жертви или свидетели на престъпления от обучени специалисти; да осигури гарантиране на правата на децата при участието им в правни процедури в община Видин.   Тези конкретни цели ще се постигнат чрез изграждане на сътрудничество между институциите и НПО в област Видин, разработване на пакет от интегративни услуги по  гарантиране на правата на детето, участник в правни процедури и предоставянето им в  съответствие с разработените методики в рамките на шестмесечен пилотен период. В рамките на услугите ще бъдат подкрепени 30 деца и 20 семейства, като за реализиране на дейностите по подкрепа ще бъдат 15 специалисти от област Видин. Проектът е изцяло иновативен, доколкото се опитва да подкрепи държавата в намирането на механизми за прилагане на международни стандарти, каквото е дружелюбното към децата правосъдие. Ще бъде направен опит да се регламентира практиката по изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление, както и да се създаде пакет от междусекторни (интегративни) услуги.
ДОЦЕНТ НЕЛИ ПЕТРОВА ПРЕДСТАВИ В ШУМЕН ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА
ДОЦЕНТ НЕЛИ ПЕТРОВА ПРЕДСТАВИ В ШУМЕН ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА   Институт по социални дейности и практики, в партньорство с италианската организация Associazione di promozione sociale и Il fiore del deserto” и „IncludeYouth” – Северна Ирландия стартира проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”. Основната цел е разработването на модел на иновативна услуга, насочена към децата в конфликт със закона.   Моделът ще бъде пилотиран в Шумен и София чрез Комплекса за социални услуги в Шумен и Център за обществена подкрепа - София. На пресконференция в Шумен доцент Нели Петрова – председател на УС на ИСДП, представи целите на проекта пред местните медии и партньорите на организацията. Новият модел ще бъде съобразен с водещите принципи на приятелско към детето правосъдие, залегнали в насоките на Съвета на Европа, в директива 20 12 на Европейския съюз и Конвенцията на ООН за гарантиране правата на детето, независимо дали е нарушител, жертва и свидетел на престъпление. „Института по социални дейности и практики е сред първите организации в страната, които се стремят да въведат интегриран подход в работата, основан на оценката на нуждите на детето. Този подход бихме желали да въведем и по отношение на децата в конфликт със закона”, каза доцент Нели Петрова – председател на Управителния съвет на oрганизацията. Тя подчерта, че в България все още липсва концепция и цялостно разбиране на институциите за нуждата от общо взаимодействие по отношение на детето, извършител на нарушение, жертва или свидетел на престъпление. В повечето случаи, децата – жертви се третират като извършители. Системата за закрила и системата за правосъдие действат разделено. Липсва управление на случая, подчерта доцент Петрова. Особен акцент на Проекта е връзката на детето с правораздавателните институции – Прокуратура, Съд и МВР да се извършва чрез приятелски и щадящи психиката на детето процедури. Освен досега действащите социални услуги, които предлага ИСДП - Подготовка на детето за изслушване в съда; Изслушване (разпит) на дете за целите на щадящо правосъдие, предстои да въведем като практика Психосоциалната медиация при насилие в семейството; Включване на родителите, насилници в групови програми и Предоставянето на правна помощ за децата в конфликт със закона. Децата и младежите в конфликт със закона ще могат да ползват новите услуги по следния начин: с направление от Отдел за закрила на детето; след насочване от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолатни; след насочване от Съда, Прокуратурата и Детска педагогическа стая; по молба на родител или друг законен представител. Очакванията на ИСДП са след приключването на Проекта през май 2015 година българското правителство да гарантира устойчивост и да подкрепи въвеждането им като единна национална политика по отношение на децата в конфликт със закона.     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2” Проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики” BG051РО001-7.0.07-0249-С0001