Събития

Покана за група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст
Покана за група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст     Група за родители Центровете за обществена подкрепа при  ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на родители и семейства. В тази връзка Ви уведомяваме, че през месец юли 2014 г. стартира група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст.   За кого? Групата е предназначена за родители/лица, полагащи грижи за деца в тийнейджърска възраст, които биха искали да подобрят своите умения за позитивно общуване с подрастващите;   Какво предлагаме? Възможност за споделяне на личен опит и преживявания свързани с родителството в защитена среда; Провеждане на тематични дискусии по заявка на участниците по теми, касаещи възпитанието; решаването на конфликти; поставянето на граници  в отношенията родители-деца; разпознаване на симптоми; емоционални и поведенчески разстройства в юношеството; зависимости; родителско-детска коалиция  и др. Възможност за креативно терапевтично свързване на участниците с техния собствен опит и ефективното му прилагане в контекста на Родителството.   Водещи принципи Конфиденциалност; Толерантност; Зачитане личността на родителя и детето; Неосъждане   Кой? Екипът фасилитатори е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на родители и семейства. След сформиране на групата има възможност да бъдат канени и практикуващи специалисти от полето на помагащите професии – детско-юношески психолози и психотерапевти; специалисти от сферата на детското правосъдие и др.   Кога? Групата стартира на 12.07.2014 г. от 10.30 ч. За удобство на нашите клиенти групата за родители ще се провежда в почивен ден – събота. В зависимост от постъпилите заявки групата ще се събира веднъж или два пъти в месеца.   Участие. Желаещите да вземат участие в група за взаимопомощ на родители на тийнейджъри могат да подадат заявление до директора в  някой от двата Центъра за обществена подкрепа, управлявани от ИСДП: Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026 Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38 или да се обърнат към служител на Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социални услуги предоставяни в център за обществена подкрепа.   Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор – 02 920-42-38 или 02 936- 10- 26.   ЗАПОВЯДАЙТЕ!  
Посещение на социалните услуги в КСУДС  Шумен от експерти от МТСП,  АСП, ДАЗД и представители от социални институции от Италия
Посещение на социалните услуги в КСУДС Шумен от експерти от МТСП, АСП, ДАЗД и представители от социални институции от Италия     На 19 юни, в изпълнение на проект «Транснационална мрежа за подкрепа на деца и семействата и деинституционализация на грижата за деца», експерти от МТСП, АСП и ДАЗД организираха посещение на чуждестранните партньори по проекта от италианския регион Сицилия – Италия в Комплекса за деца и семейства Шумен. Госпожа Янита Манолова - заместник изпълнителният директор на АСП представи целта на посещението и общата цел на проекта - ефективно транснационално сътрудничество, обмен на добри практики и утвърждаване на иновативни модели от публичните институции в България и Италия в областта на политиките в грижа за децата.   В срещата участваха заместник областния управител – г-жа Миронова, директора на РДСП - г-жа Акиф, директора на Дирекция СПЗ при Община Шумен г-жа Петрова,  г-жа Милена Харизанова – програмен директор „Закрила на детето” към УНИЦЕФ и г-н Миланов - директора на ДСП Шумен.  В сградата на Комплекса представителите на държавните и общински институции запознаха участниците в срещата с действащите социални услуги в Област Шумен и приоритетите в Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Госпожа Харизанова представи услугите, които УНИЦЕФ финансират в Шумен и постигнатите резултати в процеса на затваряне на ДМСГД Шумен. Директорът на Комплекса г-жа Венета Господинова презентира услугите за деца и родители и развитието на приемната грижа за бебета и малки деца от 0 до 3 години като алтернатива за децата, отглеждани в специализирани институции и рискови семейства.  Делегацията от Италия и България разгледаха базата, запознаха се с организацията на работа и методиката на предоставяне на услугите на ИСДП. Социалната работата по подготовка и изслушване на деца, жертви на насилие, в Специализираното помещение за изслушване на деца и услугите в Център спешен прием, заинтригуваха участниците от Италия и България.   
УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА”, ГР. ВАРНА
УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА”, ГР. ВАРНА Експерти от Институт по социални дейности и практики участваха в провелата се на 18 юни втора регионална кръгла маса по проект „Подкрепа”. Проектът се реализира от ДАЗД по ОП „Техническа помощ” и има за цел да подпомогне ресурсно процеса на деинституционализацията на децата в България. Ръководителят на програма Услуги в ИСДП – Венета Господинова и Златка Йорданова – психолог и ръководител на Сектор за работа със семейства в КСУДС Шумен, представиха практиките на ИСДП в развитите услуги по превенция на изоставянето и ранна интервенция на деца с увреждания. Участващите имаха възможност да се запознаят с добрите практики, посредством обучителния филм на ИСДП – „Социални услуги за  превенция на изоставянето на бебета и малки деца” и презентация за услугата "Звено „Майка и бебе”, която подпомогна процеса по превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години и за затваряне входа на ДМСГД Шумен.  
За социално отговорни и находчиви работодатели
За социално отговорни и находчиви работодатели От 2014г. ИСДП  стартира в Центровете си за обществена подкрепа  в гр.София и в гр.Шумен предоставянето на иновативен за страната тип услуги – интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона. В тази връзка екипът на ИСДП търси социално ангажирани работодатели, които могат да предоставят шанса на млади хора да придобият професионален опит и умения за включване в обществения живот. Подкрепата на работодателите ще помогне за  професионалното ориентиране и реализиране на младежите, т.е. да се запознаят и насочат към професия или да си намерят работа. Услегата „Интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона” е насочена към деца във висок риск: деца в неравностойно социално положение; с ниска образователна подготовка; в или излизащи от системата на грижа; извършители или в риск от извършване на престъпление. Дейностите по услугата се предоставят и като превантивна мярка при деца във висок  риск от въвличане в просия, криминални деяния, бягства, отпадащи от училище.   с рисково сексуално поведение; друго рисково поведение към себе си или към другите.  Дейностите в услугата са базирани на интензивна ежедневна подкрепа, индивидуалното социално възпитателно придружаване, като в част от тях са включени услуги за професионално ориентиране, пред-професионална подготовка и умения за търсене на работа, а именно: менторство за професия – целта е да се подкрепи процеса на включване на младежите в обществения живот чрез трудова дейност. В рамките на програмата на младежите им се дава възможност да посетят различни организации и места за работа, за да се подкрепи процеса на професионално ориентиране, предпрофесионална подготовка и намиране на работа. професионален опит (работа) – целта е младежите да развият навици и умения да полагат труд по конкретна професия в период не по-малък от 12 седмици.   За контакти :   Янита Петрова – ръководител сектор „Интензивна подкрепа” към ИСДП телефон: 0895522461, e-mail:  cop_nadejda@abv.bg   Нели Александрова -  ръководител сектор „Работа с деца” към ИСДП, телефон: 0894612243,  e-mail; ksu_sh@abv.bg Очакваме Ви!  
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА СИСТЕМЕН ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА СИСТЕМЕН ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА   Центърът за професионално обучение към Институт по социални дейности и практики организира обучениe на тема Системен подход в социалната работа.   ОБУЧИТЕЛ:                                Ортодокси Соломон, клиничен психолог, семеен терапевт  ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:           16-20 юли 2014 година ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:               40 учебни часа     ЦЕЛИ Основни теоретични, технически и клинични понятия на системния подход  Възможни приложения на подхода Придружаване на човек и/ или неговото семейство в трудност Определяне на семейните и институционални системи, в които живее клиентът Размишление относно мястото на обучителя според личната му, професионална и и институционална принадлежност.     ПРОГРАМА Въведение в системния подход, история, развитие, теория на системите и на комуникацията. Системна теория относно семейството, индивида, институцията (работа върху контекста). Пациентът, който носи симптома в рамките на семейството. Жизнен цикъл на семейството : определяне, двойка, пристигането на децата, братя и сестри, кризи, разпадане на семейството, възстановяване на семейството, стареене. Работа върху генограмата на поколенията. Типология на семействата и приобщаване на семействата, в които има наилие (семейни конфликти, малтретиране, инцест). Подкрепа на семействата, изправени пред тежка загуба. Интеркултурност: отпечатъкът на миграцията върху мигранта и неговото семейство.       3.  Упражняване на основни техники за семейни интервюта: кръгово/ циркулярно интервю, скулптури, плаващи обекти, семейни митове, системни приказки.       4. Съ-построяване на семейната промяна, резонанс и управление на емоционалните реакции.       5. Медиираните посещения, образователен и терапевтичен инструмент.   ПЕДАГОГИЧЕСКА МЕТОДИКА Обучението изисква личната ангажираност на участниците. Ще бъдат анализирани ситуациите, представени от професионалистите и обучителя.  Ще бъдат проведени ситуационни проучвания с илюстрации посредством ролеви игри и работа в малки групи.
Първи юни в Шумен: тематичния конкурс „НИЕ СМЕ…НИЕ МОЖЕМ…НИЕ ИСКАМЕ”
Първи юни в Шумен: тематичния конкурс „НИЕ СМЕ…НИЕ МОЖЕМ…НИЕ ИСКАМЕ” По случай Международния ден на детето 1 юни Комплексът за социални услуги отправи творческо предизвикателство към децата на Шумен чрез тематичния конкурс „НИЕ СМЕ…НИЕ МОЖЕМ…НИЕ ИСКАМЕ”.   Целта, която си поставихме, е да насърчим децата да изразяват своите чувства и мечти; да развиват умението да си поставят цели и да вярват в своите способности и умения. В конкурса със свои рисунки, пана и колажи участваха повече от 140 деца от детски градини и училища в Шумен - ЦДГ № 10 „Брезичка”; ЦДГ „Изворче”; ЦДГ „Конче Вихрогонче”, ЦДГ Звънче”, ЦДГ „Братя Грим” и ОДЗ „Пчелица”. Предизвикателството приеха нашите партньори от II ОУ „Д-р Петър Берон”, III ОУ „Димитър Благоев” и ателието по рисуване на II б клас при СОУ „Трайко Симеонов” . На пъстър детски празник представители на всяко училище и детска градина получиха грамота за участие и изключително творческо присъствие и колективни награди, връчени от директора на КСУДС Венета Господинова и ръководителите на институции – партньори на Комплекса. Бяха присъдени и две индивидуални награди – на 6-годишния Ангел Момов от група „Мечо пух” на ЦДГ № 10 „Брезичка”, който участва с разказ „Вълшебен свят” и пъстра илюстрация към него, и на 14-годишната Катрин от III ОУ „Димитър Благоев” – Шумен, която чрез разнообразни арт – техники бе изобразила четирите сезона. Празникът ще постави началото на още една инициатива, реализирана съвместно от Комплекса за социални услуги за деца, приемни родители от Шумен и Регионалната секция на националното сдружение на съдебните служители и магистрати – откриването на детска площадка за бебета и малки деца от 0 до 5 години. Приемните родители споделиха преди време желанието си да бъде организирано пространство за деца и родители, където ще имат възможност да се срещат и играят. Нарекохме символично това пространство „КЛУБ НА РОДИТЕЛЯ”. Тук децата имат възможност да играят в едно защитено пространство, да се опознават помежду си и да участват в общи игри с родителите си. А родителите, на чаша кафе или чай, от своя страна, ще обменят опит и практики по отношение на добрата грижа, позитивното родителство, ще търсят отговор на въпроси, свързани с отглеждането на децата, и не на последното място, ще се учат да се вглеждат повече в себе си – дали наистина правим най-доброто за децата, а какво още можем да направим?
Медиацията между родители като възможност да запазим и упражняваме по позитивен начин своите родителски функции в случаите на развод или раздяла
Медиацията между родители като възможност да запазим и упражняваме по позитивен начин своите родителски функции в случаите на развод или раздяла Уважаеми родители, Ние специалистите от Център за обществена подкрепа към Институт по социални дейности и практики знаем колко много усилия са необходими да бъде запазен моделът на успешно и позитивно родителстване в случаите на раздяла между родителите или развод.   Знаем, че децата могат да приемат раздялата на своите родители по добър начин, стига това да е съпроводено с възможността да общуват пълноценно с тях и да усещат, че все още са и ще бъдат най-важното нещо в живота им. Също така знаем, че понякога родителите срещат трудности да продължат общуването си само и единствено като родители на своите деца, защото раздялата е съпроводена от множество конфликти, взаимни обвинения и упреци. Често в такива ситуации, родителите са съсредоточени основно в преживяването на тази раздяла и страданието на тяхното дете или деца остава незабелязано. Медиацията между родителите би могла да бъде отговор и възможност да се измести фокусът на конфликта от раздялата към родителстването заедно, дори и вече разделени. В своята си същност медиацията представлява едно подкрепено, улеснено и придружено от професионалисти, общуване между родители. Център за обществена подкрепа на ул.”Пиротска”№175 в София Ви предоставя тази възможност като родители в защитено пространство и с подкрепата на специалисти да възстановите своите родителски функции и да дадете послание на вашите деца, че Те са и ще продължат да бъдат най-важни и обичани от вас. Ще имате възможност да споделите и обсъдите с другия родител онези въпроси, свързани с упражняването на вашите родителски права, които най-често създават напрежение между вас, но от тяхното разрешаване зависи това да върнете усмивката и спокойствието на детето. Оставаме на разположение за повече информация и заявки на имейл:sapi_slaveykov@abv.bg и телефон  02 920 42 38. Лице за контакти: Катя Караджова – ръководител на сектор за работа с родители  
Фотоконкурс за Деня на бащата
Фотоконкурс за Деня на бащата   Пространството пред Народния театър в София ще се превърне на 15 юни в уникална фотоизложба „Татко и аз“, посветена на Деня на бащата. Над 50 държави по света отбелязват Ден на бащата в третата неделя на месец юни. Независимо от културните, религиозни и социални различия те са обединени от желанието този ден да е посветен на важната роля, която бащата, дядото, вуйчото, чичото, по-големият брат или която и да е друга значима за детето мъжка фигура в семейството играе в израстването, развитието и възпитанието на детето. Ще се отбележи този специален ден с организирането на фотографски конкурс „Татко и аз“ на Фейсбук страницата “Аз съм татко и се гордея с това“. Конкурсът е насочен към всички мъже, които изпълняватважното призвание „татко“. Всяко, желаещо да се включи семейство, е поканено да качи снимка на таткото или друг мъж от семейството с едно или повече деца на виртуална „Стена на радостта“ във Фейсбук. Придружете снимката с кратка история, за да изтъкнете нейното значение за Вас и семейството Ви.  Приложението ще дава възможност на другите потребители на Фейсбук да посочат своите предпочитания. Снимките с най-много Харесвания ще бъдат представени на реална „Стена на радостта“ пред Народния театър, а най-популярната снимка ще спечели на нейния автор цветен принтер за снимки „Хюлет Пакард“. Очакваме Вашите снимки до 24:00 часа на 7 юни 2014 г. Можете да се включите в конкурса ТУК   https://www.facebook.com/GordTatko/app_1437891736464811 Медиен партньор на събитието е интернет портала BG-Mamma.
Проведе се първа среща на партньорите и Съвет за подкрепа по проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”
Проведе се първа среща на партньорите и Съвет за подкрепа по проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”     На 27 и 28 май, в София се проведе първа партньорска среща по проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?” със съдействието на Държавна агенция за закрила на детето.Представители на партньорите от България, Италия, Франция, Румъния и Белгия взеха участие в двудневна среща,  по време на която бяха представени целите на проекта, който ще се изпълнява през следващите две години в партньорските страни. Срещата се състоя в сградата на Държавната Агенция за закрила на детето, като на нея присъстваха и представители на Министерство на Правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане, Уницеф, Националната мрежа за децата и др.