Събития

Свободна позиция: Технически сътрудник
Свободна позиция: Технически сътрудник Институт по социални дейности и практики е организация, профилирана в социалната работа с деца и семейства, която пилотира, въвежда и моделира социални услуги;  установява в практиката си и прилага стандарт на социалната работа с деца и семейства. Институтът управлява осем социални услуги в градовете София, Шумен, Видин, Стара Загора, Монтана и Сливен. Организацията разработва и провежда програми за обучения, насочени към специалисти от помагащите професии, доставчици на социални услуги, служители в общински структури, представители на образователната, правосъдна и здравна системи.     За нашия Централен офис и Център за професионално обучение обявяваме свободно работно място на позиция ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Вашият профил: завършили сте средно образование; притежавате много добри компютърни умения - MS Office и имейл ; свободно ползвате английски език; добър организатор сте и обичате да общувате; харесва Ви да работите в екип; ако имате опит в организиране и логистика на обучения, това ще бъде Ваше предимство.   Вашите отговорности: Ще приемате, разпределяте в екипа и изпращате кореспонденция, ще отговаряте на телефонни повиквания, ще водите регистър на входящата и изходяща кореспонденция, ще получавате и изпращате писма от/до институции и партньори. Ще извършвате различни технически дейности - копиране, сканиране на документи, подготовка на списъци, ще подкрепяте технически екипа при подготовка на отчети. Ще се грижите за поръчката на офис консумативи и ще поддържате контакти с доставчиците им. Ще извършвате организационни и логистични дейности, свързани с планирането и логистиката на събития на организацията - мероприятия, конференции, обучения.   Защо да се присъедините към нашия екип? Ще бъдете част от позитивен, отговорен и динамичен екип от експерти. Ще имате възможност за развитие в неправителствена организация, с добра репутация в сектора. Работното Ви време ще е нормирано. Не на последно място, ще имате сигурност и стабилност в заплащането.   Работното Ви място ще бъде в офиса на Институт по социални дейности и практики, София, ул. Виктор Григорович1, ет.1,ап.1. Ако позицията предизвиква Вашия интерес, молим да изпратите автобиография на sapi@sapibg.org до 10.07.2016г./ телефон за връзка: 028524713, GSM: 0894412368. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Cinquième Conférence Internationale à Sofia «L’approche intégrée pour une justice équitable»
Cinquième Conférence Internationale à Sofia «L’approche intégrée pour une justice équitable» L’Institut d’Activités et de Pratiques sociales organise la cinquième conférence internationale « L’approche intégrée pour une justice équitable », les 26 et 27 avril 2016, à l’hôtel Ramada, Sofia. La France, l’Italie, la Roumanie, la Belgique et d’autres pays vont présenter les pratiques européennes pour l’application des exigences de la Directive 2012/29/UE relatives aux victimes de la criminalité, l’expérience internationale et les bonnes pratiques d’approche intégrée, ainsi que l’expérience acquise en matière de une justice bienveillante envers l’enfant. Y seront discutées les options pour perfectionner la pratique, en vue d’assurer l’intérêt supérieur de l’enfant et de réaliser les objectifs du système judiciaire. L’événement se tient dans le cadre du projet « Écouter l’enfant – une Justice bienveillante envers l’Enfant  », réalisé par l’Institut d’Activités et de Pratiques sociales et ses partenaires : le Ministère de la Justice, l’Agence nationale de Protection sociale, le Parquet de la République de Bulgarie, l’Association Bulgare des Pédiatres, l’Observatoire International de la Justice Juvénile et des organisations européennes travaillant sur les droits de l’enfant en France, Roumanie et Italie. Le projet vise l’amélioration de la situation des enfants victimes ou témoins de violences, impliqués dans des procédures judiciaires, par l’introduction de l’approche intégrée envers l’enfant, basée sur l’évaluation personnalisée des besoins spécifiques de l’enfant. Il soutient l’introduction des exigences de la Directive 2012/29/UE établissant les normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, dans le cadre de la procédure judiciaire, en Bulgarie.
Проф. Нели Петрова ще представлява Международната обсерватория за младежко правосъдие (МОМП / OIJJ) на Конференцията за правата на детето в София
Проф. Нели Петрова ще представлява Международната обсерватория за младежко правосъдие (МОМП / OIJJ) на Конференцията за правата на детето в София Новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.) ще бъде лансирана за първи път на конференцията на Съвета на Европа, на  5 и 6 април в гр. София. Международната конференция e под надслов „Достигаме висини за правата на детето“ и ще събере над 250 министри, експерти и представители на неправителствени организации от цял свят. На събитието на високо равнище Международната обсерватория за младежко правосъдие (МОМП / OJJI) ще бъде представлявана от проф. Нели Петрова – Димитрова, Председател на УС на Институт по социални дейности и практики. Международната обсерватория за младежко правосъдие активно участва в изграждането на проекта на Стратегията, предимно по отношение на частта, засягаща приятелското за децата правосъдие. Стратегията (приета от Комитета на министрите на 2 март тази година) е изготвена от политици и експерти от държавите–членки в процес, осигурил включването на всички заинтересовани страни, вземайки предвид не само гледната точка на гражданското общество, но и на самите деца. Институт по социални дейности и практики е дългогодишен член на Международната обсерватория за младежко правосъдие. Последните две години съвместните им усилия за изграждане на правосъдие,  адаптирано към потребностите на деца, намират пряк израз в партньорството при реализирането на проект Чуй детето - става ли правосъдието приятелско към детето?, въвеждащ в България интегрирания мултидисциплинарен подход при изслушване на деца жертви, Методиката и Рамката на индивидуализираната оценка на пострадалите деца.
Prof. Neli Petrova, SAPI représentera L’observatoire International De La Justice Juvénile (OIJJ) à la Conférence Sur Les Droits De L’enfant à Sofia
Prof. Neli Petrova, SAPI représentera L’observatoire International De La Justice Juvénile (OIJJ) à la Conférence Sur Les Droits De L’enfant à Sofia La nouvelle Stratégie du Conseil de l’Europe sur le droits de l‘enfant (2016-2021) sera lancée pour la première fois à la conférence du Conseil de l’Europe, les 5 et 6 avril à Sofia. La conférence internationale à haut niveau, intitulée « Atteindre les sommets pour les droits de l’enfant », réunira plus de 250 ministres, experts et représentants d’organisations non gouvernementales du monde entier. L’observatoire International de la Justice Juvénile (OIJJ) sera représenté à cet événement de haut niveau par Prof. Neli Petrova-Dimitrova, Présidente du Conseil d’Administration de l’Institut d’Activités et de Pratique sociales. L’observatoire International de la Justice Juvénile participe activement à l’élaboration d’une proposition de Stratégie, notamment la partie concernant la justice bienveillante envers l’enfant. La Stratégie (adoptée par le Comité des Ministres le 2 mars dernier) est mise au point par des hommes politiques et des experts des États membres ; elle prévoit la participation de toutes les parties intéressées, la prise еn considération du point de vue de la société civile et les enfants eux-mêmes. L’Institut d’Activités et de Pratique sociales est affilié de longue date à l’Observatoire International de la Justice Juvénile. Les deux dernières années, leurs efforts conjoints pour la mise en place d’une justice adaptée aux besoins des enfants trouvent leur expression directe dans le partenariat, au cours de la réalisation du Projet « Écouter l’enfant – une Justice bienveillante envers l’Enfant » (Listen to the Child – Justice befriends the Child), introduisant en Bulgarie l’approche multidisciplinaire dans l’audition des enfants victimes, la Méthodologie et le Cadre de l’évaluation personnalisée des enfants victimes.
Предстои Съвет на потребителите в Центровете за обществена подкрепа в София
Предстои Съвет на потребителите в Центровете за обществена подкрепа в София Съветът на потребители се провежда два пъти в годината в Центровете за обществена подкрепа на Институт по социални дейности и практики. Форматът допринася за по-добра координация на усилията на различните участници в процеса на предоставяне на социални услуги.  Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност,  сътрудничество и взаимодействие между отделните участници. В съвета участват деца и родители, ползващи или ползвали услугите на Центровете за обществена подкрепа в София - "Славейков" и "Надежда" и различни специалисти предоставящи социални услуги, партньори и бъдещи потенциални потребители на услугата.   Функциите на Съвета са свързани с това : Да осигури и приобщи участието на широк кръг представители, пряко ангажирани с благосъстоянието на децата в дейността по предоставяне на социални услуги; Да служи като форма на отворен диалог между отделните участници в процеса по предоставяне на социални услуги в общността; Да осигури условия за изразяване на мнения, становища, предложения по отношение на развитието и ефекта от социалните услуги за деца както и за обмен на информация; Да създаде подкрепяща мрежа за работата и участие в живота на Центровете.   Тази година приоритетно срещите на Съвета на потребителите ще се провеждат под мотото на темите за  "За детските права” и "Ролята на бащата”. Те са изведени от нуждите на клиентите на Центровете, както и от приоритетите през 2016 г. на Институт по социални дейности и практики за застъпничество и популяризиране на детските права и подкрепа на функцията и ролята на бащата в грижите за детето.        Датите за провеждане на срещите на Съвета през първото полугодие на 2016 са:   23 март 2016 г. | 18 часа - Център за обществена подкрепа "Славейков"     Тема: "Правата на детето в контекста на раздялата в семейството" Срещата ще бъде фокусирана върху ролята на родителя в живота на детето след раздяла в семейството. Родителят не е родител само когато семейството е цяло, но и дори когато настъпи раздяла, дори и когато бъде създадено ново семейство. Детето има право на грижовни и обичащи го родители, които го разбират и посрещат адекватно всяка негова нужда, за да се развива то пълноценно. Срещата цели да повдигне основни въпроси по темата и да провокира дискусия сред участниците, за да бъдат споделени както добри, така и лоши практики.     30 март 2016 г. | 18 ч. - Център за обществена подкрепа "Славейков"  Тема: "Това, което искам да ти кажа…" Чрез различни арт-техники на участниците ще бъде дадена възможност да изготвят по артистичен начин самостоятелно „послания” до своите деца. Посланието за значимостта на родителската роля е най-въздействащо, когато е споделено чрез истинските истории на хората.    22 април 2016 г. | 16 ч. - Център за обществена подкрепа "Надежда" Тема: "Важният си ти!" Участието на деца в съдебни процедури, наказателни или граждански, е тема, която родителите не познават, докато не се сблъскат с нея в реалността. В съвремения свят децата са по-уязвими, отколкото възрастните осъзнаваме, те често могат да станат жертва или свидетели на злоупотреба, насилие или престъпление. В трудните за тях периоди на израстване могат лесно да бъдат въвлечени в престъпление и да се озоват в ситуация на конфликт със закона. Всяко дете, което участва в правни процедури, без значение дали е свидетел, потърпевш или извършител, е защитено и има своите права, част от които са то да бъде информирано както за правата му, така и за етапите през които ще мине и ролята на различните специалисти, които ще срещне в съдопроизводството, да бъде изслушано в подходящо и комфортно за него помещение от подготвен за работа с деца специалист, да получи подкрепа. Да бъдат информирани и подготвени за този момент е част от отговорността на родителите в грижата им за безгрижното детство.    За допълнителна информация и контакт: Център за обществена подкрепа "Славейков" - София, ул. "Пиротска" 175 | тел.: 02/ 9204238 | имейл: sapi_slaveykov@abv.bg Център за обществена подкрепа "Надежда" - София, кв. "Надежда", ул. "Сава Филаретов" 23 | тел.: 02/9361026 | имейл: cop_nadejda@abv.bg  
L’évaluation personnalisée dans la justice pénale | Séminaires
L’évaluation personnalisée dans la justice pénale | Séminaires L’Institut d’Activités et de Pratique sociales va organiser une série de séminaires sur le thème « L’évaluation personnalisée dans la justice pénale » à Plovdiv, Veliko Tarnovo, Choumen, Bourgas et Sofia. Y sont invités à prendre part des juges et procureurs au niveau régional, des policiers enquêteurs, des représentants des Services régionaux de l’Exécution des peines, Directions régionales d’Assistance sociale, du Service de Prévention de la délinquance juvénile, des Inspections régionales de l’Éducation auprès du Ministère de l’Éducation et de la Science, des communes et ONG et des prestataires de services sociaux.     Dans le contexte des exigences de la Directives 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant, les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et de leur transposition dans la législation nationale bulgare, l’Institut d’Activités et de Pratique sociales organise des séminaires, destinés aux professionnels engagés dans la justice des mineurs.   Un panel intitulé « Le sens des peines alternatives et le rôle du rapport préliminaire pour une justice équitable » est prévu à l’agenda des séminaires à Plovdiv, Veliko Tarnovo et Bourgas, pour examiner l’importance du rapport préliminaire pour l’individualisation de la peine,  les possibilités d’utilisation des ressources de la communauté, tels les services sociaux et d’autres services de soutien, changement et emploi, pour enrichir les possibilités de mise en oeuvre de programmes d’action sociale sur le peine. Ce panel vise à enrichir l’information, améliorer la compréhension et sensibiliser les professionnels au sujet du sens de la peine de probation et des activités conjointes au nom d’une justice équitable.    Dates : Plovdiv :  24.03 | 25.03 | hôtel Leipzig, 70, boulevard Rouski Veliko Tarnovo : 30.03 | 31.03 Choumen : 30.03 | 31.03 Bourgas : 31.03 | 1.04 Sofia : 13.04   Les séminaires sont organisés dans le cadre du Projet « L’augmentation des compétences des agents de probation », bénéficiant du mécanisme de financement norvégien pour la période 2009-2014, Programme BG15, et du Projet « Écouter l’enfant – une Justice bienveillante envers l’Enfant » (Listen to the Child – Justice befriends the Child), JUST/2013/JPEN/AG/4601, financé par la Commission européenne. Les programmes des événements seront publiés après l’article.
Индивидуална оценка в наказателното правосъдие | Семинари
Индивидуална оценка в наказателното правосъдие | Семинари Институт по социални дейности и практики ще проведе поредица от семинари на тема: Индивидуална оценка в наказателното правосъдие в градовете Пловдив, Велико Търново, Шумен, Бургас и София. За участие са поканени съдии и прокурори на областно ниво, разследващи полицаи, представители на ОСИН, РДСП, ДСП, РИО на МОН, РЗИ, общини и неправителствени организации, доставчици на социални услуги.     Във връзка с изискванията на Директива 2012/29 на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепа и защита на жертвите на престъпления и въвеждането им в българското законодателство, Институт по социални дейности и практики провежда семинарите, насочени към професионалисти, имащи отношение към правосъдието за деца.   В рамките на отделен панел: „Смисълът на алтернативните наказания, роля на предсъдебния доклад за справедливо правосъдие”, предвиден за семинарите в Пловдив, Велико Търново и Бургас, ще бъдат обсъдени значението на предсъдебния доклад за индивидуализиране на присъдата, възможностите за включване в него на ресурсите в общността, като социални и други услуги за подкрепа, промяна и заетост с цел увеличаване на възможностите за включване на програми за обществено въздействие в присъдата. Целта на този панел е да се повиши информираността, разбирането и чувствителността на професионалистите към смисълът на наказанието пробация и към съвместната работа в името на справедливо правосъдие.    Дати: Пловдив – 24.03 | 25.03 | хотел Лайпциг, бул. „Руски” №70 Велико Търново – 30.03 | 31.03 Шумен – 30.03 | 31.03 Бургас – 31.03 | 1.04 София – 13.04   Семинарите се провеждат във връзка с изпълнение на  проект „Повишаване на компетенциите на пробационните служители”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, Програма BG15 и проект „Чуй детето - става ли правосъдието приятелско към детето”, JUST/2013/JPEN/AG/4601, финансиран от Европейската комисия. Програмите за отделните събития се публикуват след статията.    
Дискусия: Готово ли е обществото ни да окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода?
Дискусия: Готово ли е обществото ни да окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода? Институт по социални дейности и практики в партньорство с фондация С.Е.Г.А. организират публична дискусия на тема: Готово ли е обществото ни да окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода?   Кога и къде? 23 март 2016 год., 14 ч. София, хотел „Даунтаун”, бул. „Васил Левски” №27 А Аудитория: За участие в дискусията са поканени представители на Министерство на Правосъдието, Агенция за социално подпомагане, ДАЗД, неправителствени организации и водещи национални експерти, които работят  по темата. Вход: Свободен, за предварителна регистрация и информация: Гергана Кирилова, Експерт Програми и проекти и организационна дейност, Институт по социални дейности и практики   Публичната дискусия ще бъде предшествана от Заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода.
Съвет за подкрепа: за приятелско към децата правосъдие
Съвет за подкрепа: за приятелско към децата правосъдие Министерство на правосъдието в партньорство с Институт по социални дейности и практики организира Съвет подкрепа по изпълнение на Директива 2012/29/ЕС относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влeзе в сила за България през ноември 2015г. Събитието ще се състои на 17 февруари 2016 г. от 10.00 ч. в конферентна зала VENUS, бул. „Княз Александър Дондуков” №9 /вход откъм улица „Бачо Киро”/. Поканата е отправена към представители на МВР, Прокуратура, МОН, МЗ, ДАЗД, СДВРП, НИП, МТСП, АСП, Академия на МВР, ГД СНП и неправителствени организации.    Програма: Правосъдие и защита на правата на жертви на престъпления 10.15 – 11.30   Представяне на напредъка по прилагане на Директивата 2012/29/ЕС в България. Представяне на eвропейски модел за интегриран подход за защита на правата и подкрепа на деца, жертви на насилие. Прилагане на Директивата 2012/29/ЕС при възрастни, жертви на престъпление – предизвикателства и идеи. Анализ на ситуацията – данни от официалната статистика. Институт по социални дейности и практики   Правосъдие и иновативни услуги за правонарушители 11.30 – 12.00   Представяне на изследване за профила на пробационния служител, Институт по социални дейности и практики 12.00 – 12.30 Приключване на срещата     За правосъдие, адаптирано към потребностите на децата: Общественият съвет за подкрепа е дългогодишна инициатива на Институт по социални дейности и практики, която той осъществява в рамките на програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието”.  Съветът обединява представители на Института, ДАЗД, АСП, МП, Академия на МВР, Институт по психология на МВР, МТСП, МЗ, МОН, УНИЦЕФ и др. в усилията им за развитие и прилагане на политики и практики, подкрепящи децата, участници в правни процедури. Сесиите му се организират няколко пъти в годината и откриват пространство за дискусия между различните професионалисти по представени от Института изследвания, препоръки, разработени стандарти и пр.