Събития

Бяха обучени фасилитатори по проект РЕВИС
Бяха обучени фасилитатори по проект РЕВИС В рамките на проект REVIS в „Превенция и отговор на насилието сред деца в училищата и се проведе национално обучение за фасилитатори, които ще работят с децата в 10 училища за предотвратяване и намаляване на насилието от връстници в училища и други образователни институции. Целта на проекта REVIS, координиран от Terre des hommes Hungary, е да предотврати, да се бори и да реагира на насилието сред децата чрез промяна на социалните норми и поведение, както и да създаде възможности за децата да променят нормите, които водят до насилие като създадат позитивни правила и норми в училище. На 14–16 октомври 2021 г. в Боровец (България) се проведе Национално събитие за обучение на учители за промяна на социалните и полови норми около насилието в училищата. Събитието беше организирано от Института за социални дейности и практики и в него взеха участие 20 учители, психолози и педагогически съветници, представляващи 10 училища в България. Обучението беше подпомогнато от квалифицирани обучители по темата за превенция на насилието. След обучение по разработена програма, фасилитаторите ще предадат знанията си в общо 10 училища в България и ще фасилитират уършопи с учениците за развитие на уменията и капацитета им за идентифициране и намеса в случай на насилие. Обучението на фасилитатори съчетава индивидуални и групови методи на преподаване, за да подпомогне груповата работа, но и да даде възможност на участниците да обмислят критично собствения си опит и наблюдения върху насилието между деца в училищна възраст. Дейностите също така са предназначени да вдъхновят промяна в училищните правила с цел предотвратяване на насилието над деца, което трябва да бъде подкрепено от ръководството на училището. Конкретните цели на обучението бяха: • Професионалисти да подобрят и осмислят знанията си относно фацторите, водещи до насилието сред децата в училищната среда; • Да се запознаят с модулите на програмата; • Да развие умения им за водене на обучителни групи и да придобият увереност в темата за социалните норми и изграждане на позитивна и сигурна среда в училище. Участниците споделиха висока степен на задоволство, както и увереност в приложимостта на придобитите знания и умения. Споделиха, че програмата за работата с децата е много добре структурираната, достъпна и изчерпателна, практическата насоченост и приложението й в училищната среда. Данните от обратна връзка от обучителите показват, че участниците идентифицират насилието и тормоза в училище като сериозен проблем, към който трябва да се обърне вниманието на децата.  „Участниците определиха като ключова тема промяната на социалните норми за изграждане на позитивна среда в училище. Такъв подход може да засили по-нататъшните интервенции, насочени към намаляване на насилието сред деца.”
Обучение на обучители на тема „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище ”  по проект REVIS
Обучение на обучители на тема „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище ” по проект REVIS Проектът REVIS стартира през януари 2021 г., след проучване проведено в страните участници в проекта. Въз основа на проучванията беше създадено ръководство за обучители и фасилитатори „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище ”, то бе разработено от Международен институт за правата и развитието на децата (IICRD) като част от учебната програма. По него бе проведено  Обучение на обучители (ToT), което се проведе от 14 юни на ICRD -25 -ти 2021 г., и имаше за цел да обучи участниците да използват учебната програма и наръчника. Обучението бе планирано като присъствено, но се трансформира в онлайн формат предвид епидемичните мерки. Преди обучението беше създадена работна група от обучители от 4 -те страни по проекта (България, Хърватия, Румъния, Сърбия), в работната група участваха по двама обучители  от всеки партньор по проекта, както и други ангажирани с темата професионалисти. Участниците могат да се похвалят с богат професионален опит и познания, умения в различни области, свързани с темата на проекта, например в социалната сфера, закрила на детето и защита на уязвими деца и млади хора, педагогика, психология, водене на обучения, консултации, супервизия, фасилитиране на на дейности, координиране на проекти за превенция на насилието и защита на децата от всички форми на насилие, провеждане на изследвания свързани с насилие между  връстници и др. Експертизата на участниците, както и тяхната мотивация и откритост направиха възможен интензивния обмен на опит и знания и формираха работеща общност. След обучение по създадената програма обучителите на обучители ще предадат знанията си на общо 80 фасилитатори в четирите страни по проекта и ще ги обучат за дейностите, които фасилитаторите ще водят с деца, за да развият техните умения и капацитет за идентифициране и намеса в случай на насилие от връстници. Обучението на обучителите комбинира индивидуални и групови методи на обучение, с цел да подпомогне груповата работа, но и да даде възможност на участниците да обмислят критично собствения си опит и наблюдения върху насилието между деца в училищна възраст. Дейностите  са изградени и с цел да се вдъхнови промяна в училищните правила с цел превенция на насилието срещу деца, която да бъде подкрепена от училищните ръководства. Конкретните цели на обучението бяха: Професионалистите да ​​подобрят и осмислят знанията на специалистите във връзка с насилието между връстици в училищна среда; Да се ​​запознаят с модулите от наръчника за обучиние; Да се ​​развият умения за водене на обучителни групи и да придобият увереност в тях; Да изградят общност, за да могат да се подкрепят взаимно в процеса на обучение. По време на обучението се проведоха множество дискусии посветени на темата. Беше представено резюме на „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище “ от IICRD, а модулите на ръководството бяха обсъдени с оглед на различните дейности. След това обучителната програма беше финализирана от IICRD с оглед на обратната връзка и наблюденията. Учебната програма и инструментите ще т бъдат контекстуализирани за обучението на фасилитаторите във всяка страна (според възрастта на децата, размера на групата, пола на децата и др.). Ръководството ще бъде достъпно на български, хърватски, румънски, сръбски. Проектът е съфинансиран от Програмата за правата, равенството и гражданството на Европейския съюз (2014-2020 г.)
ПУБЛИЧЕН ИЗБОР ЗА  ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ  ЗАДАНИЕ
ПУБЛИЧЕН ИЗБОР ЗА ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ ЗАДАНИЕ Публичен избор за логистични услуги Задание Местоположение: България Обект на процедурата: Извършване на логистични услуги в рамките на проект „БОДРОЗИ“ – организиране на транспорт, настаняване, изхранване, кафе-паузи и зали на участници в обучения в периода 01.09.2021 – 30.10.2021 Продължителност:  2 месеца Очакван обхват на услугата: организиране на логистиката за провеждане на 7 тридневни обучения за 25 обучаеми и двама обучители, включително покриване на транспортни разходи, осигуряване на нощувки, конферентни зали и оборудване, храна и кафе-паузи Основание за заданието: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ” ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛУЧЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, чл. 6, ал. 1, т. 3 „публичен избор” Дата на публикуване: 09.08.2021 г. Подробности може да видите в прикачение файлове.
Институт по социални дейности и практики бе цитиран в сайта на ПРООН в Туркменистан
Институт по социални дейности и практики бе цитиран в сайта на ПРООН в Туркменистан В съобщението се казва: ”Червения полумесец на Туркменистан (NRCST) и обществената организация «Yenme» преминаха петдневно специализирано онлайн обучение за предоставянето на три нови социални услуги, които ще започнат да пилотират в началото на август 2021 г. в Ашхабад с подкрепата на малки безвъзмездни средства от ПРООН в рамките на Съвместната програма на ООН и правителството на Туркменистан за прилагане на нов модел на социални услуги на общностно ниво. Нови социални услуги ще се предлагат на възрастни с хронични заболявания, възрастни с увреждания и самотни възрастни хора с цел подпомагане на техния независим живот в общността и предотвратяване на настаняването им в специализирани резидентни институции. В онлайн обучението участваха координаторите на нови социални услуги от Националното дружество на Червения полумесец на Туркменистан (NRCST). Обучението беше организирано от ПРООН в Туркменистан в партньорство с Българския Институт по социални дейности и практики, чиито специалисти през последните девет месеца осъществиха онлайн обучение на персонала за социални услуги в Туркменистан по съвместната програма. Обучението се фокусира върху управление на случаи в социалната работа, стандарти за качество, управление на човешките ресурси и методология за планиране и предоставяне на социални услуги. „Проучихме интегриран подход за планиране, предоставяне и мониторинг на социални услуги, основан на международната практика и опит“, каза Гуляхан Таналова, координатор на нова социална услуга за хора с увреждания, която ще бъде пилотна от «Yenme». Това обучение беше предшествано от обучение на персонала на социалните служби от Червения полумесец и «Yenme», за да ги подготви за пилотирането нови социални услуги. По време на това обучение около 15 служители на доставчици на социални услуги засилиха капацитета си да предоставят социални услуги на целеви групи и повишиха своите умения и знания в социалната работа въз основа на индивидуалните нужди на получателите на услуги и правата на човека. Обучението беше една от предпоставките за получаване на безвъзмездни средства от ПРООН. В допълнение към финансовата подкрепа, средствата от ПРООН са насочени към проверка на механизма на предоставяне на социални услуги в Туркменистан. Тази процедура включва подбор на недържавни доставчици на социални услуги от държавни институции на конкурентна основа за предоставяне на социални услуги на уязвими групи от населението с държавно финансиране. И двете гореспоменати организации успешно преминаха конкурсния процес за пилотни нови социални услуги на местно ниво и завършиха подготвителния процес за стартиране на горепосочените услуги. Програмата „Подобряване на системата за социална закрила чрез въвеждане на приобщаващи качествени социални услуги на местно ниво“, финансирана от Съвместния фонд за устойчиво развитие, се изпълнява от правителството на Туркменистан и няколко агенции на ООН, а именно УНИЦЕФ, ПРООН, ЮНФПА и UNODC, с цел въвеждане на нов модел на социални услуги на местно ниво. Преглед на правната и регулаторна рамка за предоставяне на социални услуги и професионално развитие на националните социални работници. Водещият национален партньор е Министерството на труда и социалната защита на населението на Туркменистан, водещата агенция на ООН е УНИЦЕФ. Други ключови национални партньори са Министерството на образованието на Туркменистан, Министерството на здравеопазването и медицинската индустрия на Туркменистан, Министерството на вътрешните работи на Туркменистан и Министерството на финансите и икономиката на Туркменистан. Срокът за изпълнение на съвместната програма: 2020-2022.” Източник: Служба на ПРООН в Туркменистан https://turkmenportal.com/blog/38610/v-turkmenistane-budut-zapushcheny-pilotnye-proekty-po-predostavleniyu-novyh-socialnyh-uslug
В Шумен бе представена на независимата оценка на модела „Зона ЗаКрила“
В Шумен бе представена на независимата оценка на модела „Зона ЗаКрила“ По инициатива на Уницеф България и със съдействието на община Шумен, на специално събитие в града бе представена независимата оценка на модела и услугите, предоставяни от Детски центрове за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“. На срещата присъстваха представители на община Шумен,ОДМВР - Шумен, съдебвна власт, РДСП и ДСП – Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав, представители на училища и да други социални услуги в общината.  Детски Център за Застъпничество и Подкрепа „Зона ЗаКрила“ Шумен бе представен от директора на Институт по социални дейности и практики г-жа Даринка Янкова и от директорът на центъра в Шумен г-жа Златка Йорданова.   На срещата бе представена оценката на модела и услугите, предоставяни от Детските Центрове за Застъпничество и Подкрепа „Зона ЗаКрила“, новият филм за „Зона ЗаКрила“  и се проведе дискусия относно осигуряването на тяхната устойчивост и прилагането на модела на регионално и национални ниво.   Оценката на модела и услугите, предоставяни от Детските Центрове за Застъпничество и Подкрепа „Зона ЗаКрила“ бе инициирана в края на 2019 г. от УНИЦЕФ. Целта бе да се оцени тяхната релевантност, ефективност, ефикасност и въздействие, както и да допринесе за институционализирането на модела и разкриването на подобни услуги и в други области на страната.   Оценката бе извършена в периода ноември 2019 г. – май 2020 г. от независим външен оценител, проф. Робин Хар, с подкрепата на националните консултанти Кристина Славова и Люба Деветакова.   Докладът от оценката категорично потвъди положителните резултати от услугите за децата и родителите и тяхното въздействие, като също така извежда следните констатации и изводи по отношение на устойчивостта на модела: „Пилотните услуги отговарят напълно на националните приоритети и нуждите на правителството от развитие на услуги за превенция и реакция към насилието над деца и подкрепа на техните родители; интегрираният подход на предоставяне на качественa подкрепа носи най-големи ползи за децата и семействата, а същите са допринесли за подобряването на достъпа до правосъдие за децата, преживели насилие и престъпления; „Зона ЗаКрила“ е допринесла и за подобряване на сътрудничеството и координацията между секторите и различни специалисти за осигуряване на най-добрите интереси на децата — жертви на насилие.”   Иновативният модел „Зона ЗаКрила“ стартира през 2016 година благодарение на  партньорството на УНИЦЕФ, правителството, БТВ/BTV, общините София, Шумен и Монтана, Институт за социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус“.   Центрове „Зона ЗаКрила“ в момента има в три града в страната – Щумен, Монтана и София, те осигуряват защитено пространство, в което децата и родителите могат да получат цялостна и безплатна подкрепа от компетентни и добре обучени психолози, социални работници и юристи „под един покрив”. Екипите работят в сътрудничество с отделите за закрила на детето, образователната система, полиция, прокуратура и съдилища, улеснявайки усилията на всички институции около детето да бъдат в негов най-добър интерес.  
 Стартира обучение за обучители по проект REVIS
Стартира обучение за обучители по проект REVIS През периода 14-25 юни 2021 г. стартира обучение на обучители - Промяна на социалните норми свързани с насилието над деца в училищата за участници от България, Румъния, Сърбия и Хърватска, партньори по проект REVIS. Обучението ще се води и координира от Международен институт за правата на детето и развитието и REVIS Фасилитатори и координатори на IICRD са Лора Райт, Ванеса Къри, Катлийн Манион, Марта Питре Целта на обучението е да подготви обучителите за обучение по темата на фасилитатори, работещи в училище с деца. Ще имат възможност да рефлексия върху практиката, да подобрят знанията за социалните норми свързани с превенция на насилието в училищатал Разработен е наръчник за работа по тема за превенция на насилието в училище, който е разеделен на модули и подпомагащ практиктата по тази тема с децата. Проектът REVIS обединява пет организации от Югоизточна Европа с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето, превенция на на насилието над деца, изграждане на капацитет и знания у специалистите и овластяване на децата да участват в борбата с вредните практики и насилие. Целта на проекта е да предотврати, да се бори и да реагира на насилието между връстници, създаване на пространство, в което децата да споделят и обсъждат причините, водещи до насилие сред връстници, да могат влияят и участват в решения на проблема. REVIS ще има мултиплициращ ефект: резултатите от проекта ще бъдат подобрени с помощта на платформата ChildHub за разпространение и взаимодействие между професионалисти, мрежи на партньори и други регионални и тематични събития. Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство, гражданство 2014-2020 на Европейския съюз (80%)
Приключи първият цикъл от обучения за специалисти работещи с деца жертви и свидетели на домашно насилие
Приключи първият цикъл от обучения за специалисти работещи с деца жертви и свидетели на домашно насилие   В периода от 15 февруари до 5 март Институт по социални дейности и практики и фондация „Асоциация Анимус” проведоха 13 специализирани обучения в онлайн формат, които обхванаха специалисти от социални услуги в 25 области на страната, в останалите 3 области бяха проведени пилотните обучения.  Обучения за специалисти от социални услуги на тема: „Работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – идентифициране и директна работа за подкрепа  и възстановяване”. Участваха общо 375 служители на социални услуги, които директно работят с деца и семейства – психолози и социални работници в социални услуги тип: център за обществена подкрепа, кризисен център, център за социална интеграция и рехабилитация. Проведените до сега обучения бяха с фокус върху идентифициране на случаи на домашно насилие и директна работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие. Специалистите задълбочиха знанията си по серия обучителни теми сред които: дефиниция за домашно насилие; профил на жертвите; преживявания на въвлечените в домашното насилие; симптоми при деца, жертви и/или свидетели на домашно насилие; оценка на риска от убийство; интегрирана оценка на дете, жертва или свидетел на домашно насилие; интервенции за спиране на насилието; щадящо участие на детето в правни процедури; интервенции за възстановяване от травмата; психо-социална / психологическа подкрепа на немалтертиращия родител; психо-социална подкрепа на  родителя - извършител на насилие; представяне на модела на Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила”. Обратната връзка за обученията е изключително позитивна В обратната си връзка за обученията участниците от различните градове споделиха голяма степен на удовлетвореност, както и увереност в приложимостта на придобитите знания и умения и че във време на изолация и ограничения са имали нужда от професионални контакти, срещи и обмяна на опит и обучението е имало „мотивиращ“ ефект. Подчертаха, че са получили знания, които биха използвали в практиката си и желание за следващи обучения. Подробни писмени обратни връзки са дали общо 132 участници в обучението, участвали в обучения, водени от двете партньорски организации - ИСДП и Анимус. Участниците са посочили, че всяка от представените теми в обучението ще използват в бъдещата си работа. 82 % от тях отчитат полезността на темата „Последици и потребности на децата, жертви и свидетели на домашно насилие“, 75 % са посочили значението на теми като „Симптоми на домашно насилие“ и „Възстановяване на децата, жертви и свидетели на домашно насилие“. Останалите теми от обучението, над 51 % от участниците определят като приложими в бъдещата работа.  На въпроса „Смятате ли, че това обучение ще Ви помогне по-добре да работите със случаи на деца, жертви или свидетели на домашно насилие?“, 131 (99,2 %) участници са посочили отговор ДА. На въпроса „Какво научих по време на обучението?”, участниците посочват: много неща за директната работа по случаи на деца жертви или свидетели на ДН; реакция в случай на ДН; провеждане на интервю с дете; работата на специализиран център за деца жертви на насилие Зона ЗаКрила, работата в синя стая; роли на институциите при деца, жертви на ДН; психологическа работа с жертвите на ДН; споделен опит и практики; нови техники и методи за работа; припомняне и обогатяване на знанията по темата. Участниците споделят, че са харесали методите на представяне на темите (филми, дискусии, работа в малки групи, споделяне на добри практики), добре структурираната програма, достъпността и изчерпателността на информацията и представените теми, опита на обучителите и професионалното водене на обучението, практическата насоченост на обучението, обратната връзка. Данните от обратните връзки показват, че нагласите на участниците спрямо домашното насилие като проблем, като последствия за децата и като начин на реагиране варират в зависимост от опита им в работата по случаи на деца, жертви на ДН, както и според утвърдените и приложими местни практики за междуинституционално взаимодействие в тези случаи. За проект BODROZI - реакция при случаи на домашно насилие над деца Обученията са по проект  BODROZI - реакция при случаи на домашно насилие над деца, изпълняван от двете организации. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които са замесени деца - като жертви или като свидетели и в резултат да се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие в цялата страна. Проектът има подкрепата на редица институции – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. В края на проекта през специализираните обучения ще са преминали на 1000 специалисти от цялата страна, сред тях: полицаи, социални работници, специалисти по закрила, работещи в социални услуги и местни власти. Обученията са базирани на споделен опит от експерти от цялата страна на добри практики за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие и международно признатите като добра практика стандарти за качество на Детските къщи, адаптирани към националния контекст и прилагани в 3 центъра „Зона ЗаКрила”. Стремежът е именно тези стандарти да бъдат разпространени в цялата страна като модел на работа.   Допълнителните цели на проекта са свързани с: въвеждане на ориентиран към детето подход на всички етапи на закрила и подкрепа на детето; стимулиране на сътрудничеството между органите за закрила на детето чрез взаимно опознаване и обучение; подобряване на капацитета за разпознаване, разкриване и справяне с домашното насилие сред професионалистите работещи с деца и обществото; подобряване на специализираните услуги с цел по-добро справяне с нуждите на децата жертви / свидетели на домашно насилие; разпространение на модела „Зона ЗаКрила” в страната;   Очакванията са по този начин практиките за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие да се подобрят в цялата страна, да се развие прилагането на редица разпоредби, свързани с правата на децата жертви на насилие. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програмата „Права, равенство и гражданство“.
Обучение за обучители по проект БОДРОЗИ
Обучение за обучители по проект БОДРОЗИ Между 9 и 11 юни в Павел Баня експерти на ИСДП проведоха обучение „Интегриран и мултидисциплинарен подход към деца жертви и свидетели на насилие центриран към техните нужди и най-добър интерес” за обучители по проект BODROZI- реакция при случаи на домашно насилие над деца. Обучаемите на свой ред ще проведат специализирани обучения за мултидисциплинарни екипи в цялата страна. Основна цел на проект BODROZI- реакция при случаи на домашно насилие над деца  изпълняван от Институт по социални дейности и практики и Фондация "Асоциация Анимус"  е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени деца - като жертви или като свидетели и в резултат да се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие в цялата страна. Проектът има подкрепата на редица институции– МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. В край на проекта през специализираните обучения ще са преминали на 1000 специалисти от цялата страна, сред тях: полицаи, социални работници, специалисти по закрила, работещи в социални услуги и местни власти. Фокус на обученията за различните специалисти са темите: идентификация на случаи; съвместна работа по случаите на база на добрите практики и директна работа при случаи на домашно насилие. Проектът се фокусира върху по-всеобхватното и цялостно прилагане на стандартите на ЕС - Хартата на основните права на ЕС (главно членове 4 и 24), практическите аспекти на Истанбулската конвенция, глави IV и V и Директива 2012/29 / ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Обученията са базирани на споделен опит от експерти от цялата страна на добри практики за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие и международно признатите като добра практика стандарти за качество на Детските къщи, адаптирани към националния контекст и прилагани в 3 центъра „Зона ЗаКрила”. Стремежът е именно тези стандарти да бъдат разпространени в цялата страна като модел на работа. Допълнителните цели на проекта са свързани с: въвеждане на ориентиран към детето подход на всички етапи на закрила и подкрепа на детето; стимулиране на сътрудничеството между  органите за закрила на детето чрез взаимно опознаване и обучение; подобряване на капацитета за разпознаване, разкриване и справяне с домашното насилие сред професионалистите работещи с деца и обществото; подобряване на специализираните услуги с цел по-добро справяне с нуждите на децата жертви / свидетели на домашно насилие; разпространение на модела „Зона ЗаКрила” в страната;  Очакванията са по този начин практиките за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие да се подобрят в цялата страна, да се развие прилагането на редица разпоредби, свързани с правата на децата жертви на насилие, посочени в Директивата на ЕС за борба със сексуалното насилие, сексуалната експлоатация и детската порнография и Директивата на ЕС за трафика на хора. Проектът ще допринесе и за текущия приоритет на ЕС относно интегрираните системи за закрила на детето в държавите-членки на ЕС и неговите 10 принципа и насоките на политиката на Съвета на Европа за интегрирани национални стратегии за защита на децата от насилие. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програмата „Права, равенство и гражданство“.
Експерти на ИСДП проведоха международно обучение
Експерти на ИСДП проведоха международно обучение Експерти на ИСДП проведоха международно обучение на тема: „Апробиране на пакет от обучителни инструменти за развитие на комепетенции заинтерпрофесионално взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие” В рамките на четири дни от 31 май до 3 юни, 2021 г. се проведе обучение-семинар за представяне и валидиране на педагогически инструменти сред професионалната общност в България. Темата на обучението беше: „Апробираненапакетотобучителниинструментизаразвитиенакомепетенциизаинтерпрофесионалновзаимодействиеприработа с деца, жертвинанасилие”, обучението е по проект  „Обучителнипредизвикателстванамеждупрофесионалността в социалнатаинтервенция – ИНТЕРПРО“, проектът е подкрепен от ЕС (програма Еразъм +) и по него работят експерти от ИСДП и партньорските организации - Университет Париж Нантер, Франция, Университет Лисабон, Португалия,  Висше училище по социална работа Брюксел, Белгия с научната подкрепа на университета Шербрук, Канада. Те разработиха обучителни инструменти, които се представят, тестват и валидират пред практикуващи и обучаващи се специалисти, участници в интердисциплинарни екипи по случаи на деца в риск. След финализиране на обучителната програма, която включва модул за академично обучение и модул за продължаващо обучение на 6 основни компетенции за интерпрофесионално сътрудничество, тя ще бъде предоставена за ползване на университети и други обучаващи организации. Сред участниците в обучението имаше професионалисти, които работят с деца, жертви на насилие, социални работници, психолози, учители, полицаи, прокурори, съдии, съдебен лекар и др.; Участваха над 50 специалисти от България и партньорските държави. По време на семинара се проведоха активни дискусии, работа в групи, обсъждане на случаи от практиката, ролеви игри, споделяне на професионален опит и становища. Дискусиите бяха насочени към: изясняване на понятията какво означава да си компетентен в комуникацията и решаването на конфликти в интерпрофексионална среда,  умения за проактивно решаване на конфликти, практики на ефективната комуникация, бариери пред комуникацията в интерпрофесионална сресда, участие на клиентигте-деца и семействата им в интерпрофесионалното партньорство, методи за ефективна комуникация. Целите на проект „Обучителни предизвикателства на междупрофесионалността в социалната интервенция – ИНТЕРПРО“са свързани с проучване как професионалиститеотразличнипрофесииработятзаеднонаполетонасоциалнитеуслуги в странитепартньорипопроекта и създаване на «инструменти» заобучениеза развитиенанабороткомпетенциизатазиинтепрофесионалност.   В рамките на проекта бяха разработени обучителни инструменти,  които да бъдат тествани и валидирани пред практикуващи и обучаващи се специалисти, участници в интердисциплинарни екипи по случаи на деца в риск. Семинаръторганизирано от ИСДП имаше за цел представяне на пакет от обучителни  инструменти за развитие на две основни компетенции, които са част от основната компетенция за междупрофесионално сътрудничество в работата с деца жертви и свидетели на насилие: Комуникация с другите; Решаване на конфликти.  Семинарът се проведе онлайн, работният език беше френски, със симултанен превод на български език.