Събития

В Шумен бе представена на независимата оценка на модела „Зона ЗаКрила“
В Шумен бе представена на независимата оценка на модела „Зона ЗаКрила“ По инициатива на Уницеф България и със съдействието на община Шумен, на специално събитие в града бе представена независимата оценка на модела и услугите, предоставяни от Детски центрове за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“. На срещата присъстваха представители на община Шумен,ОДМВР - Шумен, съдебвна власт, РДСП и ДСП – Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав, представители на училища и да други социални услуги в общината.  Детски Център за Застъпничество и Подкрепа „Зона ЗаКрила“ Шумен бе представен от директора на Институт по социални дейности и практики г-жа Даринка Янкова и от директорът на центъра в Шумен г-жа Златка Йорданова.   На срещата бе представена оценката на модела и услугите, предоставяни от Детските Центрове за Застъпничество и Подкрепа „Зона ЗаКрила“, новият филм за „Зона ЗаКрила“  и се проведе дискусия относно осигуряването на тяхната устойчивост и прилагането на модела на регионално и национални ниво.   Оценката на модела и услугите, предоставяни от Детските Центрове за Застъпничество и Подкрепа „Зона ЗаКрила“ бе инициирана в края на 2019 г. от УНИЦЕФ. Целта бе да се оцени тяхната релевантност, ефективност, ефикасност и въздействие, както и да допринесе за институционализирането на модела и разкриването на подобни услуги и в други области на страната.   Оценката бе извършена в периода ноември 2019 г. – май 2020 г. от независим външен оценител, проф. Робин Хар, с подкрепата на националните консултанти Кристина Славова и Люба Деветакова.   Докладът от оценката категорично потвъди положителните резултати от услугите за децата и родителите и тяхното въздействие, като също така извежда следните констатации и изводи по отношение на устойчивостта на модела: „Пилотните услуги отговарят напълно на националните приоритети и нуждите на правителството от развитие на услуги за превенция и реакция към насилието над деца и подкрепа на техните родители; интегрираният подход на предоставяне на качественa подкрепа носи най-големи ползи за децата и семействата, а същите са допринесли за подобряването на достъпа до правосъдие за децата, преживели насилие и престъпления; „Зона ЗаКрила“ е допринесла и за подобряване на сътрудничеството и координацията между секторите и различни специалисти за осигуряване на най-добрите интереси на децата — жертви на насилие.”   Иновативният модел „Зона ЗаКрила“ стартира през 2016 година благодарение на  партньорството на УНИЦЕФ, правителството, БТВ/BTV, общините София, Шумен и Монтана, Институт за социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус“.   Центрове „Зона ЗаКрила“ в момента има в три града в страната – Щумен, Монтана и София, те осигуряват защитено пространство, в което децата и родителите могат да получат цялостна и безплатна подкрепа от компетентни и добре обучени психолози, социални работници и юристи „под един покрив”. Екипите работят в сътрудничество с отделите за закрила на детето, образователната система, полиция, прокуратура и съдилища, улеснявайки усилията на всички институции около детето да бъдат в негов най-добър интерес.  
Задание за  предоставяне на услуга
Задание за предоставяне на услуга ЗАДАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА „Обучение на деца 14-18 г. в умения за изготвяне на видео и аудио съдържание” по проект "Фокус" “FOCUS – working together for children in criminal proceedings” (номер на проекта 878556) по програма “Права, равенство, гражданство” на ЕК Местоположение: България Обект на процедурата: предоставяне на услуга „Обучение на деца 14-18 г. в умения за изготвяне на видео и аудио съдържание”   Продължителност:  юли 2021-декември 2021 г. Очакван обхват: Провеждане на уъркшопи два пъти месечно с група от 10 деца на възраст 14-18 г в сградата на Център за обществена подкрепа «Славейков», ул. Пиротска 175 или в централния офис на ИСДП, в периода 01,07-31.12,2021 г, общо 12 уъркшопа и подпомагане на децата да изработят поне 2 кратки видеоматериала по темата за децата и наказателните съдебни процедури Основание за заданието: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ” ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛУЧЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, чл. 6, ал. 1, т. 3 „публичен избор” Дата на публикуване: 22.06.2021 г. Повече информация може да намерите в прикачените файлове.  
 Стартира обучение за обучители по проект REVIS
Стартира обучение за обучители по проект REVIS През периода 14-25 юни 2021 г. стартира обучение на обучители - Промяна на социалните норми свързани с насилието над деца в училищата за участници от България, Румъния, Сърбия и Хърватска, партньори по проект REVIS. Обучението ще се води и координира от Международен институт за правата на детето и развитието и REVIS Фасилитатори и координатори на IICRD са Лора Райт, Ванеса Къри, Катлийн Манион, Марта Питре Целта на обучението е да подготви обучителите за обучение по темата на фасилитатори, работещи в училище с деца. Ще имат възможност да рефлексия върху практиката, да подобрят знанията за социалните норми свързани с превенция на насилието в училищатал Разработен е наръчник за работа по тема за превенция на насилието в училище, който е разеделен на модули и подпомагащ практиктата по тази тема с децата. Проектът REVIS обединява пет организации от Югоизточна Европа с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето, превенция на на насилието над деца, изграждане на капацитет и знания у специалистите и овластяване на децата да участват в борбата с вредните практики и насилие. Целта на проекта е да предотврати, да се бори и да реагира на насилието между връстници, създаване на пространство, в което децата да споделят и обсъждат причините, водещи до насилие сред връстници, да могат влияят и участват в решения на проблема. REVIS ще има мултиплициращ ефект: резултатите от проекта ще бъдат подобрени с помощта на платформата ChildHub за разпространение и взаимодействие между професионалисти, мрежи на партньори и други регионални и тематични събития. Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство, гражданство 2014-2020 на Европейския съюз (80%)
Приключи първият цикъл от обучения за специалисти работещи с деца жертви и свидетели на домашно насилие
Приключи първият цикъл от обучения за специалисти работещи с деца жертви и свидетели на домашно насилие   В периода от 15 февруари до 5 март Институт по социални дейности и практики и фондация „Асоциация Анимус” проведоха 13 специализирани обучения в онлайн формат, които обхванаха специалисти от социални услуги в 25 области на страната, в останалите 3 области бяха проведени пилотните обучения.  Обучения за специалисти от социални услуги на тема: „Работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – идентифициране и директна работа за подкрепа  и възстановяване”. Участваха общо 375 служители на социални услуги, които директно работят с деца и семейства – психолози и социални работници в социални услуги тип: център за обществена подкрепа, кризисен център, център за социална интеграция и рехабилитация. Проведените до сега обучения бяха с фокус върху идентифициране на случаи на домашно насилие и директна работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие. Специалистите задълбочиха знанията си по серия обучителни теми сред които: дефиниция за домашно насилие; профил на жертвите; преживявания на въвлечените в домашното насилие; симптоми при деца, жертви и/или свидетели на домашно насилие; оценка на риска от убийство; интегрирана оценка на дете, жертва или свидетел на домашно насилие; интервенции за спиране на насилието; щадящо участие на детето в правни процедури; интервенции за възстановяване от травмата; психо-социална / психологическа подкрепа на немалтертиращия родител; психо-социална подкрепа на  родителя - извършител на насилие; представяне на модела на Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила”. Обратната връзка за обученията е изключително позитивна В обратната си връзка за обученията участниците от различните градове споделиха голяма степен на удовлетвореност, както и увереност в приложимостта на придобитите знания и умения и че във време на изолация и ограничения са имали нужда от професионални контакти, срещи и обмяна на опит и обучението е имало „мотивиращ“ ефект. Подчертаха, че са получили знания, които биха използвали в практиката си и желание за следващи обучения. Подробни писмени обратни връзки са дали общо 132 участници в обучението, участвали в обучения, водени от двете партньорски организации - ИСДП и Анимус. Участниците са посочили, че всяка от представените теми в обучението ще използват в бъдещата си работа. 82 % от тях отчитат полезността на темата „Последици и потребности на децата, жертви и свидетели на домашно насилие“, 75 % са посочили значението на теми като „Симптоми на домашно насилие“ и „Възстановяване на децата, жертви и свидетели на домашно насилие“. Останалите теми от обучението, над 51 % от участниците определят като приложими в бъдещата работа.  На въпроса „Смятате ли, че това обучение ще Ви помогне по-добре да работите със случаи на деца, жертви или свидетели на домашно насилие?“, 131 (99,2 %) участници са посочили отговор ДА. На въпроса „Какво научих по време на обучението?”, участниците посочват: много неща за директната работа по случаи на деца жертви или свидетели на ДН; реакция в случай на ДН; провеждане на интервю с дете; работата на специализиран център за деца жертви на насилие Зона ЗаКрила, работата в синя стая; роли на институциите при деца, жертви на ДН; психологическа работа с жертвите на ДН; споделен опит и практики; нови техники и методи за работа; припомняне и обогатяване на знанията по темата. Участниците споделят, че са харесали методите на представяне на темите (филми, дискусии, работа в малки групи, споделяне на добри практики), добре структурираната програма, достъпността и изчерпателността на информацията и представените теми, опита на обучителите и професионалното водене на обучението, практическата насоченост на обучението, обратната връзка. Данните от обратните връзки показват, че нагласите на участниците спрямо домашното насилие като проблем, като последствия за децата и като начин на реагиране варират в зависимост от опита им в работата по случаи на деца, жертви на ДН, както и според утвърдените и приложими местни практики за междуинституционално взаимодействие в тези случаи. За проект BODROZI - реакция при случаи на домашно насилие над деца Обученията са по проект  BODROZI - реакция при случаи на домашно насилие над деца, изпълняван от двете организации. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които са замесени деца - като жертви или като свидетели и в резултат да се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие в цялата страна. Проектът има подкрепата на редица институции – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. В края на проекта през специализираните обучения ще са преминали на 1000 специалисти от цялата страна, сред тях: полицаи, социални работници, специалисти по закрила, работещи в социални услуги и местни власти. Обученията са базирани на споделен опит от експерти от цялата страна на добри практики за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие и международно признатите като добра практика стандарти за качество на Детските къщи, адаптирани към националния контекст и прилагани в 3 центъра „Зона ЗаКрила”. Стремежът е именно тези стандарти да бъдат разпространени в цялата страна като модел на работа.   Допълнителните цели на проекта са свързани с: въвеждане на ориентиран към детето подход на всички етапи на закрила и подкрепа на детето; стимулиране на сътрудничеството между органите за закрила на детето чрез взаимно опознаване и обучение; подобряване на капацитета за разпознаване, разкриване и справяне с домашното насилие сред професионалистите работещи с деца и обществото; подобряване на специализираните услуги с цел по-добро справяне с нуждите на децата жертви / свидетели на домашно насилие; разпространение на модела „Зона ЗаКрила” в страната;   Очакванията са по този начин практиките за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие да се подобрят в цялата страна, да се развие прилагането на редица разпоредби, свързани с правата на децата жертви на насилие. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програмата „Права, равенство и гражданство“.
Обучение за обучители по проект БОДРОЗИ
Обучение за обучители по проект БОДРОЗИ Между 9 и 11 юни в Павел Баня експерти на ИСДП проведоха обучение „Интегриран и мултидисциплинарен подход към деца жертви и свидетели на насилие центриран към техните нужди и най-добър интерес” за обучители по проект BODROZI- реакция при случаи на домашно насилие над деца. Обучаемите на свой ред ще проведат специализирани обучения за мултидисциплинарни екипи в цялата страна. Основна цел на проект BODROZI- реакция при случаи на домашно насилие над деца  изпълняван от Институт по социални дейности и практики и Фондация "Асоциация Анимус"  е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени деца - като жертви или като свидетели и в резултат да се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие в цялата страна. Проектът има подкрепата на редица институции– МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. В край на проекта през специализираните обучения ще са преминали на 1000 специалисти от цялата страна, сред тях: полицаи, социални работници, специалисти по закрила, работещи в социални услуги и местни власти. Фокус на обученията за различните специалисти са темите: идентификация на случаи; съвместна работа по случаите на база на добрите практики и директна работа при случаи на домашно насилие. Проектът се фокусира върху по-всеобхватното и цялостно прилагане на стандартите на ЕС - Хартата на основните права на ЕС (главно членове 4 и 24), практическите аспекти на Истанбулската конвенция, глави IV и V и Директива 2012/29 / ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Обученията са базирани на споделен опит от експерти от цялата страна на добри практики за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие и международно признатите като добра практика стандарти за качество на Детските къщи, адаптирани към националния контекст и прилагани в 3 центъра „Зона ЗаКрила”. Стремежът е именно тези стандарти да бъдат разпространени в цялата страна като модел на работа. Допълнителните цели на проекта са свързани с: въвеждане на ориентиран към детето подход на всички етапи на закрила и подкрепа на детето; стимулиране на сътрудничеството между  органите за закрила на детето чрез взаимно опознаване и обучение; подобряване на капацитета за разпознаване, разкриване и справяне с домашното насилие сред професионалистите работещи с деца и обществото; подобряване на специализираните услуги с цел по-добро справяне с нуждите на децата жертви / свидетели на домашно насилие; разпространение на модела „Зона ЗаКрила” в страната;  Очакванията са по този начин практиките за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие да се подобрят в цялата страна, да се развие прилагането на редица разпоредби, свързани с правата на децата жертви на насилие, посочени в Директивата на ЕС за борба със сексуалното насилие, сексуалната експлоатация и детската порнография и Директивата на ЕС за трафика на хора. Проектът ще допринесе и за текущия приоритет на ЕС относно интегрираните системи за закрила на детето в държавите-членки на ЕС и неговите 10 принципа и насоките на политиката на Съвета на Европа за интегрирани национални стратегии за защита на децата от насилие. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програмата „Права, равенство и гражданство“.
Експерти на ИСДП проведоха международно обучение
Експерти на ИСДП проведоха международно обучение Експерти на ИСДП проведоха международно обучение на тема: „Апробиране на пакет от обучителни инструменти за развитие на комепетенции заинтерпрофесионално взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие” В рамките на четири дни от 31 май до 3 юни, 2021 г. се проведе обучение-семинар за представяне и валидиране на педагогически инструменти сред професионалната общност в България. Темата на обучението беше: „Апробираненапакетотобучителниинструментизаразвитиенакомепетенциизаинтерпрофесионалновзаимодействиеприработа с деца, жертвинанасилие”, обучението е по проект  „Обучителнипредизвикателстванамеждупрофесионалността в социалнатаинтервенция – ИНТЕРПРО“, проектът е подкрепен от ЕС (програма Еразъм +) и по него работят експерти от ИСДП и партньорските организации - Университет Париж Нантер, Франция, Университет Лисабон, Португалия,  Висше училище по социална работа Брюксел, Белгия с научната подкрепа на университета Шербрук, Канада. Те разработиха обучителни инструменти, които се представят, тестват и валидират пред практикуващи и обучаващи се специалисти, участници в интердисциплинарни екипи по случаи на деца в риск. След финализиране на обучителната програма, която включва модул за академично обучение и модул за продължаващо обучение на 6 основни компетенции за интерпрофесионално сътрудничество, тя ще бъде предоставена за ползване на университети и други обучаващи организации. Сред участниците в обучението имаше професионалисти, които работят с деца, жертви на насилие, социални работници, психолози, учители, полицаи, прокурори, съдии, съдебен лекар и др.; Участваха над 50 специалисти от България и партньорските държави. По време на семинара се проведоха активни дискусии, работа в групи, обсъждане на случаи от практиката, ролеви игри, споделяне на професионален опит и становища. Дискусиите бяха насочени към: изясняване на понятията какво означава да си компетентен в комуникацията и решаването на конфликти в интерпрофексионална среда,  умения за проактивно решаване на конфликти, практики на ефективната комуникация, бариери пред комуникацията в интерпрофесионална сресда, участие на клиентигте-деца и семействата им в интерпрофесионалното партньорство, методи за ефективна комуникация. Целите на проект „Обучителни предизвикателства на междупрофесионалността в социалната интервенция – ИНТЕРПРО“са свързани с проучване как професионалиститеотразличнипрофесииработятзаеднонаполетонасоциалнитеуслуги в странитепартньорипопроекта и създаване на «инструменти» заобучениеза развитиенанабороткомпетенциизатазиинтепрофесионалност.   В рамките на проекта бяха разработени обучителни инструменти,  които да бъдат тествани и валидирани пред практикуващи и обучаващи се специалисти, участници в интердисциплинарни екипи по случаи на деца в риск. Семинаръторганизирано от ИСДП имаше за цел представяне на пакет от обучителни  инструменти за развитие на две основни компетенции, които са част от основната компетенция за междупрофесионално сътрудничество в работата с деца жертви и свидетели на насилие: Комуникация с другите; Решаване на конфликти.  Семинарът се проведе онлайн, работният език беше френски, със симултанен превод на български език.
Честит 1 юни!
Честит 1 юни! Екипите на ЦОП "Славейков" и ЦОП "Надежда" управлявани от ИСДП взеха участие в четири дневно събитие организирано от Столична община посветено на 1 юни – ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО. От събота до вторник родителите имат възможност да се запознаят с хора от екипите на услугите, а децата да се забавляват със специална програма подготвена от организаторите, да се включат в игри, викторини и да творят. Поканата за участие е от направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ към Столична община. Идеята за детския празник 1 юни, се ражда през 1925 г. на Световната конференция в Женева, посветена на благосъстоянието на децата. Като Международен ден за защита на децата е учреден през 1949 г. от Съвета на Международната демократична федерация на жените, а от 1950 г. се чества официално в 51 държави. През 2012 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации обявява първи юни и за Световен ден на родителите като признание на ролята им за благосъстоянието на децата и спазването на техните права.  
Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин празнува 10 годишен юбилей
Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин празнува 10 годишен юбилей "Щастливи сме, че 10 години работим в подкрепа на хората от гр. Видин. Благодарим на всички ползватели на социални услуги за гласуваното доверие! Благодарим на всички хора, които през годините са били част от екипа на КСУДС - Видин. Благодарим на ИСДП, партньори и институции, с които работим! Вярваме, че заедно правим света по-добър!" споделиха колегите от КСУДС - Видин. За празника те бяха поздравени от ръководството на ИСДП, партньори и приятели.  В поздравителният адрес от Институт по социални дейности и практики се казва: "Институт по социални дейности и практики поздравява екипа но КСУДС-Видин с десет годишния юбилей и благодари за отдадеността в подкрепата и съпричастността към децата и техните родители. Пожелаваме на всички колеги здраве, щастие, удовлетворение от постигнатото и все така висока мотивация да серазвиват и да правят добро."  
Институт за социални дейности и практики получи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“
Институт за социални дейности и практики получи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ Институт за социални дейности и практики получи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Наградата е за устойчиво развитие в превенцията на насилието над деца. Тя бе връчена от д-р Елеонора Лилова, председател на Държавна агенция за закрила на детето и приета от името на ИСДП от проф. Нели Петрова и г-жа Даринка Янкова на церемония в ограничен кръг на 26.04.2021. „Наградата е за устойчиво развитие за превенция на насилието над деца, като системен и продължителен приоритет на организацията във всичките и дейности, програми и услуги. Наш ключов приоритет са обща превенция на насилието над деца, превенция при риск от насилие и подкрепа за превенция на повторение или продължаване на насилието над деца!” сподели проф. Петрова и благодари за отдадената и професионална работа на експертите и служителите от Институт по социални дейности и практики.
Тържествена среща по случай световният ден на социалната работа
Тържествена среща по случай световният ден на социалната работа По случай световния ден на социалната работа, в Шумен се проведе тържествена среща. Срещата се проведе онлайн и в нея със свои послания и поздравления се включиха преподаватели и студенти от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и социални работници от представени социални услуги в общността. Те се обединиха около посланието, под знака, на което преминава световният ден на социалната работа тази година: Ubuntu – „Аз съм, защото ние сме!” Доцент д-р Росица Михайлова говори за смисъла на посланието и неговите корени в Африка. Участниците бяха подготвили плакати и рисунки, свързани с темата на Световния ден на социалната работа тази година. Úbuntu: "Аз съм, защото сме". Това е първата тема от Глобалната програма за социална работа и социално развитие от 2020 до 2030 г. за укрепване на социалната солидарност и глобалната свързаност. От къде идва посланието?  „Ubuntu“ произхожда от коренното население на Южна Африка и е популяризирано по целия свят от Нелсън Мандела. Ubuntu - „Аз съм, защото сме“ е дума, концепция и философия, която резонира с перспективата за социална работа за взаимосвързаността на всички хора и тяхната среда.