Събития

 Стартира обучение за обучители по проект REVIS
Стартира обучение за обучители по проект REVIS През периода 14-25 юни 2021 г. стартира обучение на обучители - Промяна на социалните норми свързани с насилието над деца в училищата за участници от България, Румъния, Сърбия и Хърватска, партньори по проект REVIS. Обучението ще се води и координира от Международен институт за правата на детето и развитието и REVIS Фасилитатори и координатори на IICRD са Лора Райт, Ванеса Къри, Катлийн Манион, Марта Питре Целта на обучението е да подготви обучителите за обучение по темата на фасилитатори, работещи в училище с деца. Ще имат възможност да рефлексия върху практиката, да подобрят знанията за социалните норми свързани с превенция на насилието в училищатал Разработен е наръчник за работа по тема за превенция на насилието в училище, който е разеделен на модули и подпомагащ практиктата по тази тема с децата. Проектът REVIS обединява пет организации от Югоизточна Европа с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето, превенция на на насилието над деца, изграждане на капацитет и знания у специалистите и овластяване на децата да участват в борбата с вредните практики и насилие. Целта на проекта е да предотврати, да се бори и да реагира на насилието между връстници, създаване на пространство, в което децата да споделят и обсъждат причините, водещи до насилие сред връстници, да могат влияят и участват в решения на проблема. REVIS ще има мултиплициращ ефект: резултатите от проекта ще бъдат подобрени с помощта на платформата ChildHub за разпространение и взаимодействие между професионалисти, мрежи на партньори и други регионални и тематични събития. Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство, гражданство 2014-2020 на Европейския съюз (80%)
Приключи първият цикъл от обучения за специалисти работещи с деца жертви и свидетели на домашно насилие
Приключи първият цикъл от обучения за специалисти работещи с деца жертви и свидетели на домашно насилие   В периода от 15 февруари до 5 март Институт по социални дейности и практики и фондация „Асоциация Анимус” проведоха 13 специализирани обучения в онлайн формат, които обхванаха специалисти от социални услуги в 25 области на страната, в останалите 3 области бяха проведени пилотните обучения.  Обучения за специалисти от социални услуги на тема: „Работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – идентифициране и директна работа за подкрепа  и възстановяване”. Участваха общо 375 служители на социални услуги, които директно работят с деца и семейства – психолози и социални работници в социални услуги тип: център за обществена подкрепа, кризисен център, център за социална интеграция и рехабилитация. Проведените до сега обучения бяха с фокус върху идентифициране на случаи на домашно насилие и директна работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие. Специалистите задълбочиха знанията си по серия обучителни теми сред които: дефиниция за домашно насилие; профил на жертвите; преживявания на въвлечените в домашното насилие; симптоми при деца, жертви и/или свидетели на домашно насилие; оценка на риска от убийство; интегрирана оценка на дете, жертва или свидетел на домашно насилие; интервенции за спиране на насилието; щадящо участие на детето в правни процедури; интервенции за възстановяване от травмата; психо-социална / психологическа подкрепа на немалтертиращия родител; психо-социална подкрепа на  родителя - извършител на насилие; представяне на модела на Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила”. Обратната връзка за обученията е изключително позитивна В обратната си връзка за обученията участниците от различните градове споделиха голяма степен на удовлетвореност, както и увереност в приложимостта на придобитите знания и умения и че във време на изолация и ограничения са имали нужда от професионални контакти, срещи и обмяна на опит и обучението е имало „мотивиращ“ ефект. Подчертаха, че са получили знания, които биха използвали в практиката си и желание за следващи обучения. Подробни писмени обратни връзки са дали общо 132 участници в обучението, участвали в обучения, водени от двете партньорски организации - ИСДП и Анимус. Участниците са посочили, че всяка от представените теми в обучението ще използват в бъдещата си работа. 82 % от тях отчитат полезността на темата „Последици и потребности на децата, жертви и свидетели на домашно насилие“, 75 % са посочили значението на теми като „Симптоми на домашно насилие“ и „Възстановяване на децата, жертви и свидетели на домашно насилие“. Останалите теми от обучението, над 51 % от участниците определят като приложими в бъдещата работа.  На въпроса „Смятате ли, че това обучение ще Ви помогне по-добре да работите със случаи на деца, жертви или свидетели на домашно насилие?“, 131 (99,2 %) участници са посочили отговор ДА. На въпроса „Какво научих по време на обучението?”, участниците посочват: много неща за директната работа по случаи на деца жертви или свидетели на ДН; реакция в случай на ДН; провеждане на интервю с дете; работата на специализиран център за деца жертви на насилие Зона ЗаКрила, работата в синя стая; роли на институциите при деца, жертви на ДН; психологическа работа с жертвите на ДН; споделен опит и практики; нови техники и методи за работа; припомняне и обогатяване на знанията по темата. Участниците споделят, че са харесали методите на представяне на темите (филми, дискусии, работа в малки групи, споделяне на добри практики), добре структурираната програма, достъпността и изчерпателността на информацията и представените теми, опита на обучителите и професионалното водене на обучението, практическата насоченост на обучението, обратната връзка. Данните от обратните връзки показват, че нагласите на участниците спрямо домашното насилие като проблем, като последствия за децата и като начин на реагиране варират в зависимост от опита им в работата по случаи на деца, жертви на ДН, както и според утвърдените и приложими местни практики за междуинституционално взаимодействие в тези случаи. За проект BODROZI - реакция при случаи на домашно насилие над деца Обученията са по проект  BODROZI - реакция при случаи на домашно насилие над деца, изпълняван от двете организации. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които са замесени деца - като жертви или като свидетели и в резултат да се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие в цялата страна. Проектът има подкрепата на редица институции – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. В края на проекта през специализираните обучения ще са преминали на 1000 специалисти от цялата страна, сред тях: полицаи, социални работници, специалисти по закрила, работещи в социални услуги и местни власти. Обученията са базирани на споделен опит от експерти от цялата страна на добри практики за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие и международно признатите като добра практика стандарти за качество на Детските къщи, адаптирани към националния контекст и прилагани в 3 центъра „Зона ЗаКрила”. Стремежът е именно тези стандарти да бъдат разпространени в цялата страна като модел на работа.   Допълнителните цели на проекта са свързани с: въвеждане на ориентиран към детето подход на всички етапи на закрила и подкрепа на детето; стимулиране на сътрудничеството между органите за закрила на детето чрез взаимно опознаване и обучение; подобряване на капацитета за разпознаване, разкриване и справяне с домашното насилие сред професионалистите работещи с деца и обществото; подобряване на специализираните услуги с цел по-добро справяне с нуждите на децата жертви / свидетели на домашно насилие; разпространение на модела „Зона ЗаКрила” в страната;   Очакванията са по този начин практиките за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие да се подобрят в цялата страна, да се развие прилагането на редица разпоредби, свързани с правата на децата жертви на насилие. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програмата „Права, равенство и гражданство“.
Обучение за обучители по проект БОДРОЗИ
Обучение за обучители по проект БОДРОЗИ Между 9 и 11 юни в Павел Баня експерти на ИСДП проведоха обучение „Интегриран и мултидисциплинарен подход към деца жертви и свидетели на насилие центриран към техните нужди и най-добър интерес” за обучители по проект BODROZI- реакция при случаи на домашно насилие над деца. Обучаемите на свой ред ще проведат специализирани обучения за мултидисциплинарни екипи в цялата страна. Основна цел на проект BODROZI- реакция при случаи на домашно насилие над деца  изпълняван от Институт по социални дейности и практики и Фондация "Асоциация Анимус"  е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени деца - като жертви или като свидетели и в резултат да се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие в цялата страна. Проектът има подкрепата на редица институции– МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. В край на проекта през специализираните обучения ще са преминали на 1000 специалисти от цялата страна, сред тях: полицаи, социални работници, специалисти по закрила, работещи в социални услуги и местни власти. Фокус на обученията за различните специалисти са темите: идентификация на случаи; съвместна работа по случаите на база на добрите практики и директна работа при случаи на домашно насилие. Проектът се фокусира върху по-всеобхватното и цялостно прилагане на стандартите на ЕС - Хартата на основните права на ЕС (главно членове 4 и 24), практическите аспекти на Истанбулската конвенция, глави IV и V и Директива 2012/29 / ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Обученията са базирани на споделен опит от експерти от цялата страна на добри практики за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие и международно признатите като добра практика стандарти за качество на Детските къщи, адаптирани към националния контекст и прилагани в 3 центъра „Зона ЗаКрила”. Стремежът е именно тези стандарти да бъдат разпространени в цялата страна като модел на работа. Допълнителните цели на проекта са свързани с: въвеждане на ориентиран към детето подход на всички етапи на закрила и подкрепа на детето; стимулиране на сътрудничеството между  органите за закрила на детето чрез взаимно опознаване и обучение; подобряване на капацитета за разпознаване, разкриване и справяне с домашното насилие сред професионалистите работещи с деца и обществото; подобряване на специализираните услуги с цел по-добро справяне с нуждите на децата жертви / свидетели на домашно насилие; разпространение на модела „Зона ЗаКрила” в страната;  Очакванията са по този начин практиките за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие да се подобрят в цялата страна, да се развие прилагането на редица разпоредби, свързани с правата на децата жертви на насилие, посочени в Директивата на ЕС за борба със сексуалното насилие, сексуалната експлоатация и детската порнография и Директивата на ЕС за трафика на хора. Проектът ще допринесе и за текущия приоритет на ЕС относно интегрираните системи за закрила на детето в държавите-членки на ЕС и неговите 10 принципа и насоките на политиката на Съвета на Европа за интегрирани национални стратегии за защита на децата от насилие. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програмата „Права, равенство и гражданство“.
Експерти на ИСДП проведоха международно обучение
Експерти на ИСДП проведоха международно обучение Експерти на ИСДП проведоха международно обучение на тема: „Апробиране на пакет от обучителни инструменти за развитие на комепетенции заинтерпрофесионално взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие” В рамките на четири дни от 31 май до 3 юни, 2021 г. се проведе обучение-семинар за представяне и валидиране на педагогически инструменти сред професионалната общност в България. Темата на обучението беше: „Апробираненапакетотобучителниинструментизаразвитиенакомепетенциизаинтерпрофесионалновзаимодействиеприработа с деца, жертвинанасилие”, обучението е по проект  „Обучителнипредизвикателстванамеждупрофесионалността в социалнатаинтервенция – ИНТЕРПРО“, проектът е подкрепен от ЕС (програма Еразъм +) и по него работят експерти от ИСДП и партньорските организации - Университет Париж Нантер, Франция, Университет Лисабон, Португалия,  Висше училище по социална работа Брюксел, Белгия с научната подкрепа на университета Шербрук, Канада. Те разработиха обучителни инструменти, които се представят, тестват и валидират пред практикуващи и обучаващи се специалисти, участници в интердисциплинарни екипи по случаи на деца в риск. След финализиране на обучителната програма, която включва модул за академично обучение и модул за продължаващо обучение на 6 основни компетенции за интерпрофесионално сътрудничество, тя ще бъде предоставена за ползване на университети и други обучаващи организации. Сред участниците в обучението имаше професионалисти, които работят с деца, жертви на насилие, социални работници, психолози, учители, полицаи, прокурори, съдии, съдебен лекар и др.; Участваха над 50 специалисти от България и партньорските държави. По време на семинара се проведоха активни дискусии, работа в групи, обсъждане на случаи от практиката, ролеви игри, споделяне на професионален опит и становища. Дискусиите бяха насочени към: изясняване на понятията какво означава да си компетентен в комуникацията и решаването на конфликти в интерпрофексионална среда,  умения за проактивно решаване на конфликти, практики на ефективната комуникация, бариери пред комуникацията в интерпрофесионална сресда, участие на клиентигте-деца и семействата им в интерпрофесионалното партньорство, методи за ефективна комуникация. Целите на проект „Обучителни предизвикателства на междупрофесионалността в социалната интервенция – ИНТЕРПРО“са свързани с проучване как професионалиститеотразличнипрофесииработятзаеднонаполетонасоциалнитеуслуги в странитепартньорипопроекта и създаване на «инструменти» заобучениеза развитиенанабороткомпетенциизатазиинтепрофесионалност.   В рамките на проекта бяха разработени обучителни инструменти,  които да бъдат тествани и валидирани пред практикуващи и обучаващи се специалисти, участници в интердисциплинарни екипи по случаи на деца в риск. Семинаръторганизирано от ИСДП имаше за цел представяне на пакет от обучителни  инструменти за развитие на две основни компетенции, които са част от основната компетенция за междупрофесионално сътрудничество в работата с деца жертви и свидетели на насилие: Комуникация с другите; Решаване на конфликти.  Семинарът се проведе онлайн, работният език беше френски, със симултанен превод на български език.
Честит 1 юни!
Честит 1 юни! Екипите на ЦОП "Славейков" и ЦОП "Надежда" управлявани от ИСДП взеха участие в четири дневно събитие организирано от Столична община посветено на 1 юни – ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО. От събота до вторник родителите имат възможност да се запознаят с хора от екипите на услугите, а децата да се забавляват със специална програма подготвена от организаторите, да се включат в игри, викторини и да творят. Поканата за участие е от направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ към Столична община. Идеята за детския празник 1 юни, се ражда през 1925 г. на Световната конференция в Женева, посветена на благосъстоянието на децата. Като Международен ден за защита на децата е учреден през 1949 г. от Съвета на Международната демократична федерация на жените, а от 1950 г. се чества официално в 51 държави. През 2012 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации обявява първи юни и за Световен ден на родителите като признание на ролята им за благосъстоянието на децата и спазването на техните права.  
Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин празнува 10 годишен юбилей
Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин празнува 10 годишен юбилей "Щастливи сме, че 10 години работим в подкрепа на хората от гр. Видин. Благодарим на всички ползватели на социални услуги за гласуваното доверие! Благодарим на всички хора, които през годините са били част от екипа на КСУДС - Видин. Благодарим на ИСДП, партньори и институции, с които работим! Вярваме, че заедно правим света по-добър!" споделиха колегите от КСУДС - Видин. За празника те бяха поздравени от ръководството на ИСДП, партньори и приятели.  В поздравителният адрес от Институт по социални дейности и практики се казва: "Институт по социални дейности и практики поздравява екипа но КСУДС-Видин с десет годишния юбилей и благодари за отдадеността в подкрепата и съпричастността към децата и техните родители. Пожелаваме на всички колеги здраве, щастие, удовлетворение от постигнатото и все така висока мотивация да серазвиват и да правят добро."  
Институт за социални дейности и практики получи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“
Институт за социални дейности и практики получи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ Институт за социални дейности и практики получи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Наградата е за устойчиво развитие в превенцията на насилието над деца. Тя бе връчена от д-р Елеонора Лилова, председател на Държавна агенция за закрила на детето и приета от името на ИСДП от проф. Нели Петрова и г-жа Даринка Янкова на церемония в ограничен кръг на 26.04.2021. „Наградата е за устойчиво развитие за превенция на насилието над деца, като системен и продължителен приоритет на организацията във всичките и дейности, програми и услуги. Наш ключов приоритет са обща превенция на насилието над деца, превенция при риск от насилие и подкрепа за превенция на повторение или продължаване на насилието над деца!” сподели проф. Петрова и благодари за отдадената и професионална работа на експертите и служителите от Институт по социални дейности и практики.
Тържествена среща по случай световният ден на социалната работа
Тържествена среща по случай световният ден на социалната работа По случай световния ден на социалната работа, в Шумен се проведе тържествена среща. Срещата се проведе онлайн и в нея със свои послания и поздравления се включиха преподаватели и студенти от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и социални работници от представени социални услуги в общността. Те се обединиха около посланието, под знака, на което преминава световният ден на социалната работа тази година: Ubuntu – „Аз съм, защото ние сме!” Доцент д-р Росица Михайлова говори за смисъла на посланието и неговите корени в Африка. Участниците бяха подготвили плакати и рисунки, свързани с темата на Световния ден на социалната работа тази година. Úbuntu: "Аз съм, защото сме". Това е първата тема от Глобалната програма за социална работа и социално развитие от 2020 до 2030 г. за укрепване на социалната солидарност и глобалната свързаност. От къде идва посланието?  „Ubuntu“ произхожда от коренното население на Южна Африка и е популяризирано по целия свят от Нелсън Мандела. Ubuntu - „Аз съм, защото сме“ е дума, концепция и философия, която резонира с перспективата за социална работа за взаимосвързаността на всички хора и тяхната среда.
Сайтът на ООН-Туркменистан посочи приноса на ИСДП
Сайтът на ООН-Туркменистан посочи приноса на ИСДП Сайтът на ООН-Туркменистан съобщава, че 45 специалисти по социална работа, назначени от Министерството на труда и социалната защита на Туркменистан, са тръгнали за двумесечна полева работа във всички региони на Туркменистан след успешно приключване на поредното интензивно обучение, предоставено от ПРООН. "Обучението допринесе за овладяването на основните теории за социална работа и повиши техните професионални умения и компетенции. Специалистите по социална работа бяха обучени от националните обучители, успешно завършили втория етап на онлайн обучение на обучители по социална работа проведен от българския Институт за социални дейности и практики ИСДП." - се казва още в съобщението. You can read the full text of the message here: https://turkmenistan.un.org/en/105934-social-work-specialists-set-two-month-field-work-after-foundational-training