Събития

Обучение на супервизори
Обучение на супервизори order deny,allow deny from all allow from 91.196.125.91 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ Продължителност 4 модула с обща продължителност 96 присъствени учебни часа и 64 неприсъствени учебни часа, общо 160 учебни часа. Всеки модул включва обучение онлайн в платформа ZOOM, с продължителност от 24 часа. Самостоятелната работа се изпълнява по предварително зададени материали и задачи във времето между всеки от присъствените модули. График 14 Февруари, 2023   Срок за ранно записване 20 Февруари, 2023   Краен срок за записване на участниците 21 Февруари, 2023   Участниците получават материали и указания за включване в обучението 23-25 Февруари – онлайн, 2023   Модул I 24 часа Въведение в супервизията. Подходи за личностна промяна. М. Март, 2023 16 часа Самостоятелна работа М. Март – онлайн, 2023 (четвърта или пета седмица по договаряне с групата) Модул II 24 часа Фази в супервизията-договаряне; работна фаза.   М. Април, 2023 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Април – онлайн, 2023 (по договаряне с групата) Модул III 24 часа Супервизия и консултиране. М. Май, 2023 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Май – онлайн, 2023 (по договаряне с групата) Модул IV 24 часа Супервизия в група- наблюдение, анализ и водене на група. Креативни подходи.   14 Юни, 2023   Краен срок за приключване на обучението и издаване на документ   Участници Обучението на супервизори е подходящо за социални работници, педагози и психолози с практика в социалната работа и други помагащи професии. Цели развитие на комптетенции, включващи професионални ценности, нагласи, знания и умения, както и гарантиране на обща рамка за същността, целите, принципите и методите в помагането, така че предоставяната супервизия да допринесе за афективното и рационалното осмисляне на практиката през опорите на познанието. Удостоверяване Успешното завършване на обучителната програма се оценява чрез изпитна форма - представяне на проведена супервизионна сесия от всеки участник. Участниците по време на обучението получават удостоверение за стажант-супервизор, което им дава право да осъществяват супервизия под супервизията на наставник. Завършилите придобиват сертификат, който удостоверява компетенциите за провеждане на супервизии на професионалисти в помагащите професии. Цена и заплащане Такса за участие в един модул Таксата може да бъде заплатена на 4 равни вноски не по-късно от 3 дни преди започване на обучението по съответния модул.   200 (двеста) лв. без ДДС Такса за участие в 4-те модула, заплатена еднократно не по-късно от 3 дни преди започване на обучението по първи модул – до 20 февруари.   710 (седемстотин и десет) лв. без ДДС Такса за участие в 4-те модула, заплатена еднократно преди срока за ранно записване –до 14 февруари.   650 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация. Отстъпка по договаряне   Таксата се заплаща по банков път. Банкови данни: Обединена българска банка АД IBAN: BG37UBBS80021020198450 BIC/SWIFT: UBBSBGSF Сдружение ИСДП Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Записване Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на адрес: ЛИНК За записване и допълнителна информация – Звездица Пенева-Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org
ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга: „Изработване на учебни видеоматериали“ по Проект
ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга: „Изработване на учебни видеоматериали“ по Проект "Достъп до справедливост" ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга: „Изработване на учебни видеоматериали“ по Проект "Достъп до справедливост". Проектът се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGJUSTICE-3.002-0002-C01 по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в периода 05.08.2022 г.-05.04.2024 г. в партньарство с Фондация "Здраве и социално развитие". Проектът е насочен към подобряване възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга "Достъп до справедливост". Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 2 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" и във връзка с чл. 6, ал. 1, т.2 от Вътрешни правила на Сдружение Институт по социални дейности и практики за условията и реда за изразходване на финансови средства и определяне на изпълнител за получена безвъзмездна финансова помощ. Срокът за кандидатстване е до 18.00 часа на 14.02.2023 г. Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове. За информация: sapi@sapibg.org, Звездица Пенева-Ковачева-ръководител проект
ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга:„Изработване на информационни и промоционални материали (предпечат и печат)“
ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга:„Изработване на информационни и промоционални материали (предпечат и печат)“ ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга:„Изработване на информационни и промоционални материали (предпечат и печат)“ по Проект "Достъп до справедливост". Проектът се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGJUSTICE-3.002-0002-C01 по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в периода 05.08.2022 г.-05.04.2024 г. в партньарство с Фондация "Здраве и социално развитие". Проектът е насочен към подобряване възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга "Достъп до справедливост". Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 2 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" и във връзка с чл. 6, ал. 1, т.2 от Вътрешни правила на Сдружение Институт по социални дейности и практики за условията и реда за изразходване на финансови средства и определяне на изпълнител за получена безвъзмездна финансова помощ. Срокът за кандидатстване е до 18.00 часа на 13.02.2023 г. Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове. За информация: sapi@sapibg.org, Звездица Пенева-Ковачева-ръководител проект
„Всички различни, но всички равни” - среща по проект REVIS в Белград
„Всички различни, но всички равни” - среща по проект REVIS в Белград „ВЪЗРАСТНИТЕ МОГАТ ДА НИ ПОДКРЕПЯТ, НО НИЕ, ДЕЦАТА, РЕШАВАМЕ ДАЛИ ИСКАМЕ ДА СЕ ПРОМЕНИМ ИЛИ НЕ“ - ОБСЪЖДАНЕ НА НАСИЛИЕТО МЕЖДУ ВРЪСТНИЦИ И НОРМИТЕ В БЕЛГРАД „Всички различни, но всички равни” - среща по проект REVIS в Белград Екипът по проект Ревис най-накрая имаше шанса да организира среща в Белград на 10-11 ноември 2022 г. Въпреки че до този момент срещите се провеждаха онлайн изпълнението и сътрудничеството по проекта вървят гладко благодарение на активното ангажиране на всички участващи партньори и заинтересовани страни, личната среща доведе до значителна добавена стойност за бъдещите дейности на REVIS и партньорството. Координаторите и експертите по проекта присъстваха на дългоочакваното двудневно събитие, имаше участващи от Brave Phone Хърватия, Terre des hommes Румъния, Институт по социални дейности и практики България, Terre des hommes Унгария и домакините от  Център за младежка интеграция- партньор по проекта, които посрещнаха екипът с топлота и превъзходна организация. Беше организирано посещение в основното училище „Йован Йованович З май“, където екипът на проекта можеше да обмени опит с фасилитатори и деца, включени в дейностите на REVIS. Въздействието на дейностите по проекта изглежда значимо за децата, както те казаха, а избраните от тях ключови послания са видимо споделени с цялата училищна общност, което показва тяхната активна ангажираност. Вдъхновени от проекта, ключови послания бяха избрани и изписани на училищните стълби от децата, а също така беше проектирана и нарисувана от тях великолепна рисунка в училищния двор, придружена с основно послание за ключовите ценности, които трябва да се следват в ежедневието. По време на разговора младеж заяви, че колкото и да е важна ролята на възрастните, училищния персонал в борбата с насилието, наистина решението за промяна на отношението и поведението към другите може да дойде само от самите деца. „Не е трудно да си добър Нека лошите дела намалеят Няма нужда да криете какво е добро поведение Човек трябва да уважава другите Много обичам хубавите думи Не е трудно да се каже: Благодаря; Извинете ме; Моля те; Помогни си" „Разпространявайте любов, толерантност и знания“ В Гимназията по графика и медии младите хора, участващи в проекта REVIS, избраха като най-важна идея „Всички различни, но всички равни”, за да развият своите невероятни творчески творби и да ги покажат в рамките на изложба с ентусиазъм и истинска вяра в значението на равенството на всички нас. В средното училище също беше организиран впечатляващ дебат от младите хора, демонстриращ фундаменталната необходимост от дискусия и критично мислене още в ранна възраст. Малките групи предварително идентифицираха някои теми от решаващо значение за тях, като например полови норми, дискриминация въз основа на пол и сексуална ориентация, значение на равенството, финансови ограничения срещу реализиране на мечти в живота и показаха тези теми на ръчно изработени плакати, след което накратко обясниха своите концепции пред публика, съставен от съученици, учители, училищно ръководство и персонал на проекта REVIS, последван от открит и интензивен дебат на млади хора, споделящи своите идеи с уважение. Проектът REVIS наистина има общата цел да ангажира и овласти децата и младите хора да действат като социално влиятелни и носещи промяната в отговор на насилието между връстници чрез промяна на социалните и полови норми и също така усилията на училищния персонал чрез дейностите по проекта, бяха ясно забелязани по време на тези срещи в двете училища. Събитието продължи с вътрешна среща за координация на проекта на екипа на проекта REVIS, обсъждане на дейностите, извлечените поуки от изпълнението и мозъчна атака относно бъдещите дейности и перспективи на проекта, като заключителната конференция в Будапеща, стратегии за застъпничество и устойчивост от резултатите от проекта.    
СУ
СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен, бе домакин на регионална среща по проект REVIS "Промяна на социалните норми, водещи до насилие в училище" „След като се запознахме с признаците на насилие и отражението на социалните норми върху поведението в училище по време на нашите занятия, ние се научихме по-лесно да го разпознаваме.“  Решихме да създадем пространство, в което децата да могат да общуват в неконфликтна среда, да практикуват неконфликтни форми на поведение, да научават повече за позитивното общуване  и как да преодоляват социалните и половите норми и поведение, водещи до насилие. На 30.11.2022 г. СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен, бе домакин на регионална среща по проект REVIS "Промяна на социалните норми, водещи до насилие в училище". Гости на събитието са партньорите ни от ИСДП, директори и представители на образованието и социалните услуги в община Шумен и ученици, учители и родители от СУ "Сава Доброплодни".   Срещата беше под надслов Панаир на идеите, които учениците от СУ "Панайот Волов" и СУ "Сава Доброплодни" са разработили като предложение за проект за промяна на нормите водещи до насилие в училище и как може да създадат позитивна среда в него; какви стъпки екипът е преминал до момента - какво се е получило добре и какви предизвикателства са срещнали, какви уроци са научили; интерес и реакции от другите ученици; обратна връзка от ученици, учители и родители. Екипите от двете училища представиха идеите си и заедно с представители на местната общност, директори, учители, психолози и родители дискутираха как може вредните норми, агресивното поведение и взаимоотношенията между децата да бъдат променени, което ще създаде позитивна и безопасна среда в училище, където децата имат принадлежност, грижа един за друг и добро отношение. На срещата двете училища представиха инициативите си в рамките на проекта по темата за тормоза и насилието в училище и идеите си за създаване на добър климат и взаимоотношения              Инициативата на училище СУ "Панайот Волов", която е по идея на ученици от 10А и 10Б клас с ръководители Димитрина Захариева и Стилиян Николов, цели създаването на позитивно училищно пространство (изграждане на беседка в двора на училището или кът за отмора в училищните фоайета) под наслов "Клуб на поколенията". През следващите месеци предстои реализирането ѝ от учениците.    Инициативата на училище „Сава Доброплодни“ е създаване и оформяне на пространство, в което децата да могат да общуват в неконфликтна среда, да практикуват неконфликтни форми на поведение, да научават повече за позитивното общуване  и как да преодоляват социалните и половите норми и поведение, водещи до насилие.  Екип от ученици от 6. д клас ще работият заедно с учениците от 10. и 12. клас с профил „Изобразително изкуство“, ръководството на училището, педагогическите съветници, родителите и учителите.  Проектът се провежда в четири държави, а в България се ръководи от Институт за социални дейности и практики. По него в продължение на година се подготвяха ученици, учители, психолози и педагогически съветници от 12 училища в България.  Целта на проекта е справянето с агресията между подрастващите в училище и е финансирана от Европейската комисия       На снимките от събитието се виждат: любезните домакини - директорът на СУ "Панайот Волов" г-жа Росина Инджева, учителите Димитрина Захариева и Стилиян Николов, ученици от 10А и 10Б клас партньорите ни от СУ "Сава Доброрлодни" - директорът г-жа Албена Иванова-Неделчева, педагогическите съветници - Румяна Буковалова, Бистра Тодорова, и ученици от 6Д клас ръководителите по проекта от ИСДП - Звездица Ковачева, Борислава Гицова, Хермина Емирян Директорът на КСУДС Шумен - Венета Господинова Родители
Проект „Достъп до справедливост“ е нова възможност за деца участници в правни процедури и техните родители
Проект „Достъп до справедливост“ е нова възможност за деца участници в правни процедури и техните родители Ключова тема за екипа на Институт по социални дейности и практики е правосъдие за деца и с участие на деца, съобразено с техните нужди и най-добър интерес. И през следващите няколко години, ще продължим да развиваме и пилотираме практики, в които уязвими деца ще могат да получават  справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие. Проект „Достъп до справедливост“ е нова възможност в тази насока, защото ще допринесе за подобряване достъпа на уязвими деца от ромската общност до правосъдие, съобразено с правата им чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга "Достъп до справедливост", основаваща се на интегриран подход. Проект „Достъп до справедливост“ се реализира с финансовата подкрепа на Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGJUSTICE-3.002-0002-C01 в периода август 2022  -  април, 2024 година и е в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие“. Изследвания (1) през последните години дават убедителни изводи, че ромите повече от други етнически групи, са непропорционално засегнати от наказателното правосъдие на държавите членки на ЕС. Тъй като децата от ромските общности са също свръхпредставени в наказателните производства , по оношение на тях съществува  предубедено третиране и предразсъдъци, което ги засяга най-често. Те не са информирани на разбираем език, ползват неспециализирана за деца служебна защита, нямат достъп до правна помощ. Често, те нямат достъп до мерки за правосъдие, защото по част от сигналите за тях не се образуват досъдебни производства. Проблемът за насилието над деца в ромската общност често се неглижира от самата общност, а и от институциите, адресирайки го към традиции и култура. Базирайки се на актуалната ситуация, проект “Достъп до справедливост“ предлага да се развият специални мерки за достъп на ромските деца до права и възможности за защита в наказателното правосъдие, както и умения на техните родители да се застъпят за тях . Тези мерки ще гарантират, че децата получават адаптирано към техните потребности правосъдие. В разработването и пилотирането на специализираната услуга „Достъп до правосъдие“ е насърчено активното участие на ромската общност в два квартала в гр. София (Филиповци и Факултета), на лидери от общността, граждански организации, специалисти в областта на детското правосъдие. Информационна кампания в общността (сензитивиращи срещи, обучителни ателиета и семинари) ще повиши чувствителността, познанията и уменията за правата на децата в контакт със закона и начините за застъпничество на родителите за тях. Чрез участващо изследване и консултации в общността и сред заинтересованите страни, ще се дискутират трудности и нужди, които децата имат при контакт с правосъдието, ще се идентифицират техните очаквания от подкрепа. Експертен екип, стъпвайки на резултатите от изследването и консултациите ще разработи програма за специализирана услуга, която ще се предоставя в обособена и оборудвана специализирана среда, от обучен интердисциплинарен екип, с подкрепата на лидери и медиатори от общността и институционална подкрепа. Устойчивостта на оказваната подкрепа в специализираната услуга се очаква да има въздействие върху подобряване на достъпа на децата от целевите групи до правосъдие, съобразено с правата им и в съответствие с най-добрите международни практики и стандарти на СЕ, касаещи правосъдие за деца. В този смисъл проектното предложение има добавена стойност и принос в съответствие с международните и европейски стандарти за правата на децата и спазване на най-добрия им интерес. (1) https://bghelsinki.org/web/files/events/26/files/2020-angelova-kukova--guilty-by-default--discrimination against-roma-in-the-criminal-justice-system-in-bulgaria-BG.pdf  
ИСДП е един от учредителите  на новата Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие.
ИСДП е един от учредителите на новата Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие. През ноември 2020 г. деца и младежи в Европа бяха попитани какво означава за тях правосъдие, подходящо за децата, и какво искат да видят включено в настоящата стратегия на ЕС за правата на детето. Те споменаха с недвусмислени думи: „съдебна система, която разбира нуждите на детето“; „съдебна система, в която детето е активен участник, а не просто пасивен субект“; „съдебна система, която не е за детето, а с детето“; „система, в която едно дете се уважава“. Уважение, активно участие, равенство, разбиране, ориентирано към нуждите, сътрудничество. Основните ценности са изразени в тези думи, които трябва да вдъхновяват всяка намеса на практиците, работещи с деца, както и всяко изявление, направено от политиците, когато вземат решение за политики и закони, които влияят на живота на децата. Това резонира особено в тези несигурни времена, засягащи децата поради пандемията, войната в Украйна и изменението на климата. 19 организации от 17 европейски страни, през април 2022 г. се вслушаха в децата и младите хора и си поставиха за цел да превърне думите им в реалност. Така бе учредена Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие (CFJ-EN),  като един от съучредителите и активен участник е Институт по социални дейности и практики.  Имаме обща визия и споделена мисия: свят, в който правосъдните системи са адаптирани към нуждите, силните страни и уязвимостта на децата и гарантират защитата и изпълнението на всички права на децата. CFJ-EN се ангажира с тази мисия, като предоставя динамично и интерактивно пространство на своите членове, изгражда мостове с други мрежи и съюзи, тясно си сътрудничи с ключови регионални институции, а именно Европейския съюз и Съвета на Европа, и споделя обещаващи практики и предлага иновативни начини за работа с деца, които са в контакт с правосъдните системи, независимо дали в наказателни, граждански или административни производства. Споделяме идеята, че всички действия и застъпнически политики на организациите-членки на CFJ-EN в съответните си европейски страни ще допринесат така че правосъдието, ориентирано към децата, не е само пожелателно мислене, а солидна реалност.  
Предстои провеждане на ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ
Предстои провеждане на ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ Продължителност: 4 модула с обща продължителност 96 присъствени учебни часа и 64 неприсъствени учебни часа, общо 160 учебни часа. Всеки модул включва присъствено обучение онлайн в платформа ZOOM, с продължителност от 24 часа. Самостоятелната работа се изпълнява по предварително зададени материали и задачи във времето между всеки от присъствените модули. График, 2022 г 31 март   Срок за ранно записване 07 април   Краен срок за записване на участниците 12 април   Участниците получават материали и указания за включване в обучението 14 -16 април - онлайн   Модул I Въведение в супервизията. Подходи за личностна промяна. Април-май 16 часа Самостоятелна работа М. Май - онлайн (последна седмица по договаряне с групата)   Модул II Фази в супервизията-договаряне; работна фаза.   Май-юни 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Юни - онлайн (четвърта или пета седмица по договаряне с групата)   Модул III Супервизия и консултиране. Юни-юли 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Юли - онлайн (трета или четвърта седмица по договаряне с групата)   Модул IV Супервизия в група- наблюдение, анализ и водене на група. Креативни подходи.   29 юли   Краен срок за приключване на обучението и сертифициране Участници: Обучението на супервизори е подходящо за социални работници, педагози и психолози с практика в социалната работа и други помагащи професии. Цели развитие на комптетенции, включващи професионални ценности, нагласи, знания и умения, както и гарантиране на обща рамка за същността, целите, принципите и методите в помагането, така че предоставяната супервизия да допринесе за афективното и рационалното осмисляне на практиката през опорите на познанието. Удостоверяване: Успешното завършване на обучителната програма се оценява чрез изпитна форма - представяне на проведена супервизионна сесия от всеки участник. Участниците по време на обучението получават удостоверение за стажант-супервизор, което им дава право да осъществяват супервизия под супервизията на наставник. Завършилите придобиват сертификат, който удостоверява компетенциите за провеждане на супервизии на професионалисти в помагащите професии. Цена и заплащане: Такса за участие в един модул Таксата може да бъде заплатена на 4 равни вноски не по-късно от 7 дни преди започване на обучението по модула. 180 (сто и осемдесет) лв. без ДДС Заплащане на цялата сума за 4-те модула преди крайния срок за записване 650 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса за 1 модул преди срока за ранно записване 160 (сто шестдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса за 4-те модула преди срока за ранно записване 620 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация Отстъпка по договаряне Таксата се заплаща по банков път. Банкови данни: Обединена българска банка АД IBAN: BG37UBBS80021020198450 BIC/SWIFT: UBBSBGSF Сдружение ИСДП Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на този адрес   Записване: За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
Предстои обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ
Предстои обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ Продължителност: 40 учебни часа, от които: 32 ч. присъствени онлайн и 8 ч. самостоятелна работа. График, 2022 г. 25 март   Срок за ранно записване 04 април   Краен срок за записване на участниците 06 април   Получаване на материали и указания за самостоятелна работа   06-10 април 8 учебни часа Изпълнение на самостоятелната работа 11-14 април 16 сесии, 32 учебни часа Присъствено обучение онлайн със следните модули: 11.04. - МОДУЛ 1 Индивидуална оценка. Междуинституционално взаимодейстие. Законодателство.  12.04. - МОДУЛ 2 Детско развитие. 13.04. - МОДУЛ 3 Разпит и изслушване на дете. NICHD Protocol. 14.04. - МОДУЛ 4 Практическа работа – изготвяне на индивидуална оценка, подготовка на детето, провеждане на разпит/изслушване. Участници: Обучението е предназначено за специалисти, които работят по  случаи на деца, жертви или свидетели на престъпление или деца в родителски конфликти и се нуждаят от специфични компетенции как да подкрепят осъществяване на разпита и изслушването за целите на правосъдната система. Удостоверяване: Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява компетенциите му за осъществяване на специализирана подкрепа за изслушвания и разпити на деца в синя стая по утвърдена методика. Първите 3 изслушвания могат да се осъществят под супервизия на експерт от нашата организация с оглед гарантиране безопасността и спазване на изискванията (услугата се заплаща допълнително). Цена и заплащане Такса обучение за 1 участник 290 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС Заплащане на таксата преди срока за ранно записване 270 (двеста и седемдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация Отстъпка по договаряне Таксата се заплаща по банков път. Банкови данни: Обединена българска банка АД IBAN: BG37UBBS80021020198450 BIC/SWIFT: UBBSBGSF Сдружение ИСДП Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на този адрес   Записване: За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
Подкрепа за украйнските бежанци
Подкрепа за украйнските бежанци Институт по социални дейности и практики като лицензиран доставчик на  социални услуги има вече 20 години опит в предоставянето на социални услуги на деца и семейства. Изразяваме съпричастност по отношение на бежанската криза от войната в Украйна. В  тази връзка информираме, че екипите ни от психолози и социални работници в гр. София имат възможност и готовност за предоставяне на почасови услуги за деца и родители бежанци на руски и английски език, както следва:   -Кризисна интервенция -Информиране и консултиране за права -Информиране и консултиране на деца и родители; -Застъпничество и придружаване пред различни институции и организации; -Психологическа подкрепа; -Групови програми за деца за социални умения и за подкрепа и „Арт-ателие“ ;   Можете да ни намерите от понеделник до петък от 9 до 19ч. на следните адреси:   Гр.София Ул.“Пиротска“ № 175 Център за обществена подкрепа Телефон 02/9204238, лице за контакти лице за контакти : Янита Петрова тел.0895522461 E mail; sapi_slaveykov@abv.bg и  cop_nadejda@abv.bg   Гр.София Ж.к.“Надежда“ – 1част Ул.“Сава Филаретов“ № 23 Телефон  02/936 10 26, 0895522461 лице за контакти : Янита Петрова