Събития

Процедура за избор на изпълнител на услуга:Осигуряване на комуникация, информация и публичност по Проект
Процедура за избор на изпълнител на услуга:Осигуряване на комуникация, информация и публичност по Проект "Достъп до справедливост" ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга:Осигуряване на комуникация, информация и публичност по Проект "Достъп до справедливост". Проектът се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGJUSTICE-3.002-0002-C01 по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в периода 05.08.2022 г.-05.04.2024 г. в партньарство с Фондация "Здраве и социално развитие". Проектът е насочен към подобряване възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга "Достъп до справедливост", която се основава на интегриран подход. Срокът за кандидатстване е до 17.00 часа на 05.12.2022 г. Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове. За информация: sapi@sapibg.org, Звездица Пенева-Ковачева-ръководител проект
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО Съдържание Доставчиците на социални услуги са изправени пред редица предизвикателства, свързани с прилагане на Закона за социалните услуги и приложимата подзаконова нормативна рамка. Социалната услуга ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО е част от комплекса от дейности за подкрепа на деца, млади хора, семейства и лица в уязвима и рискова ситуация, които имат потребност и желание да ползват социални услуги. Институт по социални дейности и практики има дългогодишен опит в предоставяне на застъпнически дейности и придружаване на деца и семейства, придобит в директната работа с деца жертви и свидетели на насилие, деца в конфликт и контакт със закона, деца в родителски конфликти и техните семейства. Опитът ни се базира на теоретично познание и е интегриран в множество издания, публикации и наръчници по темата. Бихме искали да споделим нашия опит и разбиране по темата ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, като за целта създадохме обучителен модул, представящ същността на социалната услуга, цели, основни дейности и начини за реализирането им от екипите на социалните услуги. Обучителната програма е изцяло с практическа насоченост и включва работа по конкретни случаи, изведени от практиката, примери за успешни интервенции и предизвикателства. Продължителност 10 учебни часа, от които: 8 ч. присъствени онлайн и 2 ч. самостоятелна работа. Участници Обучението е предназначено за професионалисти, които работят в социални услуги, доставчици на социални услуги, експерти от общински и областни администрации, дирекции Социално подпомагане и др. График, 2022 г. 28 октомври   Срок за ранно записване 04 ноември   Краен срок за записване на участниците 08 ноември   Получаване на програма, материали, указания за участие 9 ноември 13.30-17.00 4 учебни часа Присъствено обучение онлайн: Въведение в темата. Нормативни основания. Основни понятия и как те се отнасят към нашата работа. Цели на социалната услуга Застъпничество и посредничество. Методика и организация на застъпничеството. Практическа работа. 9 ноември-10 ноември 2 учебни часа Самостоятелна работа 10 ноември 13.30-17.00 4 учебни часа Присъствено обучение онлайн: Дейности по застъпничество и посредничество като част от работата по предоставяне на услугата. Практическа работа. Удостоверяване Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява придобитите компетенции в обучението Цена и заплащане Такса обучение за 1 участник 140 (сто и четиридесет) лв. без ДДС Заплащане на таксата преди срока за ранно записване 120 (сто и двадесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация 110 (сто и десет) лв. без ДДС за всеки участник Таксата се заплаща по банков път.  Банкови данни: Обединена българска банка АД  IBAN: BG37UBBS80021020198450  BIC/SWIFT: UBBSBGSF Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на адрес:https://forms.gle/cSwJoZ7Qpd9wTHuW6. Записване За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
ИСДП е един от учредителите  на новата Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие.
ИСДП е един от учредителите на новата Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие. През ноември 2020 г. деца и младежи в Европа бяха попитани какво означава за тях правосъдие, подходящо за децата, и какво искат да видят включено в настоящата стратегия на ЕС за правата на детето. Те споменаха с недвусмислени думи: „съдебна система, която разбира нуждите на детето“; „съдебна система, в която детето е активен участник, а не просто пасивен субект“; „съдебна система, която не е за детето, а с детето“; „система, в която едно дете се уважава“. Уважение, активно участие, равенство, разбиране, ориентирано към нуждите, сътрудничество. Основните ценности са изразени в тези думи, които трябва да вдъхновяват всяка намеса на практиците, работещи с деца, както и всяко изявление, направено от политиците, когато вземат решение за политики и закони, които влияят на живота на децата. Това резонира особено в тези несигурни времена, засягащи децата поради пандемията, войната в Украйна и изменението на климата. 19 организации от 17 европейски страни, през април 2022 г. се вслушаха в децата и младите хора и си поставиха за цел да превърне думите им в реалност. Така бе учредена Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие (CFJ-EN),  като един от съучредителите и активен участник е Институт по социални дейности и практики.  Имаме обща визия и споделена мисия: свят, в който правосъдните системи са адаптирани към нуждите, силните страни и уязвимостта на децата и гарантират защитата и изпълнението на всички права на децата. CFJ-EN се ангажира с тази мисия, като предоставя динамично и интерактивно пространство на своите членове, изгражда мостове с други мрежи и съюзи, тясно си сътрудничи с ключови регионални институции, а именно Европейския съюз и Съвета на Европа, и споделя обещаващи практики и предлага иновативни начини за работа с деца, които са в контакт с правосъдните системи, независимо дали в наказателни, граждански или административни производства. Споделяме идеята, че всички действия и застъпнически политики на организациите-членки на CFJ-EN в съответните си европейски страни ще допринесат така че правосъдието, ориентирано към децата, не е само пожелателно мислене, а солидна реалност.  
Техническо задание за избор на Консултант в проект REVIS
Техническо задание за избор на Консултант в проект REVIS Техническо задание за избор на Консултант в проект REVIS Настоящото техническо задание е изготвено в съответствие с Вътрешни правила на Сдружение „Институт по социални дейности и практики” за условията и реда за изразходване на финансови средства и определяне на изпълнител за получена безвъзмездна финансова помощ. Позиция: Консултант ( за юридически и физически лица ) Период на изпълнение на услугата: април-декември 2022г Продължителност на предоставяне на услугата: приблизително 12-15 работни дни Краен срок за кандидатстване за позицията: 05 май, 2022 г. Институт по социални дейности и практики Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е неправителствена организация, работеща повече от 20 години, за гарантиране зачитането на правата на децата в България, като участва в разработването на политики за деца и семейства, предоставя социални услуги за деца и семейства, разработва и прилага програми и дейности за професионална подкрепа  на специалисти работещи с деца от социалната сфера и образованието. През 2020 г. нашите програми и дейности подкрепиха 1 465 деца и семейства чрез информиране, психосоциално консултиране, посредничество, терапевтична работа, обучения. Нашите ключови дейности включват: Разработване и реализиране на социални услуги, разработване и внедряване на нови програми, методи, техники и средства за социална работа. Проектни дейности в областта на закрила правата на детето и практиките на социалните дейности. Провеждане на изследвания и експертни оценки на политики, стратегии и практики в социалната  сфера. Организиране и провеждане на тематични конференции и семинари, разработване и разпространяване на информационни и методически материали, партниране и сътрудничество в разработването и реализирането на проекти и програми с други институции и организации в страната и чужбина, международен обмен на опит със сродни организации. Относно Проект REVIS ИСДП, в партньорство с организации от Унгария, Румъния, Хърватия и Сърбия стартираха двугодишен проект, финансиран от ЕС, озаглавен „ REVIS: Отговор на насилието от връстници сред деца в училища и съседни места “. Стартирал през януари 2021 г., проектът се изпълнява в партньорските държави с цел:  предотвратяване, борба и реагиране на насилието от връстници сред децата в училищата чрез трансформиране на социалните и полови норми и поведение.  създават пространство за децата да се противопоставят на социалните и полови норми, които водят до насилие от връстници, и да станат създатели на промяна, способни да разработят устойчиви решения, които се справят с насилието.  Дизайнът на проекта се основава на регионално изследване, проведено през 2020 г. от фондация Terre des hommes и нейни партньори относно това доколко дълбоко вкоренени социални и полови норми водят до различни видове насилие срещу деца в училищата и как се проявява това насилие. Въз основа на констатациите и препоръките от това регионално изследване, проектът REVIS разработи специална учебна програма, фокусирана върху насърчаването на положителни норми и оспорване на вредното поведение. Проектът ангажира десет училища във всяка от четирите държави и обучи обучители и фасилитатори от целевите училища въз основа на специално адаптираната учебна програма. Училищните фасилитатори провеждат дейности с деца и млади хора (около 400 във всяка страна) за предотвратяване, борба и реагиране на насилието от връстници в и около училищата и образователната среда  както и децата имат възможност да се справят с проблема чрез собствени решения.    Цели на консултанската услуга В рамките на Работен пакет 3 – Дейности с участието на деца + разработване на проект – с участие и ръководство на децата, ще бъдат изследвани и определени възможности за намеса в случаи на насилие от връстници и как да се противопоставят на бездействието от страна на другите. В проекта това се нарича участващо изследване в действие. Процесът на участващо изследване в действие и разработване на прототип (проект) за противопоставяне и реакция на насилието ще се осъществи с децата и това ще доведе до разработването на идеи за намеса и реакция на насилие, които да бъдат реализирани от децата и младите хора. Във всяка от партньорските държави ще се подберат най-успешните прототипи, които ще бъдат финансирани безвъзмездно, за да се реализират от децата в съответните училища.  ИСДП търси външен консултант, който да подпомогне децата и младите хора да изследват насилието в училищата и да разработят прототипи (проекти) за противопоставяне на насилието, както и да ги реализират. Обхват на консултанската услуга Основните задължения на консултанта са: Адаптиране и разработване на Модел на участващо изследване в действие и разработване на прототип (проект) – подход, базиран на решения с участие на децата, за да им помогне да разработят своите иновативни идеи и да пилотират/реализират своите проекти; Проектиране и предоставяне на подходящи за децата творчески дейности и упражнения за всяка фаза от процеса на мислене на проекта; Проектиране и провеждане на 2 дневен обучителен семинар с участието на 20 деца и 10 фасилитатори  за идентифициране на възможности за намеса в случаи на насилие от връстници и преодоляване на бариерите от бездействието на другите. Семинарът включва две основни теми: методология на изследване  (стъпки, които трябва да се предприемат, изследователски инструменти) и идентифициране на насилието; разработване на идеи и проекти  и решения за реализирането им. Предоставяне на методологически и технически насоки на фасилитаторите за провеждане на участващото изследване в действие в техните училища с участието на децата-изследователски работилници.  Участие в поне една изследователска работилница с деца в целево училище. Предоставяне на методологически и технически насоки на фасилитаторите за провеждане на работилници в училищата за разработване на прототипи (проекти). Така консултантът ще: разбере възгледите на младежите и ще подкрепи процеса на задълбочаване на знанията, свързани с насилието от връстници сред децата и нормите, основани на пола; насочва младежите да дефинират нуждите и проблемите, идентифицирани от тях; подкрепи идеите и предложените иновации на децата и младите хора и ще подпомогне избора на най-добрите. предостави техническа подкрепа за това как да се представят/развият  прототипите/ проектите, следвайки предложените стъпки и структура. помогне на децата и младите хора да реализират своите прототипи/проекти и да внедрят своите решения. Профил на консултанта:  Познания за закрила на детето, насилие над деца с акцент върху насилието и тормоза между връстници, в училищна среда, най-добри практики за осигуряване на детско участие и техники за детско участие; Познания и опит в адаптирането и разработването на методологии за изследване в действие и модели на мислене за проектиране, които ще отговарят на специфичните цели на проекта REVIS ( Доказателства за съответната подобна извършена работа) Познаване на инструментариуми и методологии за участие на децата (напр. https://childhub.org/en/child-protection-multimedia-resources/participative-methodologies-children-and-youth ) Добро познаване на изследователски методологии За да кандидатствате:  Заинтересованите лица се приканват да представят следните документи на български език в срок до 17.00 ч. на 05 май, 2022 г:  Автобиография на лицето, ако кандидатът е физическо лице или автобиографии на лицата, които ще осъществят консултанската услуга, ако кандидатът е юридическо лице с препратки към подобен опит Мотивационно писмо Техническа оферта, която съдържа: работен план, график на дейностите (макс 5 страници) Ценова оферта, която съдържа: обща цена на услугата, брой работни дни, цена за един работен ден в лева и евро с посочено ДДС, ако е приложимо. В цената на услугата се включват всички разходи за изпълнението й, включително пътувания, настаняване и др. Документите за кандидатстване се представят в електронен формат на адрес: b.gitsova@sapibg.org и са придружени със следното наименование на електронното писмо:  „REVIS, кандидатстване за консултант, вашето име и фамилия“ Моля, имайте предвид, че само с избраните кандидати ще се свържем. Всяка молба, получена след крайния срок, няма да бъде разглеждана. За допълнителна информация: Борислава Гицова, b.gitsova@sapibg.org, тел:0895525868
Предстои провеждане на ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ
Предстои провеждане на ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ Продължителност: 4 модула с обща продължителност 96 присъствени учебни часа и 64 неприсъствени учебни часа, общо 160 учебни часа. Всеки модул включва присъствено обучение онлайн в платформа ZOOM, с продължителност от 24 часа. Самостоятелната работа се изпълнява по предварително зададени материали и задачи във времето между всеки от присъствените модули. График, 2022 г 31 март   Срок за ранно записване 07 април   Краен срок за записване на участниците 12 април   Участниците получават материали и указания за включване в обучението 14 -16 април - онлайн   Модул I Въведение в супервизията. Подходи за личностна промяна. Април-май 16 часа Самостоятелна работа М. Май - онлайн (последна седмица по договаряне с групата)   Модул II Фази в супервизията-договаряне; работна фаза.   Май-юни 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Юни - онлайн (четвърта или пета седмица по договаряне с групата)   Модул III Супервизия и консултиране. Юни-юли 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Юли - онлайн (трета или четвърта седмица по договаряне с групата)   Модул IV Супервизия в група- наблюдение, анализ и водене на група. Креативни подходи.   29 юли   Краен срок за приключване на обучението и сертифициране Участници: Обучението на супервизори е подходящо за социални работници, педагози и психолози с практика в социалната работа и други помагащи професии. Цели развитие на комптетенции, включващи професионални ценности, нагласи, знания и умения, както и гарантиране на обща рамка за същността, целите, принципите и методите в помагането, така че предоставяната супервизия да допринесе за афективното и рационалното осмисляне на практиката през опорите на познанието. Удостоверяване: Успешното завършване на обучителната програма се оценява чрез изпитна форма - представяне на проведена супервизионна сесия от всеки участник. Участниците по време на обучението получават удостоверение за стажант-супервизор, което им дава право да осъществяват супервизия под супервизията на наставник. Завършилите придобиват сертификат, който удостоверява компетенциите за провеждане на супервизии на професионалисти в помагащите професии. Цена и заплащане: Такса за участие в един модул Таксата може да бъде заплатена на 4 равни вноски не по-късно от 7 дни преди започване на обучението по модула. 180 (сто и осемдесет) лв. без ДДС Заплащане на цялата сума за 4-те модула преди крайния срок за записване 650 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса за 1 модул преди срока за ранно записване 160 (сто шестдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса за 4-те модула преди срока за ранно записване 620 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация Отстъпка по договаряне Таксата се заплаща по банков път. Банкови данни: Обединена българска банка АД IBAN: BG37UBBS80021020198450 BIC/SWIFT: UBBSBGSF Сдружение ИСДП Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на този адрес   Записване: За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
Предстои обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ
Предстои обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ Продължителност: 40 учебни часа, от които: 32 ч. присъствени онлайн и 8 ч. самостоятелна работа. График, 2022 г. 25 март   Срок за ранно записване 04 април   Краен срок за записване на участниците 06 април   Получаване на материали и указания за самостоятелна работа   06-10 април 8 учебни часа Изпълнение на самостоятелната работа 11-14 април 16 сесии, 32 учебни часа Присъствено обучение онлайн със следните модули: 11.04. - МОДУЛ 1 Индивидуална оценка. Междуинституционално взаимодейстие. Законодателство.  12.04. - МОДУЛ 2 Детско развитие. 13.04. - МОДУЛ 3 Разпит и изслушване на дете. NICHD Protocol. 14.04. - МОДУЛ 4 Практическа работа – изготвяне на индивидуална оценка, подготовка на детето, провеждане на разпит/изслушване. Участници: Обучението е предназначено за специалисти, които работят по  случаи на деца, жертви или свидетели на престъпление или деца в родителски конфликти и се нуждаят от специфични компетенции как да подкрепят осъществяване на разпита и изслушването за целите на правосъдната система. Удостоверяване: Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява компетенциите му за осъществяване на специализирана подкрепа за изслушвания и разпити на деца в синя стая по утвърдена методика. Първите 3 изслушвания могат да се осъществят под супервизия на експерт от нашата организация с оглед гарантиране безопасността и спазване на изискванията (услугата се заплаща допълнително). Цена и заплащане Такса обучение за 1 участник 290 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС Заплащане на таксата преди срока за ранно записване 270 (двеста и седемдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация Отстъпка по договаряне Таксата се заплаща по банков път. Банкови данни: Обединена българска банка АД IBAN: BG37UBBS80021020198450 BIC/SWIFT: UBBSBGSF Сдружение ИСДП Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на този адрес   Записване: За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
Заедно за сигурна и позитивна среда в нашето училище
Заедно за сигурна и позитивна среда в нашето училище В периода от декември до март Институт по социални дейности и практики в партньорство с 86 ОУ "Св. Климент Охридски"и ОУ „Св. Кирил и Методи“ гр. Ловеч пилотираха програма за „ПРОМЯНА НА НОРМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“.  Програмата е разработена от Международен институт за правата и развитието на детето в рамките на проект „РЕВИС – превенция и отговор на насилието след деца в училищна възраст”, който обединява пет организации от Югоизточна Европа с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето. Програма е разработена, така че да отговаря на реалните нужди и контекста в различните населени места и училищна среда, в които тя ще се пилотира и прилага, както и за да се осигури нейната устойчивост и последващо прилагане в другите 8 училища партньори. Учениците са равностойни участници в процеса на промяна, тъй като феноменът на насилието в училищата засяга най-пряко самите деца. Обръщаме се към децата, тъй като те най-добре знаят какъв е проблемът и какви могат да бъдат потенциалните му решения. За това дейностите са насочени към активното включване на децата и следване на тяхното мнение. Пилотните  училища имат различен контекст в средата и общността, което дава възможности за приложението на методологията. Програмата е добре структуриранае в 4 модула следвана от интерактивни дейности с участието на децата. Пилотирането дава възможност да се пробира на практика приложението й и по този начин да се направи транзит към другите училища, където ще се прилага.
Подкрепа за украйнските бежанци
Подкрепа за украйнските бежанци Институт по социални дейности и практики като лицензиран доставчик на  социални услуги има вече 20 години опит в предоставянето на социални услуги на деца и семейства. Изразяваме съпричастност по отношение на бежанската криза от войната в Украйна. В  тази връзка информираме, че екипите ни от психолози и социални работници в гр. София имат възможност и готовност за предоставяне на почасови услуги за деца и родители бежанци на руски и английски език, както следва:   -Кризисна интервенция -Информиране и консултиране за права -Информиране и консултиране на деца и родители; -Застъпничество и придружаване пред различни институции и организации; -Психологическа подкрепа; -Групови програми за деца за социални умения и за подкрепа и „Арт-ателие“ ;   Можете да ни намерите от понеделник до петък от 9 до 19ч. на следните адреси:   Гр.София Ул.“Пиротска“ № 175 Център за обществена подкрепа Телефон 02/9204238, лице за контакти лице за контакти : Янита Петрова тел.0895522461 E mail; sapi_slaveykov@abv.bg и  cop_nadejda@abv.bg   Гр.София Ж.к.“Надежда“ – 1част Ул.“Сава Филаретов“ № 23 Телефон  02/936 10 26, 0895522461 лице за контакти : Янита Петрова
Матариали по проект ФОКУС
Матариали по проект ФОКУС Проект FOCUS (2020-2022) е финансиран от Европейския съюз проект, който  има за цел да насърчава и подкрепя прилагането на правните задължение на ЕС  за провеждане на индивидуална оценка на нуждите и обстоятелствата на деца, въвлечени в наказателни производтсва като жертви, извършители или заподозрени. Тези задължения са част от три директиви на ЕС, касаещи борбата с сексуалното насилие и сексуалната експлоатация, правата на жертите на престъпления и процесуалните гаранции  в зависимост от тяхното транспониране, понякога частично в националмното законодателство. Kрайната цел на проекта е да подкрепи правосъдието, насочено към детето, и да гарантира, че децата в контакт със закона, като жертви и като нарушители, получават индивидуални грижи и имат достъп до персонализирана подкрепа и отговор, включително чрез процеси на възстановително правосъдие. Партньорите на ФОКУС виждат прилагането на всеобхватен и мултидисциплинарен процес на индивидуална оценка като вход към правосъдието, насочено към детето. Фокусът е насочен по-специално към: Да избради систематични практики за индивидуална оценка с по-често приложение при деца, участващи в наказателни производства. Да надгради знанията, капацитета и уменията на професионалистите в младежкото правосъдие относно стандартите, инструментите, процедурите и процесите при използването на мултидисциплинарна индивидуална оценка с деца в наказателното производство. Да изгради знанията и капацитета на децата относно техните права в системата на наказателното правосъдие и овластяване на децата да бъдат агенти на промяната и застъпници за правосъдие, насочено към детето.   Проектът фасилитира ученето чрез международен взаимен обмен на практики между петте целеви страни: България, Гърция, Сърбия, Румъния и Холандия. Партньорите на FOCUS идентифицираха пропуски между теорията и практиката при прилагането на индивидуални практики за оценяване, пропуски, които бяха преодолени чрез предоставяне на професионалистите на нови практически инструменти и ресурси за прилагане и систематизиране на процеса и практиката на индивидуална оценка в техните страни. Основните разработени инструменти и ресурси на FOCUS са: Стандартите FOCUS: предоставят ръководни принципи за извършване на индивидуални оценки за деца, участващи в наказателни производства, включително зачитане на Хартата на основните права и Конвенцията на ООН за правата на детето (инструмент) Инструментът за саморефлексия на стандартите FOCUS: придружава стандартите FOCUS и подпомага заинтересованите страни и професионалистите в осмислянето на това как стандартите се прилагат или могат да бъдат прилагани по-добре в тяхната практика или в техните национални системи (инструмент). Инструментът за проучване FOCUS: помага на заинтересованите страни да преразгледат състоянието на развитието на индивидуалните процеси на оценка (инструмент) Референтната таблица FOCUS за напредък помага на заинтересованите страни да идентифицират действия за постигане на подобрения (инструмент) Инструментът за пилотно планиране FOCUS: помага на заинтересованите страни да планират пилотни дейности за подобряване на индивидуалните процеси на оценка (инструмент) Резюме на изследване в Европа на FOCUS за индивидуална оценка с деца (ресурси) Международни стандарти по правата на човека, приложими към индивидуалните практики за оценка (ресурси) Въпроси и отговори за индивидуална оценка – портал към правосъдие, насочено към детето: ключови концепции и често задавани въпроси (ресурси).  
Финална конференция за индивидуалана оценка в наказателните производства по проект ФОКУС
Финална конференция за индивидуалана оценка в наказателните производства по проект ФОКУС ИСДП, заедно с Terre des hommes и нейните партньори се радват да ви поканят на заключителната международна конференция на проекта: ФОКУС върху моите нужди – Съвместна работа за деца в наказателните производства (FOCUS), 10 март 2022 г. (15:00 – 19:00 ч).   Конференцията „ FOCUS“ ​​е уникална възможност да научите повече за практиките и процесите за индивидуална оценка на нуждите и обстоятелствата на децата в наказателното производство. Ще споделим с аудиторията констатациите от нашите национални прегледи в пет европейски държави, нови практически инструменти и ресурси по отношение на индивидуалните оценки като: стандартите на FOCUS, практики и препоръки за това как да се подобрят процесите на индивидуално оценяване на национално ниво и как да се гарантира устойчивост. Ще дедем старт и на нашата техническа платформа, както и на курс за електронно обучение, ценни инструменти за обучение за всеки професионалист, работещ с деца в контакт със закона. Докато споделяме наученото през тези две години, ние също бихме искали да се поучим от вас и вашия опит. Ще бъдете поканени да дадете своя принос за формулиране на препоръки, да общувате с деца, млади хора и професионалисти по отношение на индивидуалните оценки на нуждите и обстоятелствата на децата в наказателно-процесуалните практики с и за деца. Въз основа на резултатите от проект „FOCUS“, бихме искали да се присъедините към колективните усилия за преодоляване на пропастта между заинтересованите страни – органи по закрила на детето и да работим съвместно върху общи стандарти за индивидуална оценка за деца в наказателни производства във всички държави-членки на ЕС. Ще получите окончателния дневен ред и връзка за регистрация, когато събитието наближи. Събитието ще се проведе на английски език, със симултанен превод на гръцки, румънски, сръбски, холандски и български. Тази заключителна международна конференция се организира от Terre des hommes Унгария, в партньорство с Child Circle, в Белгия, Център за права на детето в Сърбия, Defense for Children, Нидерландия, Институт за социални дейности и практики, в България, Terre des hommes Румъния и Terre des hommes Hellas. «ФОКУС върху моите нужди: съвместната работа за деца в наказателни производства» е съфинансирана от Програма  «Права, равенство и гражданство» на Европейския съюз (2014-2020)