Закриване на кампанията ,,Децата имат права"

Закриване на кампанията ,,Децата имат права

На 05.04.2011г. от 13.00 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик се проведе закриване на кампанията „Децата имат права". В закриването на кампанията участие взеха студенти на практика от Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски", доброволци на Сдружение „Фокус" гр. Пазарджик, деца клиенти на КСУДС и социални работници. На закриването бяха представени резултатите от кампанията и изработвани колажи относно правата на децата.