ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРИЕМНА ГРИЖА”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРИЕМНА ГРИЖА”

    

          На 7 и 8 май 2012 г. Институт по социални дейности и практики, съвместно с УНИЦЕФ, Международна социална служба – България и Сдружение „Самаряни” проведе в хотел „Дедеман-Принцес”, София заключителна конференция „Приемна грижа”.

       На конференцията бяха представени резултатите от изпълнявания от ИСДП, МСС и Сдружение „Самаряни” в периода 2009-2012 г. проект „Развитие на модела на приемната грижа в България”, в 9 пилотни области в страната – София – град, София – област, Перник, Шумен, Стара Загора, Смолян, Велико Търново, Габрово и Търговище. Приветствие към участниците в конференцията отправиха г-жа Таня Радочай – представител за България на УНИЦЕФ, г-жа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Калин Каменов - председател на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – г-н Ивайло Иванов, Милена Харизанова – директор „Социални услуги” в УНИЦЕФ, доц. Нели Петрова – Димитрова – председател на УС на ИСДП, д-р Събина Събева – изпълнителен директор на МСС, Дияна Димова, изпълнителен директор на Сдружение „Самаряни”. Гости на конференцията бяха професионалисти от областните центрове по приемна грижа в пилотните области, представители на общините, на регионалните дирекции за социално подпомагане, отделите за закрила на детето и не на последно място - приемни семейства.

Основните резултати, постигнати по проекта не са числата, макар и те сами по себе си да говорят красноречиво за отдадеността на всички участници в проекта – 277 нови утвърдени приемни семейства в пилотните области, 332 деца преминали през приемна грижа в периода на реализиране на проекта, от тях 51 на възраст под 1 година, 87 деца, изведени от приемна грижа (35 осиновени, 22 реинтегрирани в родното им семейство). 

Най-важните резултати постигнати по проекта са:

 • На първо място подобрената грижа за настанените деца. Изследване на промяната при децата в приемна грижа по този проект, отглеждани в приемно семейство между 3 и 12 месеца, показва по безспорен начин, че в 94% от случаите се наблюдават значими положителни промени при детето. Най-видими са резултатите, свързани със социалното и емоционалното развитие на детето.
 • Изграждането на успешен модел на приемна грижа, като споделена отговорност между приемното семейство, професионалистите, свързани с приемната грижа – доставчик на услугата, ОЗД, РДСП, училище, лекари, биологичните родители на детето.
 • Изграждането на професионална общност от социални работници и приемни семейства
 • Не на последно място, изграждането на партньорски мрежи, без които е немислима качествена приемна грижа.

В заключителната част на конференцията, г-жа Милена Харизанова обобщи посланията от реализирането на проекта и бъдещите предизвикателства пред развитието на приемната грижа към представителите на отговорните институции:

 •  Необходима е система за качество на приемната грижа – поддържане на постигнатото и разширяване на мрежата от услуги;
 • Развитието на приемната грижа следва да се разглежда преди всичко като превенция, а не само като де-институционализация;
 • Приемната грижа няма отговорите на всички въпроси и на нея не бива да се гледа като на панацея, а по-скоро като една възможност да се подкрепи детето и родното му семейство;
 • Приемната грижа трябва да бъде гъвкава, спрямо нуждите на детето;
 • Необходими са законодателни промени, за да се уреди статута на приемните родители;
 • Бъдещето на финасиране на приемната грижа е като държавно-делегирана дейност;
 • Областеният подход към развитието на услугата е доказано по-ефективен и следва да се потърсят възможности за неговата устойчивост.