Във фокус: опитът в прилагането на изискванията на Директива 2012/29/ЕС – Франция, Италия, България. Минимални стандарти за пълнолетни, пострадали от престъпления.

Във фокус: опитът в прилагането на изискванията на Директива 2012/29/ЕС – Франция, Италия, България. Минимални стандарти за пълнолетни, пострадали от престъпления.

За втори пореден път сесията на Съвета за подкрепа на правосъдие, приятелско към детето, се организира съвместно от Министерство на правосъдието и Институт по социални дейности и практики. В инициативата се включиха представители на Министерство на правосъдието, Държавна агенция за закрила на детето, Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, Национален институт на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Върховна касационна прокуратура, Министерство на вътрешните работи, Академия на МВР, Институт по социални дейности и практики, УНИЦЕФ – България и Национална мрежа за децата.  

Сесията се проведе дни след като Министерство на правосъдието внесе за обществено обсъждане пакет от законодателни промени в Наказателно процесуалния кодекс (НПК), Наказателния кодекс (НК) и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), въвеждащи изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Промените ще гарантират правата на пострадалите от престъпления, деца и възрастни, да получават информация, подкрепа и защита при участието им в наказателното производство.

Законопроектът неизбежно ще постави и въпроса за синхронизиране на вътрешните нормативни уредби. Съветът за подкрепа даде възможност за професионално дебатиране на темата и на предизвикателствата, пред които различните системи – правосъдна, социална, полицейска, здравна и образователна - ще са изправени.

Зам.-министър Мичева определи като важен момент в бъдещата практика интегрирания подход при изготвянето на индивидуалната оценка на жертвите, деца и възрастни. Оценката определя специфичните мерки за защита на пострадалите, сред които са разпитът да се извършва в специализирано помещение от лице от същия пол, да е еднократен, да не се допуска контакт между пострадал и извършител. Институт по социални дейности и практики пилотира Модел за индивидуална оценка на деца жертви на престъпления в област Видин, отскоро и чрез центровете за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила в Монтана и Шумен. Вече има случаи, при които индивидуалните оценки са изготвени с участието на представители на полицията, прокурор, отделите за закрила и социалните работници от Комплекса за услуги, който осъществява координацията в мултидисциплинарния екип и между отделните институции. На местно ниво сътрудничество между институциите при случаите на деца жертви ще се осигури с Протокол за взаимодействие – за да гарантира бърза реакция при престъпленията срещу деца, той разширява Координационния механизъм за взаимодействие при случай на насилие над деца, включвайки като задължителен участник прокурор.

Шест са страните в Европа, които вече са транспонирали Директивата. Опитът в Италия и Франция, представен от д-р Надя Стойкова, директор Програма "Деца и правосъдие. Превенция на насилието" към Института, показва, че те се опират на ресурсите в съществуващите системи, за да осигурят подкрепа и защита на жертвите на престъпления по смисъла на Директивата.  

„Като че ли за децата ресурсът, който може да се използва, е по-ясен – коментира д-р Стойкова – у нас може да се използва системата за закрила, доставчиците на услуги. Въпросът е как да гарантираме правата на възрастните жертви”.

Институт по социални дейности и практики представи предложение за Пакет от минимални стандарти, които да гарантират тези правата. Пакетът предполага активното участие (финансиране и акредитиране) от страна на МП, МТСП, МВР, МЗ и местна власт и включва:

  • информиране за правата на жертвите на престъпления;
  • индивидуална оценка на случая;
  • емоционална подкрепа;
  • посредничество към универсални, социални, възстановяващи услуги.
  • с психотерапевтичен пакет от услуги.

 

Развиването на капацитета на професионалистите за работа с жертви, деца и възрастни, е част от професионализирането на тяхната работа. Ресурсът, който Институт по социални дейности и практики ще отдели в следващите две години се осигурява по проект, финансиран от Европейската комисия. 980 професионалисти - съдии и прокурори, полицаи, социални работници, психолози, юристи, лекари, общински служители - ще бъдат обучени за изготвяне на индивидуални оценки и ефективно взаимодействие при работа с жертви - деца и възрастни. Очакванията на Института са в 28-те области да има работещи териториални екипи за взаимодействие и координация при случаи на пострадали деца и възрастни от престъпления.  

 

Галерия