ЦОП София през изминалата седмица

ЦОП София през изминалата седмица

На 29 септември се проведе поредното заседание на Комисията за закрила на детето към Столична община в която участва представител на ЦОП.

На заседанието беше разгледана Стратегия за развитие на социалните услуги за деца и семейства, а също така се одобри кандидатурата на едно приемно семейство.

За Периода 27-29 септември, ръководителя на Центъра посети Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен. Целта на посещението беше: обмяна опит – запознаване с услугите, начин на взаимодействие с ОЗД, насочване на клиенти, групови програми и др.

От 30.09 до 01.10 екипът на Центъра премина двудневно обучение на тема "детското насилие". Обучението проведе д-р Надя Стойкова – Изпълнителен Директор на ИСДП. В обучението участваха представители от три институции за деца лишени от родителски грижи и представител на Столична община. В програмата бяха влючени теми за: видовете насилие; рискови фактори; осъществяване на доверителни отношения с дете преживяло насилие; подготовка за съдебни процедури; правила и сигурност в институциите и услугите и др.

На 02.10 се проведе втора работна срещи с Директора на 113 СОУ „Сава Филаретов", която е част от кампанията за представяне на услугите предлагани в Центъра. Бяха обсъдени конкретни деца, които биха могли да бъдат включени в услугите.

На 02.10 се проведе едно занятие на ателие „Мода". По време на занятието децата сами изготвиха маски от плат.