Център за обществена подкрепа - Разград

Център за обществена подкрепа - Разград

От началото на 2008 г. със заповед на и.д на АСП, Център за обществена подкрепа - Разград е разкрит къто държавно -делегирана дейност с капацитет 25 потребители на услугите.

Екипът, който се състои от 6 специалисти, работи в следните насоки - превенция на изоставянето, реинтеграция на деца от специализирани институции, приемна грижа, превенция на насилието и отпадането от училище, превенция на противообществените прояви. От разкриване на Центъра по проект "Партньори срещу насилието" в началото на 2007, от услугите му се възползвали над 70 потребители. Изключително успешно се развива услугата "Приемната грижа". Следствие на доброто взаимодействие с ОЗД, само през настоящата година са проучени , обучени и насочени за наблюдение и подкрепа 6 нови приемни семейства.
На този етап ЦОП се управлява от Община Разград. На 30.05.2008г със заповед на кмета на Община Разград е обявен конкурс за възлагане управлението на ЦОП . Конкурсът ще бъде проведен на 15 юли 2008г.