Съвет за подкрепа ДДЛРГ ''Асен Златаров"

Съвет за подкрепа ДДЛРГ ''Асен Златаров

 

Институт по социални дейности и практики, в партньорство с Международна социална служба – България, спечели конкурс на Столична община за възлагане на управлението на Дом за деца лишени от родителски грижи „Проф. Асен Златаров”. Целите, които си поставят двете организации са както следва: 

  • Глобална цел – Подобряване  качеството на живот на настанените деца и осигуряване на грижи в семейна или близка до семейната среда чрез развитие  на алтернативни услуги за деца в ДДЛРГ “ Асен Златаров”.
  • Конкретната цел е да подпомогнем закриването на ДДЛРГ и превръщането му комплекс от услуги за гарантиране на правата на деца, преживели насилие, чрез интегриран подход към техните (и на родителите им) потребности. 

Планираните реформи не могат да бъдат осъществени без партньорство с институциите и организациите от системата за закрила на детето, поради това се инициира Съвет за подкрепа на реформата в ДДЛРГ „Асен Златаров”. Съвета за подкрепа е от изключително значение не само за разрешаване на проблемите в отглеждането и възпитанието на настанените в ДДЛРГ „Асен Златаров” деца, но и за подкрепата на всички деца в риск в гр. София, които ще ползват новите услуги.

Първата среща на Съвета за подкрепа се състоя на 24 септември 2013 г., от 15 часа, в зала на ул. „Княз Борис I”, № 73, гр. София. На срещата беше представена концепцията на ИСДП и МСС за закриване на специализираната институция и разкриване на нейно място на иновативни услуги за деца в риск. В срещата взеха участие представители на МВР, АСП, ДАЗД, Столична община, МОН, БАБХ, столични училища, неправителствени организации и доброволци. Участниците в съвета за подкрепа обсъдиха предизвикателствата пред реформата в дома, споделиха своят опит от работата си с дома и изразиха своето твърдо намерение да партнират активно на ИСДП И МСС за постигане на заложените цели. Беше договорено Съвета да провежда срещите си всеки последен вторник на месеца.

Благодарим на всички взели участие.