Съвет на потребителите в КСУДС - гр. Шумен

Съвет на потребителите в КСУДС - гр. Шумен

Съветът на потребителите на социални услуги работи вече 5 месеца в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.

 

Членове на Съвета на потребителите са минали и настоящи клиенти на Комплекса, които активно участват във вземането на решения за развиването на социалните услуги, качеството при предоставянето им, дават предложения за повишаване на ефективността на работа на екипът, както и идеи за популяризиране на услугите сред местната общност.

„Важно е да знаем мнението на клиентите за това как се чувстват, доколко сме успели да отговорим на техните потребности и със съвместни усилия да се справим с трудностите и заявените проблеми", разказва директорът Венета Господинова. „Именно затова един път в месеца събираме членовете на Съветът на потребителите, които освен добър коректив са и партньори, на които се опираме в работата си".