СТАНОВИЩЕ на Национална мрежа за децата върху проектопредложението за Закон за детето

СТАНОВИЩЕ на Национална мрежа за децата върху проектопредложението за Закон за детето

  

Национална мрежа за децата приветства усилията на държавните институции за създаването на нова законова рамка, която излиза извън сферата на децата, нуждаещи се от закрила, и обхваща всички деца. Ние вярваме, че за ефективна политика, която успешно да гарантира правата на децата, е необходим цялостен подход, който един такъв закон може да осигури.

Затова ние от Национална мрежа за децата подкрепяме проектопредложението за Закон за детето. Нещо повече, ние напълно подкрепяме използвания подход за поставяне на този закон на обсъждане преди неговото вкарване в Министерски съвет. Събирането на множество мнения с максимално широк кръг от занитересовани страни ще направи предложението по-добро и ще бъдат избегнати негови евентуални слабости.

ИСДП подкрепя за Становището на НМД

за да видите пълният текст отворете  този линк http://nmd.bg/Position/stanovishte-na-natsionalna-mrezha-za-detsata-varhu-proektopredlozhenieto-za-zakon-za-deteto/